Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/428

Brüsszel, 2011. június 20.

Állami támogatások: A Bizottság konzultációt indított a filmek támogatását illetően – gyakran feltett kérdések

Mi a ma kezdeményezett konzultáció célja?

2012. december 31-én hatályukat vesztik a nemzeti, regionális és helyi filmművészeti és audiovizuális alkotások támogatási rendszereinek az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségét megállapító feltételek. E feltételeket a Bizottság 2001. évi filmművészeti közleménye rögzíti; (lásd IP/01/1326), érvényességüket három alkalommal, legutóbb 2009-ben hosszabbították meg (lásd IP/09/138).

A 2009. évi meghosszabbítás alkalmával a Bizottság számos olyan tendenciát azonosított, amely az állami támogatási szabályok felülvizsgálatát illetően további megfontolásokat tesz szükségessé. Ezen tendenciák közé sorolható a filmtámogatási programokban szereplő, területhez kötött ráfordítási kötelezettség, a film- és televíziós alkotások gyártásától eltérő aspektusokhoz nyújtott támogatás (pl.: filmterjesztés és digitális vetítés), valamint az, hogy egyes tagállamok között verseny alakult ki annak érdekében, hogy állami támogatások felhasználásával vonzzák a főként amerikai filmgyártó vállalatok beruházásait.

A ma nyilvánosságra hozott vitaanyag az állami támogatási szabályok 2012 végéig tartó felülvizsgálatának első részét képezi.

Milyen hatásai voltak a Bizottság 2001. évi filmművészeti közleményének?

Az uniós állami támogatási szabályok olyan egységes piac működését teszik lehetővé, amelynek keretében az EU valamennyi tagállamának a vállalkozásai egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek és folytathatnak üzleti tevékenységet. A fenti szabályok továbbá visszatartják a tagállamokat attól, hogy egyes vállalkozásokat az Unión belüli versenytársaik kárára szelektív módon előnyhöz juttassanak. Az uniós jogszabályok rendszerint tiltják, hogy az államok vagy állami szervek pénzügyi támogatást nyújtsanak bizonyos vállalkozások vagy iparágak számára.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) ezen elv alól csak néhány kivételt engedélyez, ilyen például a kultúrát előmozdító állami támogatás. Az ilyen támogatások az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének d) pontjában és a 2001. évi filmművészeti közleményben előírt bizonyos körülmények között összeegyeztethetőnek tekinthetők.

Milyen feltételek mellett részesülhetnek állami támogatásban a filmművészeti és audiovizuális alkotások?

A tagállamok támogatási rendszerei nem diszkriminálhatnak nemzetiségi alapon, és meg kell felelniük a belső piacon való szabad mozgás elvének. A 2001. évi filmművészeti közlemény értelmében jelenleg az alábbi konkrét feltételeket is teljesíteniük kell:

  • a támogatásnak a kulturális alkotások javát kell szolgálnia, és nem irányulhat meghatározott filmkészítési tevékenységekre (például utómunkákra)

  • a területhez kötött ráfordítási kötelezettségeket és a támogatás intenzitását illetően be kell tartani bizonyos felső határokat.

Miért szükséges e feltételekről jelenleg konzultációt folytatni?

A feltételek Bizottság általi elfogadása óta 10 év telt el. Azóta mind a technológia, mind pedig a fogyasztói szokások jelentős fejlődésen mentek át. A ma előterjesztett vitaanyag nemcsak a feltételek helytállóságát vizsgálja meg, hanem azt is, hogy a filmtámogatás kiterjedhet-e a szigorú értelemben vett filmkészítési tevékenységen túli egyéb tevékenységekre is.

Megkérdőjelezi-e a Bizottság a filmművészeti és audiovizuális alkotások állami támogatásának szükségességét?

Nem. A 2005. évi állami támogatási cselekvési terv elfogadása óta az állami támogatásra vonatkozó új jogszabályokat úgy építik fel, hogy először a támogatás célkitűzéseit határozzák meg, a továbbiakban pedig részletezik azon követelményeket, amelyek szerint a támogatás szükségesnek, arányosnak és alaposan átgondoltnak tekinthető. Ennélfogva a vitaanyag egyik első kérdése az, hogy „Miért támogatjuk a filmeket?” E kérdéssel nem a filmek közfinanszírozásának elvét kérdőjelezzük meg, hanem még mielőtt megpróbáljuk meghatározni az e fontos ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályokat, arra vonatkozóan keressük a választ, hogy mi a támogatás mögött meghúzódó közös európai cél.

A Bizottság 2009-ben felismerte azt a tendenciát, miszerint egyes tagállamok között versenyfutás indult a támogatásért a nagy filmprodukciók megnyerésére. E tendencia azóta is folytatódik. A Szerződésben rögzített állami támogatási rendelkezések ugyanakkor pontosan a támogatási versenyek elkerülésére is irányulnak.

Az ilyen verseny egyedüli győztesei a nagy amerikai filmgyártók, a legnagyobb vesztes pedig Európa-szerte az uniós tagállamok nemzeti filmipara. A 2001. évi filmművészeti közleményt viszont olyan európai filmtámogatási programokhoz igazították, amelyek alapvetően a nemzeti és az európai kultúrá(ka)t hivatottak támogatni. A Bizottság ezért nagyító alá veszi e nyilvánvaló ellentmondást.

Nem ellentétes az EU által ösztönzött kulturális sokféleség eszméjével az az elképzelés, hogy az összes filmtámogatási programnak közös uniós feltételekre kellene épülnie?

A vitaanyag nem irányozza elő azt, hogy az összes filmtámogatási program közös uniós feltételekre épüljön. Hangsúlyozza viszont a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának szükségességét, amelynek értelmében minden döntést a legmegfelelőbb szinten kell meghozni.

Ezzel szemben a Szerződés szerint minden filmtámogatási programra ugyanazon állami támogatási szabályok vonatkoznak. Nem könnyű e témában egyensúlyt teremteni, a Bizottság reményei szerint azonban az e konzultáció keretében adott válaszok segítenek majd a legmegfelelőbb és legátfogóbb közös feltételek azonosításában.

Egyáltalán miért minősülhet a filmtámogatás állami támogatásnak, ha a legtöbb államilag támogatott európai film nem jut el az országhatárokon kívülre, alacsony a piaci részesedése és nem vagy csak minimálisan befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet és versenyt?

A nemzeti filmfesztiválok – például a cannes-i filmfesztivál – idején zajló promóciós tevékenység egyértelműen arra enged következtetni, hogy az európai filmek nemzetközileg keresettek és versengenek a közönség figyelméért. Tehát teljesül az a feltétel, hogy a közfinanszírozás állami támogatásnak tekinthető, mivel az ilyen filmek gyakran több mint 200 000 eurós támogatásban részesülnek, és esetlegesen hatást gyakorolhatnak a kereskedelemre, illetve a verseny torzulásához vezethetnek. Mindez különösen igaz a nagy nemzetközi filmprodukciók támogatása esetében.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a külföldi vetítések és piaci részesedések tekintetében rendelkezésre álló adatok kizárólag a mozijegyekből származó bevételen alapulnak. A vitaanyag is megállapítja, hogy a filmeket manapság már nem csak a moziban lehet megtekintetni. A házimozi, a fizetős televíziós csatornák, az ingyenes televíziós szolgáltatások, az internet és egyéb platformok, valamint a belső piac adta lehetőségek révén napjainkban könnyebben hozzáférhetünk az Unió más tagállamaiban készített filmekhez.

A vitaanyag nem téveszt-e össze két igencsak eltérő – és egyben eltérő megközelítést és választ igénylő – témát: egyrészt a valódi európai (vagy akár nemzeti) kulturális tartalmú filmeket és a nagy filmprodukciókat?

A vitaanyag csupán utalni kíván a tagállamok két különböző megközelítéséből adódó esetleges ellentmondásra. A Bizottság megvizsgálja a konzultáció keretében adott válaszokat, és azt követően javaslatot tesz majd a két – önmagában előnyös – finanszírozási forma megfelelő értékelésére.

A filmművészeti közlemény hatályának kiterjesztése megnehezítené-e a filmművészeti és audiovizuális alkotások közfinanszírozását?

Nem. A Bizottságnak a Szerződés rendelkezései alapján értékelnie kell valamennyi állami támogatásnak minősülő közfinanszírozás összeegyeztethetőségét. Ha létezik a témában hatályos bizottsági közlemény vagy iránymutatás, az könnyíti a filmtámogatási programok létrehozását, és növeli a jogbiztonságot az ágazat számára.

A 2001. évi filmművészeti közlemény csak a filmgyártás támogatására vonatkozik, a Bizottsághoz azonban egyre több olyan észrevétel érkezik, amelyben a tagállamok egyéb tevékenységek – többek között a filmterjesztés – támogatását is javasolják.

A tagállamok szempontjából ez jogbizonytalanságot eredményez, és további igazgatási terhet jelent mind a tagállamok, mind a Bizottság számára. Ha a következő filmművészeti közlemény a filmtámogatás java részére kiterjedne, csökkenne a támogatás bejelentéséből adódó igazgatási teher, és a Bizottságnak is kevesebb időt kellene töltenie a bejelentett támogatások értékelésével.

Mely okból tervezi a Bizottság a területi feltételek felülvizsgálatát?

Az európai belső piac alapelvét képezi az áruk, a tőke, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgása. A területi kikötések arra kötelezik a filmproducereket, hogy a film teljes költségvetésének (vagy a támogatásnak) egy bizonyos részét a támogatást biztosító tagállamban költsék el. Ez a szabad mozgás korlátozásának tekinthető. Az ilyen jellegű korlátozásoknak az európai filmgyártó-tevékenységek szempontjából indokoltnak és arányosnak kell lenniük, és meg kell felelniük az uniós jogszabályok alapelveinek. Következésképpen a Bizottság a kultúra előmozdításával kapcsolatos sajátosságok figyelebevételével és a piacok legutóbbi alakulásának fényében kívánja felülvizsgálni az elemzése alapjául szolgáló feltételeket.

A bizottsági felülvizsgálat ütemterve

A tervezett ütemterv a nyilvános konzultáció honlapján található. A felülvizsgálat folyamán a Bizottság az ütemtervet rendszeresen frissíti.

  • 2011. október: a konzultáció keretében adott válaszok közzététele

  • 2011. december – 2012. február: nyilvános konzultáció a közlemény tervezetéről

  • 2012. április: a konzultáció keretében adott válaszok közzététele

  • 2012. második félév: az új filmművészeti közlemény elfogadása

(Lásd még: IP/11/757)


Side Bar