Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/459

Брюксел, 29 юни 2011 г.

Митовете за бюджета на ЕС и многогодишната финансова рамка

За бюджета на ЕС се пише доста често, но не винаги написаното е вярно. В настоящия документ се излагат редица общоразпространени погрешни схващания и се предоставят истински факти и цифри във връзка с тях.

1. Бюджетът на ЕС е огромен.

Не, не е.

Бюджетът на ЕС за 2011 г. възлиза на около 140 млрд. EUR, което е нищожна сума в сравнение с общия сбор на националните бюджети на всички 27 държави-членки на ЕС, който надхвърля 6 300 млрд. EUR. С други думи, общият размер на държавните разходи на 27-те държави-членки е почти 50 пъти по-голям от бюджета на ЕС!

Погледнато от друга гледна точка, през 2010 г. всеки от гражданите на ЕС е плащал средно едва 67 цента на ден за финансирането на годишния бюджет. Това е по-малко от половината от цената на чаша кафе, което трудно може да се нарече голям разход, като се имат предвид огромните ползи, които ЕС носи за гражданите си.

В действителност бюджетът на ЕС е по-малък от бюджета на една средно голяма държава-членка като Австрия или Белгия.

Това може да се изрази и по друг начин: бюджетът на ЕС представлява около 1 % от брутния вътрешен продукт на ЕС-27, т.е. общата стойност на всички стоки и услуги, произведени в ЕС, докато бюджетите на държавите-членки се равняват средно на 44 % от БВП.

Бюджетът на ЕС винаги е балансиран, което означава че нито едно евро не се изразходва за погасяване на дългове. Освен това 94 % от постъпленията в бюджета на ЕС се изразходват в държавите-членки за политики и програми, от които гражданите се възползват пряко.

2. Бюджетът на ЕС непрекъснато се увеличава, докато националните правителства свиват разходите си.

Грешно.

Националните бюджети НЕ намаляват, а се увеличават:

  • между 2000 г. и 2010 г. националните бюджети в ЕС са се увеличили с 62 %, докато бюджетът на ЕС се е увеличил с 37 % през същия период;

  • през 2011 г. размерът на 23 от общо 27 национални бюджета беше увеличен;

  • според последните прогнози през 2012 г. ще има увеличения в 24 от общо 27 национални бюджета.

3. По-голямата част от разходите на ЕС са за администрацията.

Това е абсолютно невярно. Административните разходи на ЕС се равняват на по-малко от 6 % от общия бюджет на ЕС, като за заплати отиват около половината от тези 6 %.

Над 94 % от средствата от европейския бюджет отиват за гражданите, регионите, градовете, земеделските стопани и бизнеса. Бюджетът на ЕС се изразходва целенасочено за създаване на растеж и работни места, справяне с изменението на климата, миграцията, трансграничната престъпност и други предизвикателства, пред които всички ние сме изправени. С него се спомага за увеличаване на просперитета посредством, например, изграждането на по-добри енергийни, транспортни и ИКТ инфраструктурни връзки за европейците, подпомагането на по-бедните региони за създаването на растеж и работни места както в тях, така и в останалата част от ЕС и чрез обединяването на усилията ни в области като научно-изследователската дейност. Бюджетът спомага и за обезпечаването на собствените ни хранителни доставки. И накрая, чрез него с размерите си ЕС тежи на своето място в света по същия начин, по който САЩ и Китай тежат на своето, като обединява усилията ни в помощ на най-бедните хора в света.

Заплатите се изплащат на служители, които изготвят и управляват стойностни политики на ЕС, имащи пряко положително въздействие за гражданите.

Помислете само за либерализацията на въздухоплаването, правата на пътниците или по-ниските тарифи за роуминг. Или помислете за решенията на Комисията по антитръстови дела и дела срещу картели, когато потребителите са измамени за милиони евро поради незаконно завишени цени. Според изчисленията през 2010 г. в резултат на решенията на Комисията срещу различни картели ползите за потребителите възлизат на най-малко 7,2 млрд. EUR.

Служителите на Комисията отговарят за договарянето на търговски споразумения, които спомагат за понижаване на цените на потребителските стоки и за разширяване на избора от продукти на достъпни цени. Те работят и за това да помогнат на ЕС да извлече правилните поуки от финансовата и икономическата криза посредством по-добро регулиране и надзор на финансовите пазари. Равнището на административните разходи не се е променяло от много време и през последните години бяха положени големи усилия то да се задържи ниско. Комисията води политика на нулев растеж, що се отнася до броя на служителите. Тя се справи с необходимостта от нови компетенции и приоритети чрез преразпределяне на съществуващия персонал и не е искала допълнителен персонал, освен този, който трябваше да наеме вследствие на разширяването. Освен това Комисията реши да замрази своите административни разходи през 2012 г., което означава нулева промяна.

Преди точно седем години Европейската комисия предприе голяма реформа на своята администрация. С нея бяха въведени по-ниски заплати за новоназначените служители, беше създадена категорията „договорно наети служители“, получаващи по-ниски заплати, беше повишена пенсионната възраст, пенсионните права бяха понижени, а пенсионноосигурителните вноски увеличени. Тази реформа вече доведе до икономии от 3 млрд. EUR за данъкоплатците в ЕС и се очаква да бъдат спестени още 5 млрд. EUR до 2020 г.

4. Бюджетът на ЕС е пълен с измами

Европейската сметна палата заверява отчетите ни, като посочва, че в тях е правилно отразен начинът, по който е изразходван бюджетът на ЕС.

Вярно е, че в някои области на политиката Сметната палата все още среща проблеми при приключването на нашите плащания. Така например, при политиката за сближаване процентът на грешка е все още малко над 5 %, макар че това е значително понижение. Сметната палата изчислява, че процентът на грешка при плащанията на Комисията варира от 2 % до 5 % в зависимост от областта на политиката, като фиксираният от Сметната палата процент на грешка е 2 %.

При все това:

  • процент на грешка в диапазон от 2 % до 5 % не е голям. Това означава, че най-малко 95 % от нашите плащания са правилни, така че не се справяме зле на равнище ЕС;

  • грешките не са измами. Подозренията за измами засягат само съвсем малка част от бюджета, възлизаща на 0,2 % от бюджета на ЕС.

През май Комисията предложи мерки за подобряване на отчетността посредством преглед на финансовия регламент, съгласно който от националните разплащателни агенции за регионална помощ в държавите-членки ще се изисква да издават управленски декларации за достоверност по отношение на средствата от ЕС (както това вече се прави в областта на селското стопанство), подлежащи на независим одит. Засега реакциите на държавите-членки не са ентусиазирани.

5. Бюджетът на ЕС се решава от еврочиновниците без никакви демократични процедури

Грешно.

Решението за годишния бюджет на ЕС се взема от избраните политици в Европейския парламент и в Съвета, където заседават представители на държавите-членки. Комисията прави само проектопредложение за бюджета и трябва да спазва горните прагове, определени от тези избрани политици за даден период от време (понастоящем периода 2007—2013 г.).

Комисията предлага многогодишната финансова рамка. След това тя бива договорена и приета в съответствие с прозрачни и демократични процедури при безпрекословно спазване на националния суверенитет и демократичните права.

За разходите решението относно регламента за определяне на новата многогодишна финансова рамка, която ще стартира през 2014 г., се взема от Европейския съвет с единодушие след получено съгласие от Европейския парламент, дадено от мнозинството от неговите членове.

За собствените ресурси, с които се финансира бюджетът, Съветът трябва да вземе единодушно решение след консултация с Европейския парламент. Това решение влиза в сила едва след като всички държави-членки са го одобрили в съответствие със собствените си конституционни изисквания.

В процеса на вземане на решения на равнище ЕС относно годишния бюджет на ЕС също се следват стриктни демократични процедури, които са подобни на процедурите на повечето национални правителства. Комисията прави първоначалното предложение за годишен бюджет. Съветът и Европейският парламент разглеждат проектобюджета и го одобряват. Окончателното споразумение по него обикновено се постига през декември всяка година.

Всеки гражданин може да проследи процеса на преговори по бюджета. Документите са на разположение на нашите уебсайтове, а подробните обсъждания в комисиите на Европейския парламент могат да бъдат гледани в Интернет.

6. ЕС струва прекалено скъпо

Това съвсем не е така.

Сравнението между дните на свобода от правителството е красноречиво. Това е количеството време от годината, през което хората трябва да работят, за да попълнят държавната хазна. В повечето държави-членки гражданите трябва да работят поне до пролетта и лятото, докато изплатят своите вноски. Противно на това, средностатистическият европеец трябва да работи само четири дни, до 4 януари, за да даде своя принос в бюджета на ЕС.

7. ЕС финансира глупави проекти като фитнес центрове за кучета или концерти на Елтън Джон

Това е друга разпространена заблуда.

И в двата случая съответните органи трябваше да върнат до последния цент сумите, които бяха поискали неправомерно. Тези случаи не доведоха до никакви разходи за данъкоплатците.

Обикновено националните и регионалните органи в държавите-членки подбират проекти, за които смятат, че са най-подходящи за техните нужди в съответствие със стратегиите и приоритетите, съгласувани с Комисията. Проверки на различни етапи (на ниво проект, на национално равнище и равнище ЕС) гарантират, че парите на данъкоплатците са защитени във възможно най-голяма степен. Ако дадено искане е неправомерно, то не получава финансиране от бюджета на ЕС.

8. Комисията иска да въведе пряк данък ЕС и да увеличи данъчната тежест за гражданите

Това не е вярно.

Комисията никога не е имала намерението да въвежда пряк данък ЕС. Държавите-членки ще продължат да упражняват контрол върху събирането на данъци. Комисията няма да се превърне в бирник. Идеите за нови собствени ресурси, представени в прегледа на бюджета, не са свързани с повече пари за Брюксел. Нито пък са свързани с увеличаване на данъчната тежест за гражданите. Те се отнасят до промяна в комбинацията от ресурси, с които се финансира бюджета на ЕС. С всяко евро, събирано по новата реформирана система, се намаляват вноските на държавите-членки, а новият бюджет става по-справедлив и прозрачен.

Знаете ли, че за всяко решение за финансирането на ЕС се изисква единодушното съгласие на държавите-членки и след това ратификация съгласно техните конституционни изисквания? Освен това за правилата за прилагане се изисква одобрението на Европейския парламент. Това означава, че собствените ресурси на ЕС подлежат на строг парламентарен контрол и че суверенитетът и демократичните права на държавите-членки са напълно гарантирани.

9. По-голямата част от бюджета на ЕС отива за земеделските стопани

Грешно.

През 1985 г. около 70 % от бюджета на ЕС се изразходваше за селското стопанство. През 2011 г. преките плащания за земеделските стопани и свързаните с пазара разходи се равняват на едва 30 % от бюджета, а разходите за развитие на селските райони възлизат на 11 % от него. Тази низходяща тенденция се запазва.

Освен това този сравнително голям дял е напълно оправдан. Селскостопанската политика е единствената политика, която почти изцяло се финансира от бюджета на ЕС. Това означава, че изразходваните европейски средства до голяма степен заместват националните разходи, поради което те съставляват и значителен дял от бюджета на ЕС. От бюджета на ЕС се плаща за това, за което националните бюджети вече не плащат благодарение на съществуването на общата селскостопанска политика (ОСП).

С последователните реформи в общата селскостопанска политика подкрепата за производството беше заменена с пряко подпомагане на доходите на земеделските стопани, при условие че те спазват определени здравни и екологични стандарти, както и с пряко подпомагане за проекти, които стимулират икономическата дейност в селските райони. Това показва, че ОСП е в постоянни развитие.

Освен това към ЕС се присъединиха 12 нови държави-членки, чиито селскостопански сектори често са големи. Допълнителните разходи за тях обаче не доведоха до увеличаване на бюджета за ОСП.

10. Тъй като цените на храните и суровините са високи, можем да премахнем нашите селскостопански субсидии

Точно обратното.

Покачването и колебанията в цените на храните и суровините подчертават важността на инвестициите в селското стопанство за постигането на по-добро съответствие между предлагането и търсенето. Високите цени показват, че търсенето е по-голямо от предлагането. Според прогнозите търсенето на храни в световен мащаб ще се повиши с 50 % до 2030 г., тъй като прирастът на населението е придружен от промени в хранителните навици в много страни с бързо развиващи се икономики. Следователно проблемът е от световен мащаб, което подчертава какво основно предизвикателство е продоволствената сигурност, а също и колко е важно Европа да запази потенциала си за селскостопанско производство във всички области, за да не стане прекалено зависима от вноса на храни.

Освен това, тъй като в Европа няма много място за увеличаване на производствените площи, ръстът на производителността зависи от иновациите и научно-изследователската дейност. Политиката на ЕС за развитие на селските райони може да помогне на земеделските стопани да се възползват от новите производствени възможности, както и да ускори трансфера на технологии.

11. Общата селскостопанска политика води до излишъци от храни и вреди на земеделците в най-бедните страни в света

Дните на „реките от вино“ и „планините от масло“ отдавна отминаха.

Проведените през последните 10 години реформи направиха нашата селскостопанска политика по благоприятна за развитието. Днес развиващите се страни имат отличен достъп до пазара при ниски или никакви митнически тарифи, а пазарните нарушения са значително по-редки. Днес около 70 % от внесените селскостопански продукти произхождат от развиващите се страни. Освен това експортните субсидии бяха драстично намалени: преди 15 години за експортни субсидии се изразходваха 10 млрд. EUR годишно. През 2009 г. са изразходвани не повече от 350 млн. EUR евро. В контекста на преговорите в СТО ЕС предложи да премахне всички експортни субсидии до 2013 г. Към 2011 г. 90 % от пряката помощ не нарушава търговията (т.е. не е обвързана с производителността).

Знаете ли, че средностатистическият земеделски стопанин в ЕС получава по-малко от половината от държавната помощ, която получава един средностатистически земеделски производител в САЩ? А знаете ли, че ЕС не само е най-големият донор на помощ за развитие в света, но е също така и най-големият търговски партньор на Африка? Почти 40 % от износа на Африка отива в ЕС. А стойността на вноса на селскостопански продукти в ЕС от развиващите се страни е с 20 % повече от стойностите на този внос в САЩ, Канада, Япония, Австралия и Нова Зеландия взети заедно.

12. Политиката за сближаване е скъпоструваща благотворителност

Политиката за сближаване помага на по-бедните региони и държави да настигнат останалите и да се присъединят към единния пазар. Това е ориентирана към бъдещето политика на инвестиции, от която се възползва и останалата част от Европа, тъй като с нея се създават повсеместно растеж и работни места.

Така например, износът в рамките на ЕС към регионите, които се ползват от кохезионните фондове, се увеличи. Съществува ясна връзка между политиката на сближаване и растежа в ЕС. Проучванията показват, че БВП на ЕС-25 като цяло е бил с 0,7 % по-висок през 2009 г. благодарение на инвестициите по линия на политиката за сближаване в периода 2000—2006 г. Очаква се това увеличение да достигне 4 % през 2020 г. Само за ЕС-15 изчисленията показват кумулативен нетен ефект за БВП от 3,3 % до 2020 г. С други думи, регионалните инвестиции са европейското развитие. Растежът в един по-беден регион води до покупката на стоки и услуги от друг, по-богат регион. С това се дава тласък на развитието на единния пазар, към който държавите-членки осъществяват 60—80 % от износа си, което е значително повече от износа към трети държави като Китай, Индия или САЩ.

Възвръщаемостта на инвестициите по линия на политиката на сближаване, проведена в периода 2000—2006 г., е 2,1 EUR за всяко инвестирано евро. Според изчисленията до 2020 г. тази възвръщаемост ще достигне 4,2 EUR за всяко инвестирано евро. Политиката на сближаване спомогна и за увеличаване на равнището на заетостта. Според изчисленията за 2009 г. броят на заетите лица е с 5,6 милиона по-висок благодарение на политиката, проведена през 2000—2006 г., или средно са заети 560 000 лица повече годишно, отколкото щяха да бъдат без политиката на сближаване.

След неотдавнашния спад и криза на дълговете политиката на сближаване играе основна роля в икономическото и социалното възстановяване, като стимулира инвестициите в сектори с потенциал за растеж като енергийната ефективност. Чрез нея се спомага и за обучаването и повишаването на уменията на хората за намиране на работа.

13. Многогодишната финансова рамка е още един пример за това, че ЕС върви към централизирана планова икономика.

Това определено не е вярно.

В многогодишната финансова рамка се определят дългосрочните приоритетни разходи на ЕС в съответствие със съгласуваните политически приоритети и се установяват максимални годишни суми, които могат да бъдат изразходвани за всеки приоритет. Финансовата рамка обхваща няколко години (например периода 2000—2006 г. и периода 2007—2013 г.), за да се гарантира стабилно и отговорно финансово планиране и управление.

При тази многогодишна финансова рамка годишните бюджети на ЕС не могат да се увеличават безконтролно и трябва да се съсредоточават върху истинските приоритети.

В бюджета на ЕС никога няма дефицит, не се натрупва дълг и се изразходват само средства, които са налични. Той винаги е балансиран.

За повече информация:

Бюджетът на ЕС с обяснения:

http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm

Многогодишната финансова рамка с обяснения:

http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm


Side Bar