Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Brüssel, 23. juuni 2011

Tarbijaõigused: ELi uus direktiiv tugevdab kümnel eri viisil tarbijate õigusi kauba ostmisel Internetist

Palju õnne, tarbijad! ELi uus direktiiv tugevdab teie õigusi kõigis 27 ELi liikmesriigis. Euroopa Parlament võttis täna suure häälteenamusega (615 poolt, 16 vastu, 21 erapooletut) vastu tarbijaõiguste direktiivi, mille kohta Euroopa Komisjon tegi ettepaneku 2008. aasta oktoobris (IP/08/1474). Enne hääletust saavutasid kolm ELi institutsiooni (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja ELi nõukogu) kokkuleppe ning nüüd hakkavad uued reeglid tarbijate kaitseks lõpuks kehtima. ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding, kes võitles tarbijate huvide eest juba 2007. ja 2009. aastal, et vähendada oluliselt mobiiltelefonide rändlustasusid, sõnas:

„Täna on Euroopa 500 miljoni tarbija jaoks tähtis päev. Võttes täna vastu ELi uue tarbijaõiguste direktiivi tugevdab EL tarbijate õigusi, keelates tegutsemise Interneti-petturitel, kes meelitavad inimesi maksma näiliselt tasuta pakutavate horoskoopide ja söögiretseptide eest. Internetist reisipileteid ostes ei pea tarbijad enam ostma reisikindlustust või üürima autot, mida neil tegelikult vaja ei ole. Lisaks saavad tarbijad 14 päeva järelemõtlemisaega juhuks, kui nad soovivad kaugmüügist ostetud kauba tagastada, olgu see ostetud siis Internetist või posti või telefoni teel. Ma soovin tänada Euroopa Parlamendi raportööri Andreas Schwabi ja ka Ungarit ELi eesistujariigina nende toetuse ja suure töö eest, tänu millele see poliitiline läbimurre võimalikuks sai. Euroopa Komisjon aitab tagada, et uusi reegleid hakatakse kõigis liikmesriikides kiiresti rakendama, et tarbijad kõikjal Euroopas saaksid julgemalt kaupu osta nii Internetist kui ka muul viisil.“

Tänase hääletusega toetas Euroopa Parlament parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajate saavutatud poliitilist kokkulepet. 2010. aasta märtsis selgitas ELi õigusküsimuste volinik Reding, et direktiivi suhtes kokkuleppele jõudmise eelduseks on mõistliku tasakaalu leidmine tarbijate ja ettevõtjate huvide vahel – ühelt poolt soovivad tarbijad oma õigusi tugevdada, teisalt tahavad ettevõtjad saada kasu ELi siseturust (vt SPEECH/10/91).

Viimased sammud seadusandlikus menetluses:

  • Euroopa Liidu Nõukogu kiidab tarbijaõiguste direktiivi kokkulepitud teksti ametlikult heaks (septembris),

  • uus direktiiv avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas (sel sügisel),

  • uued reeglid võetakse liikmesriikide õigusesse üle 2013. aasta lõpuks.

Kümme tarbijate jaoks kõige tähtsamat muudatust uues direktiivis

1) Direktiiviga kaotatakse varjatud kulud Internetis

Tarbijaid kaitstakse varjatud tasude eest kauba ostmise korral Internetist. Varjatud tasudest saab rääkida siis, kui petturid meelitavad inimesi maksma nn tasuta teenuste eest, nagu näiteks horoskoobid või toiduretseptid. Nüüdsest alates peab tarbija selgesõnaliselt kinnitama, et ta saab aru, et peab toote või teenuse eest maksma.

2) Hindade läbipaistvus suureneb

Müüja peab avaldama toote või teenuse koguhinna ja ka lisakulud. Tarbija, kes ostab kaupa Internetis, ei pea maksma täiendavaid tasusid või katma kulusid, kui teda ei teavitatud nendest nõuetekohaselt enne tellimuse esitamist.

3) Veebisaitidel ei tohi kasutada eelnevalt märgistatud kastikesi

Kui ostate midagi Interneti vahendusel, nt lennupileteid, võidakse teile ostuprotsessi jooksul pakkuda täiendavaid valikuid, nagu näiteks võimalust soetada reisikindlustus või üürida auto. Neid täiendavaid teenuseid võidakse pakkuda nn eelmärgistatud kastikeste abil. Praegu peavad tarbijad kastidest linnukesed ära võtma, kui nad täiendavad teenuseid osta ei soovi. Uue direktiiviga keelatakse eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamine kõikjal ELis.

4) 14 päeva järelemõtlemisaega

Tähtaeg, mille jooksul tarbija võib müügilepingust taganeda, pikeneb 14 päevani (praegu on selle tähtaja pikkus ELis kehtiva õiguse kohaselt seitse päeva). See tähendab, et tarbija võib ostetud kauba tagastada mis tahes põhjusel, kui ta ümber mõtleb.

  • Täiendav kaitse puuduliku teavitamise korral: kui müüja ei ole tarbijat taganemisõigusest selgelt teavitanud, pikeneb ajavahemik, mille jooksul tarbija võib kauba tagastada, ühe aastani.

  • Tarbijaid kaitstakse ka müüja kohaletuleku eest, nimelt on neil õigus müügilepingust taganeda kokkulepitud külastuste puhul, näiteks juhul kui kaupleja helistas ette ja käis tarbijale peale, kuni too nõustus müüja kohaletulekuga. Lisaks ei ole enam vaja eristada soovitud ja soovimata külastusi, mis aitab vältida seadusest kõrvalehiilimist.

  • Taganemisõigus laieneb ka Interneti-oksjonitele (nagu näiteks Ebay) – selle erandiga, et oksjonil ostetud kauba saab tagastada ainult juhul, kui see on ostetud ettevõtjalt ja mitte eraisikult.

  • Lepingust taganemise tähtaeg hakkab jooksma hetkest, mil tarbija saab kauba kätte, mitte lepingu sõlmimise hetkest, nagu see on praegu. Need reeglid kehtivad Interneti, telefoni ja posti teel sõlmitud müügilepingute suhtes, lisaks ka väljaspool äriruume toimuva müügi suhtes, nt koduukselepingute, tänaval ja Tupperware pidudel sõlmitud müügilepingute ning kaupleja korraldatud väljasõitudel sõlmitud lepingute suhtes.

5) Õigus raha tagasi saada tugevneb

Kaupleja peab tarbijale kauba ostuhinna, sh saatmiskulud, tagastama 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Üldpõhimõttena kannab kaupleja kauba kahjustumise riisikot kauba veo ajal, kuni tarbija võtab kauba oma valdusesse.

6) Kogu ELis kehtiv taganemisteate näidisvorm

Tarbijatele esitatakse taganemisteate näidisvorm, mida nad võivad kasutada (kuid ei ole kohustatud kasutama) juhul, kui nad mõtlevad ümber ja soovivad kaugmüügi- või koduukselepingust taganeda. See teeb müügilepingust taganemise lihtsamaks ja kiiremaks, olenemata sellest, kus ELis leping sõlmitud on.

7) Keelatakse lisatasud krediitkaardi ja spetsiaalse telefoninumbri kasutamise eest

Kauplejad ei saa tarbijatelt nõuda krediitkaardi (või muu maksevahendi) kasutamise eest tasu, mis ületab kaupleja tegelikud kulud sellise maksevahendi kasutamise võimaldamise eest. Ettevõtjad, kes pakuvad tarbijale võimalust nendega lepinguga seotud küsimustes suhtlemiseks kasutada spetsiaalset telefoninumbrit, et saa nõuda sellisele numbrile helistamise eest suuremat tasu kui tavalise telefonikõne maksumus.

8) Selgem teave selle kohta, kes maksab kauba tagastamise eest

Kui kaupleja soovib, et tarbija ise kataks kauba tagastamise kulud, kui ta peaks lepingu suhtes ümber mõtlema, peab kaupleja tarbijat sellest eelnevalt selgelt informeerima. Vastasel juhul peab kaupleja kauba tagastamise kulud tasuma. Interneti või posti teel müüdavate suuremõõtmeliste toodete (nt diivanite) puhul peavad ettevõtjad selgelt esitama vähemalt hinnangulised maksimaalsed tagastamiskulud enne tellimuse esitamist, et tarbija saaks teadlikult otsustada, kellelt ta soovib kaupa osta.

9) Tarbijaõiguste kaitse digitaaltoodete vallas paraneb

Teave digitaalse infosisu kohta, sh ühilduvuse kohta riist- ja tarkvaraga ning tehniliste kaitsemeetmete rakendamise kohta (nt tarbija paljundamisõiguse piiramine), peab olema selgem.

Tarbijal on õigus taganeda digitaalse infosisu, nagu näiteks allalaetava muusika või video müügilepingust, kuid ainult kuni hetkeni, mil allalaadimisprotsess algab.

10) Ühtsed reeglid teevad ettevõtjatele kauplemise kõikjal ELis lihtsamaks

Ühtsete reeglite hulka kuuluvad:

  • põhinormid, mida kohaldatakse kaugmüügilepingute (telefoni, posti või Interneti vahendusel sõlmitud müügilepingute) ja väljaspool ettevõtja äriruume (nt tänaval või koduuksel) sõlmitud lepingute suhtes kogu ELis, mis loovad kõigile ettevõtjatele võrdsed võimalused ja vähendavad piiriüleste kauplejate tehingukulusid, eelkõige Interneti-müügi puhul;

  • tüüpvormid teevad ettevõtjate elu lihtsamaks, nt vorm, millega saab täita teavitamisnõuded seoses tarbija taganemisõigusega;

  • väikeettevõtjate ja oskustööliste (nt torulukkseppade) suhtes hakkavad kehtima erireeglid. Kiireloomuliste parandus- ja hooldustööde puhul ei ole tarbijal taganemisõigust. Samuti võivad liikmesriigid otsustada vabastada ettevõtjad, kes teevad tarbija tellimusel tarbija kodus parandus- ja hooldustöid väärtusega alla 200 euro, osadest teavitamiskohustustest.


Side Bar