Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/503

Brusel 13. júla 2011

Otázky a odpovede k reforme spoločnej rybárskej politiky

Celkovým cieľom návrhu modernej a jednoduchšej spoločnej rybárskej politiky (SRP), ktorý Komisia predložila, je zaistiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť rybolovu. Nová politika prinavráti zásoby rýb späť na udržateľné úrovne, a to tým, že ukončí nadmerný výlov a stanoví rybolovné možnosti na základe vedeckých odporúčaní. Občanom EÚ zabezpečí dlhodobé stabilné a bezpečné dodávky zdravých potravín; do odvetvia rybolovu sa snaží priniesť novú prosperitu, ukončiť závislosť od subvencií a vytvoriť nové možnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast v pobrežných oblastiach.

Prečo je potrebná nová politika?

Európska rybárska politika si neliehavo vyžaduje reformu. Plavidlá lovia viac rýb, ako je počet, ktorý sa dokáže bezpečne obnoviť, čo znamená, že vyčerpávajú jednotlivé zásoby rýb a ohrozujú morský ekosystém. V súčasnosti trpia tri zo štyroch zásob nadmerných výlovom: 82 % zásob v Stredozemnom mori a 63 % zásob v Atlantickom oceáne. Odvetvie rybolovu zaznamenáva menšie úlovky a stojí pred neistou budúcnosťou.

Na základe týchto skutočností Komisia navrhuje ambicióznu reformu danej politiky. Touto reformou sa stanovia podmienky pre lepšiu budúcnosť rýb a rovnako aj rybného hospodárstva, ako aj morského prostredia, od ktorého závisia. Reformou sa prispeje k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a daná politika sa bude koncipovať ako súčasť širšieho námorného hospodárstva s cieľom zaistiť súdržnejšie politiky vzťahujúce sa na morské a pobrežné oblasti EÚ, a to prostredníctvom smerovania k stabilnej hospodárskej výkonnosti daného odvetvia, inkluzívnemu rastu a posilnenej súdržnosti v pobrežných regiónoch.

Udržateľnosť tvorí jadro navrhovanej reformy. Udržateľnosť rybolovu znamená rybolov v mierach, ktoré neohrozujú reprodukciu zásob a ktoré poskytujú vysoké dlhodobé výnosy. Vyžaduje si to riadenie objemu rýb vyňatých z mora v rámci rybolovu. Podľa návrhu Komisie sa zásoby musia do roku 2015 využívať v rámci udržateľných úrovní, ktoré sú vymedzené ako najväčší úlovok, ktorý je každoročne možné bezpečne vykonať a pri ktorom sa veľkosť populácie rýb udržiava na úrovni maximálnej produktivity. Táto úroveň sa nazýva „maximálny udržateľný výnos“. Tento cieľ je stanovený v Dohovore OSN o morskom práve a bol prijatý na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 ako cieľ, ktorý by svet mal dosiahnuť do roku 2015.

Z odhadov1 vyplýva, že takéto využívanie zásob by viedlo k zvýšeniu ich veľkosti o približne 70 %. Celkové úlovky by sa zvýšili o približne 17 %, ziskové rozpätia by sa mohli strojnásobiť, návratnosť investícií by bola šesťkrát vyššia a hrubá pridaná hodnota pre odvetvie rybolovu by sa zvýšila o takmer 90 %, čo v nasledujúcom desaťročí zodpovedá sume 2,7 mld. EUR.

Udržateľným rybolovom by sa odvetvie rybolovu takisto oslobodilo od závislosti od podpory z verejných zdrojov. Uľahčilo by sa tým dosiahnutie stabilných cien za transparentných podmienok, čo by prinieslo jasné prínosy pre spotrebiteľov. Silné, efektívne a hospodársky životaschopné odvetvie fungujúce na základe trhových podmienok by pri riadení zásob zohrávalo dôležitejšiu, aktívnu úlohu.

Čo tvorí hlavné prvky nových návrhov?

Viacročné riadenie založené na ekosystémovom prístupe

Opätovné vybudovanie dynamického rybného hospodárstva v Európe si vyžaduje efektívnejšiu ochranu morského prostredia. Rybné hospodárstvo EÚ sa odteraz bude riadiť na základe viacročných plánov a spravovať na základe ekosystémového prístupu a prístupu založeného na zásade predchádzania škodám, aby sa zaistilo, že vplyv rybolovných činností na morský ekosystém bude obmedzený. Odvetvie rybolovu bude mať lepšiu a stabilnejšiu základňu pre dlhodobé plánovanie a investície. Zabezpečia sa tým zdroje a zmaximalizujú sa dlhodobé výnosy.

Viacročné plány riadenia by sa mali presmerovať zo súčasných plánov založených na jednom druhu zásob na plány založené na rybnom hospodárstve – menší počet plánov by sa teda vzťahoval na väčší počet zásob rýb, a to s cieľom dosiahnuť udržateľné úrovne do roku 2015. Zásoby, na ktoré sa nevzťahujú plány, sa budú riadiť tým, že Rada stanoví rybolovné možnosti, a prostredníctvom iných ochranných a technických opatrení, ktoré patria do škály navrhovaných nástrojov.

Zakázanie odvrhovania úlovkov

Odvrhovanie úlovkov, t. j. vyhadzovanie neželaných rýb naspäť do mora, zodpovedá podľa odhadov 23 % celkových úlovkov (v niektorých prípadoch je to podstatne viac!). Tento neprijateľný postup sa postupne prestane používať, pričom sa stanoví presný časový plán implementácie a niektoré sprievodné opatrenia. Rybári budú mať povinnosť vyložiť všetky komerčné druhy, ktoré chytia. Ryby nedosahujúce požadovanú veľkosť sa nemôžu predávať na ľudskú spotrebu.

Členské štáty zaistia, aby ich rybárske plavidlá boli vybavené na zaistenie úplného zdokumentovania všetkých rybolovných a spracovateľských činností na účely monitorovania súladu s povinnosťou vyložiť všetky úlovky.

Tento prístup povedie k získaniu spoľahlivejších údajov o zásobách rýb, lepšie sa ním podporí riadenie a zlepší efektívne využívanie zdrojov. Takisto predstavuje stimul pre rybárov, aby sa vyhli neželaným úlovkom, a to prostredníctvom technických riešení, ako napr. selektívnejším rybárskym výstrojom.

Zaistenie ziskovosti rybolovu

Od roku 2014 sa pre plavidlá s dĺžkou viac ako 12 m a všetky plavidlá používajúce vlečnú výstroj zavedie systém prevoditeľných podielov na úlovku, ktoré sa nazývajú „povolenia“. Členské štáty rozdelia povolenia na základe zásad dohodnutých na úrovni EÚ, a to transparentným spôsobom, a ich majiteľov každoročne zaručia nárok na podiel na vnútroštátnych rybolovných možnostiach. Prevádzkovatelia budú mať možnosť prenajímať svoje povolenia alebo s nimi obchodovať, a to v rámci svojho členského štátu, nie však medzi členskými štátmi. Povolenia budú platné prinajmenšom 15 rokov, ale v prípade, že sa ich držiteľ dopustí závažného porušenia predpisov, sa môžu stiahnuť už pred uplynutím ich platnosti. Členské štáty môžu vytvoriť rezervu a zaviesť poplatky za povolenia.

Nový systém prinesie odvetviu rybolovu dlhodobú perspektívu, viac flexibility a väčšiu zodpovednosť, pričom sa ním zároveň zníži nadmerná kapacita. Prevádzkovatelia budú mať stimul zvýšiť počet svojich povolení, zatiaľ čo iní sa možno rozhodnú zanechať činnosť v tomto odvetví. Očakáva sa, že príjmy by sa na základe tohto systému mohli do roku 2022 zvýšiť o viac ako 20 % a mzdy posádky by sa mohli zvýšiť o 50 % až viac ako 100 %2.

Podpora drobného rybolovu

Flotila zameraná na drobný rybolov tvorí v EÚ 77 % celej flotily EÚ, pokiaľ ide o počet plavidiel, ale len 8 %, pokiaľ ide o tonáž (veľkosť plavidiel) a 32 %, pokiaľ ide o výkon motora. Drobný pobrežný rybolov zohráva často dôležitú úlohu v rámci sociálnej štruktúry a kultúrnej identity mnohých pobrežných regiónov Európy. Preto si vyžaduje osobitnú podporu. V zreformovanej SRP sa právo členských štátov obmedziť rybolov v pásme do 12 námorných míľ od pobrežia predlžuje do roku 2022. Na drobný rybolov sa takisto bude vzťahovať výnimka zo schémy prevoditeľných rybolovných povolení. Budúci finančný nástroj pre rybné hospodárstvo bude obsahovať opatrenia, ktoré sú prospešné pre drobný rybolov a týmto nástrojom sa miestnym hospodárstvam pomôže pri prispôsobovaní sa zmenám.

Rozvoj udržateľnej akvakultúry

Lepším rámcom pre akvakultúru sa zvýši produkcia plodov mora a zásobovanie týmito produktmi v EÚ, zníži sa závislosť od dovezených rýb a posilní sa rast v pobrežných a vidieckych oblastiach. Členské štáty do roku 2014 navrhnú vnútroštátne strategické plány na odstránenie administratívnych prekážok a podporia environmentálne, sociálne a hospodárske normy pre odvetvie chovných rýb. Zriadi sa nová Poradná rada pre akvakultúru, ktorá bude poskytovať poradenstvo k otázkam súvisiacim s daným odvetvím. Rozvoj akvakultúry má jasný európsky (EÚ) rozmer: strategické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni môžu mať vplyv na obdobný rozvoj v susedných členských štátoch.

Zlepšenie vedeckých poznatkov

Spoľahlivé a aktuálne informácie o stave morských zdrojov sú nevyhnutnou podporou rozumných riadiacich rozhodnutí, ako aj efektívneho vykonávania zreformovanej SRP. V návrhu sa stanovujú základné pravidlá a povinnosti vzťahujúce sa na členské štáty, pokiaľ ide o zber údajov, ich spravovanie a dostupnosť a ustanovenia týkajúce sa prístupu Komisie k týmto údajom. Členské štáty budú poverené zberom, uchovávaním a zdieľaním vedeckých údajov o zásobách rýb a o vplyve rybolovu na úrovni jednotlivých morských oblastí. Na koordinovanie tejto činnosti sa zriadia vnútroštátne výskumné programy.

Decentralizovaná správa vecí verejných

V návrhu Komisie sa objasňujú úlohy a povinnosti jednotlivých činiteľov a rozhodnutia sa prenášajú bližšie k miestam rybolovu. Ukončí sa tým mikroriadenie z Bruselu, keďže zákonodarcovia EÚ budú vymedzovať len všeobecný rámec, základné zásady, celkové ciele, ukazovatele výkonnosti a časové plány. O skutočných vykonávacích opatreniach však rozhodnú členské štáty, ktoré budú spolupracovať na regionálnej úrovni. Návrh obsahuje ustanovenia na zaistenie toho, aby dotknuté členské štáty prijali opatrenia, ktoré sú zlučiteľné a efektívne. Komisia pre prípady, keď sa členské štáty nedokážu dohodnúť, alebo keď sa nedarí dosiahnuť ciele, zriaďuje bezpečnostný mechanizmus.

Nová trhová politika – viac právomocí pre odvetvie a lepšie informovaní spotrebitelia

Návrh novej trhovej politiky tvorí súčasť balíka a navrhuje sa s cieľom zaistiť, aby sa organizáciou spoločných trhov s produktmi rybného hospodárstva prispelo k dosiahnutiu cieľov novej SRP. Cieľom tohto návrhu je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, zlepšiť transparentnosť trhov a zaistiť rovnaké podmienky pre všetky produkty, s ktorými sa v Únii obchoduje.

Obsahuje aj modernizáciu intervenčného režimu, keďže aktuálny systém vynakladania finančných prostriedkov z verejných zdrojov na ničenie rýb už nie je ďalej obhájiteľný. Nahradí sa zjednodušeným mechanizmom skladovania, ktorým sa umožní, aby organizácie výrobcov nakupovali produkty rybného hospodárstva, keď ceny poklesnú pod určitú úroveň, a skladovali ich s cieľom uviesť ich na trh neskôr. Týmto systémom sa podporí stabilita trhu.

Organizácie výrobcov budú takisto zohrávať výraznejšiu úlohu pri spoločnom riadení, monitorovaní a kontrole. Lepším marketingom produktov rybného hospodárstva a akvakultúry z EÚ sa prispeje k zníženiu odpadu a poskytne sa trhová odozva pre výrobcov.

Novými obchodnými normami vzťahujúcimi sa na označovanie, kvalitu a vysledovateľnosť sa spotrebiteľom poskytnú jasnejšie informácie a pomôže sa im pri podpore udržateľného rybného hospodárstva. Niektoré informácie na označení budú povinné, napr. informácie na rozlíšenie produktov rybného hospodárstva a produktov akvakultúry, iné informácie a budú môcť poskytnúť na základe dobrovoľnosti.

Moderný a prispôsobený finančných nástroj

Na podporu cieľov novej SRP v oblasti udržateľnosti sa poskytne finančná pomoc EÚ. Udelenie finančnej pomoci bude podmienené súladom s pravidlami a táto zásada sa bude uplatňovať, tak na členské štáty, ako aj na prevádzkovateľov.

V prípade členských štátov môže nedodržiavanie pravidiel viesť k prerušeniu, pozastaveniu alebo úprave finančnej pomoci Únie. V prípade prevádzkovateľov môžu závažné porušenia predpisov viesť k zákazu prístupu k finančnej pomoci alebo k jej zníženiam. V návrhu sa okrem toho členským štátom zavádza povinnosť zohľadniť pri poskytovaní finančnej pomoci správanie (najmä to, či nedošlo k závažným porušeniam predpisov) prevádzkovateľov v nedávnej minulosti.

Nový finančný nástroj – Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) – na obdobie rokov 2014 – 2020 sa navrhne v druhom polroku 2011. Komisia vo viacročnom finančnom rámci navrhla pre EFNRH rozpočet 6,7 mld. EUR.

Prevzatie medzinárodnej zodpovednosti

Podľa údajov FAO sa takmer 85 % svetových zásob rýb, pri ktorých sú k dispozícii informácie, loví naplno, alebo sa loví nadmerne. EÚ, ktorá je z hľadiska hodnoty najväčším svetovým dovozcom produktov rybného hospodárstva, musí v zahraničí konať rovnako ako doma. Vonkajšia rybárska politika musí tvoriť integrovanú súčasť SRP. EÚ bude v rámci medzinárodných a regionálnych organizácii preto obhajovať zásady udržateľnosti a ochrany zásob rýb a morskej biodiverzity. S kľúčovými partnermi vytvorí aliancie a príjme opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu a na zníženie nadmernej kapacity.

EÚ bude v bilaterálnych dohodách o rybolove s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, podporovať udržateľnosť, dobrú správu vecí verejných a zásady demokracie, ľudských práv a zákonnosti. Dohodami o udržateľnom rybnom hospodárstve sa nahradia existujúce dohody o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva a zaistí sa nimi, aby sa využívanie rybolovných zdrojov uskutočňovalo na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní, pričom sa bude zameriavať len na nadmerné zdroje, ktoré partnerská krajina nedokáže alebo nemá záujem loviť. Na základe dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve sa partnerským krajinám poskytuje za udelenie prístupu k ich zdrojom rýb kompenzácia a za vykonávanie udržateľnej rybárskej politiky sa im poskytuje finančná pomoc.

Prijmú sa nové pravidlá týkajúce sa kontroly a presadzovania?

Návrh je v súlade s novým režimom kontroly EÚ platným od roku 20103 a sú v ňom začlenené základné prvky režimu kontroly a presadzovania súladu s pravidlami SRP. Vzhľadom na zavedenie povinnosti vykladať úlovky s cieľom vyhnúť sa ich odvrhovaniu Komisia navrhuje povinnosti týkajúce sa monitorovania a kontroly, najmä pokiaľ ide o úplne zdokumentovanie rybného hospodárstva, ako aj pilotné projekty vzťahujúce sa na nové technológie kontroly rybného hospodárstva, ktoré prispejú k udržateľnému rybolovu.

Kedy reforma nadobudne účinnosť?

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť potom, ako Rada ministrov a Európsky parlament v hlasovaní schvália návrhy. Vykonávanie bude postupné, keďže je potrebné, aby sa odvetvie prispôsobilo novým pravidlám a bolo schopné prinášať výsledky. V reforme sa však stanovujú jasné lehoty. Cieľom pre prijatie nových právnych predpisov a ich nadobudnutie účinnosti je 1. 1. 2013.

Pozri aj: IP/11/873

1 :

Posúdenie vplyvu sprevádzajúce návrh nariadenia o spoločnej rybárskej politike, ktorý predložila Komisia.

2 :

Posúdenie vplyvu sprevádzajúce návrh nariadenia o spoločnej rybárskej politike, ktorý predložila Komisia.

3 :

Nariadenia rady č. 1005/2008 a č. 1224/2009.


Side Bar