Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/645

Bryssel, 28. syyskuuta 2011

Puheenjohtaja Barroson kirje Euroopan parlamentin puhemiehelle Jerzy Buzekille

"Arvoisa puhemies Buzek

Euroopan unioni on ratkaisevassa käännekohdassa, kuten tulen toteamaan unionin tilaa käsittelevässä puheessani, jonka pidän tänään Euroopan parlamentille. Talouskriisi jatkuu, ja elpymistaival tulee olemaan pitkä ja raskas. Työpaikkojen luominen on edelleen hidasta, sillä talouskasvua on monilla alueilla vaikea saada vauhtiin. Julkinen velkataakka on edelleen suuri, ja se voi viivästyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin kasvua, ellei siihen puututa nopeasti ja tiukasti. Paineita kohdistuu moniin tärkeimmistä saavutuksistamme, kuten euroon ja Schengen-alueeseen, jolla ihmiset voivat liikkua vapaasti. Tässä tilanteessa kaikkien eurooppalaisuutta puolustavien voimien, kuten Euroopan parlamentin ja Euroopan komission, on aika keskittää voimansa Euroopan yhdentymisen tukemiseen ja osoittaa, että Euroopan syvempi yhdentyminen on avain näiden ongelmien ratkaisemiseen.

Me kaikki tiedämme, että talouden kestävä elpyminen on tämän sukupolven merkittävin haaste. Palauttamalla kasvun ja luottamuksen saamme käyttöömme keinot EU:n ainutlaatuisen yhteiskuntamallin säilyttämiseen ja kansalaistemme pyrkimysten tukemiseen. Nämä ovat ne taustatekijät, jotka komission on otettava huomioon, kun se valmistelee työohjelmaansa vuodeksi 2012. Ohjelma tietää kovaa työtä kasvun ja uudistusten edistämiseksi. Sen veturina on yhteinen näkemys siitä, mikä on kiireellistä ja tärkeää. Ohjelmassa käytetään viime vuosina rakennettua perustaa ponnahduslautana kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Puheessani mainittavien ehdotusten lisäksi sen keskeiset teemat ovat

 • vakauden ja vastuun unionin rakentaminen

 • kasvun ja solidaarisuuden unionin rakentaminen

 • EU:n sanan saaminen kuuluville maailmalla.

Olemme viime vuosien aikana yhdessä uudistaneet EU:n talouspoliittisen rakenteen ennennäkemättömällä tavalla. Talouden EU-ohjausjakso ja vuotuinen kasvuselvitys ovat oleellisesti parantaneet mahdollisuuksiamme toteuttaa todellista koordinointia. Olemme toteuttamassa uuden sukupolven sääntelyä ja valvontaa, mikä vahvistaa ja vakauttaa finanssisektoria. Maksimoimme sisämarkkinoiden mahdollisuudet luoda huomisen kasvun ja työllisyyden lähteitä. Komissio on jo tänä vuonna tehnyt kaikilla näillä osa-alueilla merkittäviä uusia ehdotuksia. Lähiviikkoina niitä on tulossa lisää. Tulevat ehdotukset koskevat keskeisiä finanssipalveluita, kuten johdannaisia, pankkikriisien ehkäisemistä ja ratkaisemista sekä luottoluokituslaitoksia, pk-yritysten toiminnan helpottamista, energiaa ja vastuullista yritystoimintaa. Lisäksi ehdotamme alakohtaisista ohjelmista ja välineistä koostuvaa mittavaa ohjelmaa, jolla nykyaikainen EU:n talousarvio toteutetaan. Kaikki ehdotukset laaditaan niin, että tavoitteena oleva EU:n tuoma lisäarvo toteutuu. Tästä paketista sopimisen on oltava tärkeysjärjestyksessämme ensimmäisenä, jotta voimme tulevana vuonna saavuttaa tavoitteemme.

Komission työohjelma vuodeksi 2012 on ensimmäinen tilaisuutemme toteuttaa uutta puitesopimustamme läpi koko valmistelukierroksen. Jäsennelty vuoropuhelumme ilmentää komission ja parlamentin erityistä kumppanuutta hyvin konkreettisesti. Haluan kiittää teitä valiokuntien puheenjohtajakokouksen kattavasta kertomuksesta, jota komissio on tutkinut tarkasti valmisteluprosessin yhteydessä. Tämä kertomus ja parlamentin 6. heinäkuuta hyvin suurella jäsenten enemmistöllä hyväksymä päätöslauselma vahvistavat parlamentin tavoitteellisuuden EU:n suhteen. Jäsennelty vuoropuhelumme, joka alkaa tänään keskustelulla unionin tilasta, tiivistyy tulevien viikkojen aikana ja johtaa työohjelman hyväksymiseen 15. marraskuuta. Tässä kirjeessä esitetään puitesopimuksen mukaisesti työohjelman valmistelua ohjaavat keskeiset tekijät vuoropuhelumme pohjaksi. Jotkut keskeisistä tekijöistä on esitetty luetelmakohdissa esimerkkeinä tulevista ehdotuksista, mutta ne eivät muodosta lopullista kattavaa luetteloa. Odotan erityisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen ja komission jäsenten kollegion kokousta 12. lokakuuta. Viime vuoden kokous osoitti, että se voi olla merkittävä foorumi rakennettaessa tietoisuutta yhteisestä päämäärästä.

Vakauden ja vastuun unioni: Kasvua edistävät makrotalous- ja hallinnointipuitteet

Meidän on luotava Euroopan talouteen positiivinen kierre varmistamalla, että jäsenvaltioiden ja EU:n talouspolitiikat pelaavat yhteen. Työ vahvan talouden ohjausjärjestelmän ja tehokkaan finanssivalvonnan rakenteiden luomiseksi on vietävä päätökseen, jotta sekä kansalaisten että markkinoiden luottamus palautuu. EU:n sisämarkkinat muodostavat valtavan kasvupotentiaalin ja niitä on tuettava.

Meidän on mentävä eteenpäin ja siirrettävä painopiste kriisinhallinnasta tulevaisuuden kasvumalliin Eurooppa 2020 -strategiamme mukaisesti. Meidän on näytettävä, että tekemämme päätökset toteutetaan ja että niillä on kansalaisillemme todellista merkitystä. Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavista:

 • toinen vuotuinen kasvuselvitys

 • jäsenvaltioille annettavat talouspolitiikan EU-ohjausjakson suositukset, joissa otetaan huomioon uusi liiallista epätasapainoa koskeva menettely ja muut talouden ohjausjärjestelmää koskevat ehdotukset, jotka mainitsen puheessani.

Aikana, jolloin julkisen talouden vakauttaminen on ratkaisevan tärkeää, myös komissio pyrkii vastaamaan veronkierron haasteisiin, muun muassa aloittamalla kolmansien maiden kanssa neuvottelut säästöjen verokeitaista. Neuvottelut tulevat pohjautumaan valtuutukseen, joka on parhaillaan neuvoston hyväksyttävänä.

Unionin tehokkaimpia työkaluja kasvun edistämiseen on EU:n talousarvio. Kesäkuussa annettiin monivuotista rahoituskehystä koskeva kokonaisehdotus, minkä jälkeen komissio esittää tänä syksynä seuraavan rahoituskehyksen oikeusperustan. Tarkoituksena on keskittyä niihin asioihin, joissa EU:n toimilla on todellista vaikutusta, ja korostaa yksinkertaistamista.

Kasvun ja solidaarisuuden unioni

Kasvua edistävät sisämarkkinat

Sisämarkkinoiden pitäminen tarkoitukseensa sopivina on olennaista, kun turvataan kestävä kasvu ja työllisyys Euroopassa. Meidän pitäisi löytää uusia ajatuksia ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa, jotta pystymme hyödyntämään tämän päivän sisämarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla. Laajaan julkiseen kuulemiseen perustuvaan sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyi 12 konkreettista toimenpidettä, Komissio tekee niitä koskevat ehdotukset lähikuukausina. Kannustan parlamenttia ja neuvostoa jouduttamaan näitä aloitteita lainsäädäntöprosessissa, jotta yritykset ja kansalaiset voivat saada niistä kouriintuntuvaa hyötyä mahdollisimman nopeasti.

Meidän työmme ei kuitenkaan lopu tähän. Talouden kehittyessä myös yritysten toimintapuitteiden on kehityttävä. Komissio aikoo vuonna 2012 tehdä lisäaloitteita, joilla vahvistetaan sisämarkkinoita, vähennetään hallinnollista rasitusta ja annetaan talouden toimijoille mahdollisuus hyödyntää 500 miljoonan asukkaan kotimarkkinoiden tarjoamat hyödyt täysimääräisesti. Palveluiden sisämarkkinoiden tulevan suorituskyvyn testauksen perusteella toteutetaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään edelleen parantamaan palvelujen sisämarkkinoita ja näin hyödyntämään uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja kasvua. Alv-järjestelmän uudistaminen auttaa yrityksiä – etenkin pk-yrityksiä – keskittymään kasvuun.

Kukoistavien markkinoiden taustalla on kuluttajien luottamus. Seuraavassa työohjelmassa esitetään tänä syksynä tehtävän työn pohjalta toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kuluttajan oikeuksia mm. sähköisissä ja rajat ylittävissä maksutapahtumissa ja puututaan tehokkaasti terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Näin parannetaan kansalaisten turvallisuutta ja tuetaan samalla kysyntää sisämarkkinoilla.

Rautatiepalvelujen kilpailukykyisyyteen ja turvallisuuteen tähtäävä kattava ehdotuspaketti lisää merkittävästi Euroopan liikennejärjestelmän kestävyyttä. Infrastruktuuri on globaalin kilpailukyvyn kannalta keskeisemmässä asemassa kuin koskaan, ja Verkkojen Eurooppa -ohjelma on strategiamme ydin, kun rakennamme tehokasta ja kestävää infrastruktuuria kaikkialle EU:hun.

Mainittakoon vielä, että vaikka keskeiset ehdotukset, joilla täytetään rahoituspalvelujen uudistamista koskevat EU:n G20-sitoumukset, esitetään jo vuoden 2011 loppuun mennessä, komissio jatkaa työtä vastuun, läpinäkyvyyden ja vakauden lisäämiseksi tällä kasvun ja investointien kannalta välttämättömällä sektorilla. Vuoden 2012 lisätoimenpiteisiin kuuluu ehdotuksia, jotka kohdistuvat sijoitusrahastoihin, vakuutusalaan ja sijoittajansuojaan.

Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavista:

 • vähittäissijoittamista ja sijoitusrahastoja koskeva sijoittajansuoja

 • tulevaisuuden alv-järjestelmän valmistelu

 • Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma

 • yleisen tuoteturvallisuuden tarkistetut säännöt

 • rautatieliikenteen vapauttamista koskeva säädöspaketti

 • sähköinen tunnistaminen ja todentaminen

 • tehokas immateriaalioikeuksien kollektiivinen hallinnointi

 • yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen valtiontukikehys.

Työpaikat ja osaaminen

Talouden kukoistus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat Euroopassa kolikon kaksi puolta. Nykyinen työttömien suuri määrä aiheuttaa runsaasti kärsimystä ja muodostaa tulevaisuudessa vakavan uhkan sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja talouskehitykselle. Eurooppa kukoistaa vain, jos kaikkien on mahdollista olla mukana viemässä yhteiskuntaa eteenpäin.

Tämä on yhteiskunnillemme käännekohta. Väestön ikääntymisen nopeutuessa meillä ei ole varaa jättää työvoimamme potentiaalia, osaamista ja lahjakkuutta käyttämättä. Meidän on panostettava inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaamme. Monissa jäsenvaltioissa ja yrityksissä tämä on jo ymmärretty: kriisin aikana työntekijät on pidetty töissä – ehkä työaikaa lyhentämällä tai toisissa tehtävissä – ja nyt heidän osaamistaan ja koulutustaan voidaan hyödyntää.

Kriisin yhteiskunnallinen vaikutus ulottuu työelämää pidemmälle: taloudellisessa ahdingossa elävien perheiden on vaikeaa saada rahansa riittämään, yhä suurempi määrä lapsia altistuu köyhyysriskille, stressiperäiset sairaudet ja muut haitalliset terveysvaikutukset vahingoittavat yhteiskuntiamme. Siksi komissio jatkaa köyhyyden torjuntaa ja tekee määrätietoisesti työtä tämän keskeisen Eurooppa 2020 -tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhteiskuntiemme turvaaminen tulevaisuutta varten edellyttää myös sitä, että ryhdymme käsittelemään ajoissa pitkän aikavälin haasteita, kuten eläkejärjestelmien kestävyyttä. Vaikka useimmat vaikutuskeinot ovat kansallisia, myös EU voi edistää näitä pyrkimyksiä merkittävästi, ja eläkkeitä koskevan työmme jälkeen onkin tarkoitus esittää useita aloitteita. Hyvinvoinnin rahoittaminen samalla, kun julkinen talous palautetaan terveelle pohjalle, edellyttää sekä tärkeimpien rahoituskohteiden että tulonlähteiden uudelleenharkintaa.

Euroopan sosiaalisen markkinatalouden tehostamiseen tähdätään muun muassa seuraavilla ensi vuoden työohjelmaan sisältyvillä aloitteilla:

 • työllisyyspaketti (joka kattaa uudistetun joustoturvan, vihreää työtä koskevan aloitteen ja nuorten mahdollisuuksia koskevan aloitteen)

 • ammatillisten lisäeläkkeiden tukeminen

 • työpaikkaa vaihtavien lisäeläkeoikeuksien suojaaminen.

Kestävän kehityksen ura kohti tulevaisuutta

Tämän komission työn ensisijaisia painopisteitä on ollut rakentaa johdonmukaiset puitteet ohjaamaan vähittäistä siirtymistä kohti vähähiilistä, resurssitehokasta yhteiskuntaa. Vuosi 2012 on viimeinen valmisteluvuosi ennen vuoden 2009 ilmasto- ja energiapaketin täysimääräistä voimaantuloa. Vuoden aikana toteutetaan myös uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan sovittujen tavoitteidemme saavuttamista ja autetaan kansalaisia, yhteisöjä ja liikeyrityksiä vähähiilistä tulevaisuutta koskevien pitkäaikaisten suunnitelmien hahmottelemisessa. Liikenteen alalla toimintamme perustuu toimenpiteisiin, joita on jo onnistuneesti toteutettu ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Aiomme auttaa luomaan infrastruktuuria, jota tarvitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden ja ajoneuvojen tuomiseksi helposti saataville. Resurssitehokkuuden lippulaivahankkeen merkittävimpiä tuotoksia on uusi vesipolitiikkaa koskeva suunnitelma.

Tällaiset toimenpiteet toteutetaan yhtä aikaa sen kanssa, että ilmastotavoitteet sisällytetään kaikkiin EU:n talousarviosta tulevaisuudessa suoritettaviin menoihin. Näin edistämme merkittävällä tavalla ilmastotavoitteidemme saavuttamista. Komissio jatkaa edelleen ilmastotavoitteiden huomioon ottamista kaikessa asiaan liittyvässä lainsäädännössä. Lisäksi se aikoo jatkossakin huomioida kansainvälisissä neuvotteluissa tapahtuneen kehityksen toiminnassaan Euroopassa.

Aikojen kuluessa on käynyt ilmi, että vauraan yhteiskunnan perustavanlaatuisiin tekijöihin kuuluu energiankäyttö. EU:n yhteiseksi tavoitteeksi on vahvistettu varma, kestävä ja kilpailukykyinen energiahuolto. Pitkän aikavälin vakauden takaamiseksi kehitetään strategia, joka koskee uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä vuoden 2020 jälkeen. Lisäksi Fukushiman traagisen onnettomuuden seurauksena ja ydinlaitosten stressitestien jatkotoimenpiteenä on tarkoitus tarkistaa perusteellisesti nykyistä ydinalan turvallisuuskehystä.

Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavista:

 • henkilö- ja pakettiautojen päästöjä koskevat lisätoimet

 • puhtaan energian edistäminen liikenteen alalla

 • Euroopan vesivarojen turvaaminen

 • ydinalan turvallisuutta koskevan EURATOMin lainsäädäntökehyksen ajan tasalle saattaminen.

Kansalaisille avoin Eurooppa

Selkeimpiä osoituksia EU:n toiminnan tehosta on se, että on saatu aikaan avoin ja turvallinen alue, jossa EU:n kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset, joilla on laillinen oikeus saapua EU:n alueelle ja oleskella siellä, voivat liikkua, asua ja työskennellä vapaasti.

Unionin sisä- ja ulkopuolella viimeisen vuoden aikana ilmenneiden tapahtumien myötä kysymys rajatarkastuksista on noussut asialistamme kärkeen. Historiallisia saavutuksiamme vapauden ja liikkuvuuden alalla on suojattava lujittamalla ja kehittämällä jatkuvasti rajajärjestelmäämme, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin. Meidän on jatkettava myös yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, jotta voimme EU:ssa hallita maahanmuuttoa vastuullisesti. Komissio kuulee kattavasti eri sidosryhmiä ja esittää sen jälkeen uuden sukupolven rajatarkastuksia koskevan ehdotuspaketin. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionin sisällä sovelletaan käytännössä kansalaisten perusoikeutena sisämarkkinoilla.

Komission vuoden 2012 työohjelmassa edistetään useita Tukholman ohjelman toteuttamiseksi laaditun kunnianhimoisen toimintasuunnitelman tärkeimpiä aloitteita. Suunnitellussa lainsäädäntöehdotuksessa sähköisen oikeuden laajentamisesta pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oikeusalan yhteistyön helpottamiseksi. Tavoitteenamme on myös huolehtia siitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan tunnustaa koko unionin alueella.

Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavista:

 • uuden sukupolven rajatarkastukset

 • strategia ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

 • työllisyys ja muuttoliike.

EU:n sanan saaminen kuuluville maailmalla

Rajojemme ulkopuolella tapahtuva kehitys vaikuttaa yhä suuremmassa määrin suoraan EU:n kansalaisten vaurauteen ja turvallisuuteen. Etujemme mukaista on pyrkiä vaikuttamaan tähän kehitykseen, ja parhaiten se onnistuu yhdessä.

Eteläisen Välimeren alueen historialliset tapahtumat tarjoavat EU:lle mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti tiellä kohti demokratiaa ja vaurautta. Meidän on toimittava yhteistyössä uusien hallitusten kanssa selvittääksemme, millaista tukea ja rohkaisua voimme tarjota – poliittista tukea, teknistä apua ja konkreettista tukea jälleenrakennukseen ja talouden kehitykseen.

Euroopan perustavanlaatuisiin arvoihin kuuluu yhteisvastuullisuus – ja se ulottuu rajojemme ulkopuolelle. EU on maailman suurin kansainvälisen kehitysavun antaja, minkä vuoksi sillä on johtava rooli maailman köyhimpien yhteiskuntien auttamisessa. Erityisesti on tarkoitus keskittyä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen. EU:n kantama maailmanlaajuinen yhteisvastuu ilmenee vuonna 2012 konkreettisesti muun muassa ehdotuksina Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta.

Komissio aikoo jatkaa EU:n kasvutavoitteiden tukemista myös kansainvälisissä yhteyksissä. Yleistavoitteena säilyy käynnissä olevien monenvälisten kauppaneuvottelujen saattaminen onnistuneesti päätökseen ja WTO:n vahvistaminen entisestään Venäjän jäsenyydellä, mutta toivomme myös, että ajanjakson aikana saadaan tehtyä vapaakauppasopimukset Ukrainan, Kanadan, Singaporen ja Intian kanssa sekä otettua ratkaiseva askel eteenpäin Japanin kanssa käytävissä neuvotteluissa. Työskentelemme myös sen eteen, että voisimme aloittaa neuvottelut EU:n ja Kiinan välisestä investointisopimuksesta.

Koko vuoden 2012 ajan jatketaan myös mahdollisten tulevien laajentumisten arviointeja ja käynnissä olevia keskusteluja. Odotamme innolla sitä, että voimme pian toivottaa Kroatian tervetulleeksi perheemme 28. jäseneksi. Vuonna 2012 jatketaan työtä sen hyväksi, että Kroatia hyötyisi jäsenyysvalmisteluista täysimääräisesti ja pystyisi jatkamaan niitä nykyisessä tahdissa jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavista:

 • Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen

 • vuoden 2012 laajentumispaketti.

Järkevä sääntely ja tehokas täytäntöönpano

Työohjelmaansa toteuttaessaan komissio pitää kiinni vahvasta sitoutumisestaan laadukkaiden ehdotusten laatimiseen. Laadun avain on valmistelu, ja valmistelu tarkoittaa huolehtimista siitä, että aloitteita laaditaan kuullen kattavasti eri sidosryhmiä. Jotta sidosryhmien panos olisi mahdollisimman vahva, kuulemisjakson kestoa pidennetään vuonna 2012 kahdeksasta 12 viikkoon.

Vaikka ehdotukset ovat hyvin valmisteltuja, ne ovat läpäisseet perusteellisen tarkastelun ja parlamentti ja neuvosto tukevat niitä, niiden todellinen vaikutus riippuu kuitenkin täytäntöönpanosta. Liian monet poliittiset toimet jäävät tällä hetkellä vaille käytännön toteutusta, josta olisi todellista hyötyä kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Komissio aikoo jatkossakin täyttää täysimääräisesti tehtävänsä perussopimuksen valvojana. Siihen kuuluu myös kilpailupolitiikan ennakoiva soveltaminen ja kehittäminen keskeisenä välineenä, jolla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja hyvin toimivat sisämarkkinat.

Komissio pitää nämä tavoitteet mielessään ja sisällyttää vuoden 2012 työohjelmaansa ehdotuksia seuraavasta:

 • Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen.

Tulevat toimet

Vuoteen 2020 on enää kahdeksan vuotta. Maailmanlaajuisen kehityksen vauhti huomioon ottaen EU:n on tartuttava mahdollisuuteen lujittaa asemaansa maailmassa. Kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttaminen riippuu sekä jäsenvaltioiden että EU:n toimielinten kyvystä toteuttaa yhteinen sitoutumisemme uudistuksiin. Jotta Euroopan tason toimilla olisi todellista vaikutusta vuoteen 2020 mennessä, ne on toteutettava etupainotteisesti. Tämä merkitsee toimimista nyt, jotta voimme varmistaa tarvittavan edistyksen. Odotan innolla työskentelyä Euroopan parlamentin kanssa tulevina viikkoina, jotta saamme laadittua aloiteohjelman, joka auttaa palauttamaan unioniimme kasvun ja luottamuksen.


Side Bar