Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/349

V Bruseli, 27. mája 2011

Otázky a odpovede: Boj proti tabaku v EÚ

Ako ovplyvňujú tabakové výrobky zdravie občanov EÚ?

Odhaduje sa, že v dôsledku konzumácie tabaku v EÚ každý rok predčasne zomrie približne 650 000 občanov.

Toto číslo zahŕňa aj nefajčiarov. Podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 na následky chorôb spôsobených vdychovaním tabakovému dymu v domácnostiach aj na pracovisku v 15 krajinách EÚ približne 80 000 dospelých vrátane 20 000 nefajčiarov.

Takmer 13 miliónov ľudí v 27 krajinách EÚ trpí jednou alebo viacerými zo šiestich hlavných kategórií chorôb, ktoré sú spájané s fajčením1. Ide o tieto choroby:

  • bronchitída a iné infekcie dolných dýchacích ciest

  • chronická obštrukčná choroba pľúc

  • mozgová príhoda, srdcový infarkt, arteriálna obštrukcia (najmä v dolných končatinách) a ďalšie kardiovaskulárne choroby.

  • astma

  • rakovina pľúc

  • iné druhy rakoviny, ako napríklad rakovina pankreasa, pažeráka, žalúdka

Aká je úloha rôznych aktérov v oblasti kontroly tabaku v EÚ?

EÚ a príslušné orgány členských štátov pracujú spoločne v oblasti kontroly tabaku.

Hlavným pilierom kontroly tabaku sú právne predpisy EÚ o tabakových výrobkoch a reklame na tabak. Tieto právne predpisy majú zjednotiť ciele vnútorného trhu s potrebou zabezpečenia vysokého stupňa ochrany verejného zdravia v rámci EÚ. Európska komisia dohliada na ich plnenie a navrhuje potrebné revidovanie.

Smernica o tabakových výrobkoch z roku 2001 požaduje, aby boli všetky tabakové výrobky predávané v EÚ označené dvoma textovými varovaniami:

Znenie prvého povinného varovania je buď „fajčenie zabíja“ alebo „fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás". Text druhého varovania je možné vybrať zo zoznamu 14 textov, ktorý zahŕňa aj „fajčenie spôsobuje smrteľnú rakovinu pľúc“. Smernica takisto zakazuje zavádzajúce pojmy ako „ľahké”, „mierne” alebo „nízky obsah dechtu” a požaduje od výrobcov, aby členským štátom predkladali informácie o zložení výrobku. Zakazuje tiež tabak na vnútorné použitie a stanovuje maximálne množstvo dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách.

Smernica o reklame na tabakové výrobky (2003) zakazuje reklamu na tabakové výrobky s cezhraničným účinkom v tlačových médiách, rádiu a on-line službách. Zakazuje tiež sponzorstvo na cezhraničných podujatiach. Okrem toho je reklama na tabakové výrobky a sponzorstvo v televízii zakázané už od roku 1989.

V ostatných oblastiach kontroly tabaku ako v oblasti prevencie, odvykania a prostredia bez dymu je zavedenie vhodných pravidiel a potrebných štruktúr zodpovednosťou jednotlivých členských štátov. Úlohou EÚ je v týchto prípadoch podporovať, dopĺňať a koordinovať vnútroštátne úsilie. EÚ vydala členským štátom nasledovné odporúčania:

Odporúčanie Rady o preventívnych opatreniach proti fajčeniu z roku 2003, ktoré povzbudzuje členské štáty ku kontrole reklamy a predaja všetkých druhov tabakových výrobkov neplnoletým osobám a nabáda na zvýšenie informovanosti a lepšiu zdravotnú osvetu.

Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu z roku 2009 vyzýva členské štáty, aby prijali a vykonávali právne predpisy na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, pracoviskách a vo verejnej doprave. Vyzýva tiež na sprísnenie predpisov v prospech prostredia bez dymu s podpornými opatreniami na ochranu detí, na podporu snahy prestať fajčiť a umiestňovanie obrazových výstrah na balenia cigariet.

Aké právne predpisy v prospech prostredia bez dymu už platia v členských štátoch EÚ?

Komplexné predpisy doteraz prijalo 15 členských štátovo na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu.

V Írsku, Veľkej Británii, Grécku, Španielsku a Maďarsku platí úplný zákaz fajčenia na všetkých uzavretých verejných miestach, pracoviskách, v baroch a reštauráciách. Taliansko, Švédsko, Malta, Lotyšsko, Fínsko, Slovinsko, Francúzsko, Holandsko, Cyprus a Poľsko zaviedli právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, ktoré však povoľujú špeciálne uzavreté fajčiarske miestnosti.

V ostatných členských štátoch predpisy v prospech prostredia bez dymu povoľujú výnimky pre niektoré verejné miesta ako bary a reštaurácie.

Súčasné právne predpisy na ochranu občanov pred tabakovým dymom rozčlenené podľa jednotlivých členských štátov sú dostupné na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm

Na ochranu zdravia občanov je potrebné účinne uplatňovať tieto predpisy. Ak vnútroštátne orgány nebudú dohliadať na ich správne uplatňovanie, ani prísnejšie ustanovenia v prospech prostredia bez dymu neuchránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých pracoviskách a verejných miestach.

Od minuloročného Svetového dňa bez tabaku mnohé krajiny znásobili ich úsilie, aby ponúkli občanom prostredie bez tabakového dymu. Napríklad, Maďarsko prijalo komplexné právne predpisy v prospech prostredia bez dymu v apríli 2011. Fajčenie bude od januára 2012 zakázané na všetkých uzavretých verejných miestach a na pracoviskách vrátane reštauračných zariadení a verejnej dopravy. Tento zákaz bude platiť aj pre zónu vo vzdialenosti do 5 metrov okolo niektorých otvorených verejných miest ako napr. okolo autobusových zastávok a ihrísk. Ďalším príkladom je Španielsko, kde v januári 2011 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorý zakazuje fajčenie na všetkých verejných miestach vrátane barov, reštaurácií, diskoték, miest vyhradených na trávenie voľného času a zastávok verejnej dopravy. Zákaz fajčenia platí aj na ihriskách a vonkajších priestoroch zdravotníckych a vzdelávacích zariadení s výnimkou zariadení určených iba na vzdelávanie dospelých. V Bavorsku, po úspešnom referende v júli 2010, vstúpil do platnosti úplný zákaz fajčenia vo všetkých baroch a reštauráciách.

Prvý vnútroštátny právny predpis špecificky zameraný na ukončenie spotreby všetkých tabakových výrobkoch nadobudol účinnosť vo Fínsku v septembri v roku 2010: zakazuje vystavovanie tabakových výrobkov a všetky predajné automaty a rozširuje zákaz fajčenia na vonkajšie priestranstvá a hotelové izby.

Existuje dôkaz, že politika v prospech prostredia bez dymu funguje?

Je dokázané, že zákaz fajčenia pozitívne ovplyvňuje zdravie tým, že sa znižuje spotreba tabakových výrobkov a obmedzuje sa pasívne fajčenie. Aj keď môže trvať 20–30 rokov, kým sa objavia výsledky, skúsenosti z nefajčiarskych krajín sú povzbudivé. Potom, čo zákazy fajčenia nadobudli účinnosť, sa kvalita ovzdušia v uzavretom prostredí výrazne zlepšila, koncentrácia znečisťujúcich častíc sa v írskychi a škótskychii baroch znížila o 83 % a 86 %. Zlepšenie kvality vzduchu viedlo k značnému zníženiu výskytu srdcových infarktov: o 11 % menej v Írskuiii a Talianskuiv, o 17 % v Škótskuv, a ešte výraznejšie zníženie, dosiahli niektoré štáty USA.

Viaceré štúdie ukázali aj značné zdravotné zlepšenie dýchacieho aparátu pri zamestnancoch reštauračných zariadení ako dôsledok právnych predpisov v prospech prostredia bez dymuvi. Okrem toho existujú správy, že politiky v prospech prostredia bez dymu prispelo k zníženiu konzumácie tabaku a odvykaniu fajčiarov.

Aký je ďalší postup v oblasti kontroly tabaku v rámci EÚ?

Európska komisia v súčasnosti uvažuje, že v roku 2012 predloží návrh na revíziu smernice o tabakových výrobkov z roku 2001. Podľa verejnej konzultácie, ktorá prebieha od minulého roka, a analýz rôznych možností na revíziu v rámci hodnotenia vplyvu by mala byť smernica posilnená a prispôsobená medzinárodným zaväzkom v oblasti tabakovej kontroly, novému vývoju tabakových výrobkov a vedeckému pokroku. Možné opatrenia, ktoré sa aktuálne vyhodnocujú:

  • Regulácia nových bezdymových výrobkov na báze nikotínu a tabaku.

  • Lepšia informovanosť spotrebiteľa. Napríklad: väčšie obrazové výstrahy na oboch stranách obalu, nevýrazné balenie, informácie o škodlivých látkach.

  • Regulácia prísad v tabakových výrobkoch, predovšetkým tých, ktoré ich robia atraktívnejšími a návykovejšími najmä pre mladých ľudí, napr. vanilkové a ovocné príchute.

  • Revízia pravidiel predaja tabakových výrobkov.

Podporuje Komisia aktivity zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti o nebezpečenstvách tabaku?

Áno, podpora zo strany Európskej komisie zahŕňa pomoc európskym občanom porozumieť, ako tabak ovplyvňuje ich zdravie. To je dôvod, prečo už od roku 2005 Komisia financuje v rámci Európskej únie kampane s cieľom zvyšovania povedomia.

Kampaň „HELP“, ktorá prebiehala od roku 2005 do roku 2010, bola zameraná na prevenciu pred fajčením medzi mladými ľuďmi.

V nadchádzajúcich týždňoch Komisia rozbehne novú kampaň: „Ex–fajčiara nič nezastaví“. Cieľom tejto kampane je nabádať mladých ľudí vo vekovej skupine 25 až 34 rokov, aby prestali fajčiť. Táto skupina predstavuje približne 145 miliónov občanov EÚ. Nová kampaň nebude zameraná na škodlivosť fajčenia, ale na výhody, ktoré prináša odvyknutie si od fajčenia, pričom predstaví ex-fajčiarov a ich úspechy ako inšpiratívne modely.

Čo je úlohou EÚ v kontrole tabaku na medzinárodnej úrovni?

EÚ zastáva na celosvetovej úrovni aktívnu úlohu v kontrole tabaku. Bola hnacou silou Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku, ktorý nadobudol účinnosť 27. februára 2005. Tento dohovor je prvá záväzná celosvetová zdravotnícka dohoda Svetovej zdravotníckej organizácie a k dnešnému dňu zahŕňa 172 subjektov vrátane Európskej únie a jej 26 členských štátovvii.

Rámcový dohovor stanovuje medzinárodný regulačný rámec na kontrolu tabaku. Zahŕňa tiež ustanovenia týkajúce sa obalov a označovania, reklamy, propagácie a sponzorstva, ochrany pred vystavením tabakovému dymu, regulácie obsahu tabaku, nezákonného obchodu, oceňovania a daňových opatrení a podpory hospodársky výhodných alternatív pre pestovateľov.

1 :

Zdroj: the 'ASPECT' study: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf

i :

Mulcahy, M. a kol. Pasívne vystavenie sa tabakovému dymu a riziko po írskom zákaze fajčenia: vyhodnotenie koncentrácie nikotínu v slinách hotelových zamestnancov a hodnoty nikotínu v ovzduší v baroch. In: Tob Control 2005; 14: 384-388 doi:10.1136/tc.2005. 011635

ii :

Semple a kol. Stupeň tabakového dymu v ovzduší v škótskych baroch: dôsledky právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu. In: Tob Control 2007; 16: 127-132 doi:10.1136/tc.2006.018119.

iii :

http://www.independent.ie/national-news/fall-in-heart-attacks-as-smoking-ban-takes-full-effect-1071344.html

iv :

Cesaroni, G. a kol.: Dôsledky talianskeho zákazu fajčenia na mieru výskytu náhlych srdcových príhod. Circulation published February 11, 2008, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.72988)

v :

Pozri: Medzinárodný prehľad zdravotných a hospodárskych dopadov regulácie fajčenia na verejných miestach (International review of the health and economic impact of the regulation of smoking in public places), A Ludbrook a kol. (2005) Edinburgh. NHS Health Scotland (Národní zdravotný systém Škótsko).

vi :

Pre bližšie informácie ohľadom štúdií pozri pracovný dokument útvarov Komisie: Sprievodný dokument k návrhu odporúčania Rady o prostredí bez dymu. HODNOTENIE VPLYVU. {COM(2009) 328 final} {SEC(2009) 894}.

vii :

Všetky členské štáty o rem Českej republiky


Side Bar