Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

V Bruseli 23. júna 2011

Práva spotrebiteľov: 10 spôsobov, ktorými nová smernica o právach spotrebiteľov posilní práva spotrebiteľov pri nákupe cez internet

Dobré správy pre spotrebiteľov: nová legislatíva EÚ posilní ich práva vo všetkých 27 členských štátoch. Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov (615 hlasov za, 16 proti a 21 zdržaní sa hlasovania) prijal smernicu o právach spotrebiteľov, ktorej návrh Európska komisia predložila v októbri 2008 (IP/08/1474) Hlasovanie, ktorému predchádzala dohoda medzi tromi inštitúciami EÚ (Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou ministrov), odstraňuje poslednú prekážku na ceste k uvedeniu nových pravidiel pre spotrebiteľov do praxe. Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová, ktorá už v rokoch 2007 a 2009 presadila pravidlá EÚ v prospech spotrebiteľov v podobe výrazného zníženia poplatkov za roaming, uviedla:

„Dnešok je dobrým dňom pre 500 miliónov spotrebiteľov v Európe. Dnešné prijatie smernice o právach spotrebiteľov posilňuje práva spotrebiteľov tým, že zakazuje činnosť internetovým podvodníkom, ktorí ponúkajú zdarma horoskopy alebo recepty, za ktoré musia ľudia napokon zaplatiť. Nakupujúci si pri nákupe leteniek alebo cestovných lístkov cez internet už nebudú musieť zakúpiť cestovné poistenie alebo prenájom vozidla, ak oň nestoja. Každý bude mať tiež možnosť vrátiť do 14 dní tovar zakúpený na diaľku, či už internetom, poštou alebo telefonicky. Rada by som poďakovala spravodajcovi Európskemu parlamentu Andreasovi Schwabovi, ako aj maďarskému predsedníctvu EÚ za ich výraznú podporu a prácu, bez ktorých by tento politický prielom nebol možný. Európska komisia pomôže zabezpečiť, aby sa nové pravidlá čo najskôr zaviedli vo všetkých členských štátoch, aby mohli spotrebitelia bezstarostne nakupovať v celej Európe, či už cez internet alebo klasickým spôsobom.“

Dnešným hlasovaním Európsky parlament podporil politickú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. V marci 2010 komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová objasnila, že každá dohoda o smernici si vyžaduje vyvážený kompromis medzi záujmom spotrebiteľov o posilnenie ich práv a záujmom podnikov o neobmedzené využívanie jednotného trhu EÚ (pozri SPEECH/10/91)

Posledné kroky v legislatívnom postupe:

  • formálne schválenie dohodnutého znenia smernice EÚ o právach spotrebiteľov Radou ministrov EÚ (v septembri),

  • uverejnenie novej smernice v Úradnom vestníku EÚ (na jeseň tohto roku),

  • transpozícia nových pravidiel do vnútroštátnych právnych predpisov pred koncom roku 2013.

Desať najdôležitejších zmien, ktoré prináša nová smernica spotrebiteľom:

1) Návrh odstráni skryté poplatky a náklady na internete

Spotrebitelia budú chránení pred skrytými nákladmi internetových služieb. K skrytým nákladom dochádza vtredy, keď sa podvodníci usilujú zavádzať ľudí, tak aby zaplatili za „bezplatné“ služby, ako napr. horoskopy alebo recepty. Teraz už spotrebitelia musia výslovne potrvdiť, že berú na vedomie, že musia za danú službu zaplatiť.

2) Väčšia cenová transparentnosť

Obchodníci musia uvádzať celkové náklady na výrobok alebo službu vrátane všetkých ostatných poplatkov. Ľudia nakupujúci cez internet nebudú musieť platiť žiadne poplatky alebo ďalšie náklady, ak na to neboli pred zadaním objednávky riadne upozornení.

3) Zákaz vopred zaškrtnutých políčok na webových stránkach

Pri nákupe cez internet – napríklad pri kúpe letenky – Vám môžu byť ponúknuté ďalšie možnosti nákupu, napr. nákup cestovného poistenia alebo prenájom vozidla. Tieto ďalšie služby môžu byť ponúkané formou tzv. vopred zaškrtnutého políčka. Pokiaľ spotrebitelia nemajú o tieto dodatočné služby záujem, v súčasnosti sú často nútení zrušiť zaškrtnutie daných políčiek. Novou smernicou sa vopred zaškrtnuté políčka zakážu v celej Európe.

4) 14 dní na zmenu názoru v súvislosti s nákupom

Lehota, v rámci ktorej môžu spotrebitelia od kúpnej zmluvy odstúpiť, sa predlžuje na 14 kalendárnych dní (oproti siedmim dňom, ktoré boli doposiaľ stanovené v právnych predpisoch EÚ). To znamená, že spotrebitelia môžu v prípade zmeny názoru tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu.

  • Osobitná ochrana v prípade nedostatku informácií: ak predávajúci zákazníka jasne neinformoval o práve na odstúpenie od zmluvy, predlžuje sa lehota na vrátenie tovaru na jeden rok.

  • Spotrebitelia budú tiež chránení v prípade vyžiadaných návštev, keď obchodník vopred zavolá a prehovorí zákazníka, aby súhlasil s návštevou, a budú mať právo odvolať takéto návštevy. Okrem toho sa už nebude rozlišovať medzi vyžiadanou a nevyžiadanou návštevou, aby sa predišlo obchádzaniu pravidiel.

  • Právo odstúpiť od zmluvy sa rozširuje aj na internetové aukcie, ako napr. eBay; tovar zakúpený na aukcii však možno vrátiť len vtedy, ak bol zakúpený u profesionálneho predajcu.

  • Právo na odstúpenie od zmluvy začína momentom, keď je spotrebiteľovi tovar doručený, a nie momentom uzatvorenia zmluvy, ako tomu bolo doposiaľ. Tieto pravidlá sa vzťahujú na objednávky cez internet, telefón a zásielkový obchod, ako aj na predaj mimo obchodov, ako napr. v prípade podomového predaja, predaja na ulici, predaja na párty firmy Tupperware alebo predaja v priebehu výletu organizovaného predajcom.

5) Lepšie práva na vrátenie peňazí

Obchodníci musia spotrebiteľom vrátiť peniaze za výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to vrátane nákladov na dodanie. Riziko za poškodenie tovaru počas prepravy spravidla nesie obchodník, a to až do momentu, kým tovar prevezme spotrebiteľ.

6) Zavedenie vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy platného pre celú EÚ

Spotrebitelia budú mať k dispozícii vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý môžu (ale nie sú povinní) použiť, ak zmenia názor a chcú odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo pri podomovom predaji. To uľahčí a zrýchli odstúpenie od zmluvy nezávisle na tom, kde v EÚ ste zmluvu uzatvorili.

7) Zrušenie príplatkov za použitie kreditných kariet a priamych telefonických liniek

Obchodníci nebudú môcť spotrebiteľom účtovať vyššie sumy za platbu kreditnou kartou (alebo iným platobným prostriedkom) než skutočné náklady, ktoré obchodníkovi vznikajú pri poskytovaní tejto možnosti platby. Obchodníci, ktorí umožňujú spotrebiteľom kontaktovať obchodníka v súvislosti so zmluvou prostredníctvom priamych telefonických liniek (hotlines), nebudú môcť účtovať vyšší poplatok, než je základná telefónna sadzba za hovory.

8) Jasnejšie informácie o uhrádzaní nákladov pri vrátení tovaru

Ak obchodníci požadujú, aby náklady pri vrátení tovaru hradili spotrebitelia, musia ich o tom vopred jasne informovať, v opačnom prípade musia tieto náklady hradiť sami. Obchodníci musia zákazníkom ešte pred nákupom oznámiť aspoň odhad maximálnych nákladov na vrátenie tovaru veľkých rozmerov, napr. pohovky, aby sa spotrebitelia mohli na základe jasných informácií rozhodnúť, od ktorého predajcu tovar nakúpia.

9) Lepšia ochrana spotrebiteľov v súvislosti s digitálnymi výrobkami

Taktiež je nutné jasne uvádzať informácie o digitálnom obsahu vrátane informácií o zlučiteľnosti hardvéru a softvéru a o použití všetkých technických ochranných opatrení, napr. obmedzenie práva spotrebiteľov na kopírovanie obsahu.

Spotrebitelia budú mať právo odstúpiť od zmluvy v prípade nákupu digitálneho obsahu, ako sú hudobné záznamy alebo videozáznamy, ale len do momentu začatia skutočného sťahovania.

10) Jednotné pravidlá pre obchodníkov uľahčia obchod v celej Európe.

Medzi ne patria:

  • jednotný súbor základných pravidiel pre obchodné zmluvy uzatvárané na diaľku (predaj cez telefón, internet alebo cez zásielkovú službu) a predaj mimo obchodov (predaj mimo priestorov spoločnosti, ako napr. predaj na ulici či podomový predaj) v Európskej únii, ktorým sa zavádzajú rovnaké podmienkyznižujú náklady na transakcie pre obchodníkov pôsobiacich cezhranične, najmä v prípade obchodu cez internet,

  • štandardné formuláre uľahčia podnikom život: formuláre zodpovedajú požiadavkám na informácie v súvislosti s právom na odstúpenie od zmluvy,

  • na malé podniky a remeselníkov, ako napr. inštalatérov, sa budú vzťahovať osobitné pravidlá. Právo na odstúpenie od zmluvy nebude uplatniteľné v prípade naliehavých opráv a údržbárskej činnosti. Členské štáty môžu tiež rozhodnúť, že obchodníci, ktorí majú pre spotrebiteľov vykonať opravu alebo údržbársku činnosť v hodnote menej ako 200 EUR, budú oslobodení od určitých požiadaviek na informácie.


Side Bar