Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/640

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Κοινοί κανόνες για ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών - Συχνές Ερωτήσεις

(Βλ. επίσης IP/11/1085)

1. Γενικό πλαίσιο

Ποιοι λόγοι οδήγησαν την Επιτροπή να προτείνει νέο φόρο στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

2 είναι κυρίως οι λόγοι:

  • ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να συνεισφέρει στην κάλυψη του κόστους της κρίσης αφού από την αρχή της τρέχουσας κρίσης έχει λάβει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από τις κυβερνήσεις

  • ένα συντονισμένο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στη δημιουργία ισχυρότερης εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την αποθάρρυνση συναλλαγών που εμπεριέχουν κίνδυνο. Θα αποτελούσε επίσης ισχυρό μήνυμα για την προώθηση της καθιέρωσης ενός φόρου του είδους αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γιατί είναι απαραίτητος ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ;

Είναι σκόπιμο να επιβληθεί εναρμονισμένος φόρος σε επίπεδο ΕΕ ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερή εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Με την επιβολή του φόρου αυτού θα αποτραπεί η φοροδιαφυγή, θα αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση και θα ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ο στόχος της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την ανάληψη δράσης από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Η επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές βρίσκει σύμφωνη την κοινή γνώμη;

Ναι. Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, το 65% των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της επιβολής φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Υπάρχει μέχρι στιγμής προνομιακή μεταχείριση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σύγκριση με άλλους τομείς;

Ναι. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ (λόγω δυσχερειών στη μέτρηση της φορολογητέας βάσης). Αυτό οδηγεί σε υποφορολόγηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας επωφελείται από πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους και τη σιωπηρή προστασία των κυβερνήσεων κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Για ποιο λόγο προωθεί η Επιτροπή ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο;

Η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι αναγκαία όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους και έχουν αποκτήσει παγκόσμια διάσταση. Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρώτα σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσει την επιβολή του φόρου αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο της G20.

Η Επιτροπή έχει συζητήσει επανειλημμένα, από το 2009, το θέμα της επιβολής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο της G20 (Πίτσμπουργκ, Τορόντο). Με τη στήριξη της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας της G20, η εισαγωγή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά την επόμενη σύνοδο της G20 στις Κάννες, στις 3 και 4 Νοεμβρίου.

2. Ορισμοί

Τι είναι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών;

Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένας φόρος χαμηλού συνήθως συντελεστή που επιβάλλεται στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή ορίζεται ως ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων μεταξύ τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα συνίστανται σε χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές και παράγωγα.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν περιλαμβάνουν τις συναλλαγές στις οποίες συνήθως προβαίνουν οι λιανικές τράπεζες στις σχέσεις τους με τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις, εκτός αν αφορούν την πώληση ή την αγορά ομολόγων ή μετοχών.

Τι είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;

Ο ορισμός του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην πρόταση της Επιτροπής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδρυμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του φόρου και περιλαμβάνει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις οργανωμένες αγορές, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου), τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε οργανωμένες αγορές και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε εξωχρηματιστηριακές αγορές;

Τα περισσότερα παράγωγα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε οργανωμένες αγορές. Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στις εν λόγω αγορές πρέπει να είναι τυποποιημένα για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές μη τυποποιημένων προϊόντων πραγματοποιούνται στη λεγόμενη εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων. Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα είναι λιγότερο τυποποιημένα και οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται σε διμερές επίπεδο (μεταξύ δύο μερών).

Τι είναι η αρχή της μόνιμης κατοικίας;

Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα βασίζεται στην αρχή της φορολογικής κατοικίας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας. Συνεπώς, η φορολόγηση θα γίνεται στο κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται εγκατεστημένο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εμπλέκεται στη συναλλαγή. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο κίνδυνος της μετεγκατάστασης, αφού οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα φορολογούνται σε κάθε περίπτωση που εμπλέκεται σ’ αυτήν πολίτης της ΕΕ, ακόμη κι αν η σχετική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Πώς θα λειτουργεί ο φόρος;

Ποιοι θα φορολογούνται;

Φορολογούμενοι θα είναι κυρίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, δηλαδή οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, κ.λπ.

Ποιες συναλλαγές θα υπόκεινται στον φόρο;

Η Επιτροπή έχει προτείνει την επιβολή του φόρου σε όλες τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα θα είναι προϊόντα όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, τα παράγωγα και τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δεν έχει σημασία αν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε οργανωμένες ή σε εξωχρηματιστηριακές αγορές αφού θα φορολογούνται και στις δύο περιπτώσεις.

Ποιες συναλλαγές θα εξαιρούνται από τον προτεινόμενο φόρο;

Η πρόταση της Επιτροπής θα καλύπτει μόνο τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τούτο σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται νοικοκυριά ή ΜΜΕ θα εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Για παράδειγμα, τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια των ΜΜΕ ή τα ασφάλιστρα δεν θα περιλαμβάνονται. Δεν θα φορολογούνται επίσης οι άμεσες συναλλαγματικές πράξεις σε μετρητά και η άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων π.χ. των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών, με την έκδοση ομολόγων και μετοχών στην πρωτογενή αγορά.

Γιατί η Επιτροπή προτείνει μια τόσο μεγάλη φορολογική βάση;

Η Επιτροπή πρότεινε να έχει ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών την ευρύτερη δυνατή βάση, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος φοροδιαφυγής και μετεγκατάστασης της αγοράς. Η φορολογική βάση θα καθοριστεί ανάλογα με τις συναλλακτικές δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται θα περιλαμβάνουν τις μετοχές, τα ομόλογα, τα υποκατάστατά τους και τα συναφή παράγωγά τους.

Ποιοι θα είναι οι προτεινόμενοι συντελεστές;

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διατάραξης της αγοράς, η Επιτροπή πρότεινε την επιβολή πολύ χαμηλού φορολογικού συντελεστή στις συναλλαγές. Πρότεινε έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις συναλλαγές ομολόγων και μετοχών, ύψους 0,1% και 0,01% για τα παράγωγα προϊόντα. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν υψηλότερα ποσοστά. Ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται από κάθε συναλλασσόμενο σε μια συναλλαγή.

Γιατί θα προτείνει αυτούς τους συντελεστές η Επιτροπή;

Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει ελάχιστους συντελεστές αφενός για να μετριαστεί ο κίνδυνος μετεγκατάστασης και, αφετέρου, για την εξασφάλιση εσόδων για την ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Πού θα επιβάλλεται ο φόρος;

Ο φόρος θα επιβάλλεται στην επικράτεια των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ισχύει για όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας εκ των συναλλασσομένων είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ και ότι εμπλέκεται στη συναλλαγή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους.

Στις περιπτώσεις στις οποίες χώρες της ΕΕ επιβάλλουν ήδη εθνικό φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ο φόρος αυτός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες της ΕΕ. Όλες οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να τηρούν τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές για τα διάφορα είδη συναλλαγών.

Πώς θα εφαρμόζεται ο φόρος στην πράξη;

Και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη θα καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί στον φόρο στη χώρα στην οποία κατοικούν ή θεωρείται ότι κατοικούν.

Ποια θα είναι η αλληλεπίδραση του φόρου αυτού με τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών;

Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλουν ήδη κάποιο φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία προκειμένου να εναρμονιστεί με τους κανόνες που προτείνει η Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν τον ελάχιστο συντελεστή και να εναρμονίσουν τη φορολογική βάση όπως προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπιστεί ο φόρος όπως προτείνει η Επιτροπή.

4. Έσοδα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Πού θα διατίθενται τα έσοδα από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών;

Όπως και κάθε άλλος φόρος, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να συνεισφέρει στα δημόσια οικονομικά, για την κάλυψη δημοσίων δαπανών. Στην περίπτωση του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ, ένα μέρος του θα μπορούσε να πηγαίνει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και ένα άλλο μέρος να διατίθεται στον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Αν και είναι πάγια πρακτική όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς να μην διατίθεται το προϊόν φόρου σε μια συγκεκριμένη πολιτική, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή.

Πώς θα εισπράττονται τα έσοδα;

Ο φόρος θα καταβάλλεται άμεσα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη βάσει των διεξαγόμενων συναλλαγών, πριν από τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό. Όταν οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικές, όπως συμβαίνει συνήθως, ο φόρος θα καταβάλλεται εντός της ημέρας. Αν δεν πρόκειται για ηλεκτρονική συναλλαγή, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών, ώστε να είναι δυνατή η μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των συναλλαγών και να αποφεύγονται αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα όσον αφορά τις ταμειακές ροές.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην καταβολή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στις φορολογικές αρχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίων και την υποβολή εκθέσεων για τη διασφάλιση της καταβολής του φόρου, καθώς και τη θέση στη διάθεση των φορολογικών αρχών στοιχείων που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και την επαλήθευση της ορθής καταβολής του φόρου.

Υπάρχουν εκτιμήσεις όσον αφορά το ύψος των εσόδων που θα προκύψουν από τον φόρο;

Με συντελεστή 0,1% για τα ομόλογα και τις μετοχές και 0,01% για τα άλλα είδη συναλλαγών, όπως τα παράγωγα, τα έσοδα από τον φόρο θα μπορούσαν να ανέρχονται περίπου σε 57 δισ. ευρώ ετησίως.

Γιατί η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως μελλοντικός ίδιος πόρος του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Στην πρότασή της για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020), η Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή δύο νέων ιδίων πόρων: του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και του εκσυγχρονισμένου ΦΠΑ. Το νέο σύστημα ιδίων πόρων που διαχειρίζεται η Επιτροπή θα είναι πιο δίκαιο, καθώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πιο διαφανής σχέση μεταξύ των πολιτικών στόχων της ΕΕ και της χρηματοδότησής τους. Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης των κρατών μελών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020, οι νέοι ίδιοι πόροι θα μπορούσε να ανέρχονται στο ήμισυ σχεδόν των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ το μερίδιο της συνεισφοράς των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ θα μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο από τα τρία τέταρτα και πλέον που είναι σήμερα (IP/11/799, MEMO/11/468).

Ποιος θα ωφεληθεί από τον φόρο και με ποιο τρόπο;

Όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τον φόρο αυτό χάρη στην εξασφάλιση πρόσθετων δημόσιων εσόδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν επίσης από αυτή τη νέα πηγή δημόσιων εσόδων τόσο από την άποψη της άμεσης χρηματοδότησης των δικών τους προϋπολογισμών όσο και από την άποψη της μείωσης των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει νέο «ίδιο πόρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της, προς όφελος όλων.

5. Άμβλυνση των κινδύνων

Τι προτείνει η επιτροπή για την άμβλυνση του κινδύνου μετακύλισης του φόρου στους καταναλωτές;

Η Επιτροπή έχει προτείνει να επιβάλλεται φόρος μόνο στις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός είναι να φορολογηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας και όχι οι πελάτες του. Ο φόρος θα έχει ως στόχο την κάλυψη του 85% των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο, σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης χρηματοπιστωτικών προϊόντων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να μετακυλήσουν τον φόρο. Για παράδειγμα, για αγορά μετοχών αξίας 10 000 ευρώ η τράπεζα θα μπορούσε να χρεώσει 10 ευρώ, ποσό που δεν είναι υπερβολικό.

Ποιους κινδύνους εμπεριέχει η εισαγωγή ενός φόρου του είδους αυτού; Ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις τον περιορισμό των κινδύνων αυτών;

Κυριότεροι κίνδυνοι είναι η επίπτωση του φόρου (δηλαδή ποιος επιβαρύνεται τελικά με τον φόρο), η μετεγκατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες, οι οικονομικές στρεβλώσεις και η δυνητική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Για την άμβλυνση των κινδύνων αυτών, η πρόταση προβλέπει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (διαφοροποιούμενους ανά κατηγορία προϊόντων), πολύ μεγάλη φορολογική βάση, κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εδαφικής εφαρμογής του φόρου (φορολόγηση στον τόπο εγκατάστασης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) και εναρμονισμένο πεδίο εφαρμογής του φόρου.

6. Επόμενα βήματα

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόταση πρέπει τώρα να εξεταστεί και να εγκριθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για την εισαγωγή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικότερα με τους διεθνείς εταίρους της στο πλαίσιο της G20.

Πότε θα αρχίσει να ισχύει ο προτεινόμενος φόρος;

Η Επιτροπή πρότεινε να αρχίσει η επιβολή του φόρου την 1η Ιανουαρίου 2014, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης από το Συμβούλιο.


Side Bar