Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/481

Bryssel den 6 juli 2011

Förordningen om livsmedelsinformation – frågor och svar

Hur kan tonåringar som är allergiska mot nötter veta vad de kan äta då de är ute med sina vänner? Vilket mellanmål är bäst för en kvinna som vill minska sitt saltintag? Hur kan konsumenterna få reda på var det kött som de just köpt kommer ifrån? Hur kan jag vara säker på att jag har tillgång till samma livsmedelsinformation som i affären då jag shoppar på internet eller köper livsmedel på distans? Och hur lätt är det egentligen att hitta och förstå den information som finns på livsmedelsetiketten?

Dessa frågor stöter vi, eller våra familjemedlemmar, vänner och bekanta på varje dag. En ny EU-lag strävar efter att ge svar och lösningar på dessa frågor och problem med hjälp av nya regler för livsmedelsmärkning. När lagen träder i kraft, måste information om vissa ingredienser som kan orsaka allergier eller intolerans (t.ex. nötter eller mjölkprodukter) finnas tillgänglig, vare sig det är fråga om ett färdigförpackat livsmedel eller inte. Därför omfattar denna nya lag även livsmedel som säljs på restauranger och caféer. De viktigaste allergiframkallande ingredienserna ska framhävas i ingrediensförteckningen på färdigförpackade livsmedel. Lagen kräver också att vissa näringsvärden ska deklareras på de flesta färdiglagade eller bearbetade livsmedel. På färdigförpackat kött från gris, får, get och fjäderfä ska det anges var köttet kommer ifrån. Livsmedelsinformationen ska finnas tillgänglig även för konsumenter som köper livsmedel på internet eller via andra former av distansförsäljning innan de köper produkten. När lagen träder i kraft är det också meningen att man ska kunna läsa den information som finns på livsmedelsförpackningarna utan att behöva ett förstoringsglas.

Varför ska lagstiftningen om livsmedelsmärkning ändras?

Den nuvarande lagstiftningen om allmän livsmedelsmärkning antogs 1978 och reglerna om näringsvärdesdeklaration för livsmedel antogs 1990. Både konsumenternas krav och marknadsföringen av livsmedel har förändrats avsevärt sedan dess. EU-konsumenter vill veta mer om maten som de köper och de vill också ha tydliga, lättlästa och lättförståeliga livsmedelsetiketter som inte är vilseledande. Efter mer än tre års arbete kommer den nya lagen att hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut om de livsmedel som de köper och på så sätt främja en hälsosammare livsstil.

Vad betyder de nya reglerna för mig?

Den nya lagstiftningen fastställer allmänna principer för livsmedelsinformation. Den innehåller till exempel nya krav på att informationen ska vara lättläst. De bestämmelser som förhindrar vilseledande metoder har också blivit förstärkta. Därför kommer det att bli lättare för dig att välja den produkt som bäst motsvarar dina behov. Några av de nya kraven på ytterligare uppgifter gäller till exempel ingredienser som orsakar allergier eller intolerans. Det ställs även nya krav på näringsvärdesdeklarationen. De nya reglerna för märkning av kött kommer att se till att konsumenterna får information om var kött från gris, får, get och fjäderfä kommer ifrån. Konstruerade nanomaterial ska också uppges i ingrediensförteckningen.

Vad är det för idé med att ge information om texten på etiketten är så liten att den inte går att läsa?

Detta har varit ett stort problem och är en av huvudfrågorna som tas upp i den nya lagstiftningen. Enligt de nya kraven måste obligatoriska uppgifter stå i en minimiteckenstorlek och frivilliga uppgifter (t.ex. slogans och påståenden) får inte skymma den obligatoriska informationen. Ytterligare bestämmelser om läsbarhet ska tas i bruk i framtiden.

Jag vill äta hälsosamt. Kommer de nya reglerna att hjälpa mig?

Ja. Bearbetade livsmedelsprodukter måste förses med en näringsvärdesdeklaration som anger mängderna energi, fett, mättat fett, kolhydrater, socker, protein och salt. På så sätt kan du jämföra olika produkter innan du köper dem och välja en diet som motsvarar dina behov. Det blir också möjligt att visa näringsvärdesinformation på framsidan av förpackningen, vilket gör det är lättare för dig att jämföra olika produkter då du handlar. Dessa nya regler är ett viktigt steg framåt och kommissionen kommer att utvärdera utvecklingen efter en viss tidsperiod.

Hur har man tagit hänsyn till allergikers behov?

Den nya lagstiftningen utökar de nuvarande kraven på uppgifter om ämnen som orsakar allergi eller intolerans så att allergiker får tillräcklig information och skyddas då de äter färdigförpackade och icke färdigförpackade livsmedel eller då de äter ute. Livsmedelsföretag måste ange denna information för alla livsmedel och de nationella myndigheterna kommer att bestämma hur informationen ska tillhandahållas.

Hur får jag tag på viktiga uppgifter om jag köper varor på internet eller på distans?

Den nya lagen kräver uttryckligen att den obligatoriska informationen som finns på etiketten ska finnas tillgänglig på till exempel webbplatsen eller i katalogen innan man köper produkter på distans. Detta krav gäller alla sätt att sälja livsmedel.

Kommer det att bli lättare att få reda på varifrån livsmedel kommer?

Ursprungsmärkningen blir obligatorisk för färskt kött från får, getter, fjäderfä och grisar. De nya reglerna upprätthåller i stort sett det nuvarande tillvägagångssättet, dvs. att det är frivilligt att nämna ursprungslandet eller härkomstorten på etiketten förutom om avsaknaden av uppgifterna kan vilseleda konsumenter. Denna märkning kommer att tillämpas efter att genomförandebestämmelserna som ska fastställa hur uppgifterna ska framgå antas, dvs. huruvida ursprungsangivelsen ska hänvisa till medlemslandet eller EU och till vilken eller vilka perioder av djurets liv (var djuren har fötts, fötts upp och slaktats). Genomförelsebestämmelserna kommer att införas inom två år.

Samtidigt kommer vissa kriterier att fastställas för producenter som frivilligt vill ge uppgifter om produktens ursprung. I sådana fall, och i linje med internationella standarder (Världshandelsorganisationen och Codex Alimentarius), ska ursprungslandet bestämmas i enlighet med EU:s tullkodex. Huvudingrediensernas ursprungsland eller härkomstort måste också anges om de inte är från samma land eller ort som den färdiga produkten. Till exempel kan smör av dansk mjölk som kärnats i Belgien märkas ”producerat i Belgien av dansk mjölk.” Syftet med dessa regler är att skydda konsumenter från vilseledande uppgifter om produktens ursprung och att säkerställa lika villkor för livsmedelsföretagarna.

Hur vet jag om jag äter ”äkta” eller ”förfalskad” mat?

Förfalskning av livsmedel och drycker är ett stort problem. Förfalskningen kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att man späder ut produkten, använder sämre ingredienser eller genom att man anger ett felaktigt ursprungsland.

De nya bestämmelserna ska se till att konsumenterna får väsentlig information då en produkt inte är exakt vad den verkar vara, så att de inte luras av en särskild presentationsform eller produktens utseende. Då vissa ingredienser som man vanligtvis antar ska finnas i livsmedlet har blivit ersatta, ska ersättningsingredienserna tydligt anges på förpackningen och inte endast i ingrediensförteckningen. Det ska tydligt anges om köttprodukter och fiskeriprodukter innehåller tillsatt vatten eller proteiner av annat animaliskt ursprung. Dessutom ska livsmedel som ger intrycket av att vara gjorda av ett helt stycke kött eller fisk men i själva verket består av olika delar, märkas som ”sammanfogat kött” eller ”sammanfogad fisk”.

När det gäller livsmedel där en falsk ursprungsangivelse anges eller antyds, införs i de nya reglerna vissa kriterier som ska se till att konsumenterna inte blir vilseledda då ursprungslandet anges frivilligt. Tillverkare som anger ursprungsland ska också ge ytterligare information så att konsumenterna får veta var huvudingrediensen egentligen kommer ifrån, istället för enbart landet där livsmedlet sist blev bearbetat.

Varför omfattas inte vin och övriga alkoholhaltiga drycker? Barn och ungdomar skyddas inte mot alkoläsk och andra alkoholdrycker.

Den nya lagen omfattar även alkoholdrycker. De är endast temporärt befriade från kraven på att ange ingrediensförteckning och näringsvärdesdeklaration. Inom tre år efter att de nya reglerna trätt i kraft kommer kommissionen att särskilt undersöka denna fråga och föreslå eventuella ändringar.

Vad återstår att göra?

Kommissionen kommer att utarbeta särskilda regler för den obligatoriska ursprungsmärkningen av kött och klargöra hur de nya reglerna för frivillig ursprungsmärkning ska användas. Detta kommer att ske inom två år.

När kommer lagen att träda i kraft?

De nya märkningskraven kommer att träda i kraft tre år efter det formella antagandet av den nya lagstiftningen. Kravet på att ange näringsvärden på etiketten kommer att börja gälla först fem år efter det formella antagandet, men näringsvärdesdeklarationen ska utfärdas enligt de nya reglerna redan efter tre år.


Side Bar