Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/481

V Bruselu dne 6. července 2011

Nařízení o informacích o potravinách: otázky a odpovědi

Jak má mladý člověk s alergií na ořechy vědět, co si může dát k jídlu, když se jde bavit s přáteli? Nebo žena, která chce snížit množství soli přijímané v potravě, jaká svačina je pro ni nejlepší? Kde se mohou spotřebitelé dozvědět, odkud pochází maso, které si právě koupili? Můžeme si být při nákupu potravin po internetu nebo z katalogu jisti, že dostaneme stejné informace o potravinách jako v obchodě? Dokážete na etiketách potravin nalézt a rozluštit drobným písmem psanou informaci?

To jsou otázky, které si my nebo naši příbuzní a přátelé klademe každý den. S odpověďmi na ně přichází nově přijatý právní předpis EU, který obsahuje řadu nových pravidel pro označování potravin. Například až tento právní předpis vstoupí v platnost, informace o určitých látkách způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, jako jsou například oříšky nebo mléko, budou muset být uváděny jak u balených, tak nebalených potravin, včetně potravin, které se prodávají v restauracích a kavárnách. Pokud se v potravinách bude nacházet některý z hlavních alergenů, bude jeho výskyt v seznamu složek výrobku zvýrazněn. Tento právní předpis také požaduje, aby určité nutriční informace byly uváděny u většiny zpracovaných potravin. Pokud jde o balené vepřové, skopové, kozí a drůbeží maso, informace o původu bude povinná. Spotřebitelům, kteří si budou kupovat potraviny po internetu nebo jinak zprostředkovaně, budou poskytnuty důležité informace o potravinách ještě před nákupem. Po vstupu tohoto předpisu v platnost si spotřebitelé budou moci také snáze přečíst informace na etiketách, aniž by museli používat lupu.

Proč se právní předpisy o označování potravin musí měnit?

V současnosti platná legislativa o obecném označovaní potravin vznikla v roce 1978 a pravidla týkající se označování potravin byla přijata v roce 1990. Od té doby zaznamenala spotřebitelská poptávka a metody uvádění zboží na trh výrazné změny. Spotřebitelé v EU chtějí být nyní při nákupu potravin lépe informováni než v minulosti. Vyžadují takové označování potravin, které je jednoduché, čitelné, srozumitelné a nezavádějící. Tato nová legislativa, která se připravovala přes tři roky, nyní umožní spotřebitelům, aby se lépe orientovali v nabídce, což by v důsledku mohlo vést k jejich zdravějšímu životnímu stylu.

Co budou nová pravidla znamenat pro mě?

Nový právní předpis stanoví obecné zásady označování potravin. Nastavuje nová pravidla ohledně čitelnosti informací a posiluje také předpisy na ochranu před nekalými praktikami. V důsledku toho by vám měl pomoci s výběrem, který bude lépe odpovídat vašim potřebám. Toho bude dosaženo různými způsoby. Některé doplňující požadavky na informace se  například týkají látek způsobujících alergie a nesnášenlivost. Stanoví se také nové požadavky na poskytování informací o nutričním obsahu potravin. Díky pravidlům o označování masa se spotřebitel dozví, odkud pochází čerstvé vepřové, skopové, kozí a drůbeží maso. V údajích o složení potravin bude také muset být uvedeno, zda obsahují umělé nanomateriály.

Má vůbec cenu uvádět informace, když jsou nečitelné?

Nečitelnost údajů na výrobku je běžným problémem. Jedná se zároveň o jednu z hlavních otázek, kterými se nová legislativa zabývá. Ta požaduje, aby povinné informace byly tištěny v určité minimální velikosti a nepovinné údaje (např. slogany či tvrzení) do nich nesmí zasahovat. V budoucnu budou stanovena další pravidla týkající se čitelnosti.

Chci se stravovat zdravě. Jak mi v tom pomohou nová pravidla?

Uvádění údajů o určitých důležitých nutričních vlastnostech zpracovaných potravin, jako jsou například informace o energetické hodnotě výrobku, obsahu tuků, nasycených tuků, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli, bude povinné. To vám umožní porovnat potraviny ještě před zakoupením a vybrat si tak výrobek, který vyhovuje vašim dietetickým požadavkům. Údaje o některých vybraných živinách bude také možné uvádět na přední straně balení, což umožní snadnější porovnání potravin při nakupování. Tato nová pravidla v oblasti označování potravin jsou významným pokrokem. Jejich dopad po určité době přezkoumá Komise.

Jak změny v označování potravin berou v potaz potřeby alergiků?

Nová legislativa zpřísňuje stávající ustanovení týkající se poskytování informací o určitých látkách, které způsobují alergické reakce nebo nesnášenlivost, aby se zvýšila informovanost a ochrana zdraví alergických spotřebitelů při konzumaci balených a nebalených potravin a při stravování mimo domov. Potravinářské podniky budou povinny uvádět tyto informace na všech potravinách a vnitrostátní orgány budou moci rozhodnout o způsobech jejich poskytování.

Kde najdu příslušné informace o potravinách, jestliže nakupuji potraviny po internetu nebo z katalogů?

Nová legislativa výslovně stanoví, že při prodeji potravin na dálku bude většina povinných informací, které jsou uvedeny na etiketě, dostupná před uskutečněním nákupu a že tyto údaje musí být uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku (internetové stránky nebo katalog) nebo jinými vhodnými způsoby. Tyto požadavky pamatují na všechny způsoby dodávky potravin spotřebiteli.

Budu díky novým pravidlům lépe informován/a o původu potravin, které si kupuji?

Označování původu bude povinné u čerstvého vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa. Nová pravidla však obecně zachovávají stávající přístup k uvádění původu, což znamená, že údaje o zemi původu nebo provenienci na potravinách jsou nepovinné, s výjimkou případů, kdy by neuvedení takové informace mohlo klamat spotřebitele. Toto označování se bude používat po přijetí prováděcích pravidel, která stanoví způsob uvádění informací, včetně toho, zda má být v údajích o původu uvedeno jméno členského stát nebo obecně EU a zda se údaj o původu týká místa narození zvířete, místa chovu nebo porážky. Prováděcí pravidla budou zavedena do dvou let.

Současně s tím se stanoví určitá kritéria pro výrobce, kteří chtějí dobrovolně uvádět informace o původu svých výrobků. V takových případech by země původu měla být v souladu s mezinárodními normami (WTO a Codex Alimentarius) podle celního kodexu Unie. Také u hlavních složek, pokud pocházejí odjinud než konečný výrobek, musí být uvedena země původu nebo provenience. Například na obalu másla vyrobeného z dánského mléka v Belgii by mohlo být uvedeno:„vyrobeno v Belgii z dánského mléka“. Tato pravidla budou chránit spotřebitele před klamavými označeními původu a zajistí rovné podmínky pro všechny potravinářské podniky.

Jak se dozvím, zda jsou potraviny, které jím, autentické?

Falšování potravin a nápojů je dalším závažným problémem. Může mít různé podoby, může se jednat například o ředění nápojů, používání nekvalitních přísad nebo nepravdivé označování původu.

Nová pravidla zajistí, že pokud potraviny nejsou přesně tím, čím se zdají být, budou na nich uvedeny příslušné informace, aby nedošlo k oklamání spotřebitele určitou prezentací nebo vzhledem výrobku. Pokud budou některé složky, které jsou v dané potravině obvykle obsaženy, nahrazeny jinými, budou náhradní složky kromě uvedení v seznamu složek výrobku také zřetelně uvedeny na obalu. U masných a rybích výrobků bude zřetelně uvedeno, zda daný výrobek obsahuje přidanou vodu nebo bílkoviny jiného živočišného původu. Kromě toho budou potraviny, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa či ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými v jeden celek, označeny tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o směs kousků masa nebo rybí směs.

Pokud jde o potraviny, které naznačují nebo uvádějí nepravdivé místo původu, stanoví nová pravidla určitá kritéria, která zajistí, že dobrovolně udávaná označení původu nebudou klamat spotřebitele. Od výrobců, kteří uvádějí tvrzení o původu, se vyžaduje, aby poskytovali dodatečné informace, ze kterých se lidé dozvědí, odkud hlavní složka potraviny skutečně pochází, a nikoliv pouze údaj o zemi, ve které byl výrobek naposledy zpracováván.

Proč se nová pravidla nevztahují také na víno a všechny alkoholické nápoje? Takto se příliš nepřispěje k ochraně dětí a mladých lidí před riziky spojenými s konzumací alkoholických limonád a jiných alkoholických nápojů.

Alkoholické nápoje nejsou vyloučeny z oblasti působnosti nové legislativy. Jsou pouze dočasně vyloučeny z požadavků na uvádění seznamu složek (obsahu potravin) a nutričních informací. Do tří let po vstupu nových pravidel v platnost se však Komise bude touto otázkou zabývat a v případě potřeby navrhne změny pravidel.

Co je ještě třeba udělat?

Komise vypracuje konkrétní pravidla týkající se povinného označování původu masa a objasní, jak se budou nová pravidla o dobrovolném označování používat. Mělo by se tak stát do dvou let.

Kdy tento právní předpis vstoupí v platnost?

Nové požadavky na označování začnou platit tři roky po formálním přijetí příslušného právního předpisu. Povinnost uvádět na obalu nutriční údaje sice začne platit až za pět let po formálním přijetí legislativy, ovšem už za tři roky budou výrobci muset tyto údaje uvádět podle nových pravidel.


Side Bar