Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/428

V Bruseli, 20. júna 2011

Štátna pomoc: Konzultácia Komisie o otázkach týkajúcich sa podpory filmovej produkcie – najčastejšie kladené otázky

Aký je cieľ tejto konzultácie?

Platnosť kritérií na posúdenie zlučiteľnosti národných, regionálnych a miestnych schém na podporu filmov a audiovizuálnych diel s pravidlami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci má vypršať 31. decembra 2012. Tieto kritéria boli stanovené v oznámení Komisie o kinematografii z roku 2011 (pozri IP/01/1326). Ich platnosť bola predĺžená tri krát, naposledy v roku 2009 (pozri IP/09/138).

V oznámení z roku 2009 si Komisia všíma niekoľko trendov, ktoré sa budú musieť zohľadniť pri ďalšom preskúmaní pravidiel štátnej pomoci. Tieto trendy sa týkajú územnej viazanosti výdavkov ukladanej schémami pomoci na podporu filmov, podpory iných oblastí ako len filmovej a televíznej produkcie (napr. filmovej distribúcie a digitálnej projekcie), ako aj hospodárskej súťaže medzi jednotlivými členskými štátmi vo využívaní štátnej pomoci na pritiahnutie investícií zo strany veľkých filmových produkčných spoločností, najmä z USA.

Dokument o zásadných otázkach, ktorý sa dnes uverejnil, je prvým krokom k ukončeniu preskúmania pravidiel štátnej pomoci do konca roka 2012.

Čoho sa týkalo oznámenie Komisie o kinematografii z roku 2001?

Pravidlá hospodárskej súťaže EÚ zabezpečujú, aby na jednotnom trhu mohli súťažiť a obchodovať podniky zo všetkých členských štátov za rovnakých podmienok, a to tým, že nedovoľujú členským štátom, aby cielene podporovali určité podniky na úkor ostatných konkurentov na trhu EÚ. Právne predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátu alebo štátnym orgánom poskytovať finančnú pomoc jednotlivým podnikom alebo priemyselným odvetviam.

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) však povoľuje niekoľko výnimiek z tohto pravidla, vrátane výnimky v prípade štátnej pomoci na podporu kultúry. Táto pomoc sa pokladá za zlučiteľnú za podmienok stanovených v článku 107 ods. 3 písm. d) ZFEÚ a v oznámení o kinematografii z roku 2001.

Aké sú podmienky udelenia štátnej pomoci na podporu výroby filmov a audiovizuálnych diel?

Národné schémy nesmú diskriminovať na základe národnosti a musia byť v súlade s princípmi voľného pohybu na vnútornom trhu. V súčasnosti musia podľa oznámenia o kinematografii z roku 2001 spĺňať aj osobitné kritériá:

  • pomoc má podporovať kultúrne produkty a nie špecifické činnosti súvisiace s filmovou výrobou (napr. postprodukcia),

  • musia byť splnené niektoré finančné stropy týkajúce sa územnej viazanosti výdavkov.

Prečo sa teraz venuje pozornosť týmto kritériám?

+Od prijatia týchto kritérií prešlo už 10 rokov. Počas tohto obdobia sa technológia aj správanie spotrebiteľov veľmi zmenilo. Dnes uverejnený dokument o zásadných otázkach skúma, či sú kritériá stále vhodné ale uvažuje aj, či by sa podpora filmovej produkcie mala vzťahovať aj na iné činnosti ako len na produkciu.

Spochybňuje Komisia potrebu štátnej pomoci na podporu audiovizuálnych diel?

Nie. Od akčného plánu štátnej pomoci z roku 2005 sa v právnych predpisoch týkajúcich sa štátnej pomoci najprv stanovujú ciele takejto pomoci a potom požiadavky na nutnosť, primeranosť a dobrú štruktúru pomoci. Jedna z prvých otázok, ktorú si kladie dokument o zásadných otázkach je „Prečo podporujeme filmy?“ Táto otázka nemá spochybniť princíp štátnej podpory filmov, jej úlohou je získať rôzne pohľady na to, aké by mali byť spoločné európske ciele podpory predtým, než sa pokúsime stanoviť pravidlá poskytovania štátnej pomoci v tomto dôležitom odvetví.

Komisia v roku 2009 zistila, že členské štáty súťažia v poskytovaní dotácií na prilákanie veľkých filmových produkcií a táto tendencia ešte stále pokračuje. Zabrániť súťaženiu v poskytovaní dotácií je pritom jedným z cieľov ustanovení o štátnej pomoci obsiahnutých v zmluve.

Jedinými víťazmi v týchto pretekoch sú veľké americké štúdiá, pričom najväčšiu porážku zaznamenávajú národné filmové odvetvia v Európe. Oznámenie o kinematografii z roku 2011 bolo však vypracované podľa schém na podporu filmov v jednotlivých členských štátoch s hlavným cieľom podporiť národné a európske kultúry. Komisia preto skúma tento zjavný rozpor.

Nie je snaha, aby boli všetky národné schémy na podporu filmu založené na kritériách spoločných pre celú EÚ, v rozpore s myšlienkou kultúrnej rozmanitosti EÚ?

V dokumente o základných otázkach sa neuvádza, že by mali všetky schémy na podporu filmu sledovať rovnaké kritériá EÚ. V skutočnosti sa v ňom zdôrazňuje dodržiavanie princípu subsidiarity, podľa ktorého sa má každé rozhodnutie prijímať na najvhodnejšej úrovni.

Na druhej strane podliehajú podľa zmluvy všetky takéto schémy rovnakým pravidlám o poskytovaní štátnej pomoci. Nebude ľahké nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma bodmi, ale Komisia dúfa, že reakcie na túto konzultáciu jej pomôžu stanoviť čo najvhodnejšie a najširšie spoločné kritériá.

Prečo sa podpora filmov vôbec zaradila do rámca štátnej pomoci, ak si uvedomíme, že väčšina európskej filmovej produkcie, ktorú podporuje štát, neprekročí hranice štátu, má na trhu nepatrný podiel a preto aj zanedbateľný vplyv na obchod a hospodársku súťaž medzi členskými štátmi?

Rozruch okolo sprievodných propagačných činností pri príležitostiach medzinárodných filmových festivalov, ako je napr. filmový trh v Cannes, ukazuje, že európske filmy sú medzinárodne žiadané a pútajú pozornosť. Podpora na výrobu týchto filmov je často až 200 000 EUR a filmy tak môžu ovplyvňovať trh a narúšať hospodársku súťaž, čím sú splnené podmienky, za ktorých sa verejné financovanie považuje za štátnu pomoc. Toto sa týka hlavne štátnej podpory veľkých medzinárodných filmových produkcií.

Je potrebné poznamenať, že dostupné údaje týkajúce sa zahraničných projekcií filmov a trhových podielov zohľadňujú len návštevnosť kín. Dokument o dôležitých otázkach poukazuje na to, že v súčasnosti ľudia už nepozerajú filmy len v kinách. Domáce kino, platená a neplatená televízia, internet a iné platformy umožňujú v spojení s vnútorným trhom lepší prístup k filmom vyrobeným v iných členských štátoch.

Nemýli si dokument o dôležitých otázkach dve veľmi odlišné veci, ktoré vyžadujú rozličný prístup a riešenia: filmy so skutočne európskou (či dokonca národnou) tematikou doslova „nabitou „kultúrou“ a snahou prilákať/presmerovať veľké filmové produkcie?

Dokument sa len snaží poukázať na možné rozpory medzi týmito dvoma rôznymi prístupmi, ktoré volia jednotlivé členské štáty. Pred tým, než Komisia navrhne vhodný spôsob posúdenia obidvoch spôsobov financovania, ktoré majú svoje výhody aj nevýhody, preskúma odpovede na dnešnú konzultáciu.

Znamenalo by rozšírenie pôsobnosti oznámenia o kinematografii obmedzenie verejného financovania produkciu filmov a audiovizuálnych diel?

Nie. Komisia musí posúdiť zlučiteľnosť všetkých prípadov verejného financovania, ktoré predstavuje štátnu pomoc, s ustanoveniami zmluvy. Oznámenia a usmernenia Komisie zvyšujú právnu istotu v tomto odvetví a uľahčuje ďalší návrh schém na podporu filmov.

Aj keď sa podľa oznámenia o komunikácii z roku 2001 štátna pomoc vzťahuje len na podporu produkcie, Komisia dostáva od členských štátov čoraz viac notifikácií týkajúcich sa iných činností, ako napr. filmovej distribúcie.

Toto zvyšuje právnu neistotu členských štátov a predstavuje dodatočnú správnu záťaž Komisie. Ak zabezpečíme, aby budúce oznámenie o kinematografii pokrývalo väčšinu filmovej podpory, zamedzíme tak správnej záťaži Komisie súvisiacej s notifikáciami o túto pomoc a zároveň znížime čas, za ktorý je Komisia schopná notifikácie posúdiť.

Prečo Komisia zamýšľa prehodnotiť kritériá územnej viazanosti výdavkov?

Základný princíp vnútorného trhu EÚ je princíp voľného pohybu tovaru, kapitálu, osôb a služieb. Podmienka územnej viazanosti výdavkov, podľa ktorej musia filmoví producenti minúť istý podiel celkovej sumy rozpočtu (alebo štátnej pomoci) na daný film v členskom štáte, ktorý pomoc poskytol, môže obmedziť princíp voľného pohybu. Takéto obmedzenie musí byť v súlade s princípmi právnych predpisov EÚ odôvodnené a primerané vzhľadom na špecifický charakter činností súvisiacich s európskou filmovou produkciou. V dôsledku toho Komisia zamýšľa preskúmať súčasné kritériá analýzy z hľadiska nedávneho rozvoja trhov s prihliadnutím na osobitosť oblasti podporovania kultúry.

Aký je harmonogram preskúmania?

Predbežný harmonogram je dostupný na webovej stránke verejných konzultácií . Uverejnené údaje sa budú aktualizovať v priebehu vývoja preskúmania:

  • október 2011: uverejnenie odpovedí na konzultáciu

  • december 2011 – február 2012: verejná konzultácia o návrhu oznámenia

  • apríl 2012: uverejnenie odpovedí na konzultáciu

  • Druhá polovica 2012: prijatie nového oznámenia o kinematografii.

(Pozri tiež IP/11/757)


Side Bar