Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/503

Bruxelles, 13 iulie 2011

Întrebări și răspunsuri privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului

Obiectivul general al propunerilor Comisiei pentru o politică comună în domeniul pescuitului (PCP) modernă și mai simplă este un pescuit sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social. Punând capăt supraexploatării și stabilind posibilitățile de pescuit pe baza avizelor științifice, noua politică va readuce stocurile de pește la niveluri sustenabile. Ea va oferi cetățenilor UE o aprovizionare stabilă cu alimente sigure și sănătoase pe termen lung. De asemenea, politica încearcă să ofere o nouă prosperitate sectorului pescuitului, să pună capăt dependenței de subvenții și să creeze noi oportunități de locuri de muncă și creștere în zonele costiere.

De ce este necesară o nouă politică?

Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. Navele prind mai mulți pești decât se pot reproduce în condiții de siguranță și astfel sunt epuizate stocurile de pește individuale și sunt amenințate ecosistemele marine. În prezent, trei din patru stocuri sunt supraexploatate: 82 % din stocurile din Marea Mediterană și 63 % din stocurile din Oceanul Atlantic. Industria pescuitului se confruntă cu capturi mai reduse și cu un viitor incert.

Având în vedere această realitate, Comisia propune o reformă ambițioasă a politicii. Obiectivul acestei reforme este crearea condițiilor necesare pentru un viitor mai bun pentru pești și pescării deopotrivă, precum și pentru mediul marin aflat la baza lor. Reforma va contribui la Strategia Europa 2020, iar politica va fi dezvoltată ca parte a unei economii maritime mai ample, pentru a garanta politici mai coerente pentru mările și zonele costiere ale UE, prin eforturile de a oferi industriei o performanță economică robustă și de a genera o creștere favorabilă incluziunii și coeziune sporită în regiunile costiere.

Aspectul central al reformei propuse este sustenabilitatea. A pescui în mod sustenabil înseamnă a pescui la niveluri care nu pun în pericol reproducerea stocurilor și care permit realizarea unor producții ridicate pe termen lung. Acest lucru necesită gestionarea volumului de pește extras din mare prin pescuit. Conform propunerii Comisiei, începând din 2015 cel târziu, stocurile trebuie exploatate la niveluri sustenabile, acestea fiind definite ca cele mai mari capturi care pot fi obținute în siguranță în fiecare an și care mențin mărimea populației de pește la nivelul maxim de productivitate. Acest nivel este cunoscut sub denumirea de „producție maximă durabilă” (MSY). Acest obiectiv este stabilit de Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și a fost adoptat la Summitul privind dezvoltarea durabilă din 2002 ca țintă mondială care trebuie atinsă până în 2015.

Estimările1 arată că, dacă stocurile ar fi exploatate în acest mod, dimensiunile stocurilor ar crește cu aproximativ 70 %. Per ansamblu, capturile ar crește cu aproximativ 17 %, marjele de profit ar putea crește de trei ori, rentabilitatea investițiilor ar fi de șase ori mai mare, iar valoarea adăugată brută a sectorului capturilor ar crește cu aproape 90 %, mai exact cu 2,7 miliarde de euro în următorul deceniu.

De asemenea, sustenabilitatea pescuitului ar elibera sectorul capturilor de dependența de sprijin public și ar facilita stabilizarea prețurilor în condiții de transparență, ceea ce ar aduce beneficii evidente consumatorilor. O industrie puternică, eficientă și viabilă din punct de vedere economic, funcționând în condiții de piață, ar avea un rol mai important și activ în gestionarea stocurilor.

Care sunt elementele principale ale noilor propuneri?

Gestionarea multianuală bazată pe ecosisteme

Pentru a se putea reconstrui o economie vibrantă în sectorul pescuitului în Europa, mediul marin trebuie protejat în mod mai eficace. De acum înainte, pescăriile UE vor fi gestionate prin planuri multianuale și vor fi guvernate de abordarea ecosistemică și de principiul precauției, pentru ca impacturile activităților de pescuit asupra ecosistemului marin să fie limitate. Industria pescuitului va avea o bază mai bună și mai stabilă pentru planuri pe termen lung și investiții, ceea ce va proteja resursele și va maximiza producțiile pe termen lung.

Prin planurile de gestionare multianuale, ar trebui să se treacă de la actualele planuri pentru câte un singur stoc la planuri bazate pe pescării – cuprinzând mai multe stocuri de pește în mai puține planuri, scopul fiind acela de a se ajunge la niveluri sustenabile până în 2015. Stocurile care nu sunt cuprinse în planuri vor fi gestionate prin stabilirea de către Consiliu a posibilităților de pescuit și prin alte măsuri de conservare și tehnice care fac parte din setul de instrumente propus.

Interzicerea practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare

Se estimează că practica aruncării înapoi în mare a peștilor nedoriți se aplică în cazul a 23 % din totalul capturilor (și semnificativ mai mult în unele pescării!). Se va renunța treptat la această practică inacceptabilă, cu ajutorul unui calendar precis pentru punerea în aplicare și al unor măsuri de însoțire. Pescarii vor fi obligați să debarce toate speciile comerciale pe care le capturează. Peștii cu dimensiuni prea mici nu vor putea fi vânduți în vederea consumului uman.

Statele membre trebuie să se asigure că navele lor de pescuit sunt echipate pentru a asigura documentarea completă a tuturor activităților de pescuit și prelucrare, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea obligației de debarcare a tuturor capturilor.

Această abordare va genera date mai fiabile privind stocurile de pește, va veni în sprijinul unei gestionări mai bune și va îmbunătăți eficiența resurselor. De asemenea, va stimula pescarii să evite capturile nedorite, cu ajutorul unor soluții tehnice precum uneltele de pescuit mai selective.

Rentabilitatea pescuitului

Din 2014, pentru navele cu lungimi de peste 12 metri și pentru toate navele care utilizează unelte de pescuit tractate, va fi introdus un sistem de cote de captură transferabile, cunoscute sub numele de „concesiuni”. Bazate pe principii stabilite de comun acord la nivelul UE, concesiunile vor fi distribuite de statele membre în mod transparent și vor acorda titularilor lor dreptul la o parte din posibilitățile de pescuit naționale pentru fiecare an. Operatorii își vor putea închiria sau comercializa concesiunile în cadrul propriului stat membru, nu între state membre. Concesiunile vor avea o valabilitate minimă de 15 ani, dar pot fi retrase înainte de expirare în cazul unei încălcări grave comise de către titular. Statele membre pot crea o rezervă și pot introduce plata unei redevențe pentru concesiuni.

Acest nou sistem va oferi industriei pescuitului o perspectivă pe termen lung, mai multă flexibilitate și o mai mare răspundere, reducând, în același timp, supracapacitatea. Unii operatorii se vor simți încurajați să obțină concesiuni mai mari, în vreme ce alții vor decide să părăsească acest sector. Se prevede că, până în 2022, în cadrul acestui sistem, veniturile ar putea crește cu peste 20 %, iar salariile echipajelor ar putea crește cu procentaje între 50 % și peste 100 %2.

Sprijin pentru pescuitul artizanal

În UE, flota artizanală constituie 77 % din flota totală ca număr de nave, dar numai 8 % ca tonaj (dimensiunea navelor) și 32 % ca putere a motoarelor. Pescuitul costier artizanal joacă adesea un rol important în structura socială și în identitatea culturală a multor regiuni costiere din Europa și, prin urmare, are nevoie de sprijin specific. PCP reformată prelungește până în 2022 dreptul statelor membre de a restricționa pescuitul într‑o zonă de până la 12 mile marine de linia țărmului. De asemenea, pescuitul artizanal poate fi exclus din sistemul concesiunilor de pescuit transferabile. Viitorul instrument financiar pentru sectorul pescuitului va include măsuri benefice pentru pescuitul artizanal și va ajuta economiile locale să se adapteze la schimbări.

Dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile

Un cadru mai bun pentru acvacultură va spori producția și aprovizionarea cu pește și fructe de mare în UE, va reduce dependența de importurile de pește și va impulsiona dezvoltarea zonelor costiere și rurale. Până în 2014, statele membre vor elabora planuri strategice naționale pentru înlăturarea barierelor administrative și pentru menținerea standardelor de mediu, sociale și economice pentru sectorul acvaculturii. Va fi instituit un nou Consiliu consultativ pentru acvacultură, care va oferi consultanță în privința aspectelor legate de acest sector. Dezvoltarea acvaculturii cuprinde o dimensiune UE clară: deciziile strategice luate la nivel național pot avea un impact asupra dezvoltării aceluiași sector în statele membre vecine.

Îmbunătățirea cunoștințelor științifice

Informațiile fiabile și actualizate referitoare la starea resurselor marine sunt esențiale pentru sprijinirea unor decizii de gestionare solide, precum și pentru implementarea eficace a PCP reformate. Propunerea stabilește normele de bază și obligațiile statelor membre în ceea ce privește colectarea, gestionarea și disponibilitatea datelor, precum și dispoziții privind accesul Comisiei la datele respective. Statele membre vor fi responsabile cu colectarea, întreținerea și comunicarea datelor științifice referitoare la stocurile de pește și la impactul pescuitului la nivelul bazinului maritim. Vor fi instituite programe de cercetare naționale în scopul coordonării acestei activități.

Guvernanță descentralizată

Propunerea Comisiei clarifică rolurile și obligațiile fiecărei părți implicate și va apropia deciziile de zonele de pescuit. Ea va pune capăt microgestiunii de la Bruxelles, astfel încât organele legislative ale UE vor defini doar cadrul general, principiile de bază, țintele globale, indicatorii de performanță și calendarele. Apoi, statele membre vor decide măsurile efective de punere în aplicare și vor coopera la nivel regional. Propunerea include dispoziții care să garanteze că statele membre în cauză adoptă măsuri compatibile și eficace. Este instituit totodată un mecanism de rezervă pentru a permite Comisiei să acționeze în cazurile în care statele membre nu pot ajunge la un acord sau în care nu sunt atinse țintele.

O nouă politică de piață – responsabilizarea sectorului și o mai bună informare a consumatorilor

Pachetul propus include și o propunere pentru o nouă politică de piață, pentru a garanta că organizarea comună a piețelor produselor pescărești contribuie la îndeplinirea obiectivelor noii PCP. Propunerea pentru noua politică de piață vizează consolidarea competitivității industriei UE, îmbunătățirea transparenței piețelor și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate produsele comercializate în Uniune.

Propunerea include, de asemenea, modernizarea regimului de intervenții, deoarece sistemul actual de cheltuire a banilor publici pentru distrugerea peștilor nu se mai poate justifica. Acest regim va fi înlocuit cu un mecanism de depozitare simplificat, care va permite organizațiilor de producători să cumpere produse pescărești atunci când prețurile scad sub un anumit nivel și să depoziteze produsele pentru a le scoate pe piață ulterior. Acest sistem va spori stabilitatea pieței.

De asemenea, organizațiile de producători vor juca un rol mai important în gestionarea, monitorizarea și controlul colective. Mai buna comercializare a produselor obținute din pescuit și acvacultură din UE va contribui la reducerea deșeurilor și va oferi feedback de piață producătorilor.

Noile standarde de comercializare referitoare la etichetare, calitate și trasabilitate vor oferi consumatorilor informații mai clare și îi vor ajuta să sprijine pescuitul sustenabil. Anumite informații vor trebui să apară în mod obligatoriu pe etichete, de exemplu pentru a diferenția produsele obținute din pescuit de cele de acvacultură; alte mențiuni pot fi oferite în mod facultativ.

Un instrument financiar modern și adaptat

UE va fi acorda asistență financiară pentru a sprijini obiectivele de sustenabilitate ale noii PCP. Asistența financiară va deveni condiționată de respectarea normelor, iar acest principiu se va aplica atât statelor membre, cât și operatorilor.

În cazul statelor membre, neconformitatea poate duce la corecții financiare, întreruperea sau suspendarea asistenței financiare din partea Uniunii. În cazul operatorilor, încălcările grave pot duce fie la interzicerea accesului la asistență financiară, fie la reduceri financiare. În plus, propunerea introduce obligația ca, atunci când acordă asistență financiară, statele membre să țină seama de comportamentul recent al operatorilor (în special de lipsa încălcărilor grave).

Mai târziu în cursul anului 2011 va fi făcută o propunere pentru un nou instrument financiar pentru perioada 2014-2020, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Prin cadrul financiar multianual, Comisia a propus un buget de 6,7 miliarde de euro pentru EMFF.

Asumarea unei responsabilități internaționale

Potrivit FAO, rapoartele arată că aproape 85 % dintre stocurile mondiale de pește pentru care există informații disponibile sunt fie exploatate în întregime, fie supraexploatate. UE, cel mai mare importator de produse pescărești din lume ca valoare, trebuie să acționeze atât în exterior, cât și în interior. Politica externă în domeniul pescuitului trebuie să fie o parte integrantă a PCP. Prin urmare, în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, UE va promova principiile sustenabilității și conservării stocurilor de pește și biodiversității marine. UE va stabili alianțe și va întreprinde acțiuni împreună cu partenerii-cheie pentru a combate pescuitul ilegal și a reduce supracapacitatea.

În cadrul acordurilor bilaterale în domeniul pescuitului cu țările terțe, UE va promova sustenabilitatea, buna guvernanță și principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept. Acordurile pentru pescuit sustenabil (APS) vor înlocui Acordurile de Parteneriat în domeniul pescuitului (FPA) existente și vor garanta că exploatarea resurselor piscicole se efectuează pe baza unor avize științifice solide, vizând doar resursele excedentare pe care țara parteneră nu poate sau nu dorește să le pescuiască. În temeiul APS, țările partenere vor primi compensații pentru acordarea accesului la resursele lor piscicole, precum și asistență financiară pentru punerea în aplicare a unei politici de pescuit sustenabile.

Vor exista norme noi în materie de control și executare?

Propunerea este conformă cu noul regim de control al UE din 20103 și cuprinde elementele de bază ale regimului de control și executare în vederea conformării la normele PCP. Având în vedere introducerea obligației de debarcare pentru a se evita aruncarea capturilor înapoi în mare, Comisia propune obligații de monitorizare și control, în special în ceea ce privește pescuitul documentat pe deplin, precum și proiecte pilot privind noi tehnologii de control al pescuitului, care contribuie la un pescuit sustenabil.

Când va intra în vigoare reforma?

Noile norme vor intra în vigoare imediat după votarea propunerilor de către Consiliul de Miniștri și Parlamentul European. Punerea în aplicare se va face treptat, deoarece sectorul trebuie să se adapteze și să poată da rezultate, dar reforma stabilește termene clare. Data vizată pentru adoptarea și intrarea în vigoare a noii legislații este 1.1.2013.

A se vedea, de asemenea: IP/11/873

1 :

Studiul de impact care însoțește propunerea Comisiei de Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului.

2 :

Studiul de impact care însoțește propunerea Comisiei de Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului.

3 :

Regulamentele nr. 1005/2008 și nr. 1224/2009 ale Consiliului.


Side Bar