Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Bryssel den 23 juni 2011

Konsumenters rättigheter: nytt EU-direktiv stärker onlinekundernas rättigheter på tio sätt

Goda nyheter för konsumenterna: ny EU-lagstiftning stärker deras rättigheter i alla tjugosju medlemsstater. Europaparlamentet antog i dag med överväldigande majoritet (615 röster för, 16 emot och 21 nedlagda röster) ett nytt direktiv om konsumenträttigheter, som EU-kommissionen föreslog i oktober 2008 (IP/08/1474). Omröstningen kom efter en överenskommelse mellan de tre EU-institutionerna (kommissionen, parlamentet och ministerrådet) och innebär att de nya reglerna nu kan komma konsumenterna till godo. EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding förespråkade redan 2007 och 2009 konsumentvänliga EU-regler som kraftigt minskade roamingavgifterna för mobiltelefoni.

– Det här är goda nyheter för EU:s 500 miljoner konsumenter. EU:s direktiv om konsumenträttigheter stärker konsumenternas rättigheter genom att kriminalisera internetbedragare som lurar folk att tro att t.ex. horoskop eller recept som de erbjuder är gratis, trots att de inte är det. Vid onlineköp av resebiljetter kommer kunderna inte längre att mot sin vilja kunna påtvingas reseförsäkringar eller hyrbilar som de inte behöver. Och alla kommer att ha 14 dagar på sig att returnera varor som de köpt på distans, oberoende av om det skett på internet, postorder eller per telefon. Jag vill tacka parlamentets föredragande Andreas Schwab och det ungerska ordförandeskapet för deras engagemang och hårda arbete som har lett till detta politiska genombrott. EU-kommissionen kommer att se till att de nya reglerna börjar tillämpas snabbt i medlemsstaterna så att konsumenter i hela Europa kan känna sig trygga när de gör inköp, både på internet och annars, säger kommissonär Reding.

I dagens omröstning stödde Europaparlamentet en politisk överenskommelse mellan parlamentets, rådets och kommissionens förhandlare. I mars 2010 hade Viviane Reding klargjort att förutsättningen för att kunna enas om direktivet var att man lyckades balansera konsumenternas intresse av stärkta rättigheter med företagens intresse av att till fullo kunna utnyttja den inre marknaden (se SPEECH/10/91).

De sista etapperna i lagstiftningsförfarandet

  • EU:s ministerråd godkänner formellt den överenskomna lydelsen av EU:s direktiv om konsumenträttigheter (september)

  • Det nya direktivet offentliggörs i EU:s officiella tidning (i höst)

  • De nya reglerna införlivas med medlemsstaternas lagstiftning före slutet av 2013

De tio viktigaste förbättringarna som direktivet innebär för konsumenterna

1. Dolda utgifter och kostnader på internet undanröjs

Konsumenterna skyddas mot ”kostnadsfällor” på internet. Tidigare har bedragare kunnat lura kunder att betala för tjänster som ser ut att vara gratis, t.ex. horoskop eller recept. Från och med nu krävs det att konsumenterna uttryckligen bekräftar att de är införstådda med att de måste betala för tjänsten.

2. Tydligare prisinformation

Handlarna måste uppge den totala kostnaden för varan eller tjänsten, inklusive eventuella extraavgifter. Onlinekunder ska inte behöva betala avgifter eller andra kostnader som de inte blivit ordentligt informerade om före beställningen.

3. Förbud mot förmarkerade rutor på webbsidor

När man köper t.ex. en flygbiljett på internet erbjuds man ofta andra tjänster i samband med köpet, som reseförsäkring eller hyrbil. Ibland erbjuds de i form av en förmarkerad ruta, så att kunderna måste avmarkera rutan om de inte vill ha den tjänst som erbjuds. Genom det nya direktivet blir förmarkerade rutor förbjudna i hela EU.

4. Fjorton dagars ångerrätt

Perioden då man som konsument kan frånträda ett köpeavtal förlängs till 14 kalenderdagar (i dag är den sju dagar enligt gällande EU-lagstiftning). Rätten att returnera varorna gäller oavsett anledningen till att köparen ändrat sig.

  • Extra skydd mot bristfällig information: om försäljaren inte klart och tydligt har informerat kunden om ångerrätten, förlängs perioden till ett år.

  • Konsumenten kommer också att ha ångerrätt när det gäller besök till följd av en begäran, t.ex. om en försäljare först tagit kontakt per telefon och pressat konsumenten att gå med på ett besök. Dessutom görs inte längre någon skillnad mellan begärda och oanmälda besök, vilket hindrar att regeln kringgås.

  • Ångerrätten gäller också onlineauktioner, t.ex. på eBay, men endast om varorna köpts från en professionell försäljare.

  • Ångerrätten börjar löpa när konsumenten får varan, i stället för som nu när köpeavtalet ingås. Regeln gäller internet-, postorder- och telefonförsäljning men också annan försäljning som sker utanför fasta affärslokaler – t.ex. dörrförsäljning, gatuförsäljning eller försäljning på ett Tupperwareparty eller under en utflykt som försäljaren ordnar.

5. Bättre återbetalningsregler

Handlarna måste ersätta konsumenterna för en returnerad vara inom 14 dagar från det att köpeavtalet frånträddes, inbegripet leveranskostnaderna. I allmänhet är det handlaren som bär risken för skada på varorna under transporten, till dess att konsumenten tar varorna i besittning.

6. En europeisk standardångerblankett

Det kommer att finnas en icke-obligatorisk standardblankett som den som vill kan använda för att utöva sin ångerrätt och frånträda ett köpeavtal som ingåtts på distans eller vid dörrförsäljning. Den kommer att göra det lättare och snabbare att ångra ett köp, oberoende av var i EU köpeavtalet ingåtts.

7. Slut på tilläggsavgifter för kreditkortsbetalningar och telefonjourer

Handlare ska inte längre kunna ta ut högre avgifter för betalning med kreditkort (eller andra betalningssätt) än vad det kostar dem att erbjuda sådana betalningssätt. Handlare som upprätthåller en telefonjour för att kunderna ska kunna kontakta dem angående köpet får inte uppbära en högre avgift för samtalet än normal samtalsavgift.

8. Tydligare information om vem som betalar för att returnera varor

En handlare som vill att konsumenterna ska stå för kostnaderna för att returnera varorna om de ångrar köpet måste klart och tydligt informera konsumenterna om det i förväg, annars måste handlaren själv bära den kostnaden. Handlarna måste före köpet klart och tydligt ha gett åtminstone en uppskattning av maximikostnaderna för att returnera skrymmande varor som köpts på internet eller postorder (t.ex. en soffa), så att konsumenterna kan göra ett välgrundat val när de beslutar var de ska göra sitt köp.

9. Bättre konsumentskydd när det gäller digitala varor

Det krävs också tydligare information om digitalt innehåll, bl.a. om förenlighet med hårdvara och mjukvara och om vilka eventuella tekniska skyddsåtgärder som gäller, t.ex. begränsning av konsumentens rätt att kopiera innehållet.

Konsumenterna ska ha rätt att ångra köp av digitalt innehåll, t.ex. nedladdningsbart musik- eller videomaterial, men det gäller bara fram till det ögonblick då den faktiska nedladdningsprocessen startar.

10. Gemensamma regler gör det lättare för företag att sälja i hela EU

Till de gemensamma reglerna för företag hör:

  • En gemensam uppsättning grundregler för distansavtal (telefon-, postorder- och internetförsäljning) och avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (t.ex. ett företags försäljning utanför dess affärslokaler i form av gatu- eller dörrförsäljning) i hela EU. Det skapar rättvisa konkurrensvillkor och minskar transaktionskostnaderna för gränsöverskridande handel, särskilt internetförsäljning.

  • Standardblanketter förenklar också för företagen. Det ska finnas en blankett för att uppfylla kravet på information om ångerrätten.

  • Särskilda regler ska gälla för småföretag och hantverkare, t.ex. rörmokare. Det ska inte finnas någon ångerrätt för brådskande reparationer och underhåll. Medlemsstaterna ska också kunna besluta att vissa av informationskraven inte ska gälla för hantverkare som anlitas av konsumenter för att utföra reparations- och underhållsarbete i deras hem, om värdet av arbetet understiger 200 euro.


Side Bar