Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 22 d.

ES parama Libijos žmonėms

Praėjus šešiems mėnesiams nuo konflikto Libijoje pradžios, rugpjūčio 20–21 d. savaitgalį sukilėliams užėmus Tripolį, įvykiai šalyje pasiekė lemiamą momentą. Europos Komisija šiam momentui ir būsimiems sunkumams intensyviai rengėsi nuo pat sukilimo Libijoje pradžios. Toliau apžvelgiami kai kurie pagrindiniai Komisijos veiksmai, kuriais šiuo pokyčių laikotarpiu stengiamasi paremti Libijos žmones ir platesnį Pietų Viduržemio jūros regioną.

Ryžtingas humanitarinis atsakas

ES suteikė didesnę nei 150 mln. EUR humanitarinę pagalbą Libijos krizei spręsti. 80 mln. EUR šios sumos skyrė Komisija. Iš Komisijos humanitarinės pagalbos lėšų suteikta parama: iš Libijos bėgantiems žmonėms; daugiau nei 31 700 trečiųjų šalių piliečių, dirbusių Libijoje, repatriacijai iš kaimyninių šalių į jų kilmės šalis; pabėgėliams, negalintiems grįžti į savo kilmės šalį, ir iš Libijos bėgantiems Libijos piliečiams; maždaug 5 800 europiečių evakuacijai jūrų ir oro transportu, kuriai paremti aštuonios dalyvaujančios šalys prašė 10 574 084 EUR; ir būtiniausių atsargų, reikalingų skubiai pagalbai Libijoje teikti, finansavimui ir išankstiniam parengimui. Nemažai Komisijos narių, įskaitant Štefaną Fülę (plėtra ir kaimynystės politika), Cecilią Malmström (vidaus reikalai) ir Kristaliną Georgievą (humanitarinė pagalba), kovo mėnesį lankėsi Libijoje ir jos pasienio regionuose.

Žr. Humanitarinės pagalbos Libijai apžvalga.

Partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės

Prieš neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą kovo 11 d. Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai kovo 8 d. pristatė Komunikatą „ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“, kuriame nurodyta, kaip Europa galėtų paremti pokyčius pietinės kaimynystės šalyse.

Komisija pasiūlė partnerystę, kurios pagrindą sudaro šie trys aspektai: i) tikslinė parama demokratinei pertvarkai ir institucijų kūrimui, ypač daug dėmesio skiriant pagrindinėms laisvėms, konstitucinėms reformoms, teisminės sistemos reformai ir kovai su korupcija; ii) artimesnė partnerystė su žmonėmis, visų pirma remiant pilietinę visuomenę ir didinant mainų programų ir tiesioginių žmonių kontaktų, visų pirma jaunimo, galimybes; ir iii) tvarus ir integracinis augimas ir ekonominė plėtra, visų pirma remiant mažąsias ir vidutines įmones. Šiomis aplinkybėmis Komisija sakė perorientuosianti pagalbos programas, pagal kurias 2011–2013 m. pietinės kaimynystės šalims galima skirti 4 mlrd. EUR vertės dotacijų.

Žr. ES Komisija pradeda plačių užmojų ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių demokratijos ir bendros gerovės partnerystę.

Nauja plataus užmojo Europos kaimynystės politika

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton kartu su Komisijos nariu, atsakingu už plėtrą ir kaimynystės politiką, Štefanu Füle gegužės 25 d. pristatė naują plataus užmojo Europos kaimynystės politiką (EKP) ir patvirtino, kad ES pasiryžusi palaikyti dar artimesnius santykius su kaimynėmis. Pasiūlymu siekiama stiprinti ES ir jos kaimynystėje esančių šalių individualius ir regioninius santykius skiriant daugiau lėšų platesnio masto reformoms įgyvendinti: bus suteikta papildomų lėšų, tačiau kartu bus padidinta tarpusavio atskaitomybė.

Be 2011–2013 metams jau numatytų 5,7 mlrd. eurų, iš kitų šaltinių papildomai perkelta 1,24 mlrd. eurų – juos dabar bus galima naudoti EKP remti. Be to, Europos Vadovų Taryba pritarė ES vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pasiūlymui per tą patį laikotarpį 1 mlrd. eurų padidinti Europos investicijų banko (EIB) paskolas pietų Viduržemio jūros regiono šalims. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) patenkino C. Ashton prašymą išplėsti veiklą ir įtraukti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regioną, visų pirma Egiptą. Tikimasi, kad iki 2013 m. kasmet bus paskolinama po maždaug 2,5 mlrd. eurų.

Žr. Nauja plataus užmojo Europos kaimynystės politika.

ES biuras Bengazyje

Gegužės 22 d. rytų Libijos Bengazio mieste C. Ashton atidarė naują ES biurą, kad būtų veiksmingiau skatinamas ES pagalbos teikimas derinant veiksmus su valstybėmis narėmis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Lankydamasi Libijoje vyriausioji įgaliotinė taip pat susitiko su Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos, kurią ES pripažino vienu svarbiausių politinių subjektų Libijoje, Pirmininku Mahmoudu Jibrilu.

Žr. Catherine Ashton atidarė Europos Sąjungos biurą Bengazyje.

Dialogas ir santykiai su Nacionaline pereinamojo laikotarpio taryba

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso taip pat susitiko su Tarybos Pirmininku Mahmoudu Jibrilu liepos 13 d. Tuo metu Komisijos Pirmininkas teigė, kad Tarybą reikia laikyti tikru nacionaliniu judėjimu, tvirtai pasiryžusiu siekti nacionalinio susitaikymo ir užtikrinti įtraukų politinį pereinamąjį procesą. Šiam pereinamajam procesui paremti jau pradėjome telkti išteklius, glaudžiai bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais (JT, Afrikos Sąjunga ir Arabų Lyga). Be to, Komisijos Pirmininkas pabrėžė, kad nors pereinamasis procesas pačių Libijos žmonių rankose, ES yra pasirengti suteikti žinių ir paramą šiose srityse:

  • laisvų ir sąžiningų rinkimų rengimas ir stebėjimas;

  • veiksmingų administracinių institucijų ir teismų kūrimas;

  • pilietinės visuomenės ir laisvos žiniasklaidos kūrimas;

  • saugumo sektoriaus reforma;

  • patikimos ekonominės politikos formavimas siekiant augimo, vystymosi ir darbo vietų kūrimo tikslų.

Sankcijos Gadafio režimui

Daugiau informacijos apie sprendimus dėl sankcijų Libijai žr.

EIVT naujienos apie Libiją.


Side Bar