Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/349

V Bruslju, 27. maja 2011

Vprašanja in odgovori: Boj proti tobaku v Evropski uniji

Kako tobak vpliva na zdravje evropskih državljanov?

Zaradi uživanja tobaka vsako leto prezgodaj umre približno 650 000 evropskih državljanov.

Ta podatek vključuje tudi nekadilce. Po previdnih ocenah je leta 2002 v EU-15 zaradi bolezni, ki so posledica tobačnega dima doma in na delovnem mestu, umrlo približno 80 000 odraslih, med katerimi je bilo 20 000 nekadilcev.

Skoraj 13 milijonov ljudi v 27 državah članicah EU trpi zaradi ene ali več izmed šestih glavnih kategorij bolezni, povezanih s kajenjem1. Te bolezni so:

  • bronhitis in druga vnetja dihal,

  • kronične obstruktivne pljučne bolezni,

  • možganska kap, srčni infarkti, zamašitve arterij (zlasti v nogah) in druge srčno-žilne bolezni,

  • astma,

  • več vrst pljučnega raka,

  • druge oblike raka, npr. na trebušni slinavki, požiralniku in želodcu.

Kdo sodeluje pri nadzoru nad tobakom v EU?

EU in organi držav članic sodelujejo pri nadzoru nad tobakom.

Glavni steber nadzora nad tobakom je zakonodaja EU o tobačnih izdelkih in oglaševanju tobačnih izdelkov. Ti zakoni naj bi uskladili cilje notranjega trga s potrebo po zagotovitvi visoke ravni varstva javnega zdravja po vsej EU. Evropska komisija je odgovorna za nadzor izvajanja teh zakonov in za predloge za potrebne preglede.

Direktiva o tobačnih izdelkih (2001) zahteva, da sta na vseh tobačnih izdelkih v EU dve opozorili. Prvo obvezno opozorilo se glasi ali „Kajenje ubija“ ali „Kajenje lahko resno škoduje vam in ljudem okoli vas“. Drugo opozorilo, izbrano iz seznama 14 opozoril, vključuje „Kajenje povzroča pljučnega raka“. Direktiva prav tako prepoveduje zavajajoče besede, kot so „super lahke“, „lahke“ ali „nizka vsebnost katrana“ in zavezuje proizvajalce, da državam članicam poročajo o uporabljenih sestavinah. Poleg tega prepoveduje tudi tobačne izdelke za oralno uporabo in določa najvišje dovoljene meje za katran, nikotin in ogljikov monoksid v cigaretah.

Direktiva o oglaševanju tobačnih izdelkov (2003) prepoveduje čezmejno oglaševanje tobačnih izdelkov v tiskanih medijih, na radiu in spletu ter sponzoriranje čezmejnih dogodkov. Oglaševanje tobačnih izdelkov in sponzoriranje na televiziji sta prepovedana že od leta 1989.

Za zagotavljanje primernih pravil in struktur na drugih področjih nadzora nad tobakom, kot so preprečevanje in opustitev kajenja ter okolja brez kajenja, so odgovorne države članice. Na teh področjih EU podpira, dopolnjuje in usklajuje nacionalna prizadevanja. Za države članice je pripravila naslednja priporočila:

Priporočilo Sveta o preprečevanju kajenja (2003), ki spodbuja države članice k nadzoru vseh oblik oglaševanja in prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam ter izboljšanju ozaveščenosti in zdravstvene vzgoje.

Priporočilo Sveta o okoljih brez kajenja (2009), ki spodbuja države članice, da sprejmejo in izvajajo zakone za zaščito državljanov pred tobačnim dimom v zaprtih javnih prostorih, na delovnih mestih in v sredstvih javnega prevoza. Poleg tega priporoča dopolnitev zakonov o prepovedi kajenja s spremljevalnimi ukrepi za zaščito otrok, spodbujanje prizadevanj za opustitev kajenja in uporabo slikovnih opozoril na cigaretnih škatlicah.

Kateri nacionalni zakoni o prepovedi kajenja so že v veljavi?

Do zdaj je 15 držav članic sprejelo celovite zakone za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu.

Popolna prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih prostorih in na delovnih mestih, vključno z bari in restavracijami, velja na Irskem, Madžarskem, v Združenem kraljestvu, Grčiji in Španiji. Italija, Malta, Švedska, Latvija, Finska, Slovenija, Francija, Nizozemska, Ciper in Poljska so uvedle zakonodajo o prepovedi kajenja, ki dopušča kajenje v posebnih zaprtih prostorih.

V ostalih državah članicah zakoni o prepovedi kajenja dopuščajo izjeme za določena javna mesta, kot so bari in restavracije.

Trenutna zakonodaja za zaščito državljanov pred tobačnim dimom za posamezne države članice je dostopna na:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm

Da se zaščiti zdravje državljanov, se morajo ti zakoni uspešno izvajati. Če jih državni organi ne izvajajo dosledno, tudi strogi predpisi o prepovedi kajenja ne zagotavljajo zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu na zaprtih delovnih in javnih mestih.

Po lanskoletnem svetovnem dnevu brez tobaka so številne države okrepile svoja prizadevanja, da bi državljanom zagotovile okolja brez kajenja. Madžarska je sprejela obširno zakonodajo o prepovedi kajenja aprila 2011. Kajenje bo prepovedano v vseh zaprtih javnih prostorih in na delovnih mestih, vključno s prireditvenimi prostori in javnimi prevoznimi sredstvi od januarja 2012. Na nekaterih zunanjih javnih mestih, kot so avtobusne postaje in otroška igrišča, bo prepovedano kaditi na razdalji petih metrov od objekta. Drugi primer je Španija, kjer je januarja 2011 začel veljati nov zakon, ki je razširil prepoved kajenja na vse javne prostore, vključno z bari, restavracijami, diskotekami, zabavišči in postajališči javnega prevoza. Kajenje je prepovedano tudi na otroških igriščih in pred zdravstvenimi ter izobraževalnimi ustanovami, razen pred tistimi, ki so namenjene izključno za izobraževanje odraslih. Na Bavarskem je po uspešnem referendumu julija 2010 začela veljati popolna prepoved kajenja v vseh barih in restavracijah.

Septembra lani je na Finskem začel veljati prvi državni zakon, namenjen opuščanju uporabe tobačnih izdelkov, ki prepoveduje prikazovanje tobačnih izdelkov in vse avtomate za njihovo prodajo ter razširja prepoved kajenja na prostore na prostem in hotelske sobe.

Ali obstajajo dokazi, da so protikadilske politike uspešne?

Dokazano je, da prepovedi kajenja pozitivno vplivajo na zdravje zaradi zmanjšanega uživanja tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu. Celotna slika bo verjetno vidna šele čez 20 ali 30 let, vendar so podatki iz držav brez kajenja spodbudni. Po uveljavitvi prepovedi kajenja se je kakovost zraka v zaprtih prostorih močno izboljšala, saj se je koncentracija delcev zmanjšala za 83 % v irskihi in 86 % škotskihii barih. Višja kakovost zraka je povzročila opazen upad števila srčnih kapi – za 11 % na Irskemiii in v Italijiiv, za 17 % na Škotskemv in še večji upad v nekaterih državah ZDA.

Številne študije so pokazale, da se je zaradi politik prepovedi kajenja pomembno izboljšalo zdravja dihal pri zaposlenih v gostinskem sektorjuvi, zmanjšalo uživanje tobačnih izdelkov in povečalo zanimanje kadilcev za opustitev kajenja.

Kaj so naslednji koraki v nadzoru nad tobakom v EU?

Komisija razmišlja, da bi predlagala pregled direktive o tobačnih izdelkih (2001) za leto 2012. Po lanskoletnem javnem posvetovanju in analizi možnosti za pregled znotraj ocene učinka bi se direktiva lahko utrdila, prilagodila mednarodnim obvezam za nadzor nad tobakom, novemu razvoju tobačnih izdelkov in napredku v znanosti. Možni ukrepi, ki se trenutno pregledujejo, so:

  • regulativne rešitve kot odgovor na nove brezdimne tobačne in nikotinske izdelke,

  • boljše obveščanje potrošnikov, na primer večja obojestranska slikovna opozorila, standardizirano pakiranje, informacije o škodljivih snoveh,

  • predpisi glede sestavin v tobačnih izdelkih, zlasti tistih, zaradi katerih postane tobak privlačen predvsem za mlade in povzroča odvisnost, kot npr. okus vanilje in sadja,

  • pregled predpisov za prodajo tobačnih izdelkov.

Ali Komisija spodbuja ozaveščenost o nevarnostih tobaka?

Da, pristop Evropske komisije pomaga evropskim državljanom razumeti, kakšne so posledice uporabe tobačnih izdelkov za njihovo zdravje. Zato Komisija od leta 2005 financira kampanje za ozaveščanje po vsej EU.

Kampanja „POMOČ“, ki je potekala od leta 2005 do 2010, se je osredotočila na preprečevanje kajenja med mladimi.

V prihodnjih tednih pa bo Komisija sprožila novo kampanjo: „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“. Cilj te kampanje je spodbuditi mlade odrasle v starostni skupini med 25 in 34 let k opustitvi kajenja. Ta skupina predstavlja približno 145 milijonov evropskih državljanov. Poudarek nove kampanje se bo preusmeril od nevarnosti kajenja k prednostim opustitve kajenja, tako da bodo za spodbuden vzor predstavljeni nekdanji kadilci in njihovi dosežki.

Kakšna je vloga EU v nadzoru nad tobakom na mednarodni ravni?

EU je dejavna v nadzoru nad tobakom na globalni ravni. Bila je gonilna sila Okvirne konvencije SZO o nadzoru nad tobakom, ki je začela veljati 27. februarja 2005. Ta Konvencija je prva globalno zavezujoča zdravstvena pogodba Svetovne zdravstvene organizacije. Do danes združuje 172 pogodbenic, vključno z Evropsko unijo in 26 državami članicami EUvii.

Okvirna konvencija zagotavlja mednarodni regulativni okvir za nadzor nad tobakom. Vključuje določbe o pakiranju, označevanju, oglaševanju, promociji, sponzoriranju, zaščiti pred izpostavljanjem tobačnemu dimu, nedovoljeni trgovini, cenovnih in davčnih ukrepih, regulativni okvir o sestavinah tobačnih izdelkov ter podporo za gospodarsko uspešne alternative za pridelovalce.

1 :

Vir: Študija konzorcija ASPECT http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf

i :

Izpostavljenost pasivnemu kajenju in s tem povezano tveganje po irski prepovedi kajenja: ocena salivarne koncentracije nikotina pri hotelskih delavcih in koncentracije nikotina v zraku v barih, M Mulcahy in drugi. Tob Control (Nadzor nad tobakom) 2005;14:384-388 doi:10.1136/tc.2005.011635

ii :

Izpostavljenost pasivnemu kajenju v škotskih barih: učinek zakonodaje o prepovedi kajenja, Semple in drugi. Tob Control (Nadzor nad tobakom) 2007;16:127-132 doi:10.1136/tc.2006.018119

iii :

http://www.independent.ie/national-news/fall-in-heart-attacks-as-smoking-ban-takes-full-effect-1071344.html

iv :

Učinek prepovedi kajenja v Italiji na število akutnih koronarnih bolezni., G Cesaroni in drugi. Objavljeno 11. februarja 2008, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.72988

v :

Mednarodni pregled zdravstvenih in gospodarskih učinkov prepovedi kajenja na javnih mestih, A Ludbrook in drugi (2005), Edinburg. NHS Health Scotland

vi :

Za nadaljnje informacije o študijah glej delovni dokument služb Komisije: Spremljevalni dokument k predlogu za priporočilo Sveta o okolju brez kajenja. OCENA UČINKA. {COM(2009) 328 konč.} {SEC(2009) 894}.

vii :

Vse države članice razen Češke.


Side Bar