Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2011

Τι κάνει η ΕΕ για να υποστηρίξει τον λαό της Λιβύης;

Έπειτα από έξι μήνες συγκρούσεων, η κατάσταση στη Λιβύη εισήλθε σε αποφασιστική φάση με την είσοδο των ανταρτών στην Τρίπολη, το Σαββατοκύριακο της 20ής και 21ης Αυγούστου. Από την έναρξη ήδη της λιβυκής εξέγερσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάστηκε εντατικά για τη στιγμή αυτή, καθώς και για τις επερχόμενες προκλήσεις. Στη συνέχεια γίνεται επισκόπηση ορισμένων σημαντικών σταδίων δράσης της Επιτροπής υπέρ του λαού της Λιβύης και, γενικότερα, της νότιας Μεσογείου κατά την περίοδο αυτή των μεγάλων αλλαγών.

Αποφασιστική ανθρωπιστική βοήθεια

Η ΕΕ στο σύνολό της έχει παράσχει άνω των 150 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο της λιβυκής κρίσης, εκ των οποίων 80 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ίδια την Επιτροπή. Η ανθρωπιστική βοήθεια που χρηματοδότησε η Επιτροπή διευκόλυνε τις ακόλουθες ενέργειες: διαφυγή πολιτών από τη Λιβύη· επαναπατρισμό, από τις γειτονικές χώρες στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής, άνω των 31 700 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονταν στη Λιβύη· παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και στους Λίβυους που διέφυγαν από τη χώρα τους· εκκένωση δια θαλάσσης ή αεροπορικώς 5 800 περίπου Ευρωπαίων, για την οποία οκτώ συμμετέχοντα κράτη ζήτησαν συνεισφορά ύψους 10 574 084 ευρώ, καθώς και χρηματοδότηση και εκ των προτέρων τοποθέτηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για την παροχή αρωγής στη Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί Επίτροποι επισκέφτηκαν τη Λιβύη και τις γειτονικές περιοχές της τον Μάρτιο, μεταξύ των οποίων ο Štefan Füle (Διεύρυνση και Πολιτική Γειτονίας), η Cecilia Malmström (Εσωτερικές Υποθέσεις) και η Kristalina Georgieva (Ανθρωπιστική Βοήθεια).

Βλ. σχετικά: Overview of humanitarian aid to Libya

Εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία

Την προηγουμένη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) υπέβαλαν στις 8 Μαρτίου ανακοίνωση σχετικά με μια «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία», στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Ευρώπη για να υποστηρίξει τις αλλαγές στις νότιες γειτονικές της χώρες.

Η Επιτροπή πρότεινε εταιρική σχέση βασιζόμενη σε τρεις άξονες: i) στοχοθετημένη στήριξη για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό και την οικοδόμηση των θεσμών, με ιδιαίτερη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνταγματικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς· ii) στενή εταιρική σχέση με τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και στην παροχή αυξημένων ευκαιριών για διαπροσωπικές επαφές, ιδιαίτερα για τους νέους· και iii) προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα επανεστιάσει τα σημαντικά προγράμματα παροχής βοήθειας, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 4 δισεκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων που είναι διαθέσιμες για τους νότιους γείτονές μας για την περίοδο 2011-13.

Βλ. σχετικά:

Η Επιτροπή της ΕΕ δρομολογεί μία φιλόδοξη εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου

Νέα και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Στις 25 Μαΐου, η ΥΕ/ΑΠ, Catherine Ashton, εγκαινίασε από κοινού με τον Štefan Füle, Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας, νέα και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτόν την αποφασιστική και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ έναντι των γειτονικών της χωρών. Η πρόταση αποβλέπει στην ενίσχυση των ατομικών και περιφερειακών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών βάσει της προσέγγισης «περισσότερη χρηματοδότηση για περισσότερες μεταρρυθμίσεις», η οποία συνίσταται στη διάθεση περισσότερων πρόσθετων κεφαλαίων, αλλά με την υποχρέωση μεγαλύτερης αμοιβαίας λογοδοσίας.

Πέραν των 5,7 δισεκ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για την περίοδο 2011-2013, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,24 δισεκ. ευρώ έχει μεταφερθεί από άλλες υφιστάμενες πηγές και θα μπορεί πλέον να διατεθεί υπέρ της EΠΓ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της ΥΕ/ΑΠ να αυξηθεί η δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς τη νότια Μεσόγειο κατά 1 δισεκ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Η ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) υποστήριξε το αίτημα της ΥΕ/ΑΠ να επεκταθεί η δράση της τράπεζας στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική, αρχής γενομένης από την Αίγυπτο. Η ΕΤΑΑ προβλέπει ότι το ύψος της ετήσιας δανειοδότησης που χορηγεί ενδέχεται να ανέλθει στα 2,5 δισεκ. ευρώ περίπου ετησίως έως το 2013.

Βλ. σχετικά: Μια νέα και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Γραφείο της ΕΕ στη Βεγγάζη

Στις 22 Μαΐου, η Catherine Ashton εγκαινίασε νέο γραφείο της ΕΕ στη Βεγγάζη, στα ανατολικά της Λιβύης, για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και διάφορες άλλες διεθνείς οργανώσεις. Με την ευκαιρία αυτή, η ΥΕ/ΑΠ συνάντησε επίσης τον Mahmoud Jibril, πρόεδρο του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου (ΜΕΣ), τον οποίο η ΕΕ αναγνώρισε ως βασικό πολιτικό συνομιλητή στη Λιβύη.

Βλ. σχετικά: Catherine Ashton opens European Union office in Benghazi

Διάλογος και δεσμεύσεις με το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Barroso συνάντησε επίσης τον Πρόεδρο του ΜΕΣ, Mahmoud Jibril, στις 13 Ιουλίου. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος επ’ ευκαιρία της συνάντησης αυτής, το ΜΕΣ πρέπει να θεωρείται ως γνήσιο εθνικό κίνημα με σαφή δέσμευση που θα στοχεύει στην εθνική συμφιλίωση και σε διαδικασία πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς. Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιεί πόρους για την υποστήριξη της μετάβασης αυτής, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της (τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση και τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών). Όπως τόνισε επίσης ο Πρόεδρος, παρότι πρέπει ο ίδιος ο λαός της Λιβύης να αναλάβει την ευθύνη για τη μεταβατική διαδικασία, η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει την εμπειρογνωσία και την υποστήριξή της όσον αφορά:

  • την οργάνωση και την επίβλεψη ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών·

  • τη δημιουργία αποτελεσματικής διοίκησης και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος·

  • την ανάπτυξη κοινωνίας των πολιτών και ελεύθερων μέσων επικοινωνίας·

  • τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας·

  • τον σχεδιασμό υγιών οικονομικών πολιτικών για την οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Καντάφι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων κατά της Λιβύης, βλ.:

EEAS news regarding Libya


Side Bar