Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Bryssel den 22 augusti 2011

Vad har EU gjort för Libyens folk?

Efter sex månaders konflikt nådde händelserna i Libyen ett avgörande ögonblick under helgen 20-21 augusti då rebellerna tog sig in i Tripoli. Europeiska kommissionen har förberett sig intensivt för detta ögonblick – och för de kommande utmaningarna – ända sedan det libyska upproret började. Nedan ges en överblick över det stöd som kommissionen i detta historiska skede lämnat till Libyens folk och det vidare regionen söder om Medelhavet.

En beslutsam humanitär insats

EU har som helhet bidragit med över 150 miljoner euro i humanitärt bistånd under den libyska krisen, varav 80 miljoner euro kommit från kommissionen. Det av kommissionen finansierade humanitära biståndet har gått till människor som flyr Libyen, över 31 700 människor som arbetade i Libyen har repatrierats från Libyens grannländer hem till sina ursprungsländer, bistånd till flyktingar som inte kan resa tillbaka till sina hemländer och till libyer som flytt Libyen. Omkring 5 800 européer har evakuerats sjö- och luftvägen och för detta har åtta deltagande länder begärt 10 574 084 euro samt finansiering och utplacering i förväg av beredskaps­lager för att leverera nödhjälp i Libyen. I samband med detta har flera kommissionsledamöter besökt Libyen och landet angränsande regioner i mars, bl.a. Štefan Füle (GD Utvidgning och grannskapspolitik), Cecilia Malmström (GD Inrikes frågor) och Kristalina Georgieva (GD Humanitärt bistånd).

Se: Overview of humanitarian aid to Libya

Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd

Inför det extra mötet i Europeiska rådet den 11 mars lade Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik den 8 mars fram ett meddelande med titeln Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet, som innehåller en redogörelse för vad EU kan göra för att understödja förändringarna i vårt södra grannskap.

Kommissionens förslag går ut på ett partnerskap som är byggt på tre pelare: i) målinriktat stöd till demokratisk omvandling och uppbyggnad av institutioner, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter, konstitutionella reformer och reformer av rättsväsendet samt korruptionsbekämpning, ii) ett nära partnerskap med folket, med tonvikt på stöd till det civila samhället och förbättrade möjligheter till direkta personkontakter, särskilt för ungdomar, och iii) en satsning på stärkt ekonomisk tillväxt, utveckling och skapande av arbetstillfällen, bland annat genom stöd till små och medelstora företag. I detta sammanhang har kommissionen sagt sig vilja omfokusera sina biståndsprogram, som för närvarande inbegriper bidrag till våra grannländer i söder till ett belopp av 4 miljarder euro för perioden 2011–2013.

Se: EU-kommissionen lanserar ambitiöst partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet

En ny och långtgående europeisk grannskapspolitik

Den 25 maj sjösatte den höga representanten, Catherine Ashton, tillsammans med Štefan Füle, kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, en ny och långtgående europeisk grannskapspolitik som bekräftar EU:s beslutsamma och utökade engagemang i förhållande till sina grannar. Förslaget är avsett att stärka individuella och regionala relationer mellan EU och dess grannländer med hjälp av metoden "mer pengar för mer reformer" – ytterligare medel ställs till förfogande, men med mer ömsesidig ansvarighet.

Utöver de 5,7 miljarder euro som redan anslagits för perioden 2011–2013 kommer ytterligare 1,24 miljarder euro som förts över från andra befintliga resurser nu att bli tillgängliga för den europeiska grannskapspolitiken. Dessutom har Europeiska rådet godkänt den höga representantens förslag om att öka Europeiska investerings­bankens utlåning till det södra Medelhavsområdet med 1 miljard euro under samma period. EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) backade upp hennes begäran om att utvidga bankens verksamhet till Mellanöstern och Nordafrika (Menaregionen), med början i Egypten. Man förväntar sig att de årliga utlåningsvolymerna kan nå upp till ca 2,5 miljarder euro per år 2013.

Se: En ny och långtgående europeisk grannskapspolitik

Ett EU-kontor i Benghazi

Den 22 maj öppnade Catherine Ashton ett nytt EU-kontor i Benghazi i östra Libyen, för att EU mer effektivt ska kunna sköta sitt bistånd i samordning med medlemsstaterna och andra internationella organisationer. Under detta besök mötte hon också Mahmoud Jibril, ordförande i det nationella övergångsrådet (TNC), som EU har erkänt som sin centrala politiska samtalspartner i Libyen.

Se: Catherine Ashton opens European Union office in Benghazi

Dialog och kontakter med det nationella övergångsrådet

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso mötte också ordföranden för det nationella övergångsrådet Mahmoud Jibril den 13 juli. Liksom Barroso sade efter detta möte måste övergångsrådet ses som en genuin nationell rörelse med ett tydligt engagemang för nationell försoning och en politisk övergång som omfattar alla – en övergång som vi redan har skaffat fram medel för att stödja, i nära samarbete med våra internationella partner (FN, Afrikanska unionen och Arabförbundet). Övergångsprocessen måste drivas av det libyska folket självt såsom Barroso också har understrukit, men EU står berett att dela med sig av sin expertis och sitt stöd när det gäller följande:

  • Organisation och övervakning av fria och rättvisa val.

  • Skapande av en effektiv förvaltning och ett effektivt domstolsväsende.

  • Utveckling av civilsamhället oh fria medier

  • Reform av säkerhetssektorn.

  • Utformning av en sund ekonomisk politik för tillväxt, utveckling och sysselsättning.

Sanktioner mot Gaddafiregimen

För information om beslut rörande sanktioner mot Libyen, se:

EEAS news regarding Libya


Side Bar