Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/349

V Bruselu dne 27. května 2011

Otázky a odpovědi: Boj proti tabáku v EU

Jaký je dopad tabáku na zdraví občanů EU?

Odhaduje se, že kvůli užívání tabákových výrobků každoročně předčasně zemře přibližně 650 000 občanů EU.

Toto číslo zahrnuje také nekuřáky. Podle konzervativních odhadů zemřelo v EU15 v roce 2002 přibližně 80 000 dospělých, včetně téměř 20 000 nekuřáků, na onemocnění způsobená tím, že byly tyto osoby doma či na pracovišti vystaveny tabákovému kouři.

V 27 zemích EU je téměř 13 milionů osob postiženo jednou či více ze šesti hlavních kategorií onemocnění souvisejících s kouřením1. Konkrétně se jedná o:

1. zánět průdušek a další zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích;

2. chronické obstrukční plicní choroby;

3. cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, arteriální obstrukce (zejména v nohou) a další kardiovaskulární onemocnění;

4. astma;

5. rakoviny plic;

6. jiné rakoviny, např. slinivky, jícnu a žaludku.

Jaká je úloha různých aktérů kontroly tabáku v EU?

EU a příslušné orgány členských států v oblasti kontroly tabáku spolupracují.

Klíčovým prvkem kontroly tabáku jsou právní předpisy EU upravující tabákové výrobky a reklamu na ně. Účelem těchto předpisů je sladit cíle vnitřního trhu s potřebou zaručit vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví v celé EU. Evropská komise je pověřena dohledem nad prováděním těchto předpisů a navrhováním nezbytných revizí.

Směrnice o tabákových výrobcích z roku 2001 stanoví, že na všech tabákových výrobcích prodávaných v EU musí být uvedena dvě textová varování. První povinné varování zní buď „Kouření zabíjí“, nebo „Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí“. Druhé varování musí být vybráno ze seznamu 14 možností, který obsahuje mj. text „Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic“. Směrnice také zakazuje používání zavádějících výrazů, jako např. „light“ (lehké), „mild“ (jemné) či „low-tar“ (s nízkým obsahem dehtu), a ukládá výrobcům povinnost oznámit členským státům, jaké složky používají při výrobě. Kromě toho směrnice také zakazuje tabákové výrobky pro orální užití a stanoví maximální hodnoty obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách.

Směrnice o reklamě na tabákové výrobky z roku 2003 zakazuje přeshraniční reklamu na tabákové výrobky v tištěných médiích, rozhlasovém vysílání a on-line službách. Zakazuje také sponzorství u akcí s přeshraničním účinkem. Kromě toho je už od roku 1989 zakázána reklama a sponzorství v televizním vysílání.

V ostatních oblastech omezování spotřeby tabáku, jako jsou např. prevence, odvykání a nekuřácké prostředí, zodpovídají za zavádění vhodných pravidel a struktur jednotlivé členské státy. V těchto oblastech je úlohou EU podporovat, doplňovat a koordinovat jejich úsilí. EU členským státům doposud předložila tato doporučení:

Doporučení Rady o preventivních opatřeních proti kouření z roku 2003, které vybídlo členské státy, aby omezovaly reklamu na tabákové výrobky zaměřenou na nezletilé a prodej těchto výrobků nezletilým, a to ve všech podobách, a aby zvýšily povědomí o těchto otázkách a posílily zdravotní osvětu.

Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí z roku 2009, které vyzývá členské státy, aby přijaly a uplatňovaly předpisy zaměřené na ochranu občanů před expozicí tabákovému kouři na uzavřených veřejných místech, na pracovišti a ve veřejné dopravě. Toto doporučení také vyzývá k posílení zákonů omezujících kouření prostřednictvím podpůrných opatření zaměřených na ochranu dětí, podporu snah o odvyknutí kouření a umisťování obrazových varování na balíčcích cigaret.

Jaké zákony zajišťující nekuřácké prostředí již v členských státech platí?

Doposud přijalo zákony, jež občany komplexně chrání před expozicí tabákovému kouři, 15 členských států.

Ve Spojeném království, Řecku, Španělsku a Maďarsku byl zaveden úplný zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, na pracovištích i v barech a restauracích. Itálie, Švédsko, Malta, Lotyšsko, Finsko, Slovinsko, Francie, Nizozemsko, Kypr a Polsko zavedly právní předpisy zajišťující nekuřácké prostředí, které však umožňují existenci speciálních uzavřených místností pro kuřáky.

V ostatních členských státech umožňují nekuřácké zákony výjimky v případě některých veřejných míst, jako jsou bary či restaurace.

Platné právní předpisy na ochranu občanů před tabákovým kouřem roztříděné podle jednotlivých členských států naleznete zde:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm

Mají-li chránit zdraví občanů, musí být tyto zákony účinně prosazovány. Ani přísná nekuřácká ustanovení občany neochrání před expozicí tabákovému kouři na vnitřních pracovištích a uzavřených veřejných místech, nejsou-li řádně uplatňována ze strany vnitrostátních orgánů.

U příležitosti Světového dne bez tabáku znásobilo několik zemí své úsilí o poskytnutí nekuřáckého prostředí svým občanům. Například Maďarsko tak v dubnu 2011 přijalo komplexní nekuřáckou právní úpravu. Na jejím základě bude od ledna 2012 zakázáno kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a pracovištích, včetně pohostinských podniků a veřejné dopravy. Zákaz se bude také vztahovat na některé venkovní prostory, např. autobusové zastávky a hřiště, a na pětimetrovou zónu kolem těchto prostor. Dalším příkladem je Španělsko, v němž v lednu 2011 vstoupil v platnost nový zákon rozšiřující oblast působnosti zákazu kouření na veškerá veřejná místa, včetně barů, restaurací, diskoték, míst pro trávení volného času a terminálů veřejné dopravy. Kouření je také zakázáno na hřištích a ve venkovních prostorách zdravotnických a vzdělávacích zařízení, s výjimkou zařízení určených výhradně k vzdělávání dospělých. V Bavorsku vstoupil po úspěšném referendu konaném v červenci 2010 v platnost úplný zákaz kouření ve všech barech a restauracích.

V září 2010 pak ve Finsku vstoupil v platnost první vnitrostátní zákon zaměřený na úplné ukončení užívání tabákových výrobků. Jeho ustanovení zakazují vystavování tabákových výrobků a používání jakýchkoli prodejních automatů a rozšiřují zákaz kouření na venkovní zařízení a hotelové pokoje.

Existují důkazy, že nekuřácké politiky fungují?

Je prokázáno, že zákazy kouření mají kladný dopad na zdraví prostřednictvím omezení spotřeby a expozice kouři. Ačkoli může trvat 20 až 30 let, než bude možné učinit si úplnou představu, zkušenosti z „nekuřáckých“ zemí jsou povzbudivé: kvalita ovzduší v uzavřených prostorách se poté, co vstoupily v platnost zákazy kouření, prudce zvýšila, přičemž koncentrace znečisťujících částic se v irskýchi a skotskýchii barech snížila o 83 %, resp. 86 %. Lepší kvalita ovzduší vedla k výraznému snížení počtu srdečních infarktů: o 11 % méně v Irskuiii a v Itáliiiv, o 17 % méně ve Skotskuv a ještě výraznějšímu snížení v některých oblastech Spojených států.

Četné studie také prokázaly, že v důsledku nekuřáckých zákonů se u pracovníků v pohostinství výrazně zlepšil zdravotní stav dýchacích cestvi. Kromě toho existují také studie, podle nichž nekuřácké politiky snižují spotřebu tabáku a povzbuzují kuřáky, aby přestali kouřit.

Jaké jsou další kroky v rámci kontroly tabáku na úrovni EU?

Komise v současnosti zvažuje, že by v roce 2012 předložila návrh na revizi směrnice o tabákových výrobcích z roku 2001. Na základě veřejné konzultace zahájené v minulém roce a rozboru možností, jak směrnici revidovat, který je obsažen v posouzení dopadů, dospěla Komise k závěru, že by bylo možné směrnici posílit a přizpůsobit mezinárodním závazkům v oblasti omezování spotřeby tabáku, novému vývoji týkajícímu se tabákových výrobků a vědeckému pokroku. V současnosti jsou vyhodnocována tato možná opatření:

  • regulační řešení zabývající se novými tabákovými a nikotinovými výrobky, které neprodukují kouř;

  • lepší informace pro spotřebitele, např. větší obrazová varování umístěná na obou stranách balení, standardizované obaly či informace o škodlivých látkách;

  • regulace složek tabákových výrobků, především těch z nich, které je činí atraktivnějšími, posilují závislost na nich a obracejí se zejména na mladé lidi, jako je tomu např. u vanilkového či ovocného aroma;

  • revize pravidel upravujících prodej tabákových výrobků.

Podporuje Komise zvyšování povědomí veřejnosti o nebezpečích tabáku?

Ano, přístup Evropské komise zahrnuje také podporu poskytovanou evropským občanům s cílem pomoci jim pochopit, jaké jsou dopady tabáku na jejich zdraví. Z tohoto důvodu také Komise od roku 2005 financuje osvětové kampaně na úrovni celé EU.

Kampaň „HELP“, jež probíhala v letech 2005 až 2010, se zaměřovala na předcházení kouření mezi mladými lidmi.

V nadcházejících týdnech zahájí Komise novou kampaň nazvanou „My jsme přestali. A vy?“. Cílem této kampaně je vybídnout mladé dospělé lidi ve věkové skupině 25 až 34 let, aby přestali kouřit. Tato skupina představuje přibližně 145 milionů občanů EU. Nová kampaň přesune důraz z nebezpečí kouření na výhody, které přináší skoncování s kouřením, a k tomuto účelu využije jakožto inspirativní vzory bývalé kuřáky a jejich úspěchy.

Jakou úlohu hraje EU v omezování spotřeby tabáku na mezinárodní úrovni?

EU hraje v omezování spotřeby tabáku na celosvětové úrovni aktivní úlohu. Byla hnací silou Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost dne 27. února 2005. Tato úmluva je první závaznou celosvětovou zdravotnickou dohodou Světové zdravotnické organizace. K dnešnímu dni je jejími stranami 172 subjektů, včetně Evropské unie a 26 členských států EUvii.

Rámcová úmluva stanoví mezinárodní regulační rámec pro kontrolu tabáku. Zahrnuje ustanovení týkající se obalů a označování, reklamy, propagace a sponzorství, ochrany před expozicí tabákovému kouři, regulace složení tabáku, boje proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky, cenových a daňových opatření a podpory hospodářsky životaschopných alternativ pro pěstitele.

1 :

Zdroj: studie ASPECT, kterou naleznete na adrese http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf

i :

Viz „Pasivní expozice kouři a riziko po irském zákazu kouření: vyhodnocení koncentrací nikotinu ve slinách hotelového personálu a hodnot nikotinu naměřených ve vzduchu v barech“ (Secondhand smoke exposure and risk following the Irish smoking ban: an assessment of salivary nicotine concentrations in hotel workers and air nicotine levels in bars), M. Mulcahy a kol., Tob Control 2005, 14:384-388 doi:10.1136/tc.2005.011635.

ii :

Viz „Úrovně druhotného kouře v ovzduší skotských hostinců: dopady nekuřáckých právních předpisů“ (Secondhand smoke levels in Scottish pubs: the effect of smoke-free legislation), Semple a kol., Tob Control 2007, 16:127-132 doi:10.1136/tc.2006.018119.

iii :

Viz http://www.independent.ie/national-news/fall-in-heart-attacks-as-smoking-ban-takes-full-effect-1071344.html

iv :

Viz článek „Dopady italského zákazu kouření na míru výskytu akutních srdečních příhod v populaci“ (Effect of the Italian Smoking Ban on Population Rates of Acute Coronary Events), G. Cesaroni a kol., uveřejněn dne 11. února 2008, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.72988.

v :

Viz „Mezinárodní přehled zdravotních a hospodářských dopadů regulace kouření na veřejných místech“ (International review of the health and economic impact of the regulation of smoking in public places), A. Ludbrook a kol., 2005, Edinburgh. Národní zdravotní systém, Skotsko ( NHS Health Scotland).

vi :

Pro podrobnosti týkající se příslušných studií viz pracovní dokument útvarů Komise: Průvodní dokument k návrhu doporučení Rady o nekuřáckém prostředí. POSOUZENÍ DOPADŮ. KOM(2009) 328 v konečném znění – SEK(2009) 894.

vii :

Všechny členské státy s výjimkou České republiky.


Side Bar