Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/292

Bryssel den 13 maj 2011

Bryssel den 13 maj 2011 – Flash Eurobarometer ”Unga på väg”

Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta

Mer än hälften (53 %) av personer i de yngre åldersgrupperna säger att de vill eller kan tänka sig att flytta till ett annat europeiskt land för att arbeta. En något högre andel föredrog att arbeta utomlands under en begränsad tid (28 %) än under en längre period (25 %). Unga män (56 %) kunde i större utsträckning tänka sig att arbeta utomlands än unga kvinnor (49 %) och andelen var högre i åldersgruppen 15–19 år än i åldersgruppen 30–35 år (63 % jämfört med 42 %). Personer med högre utbildning ville också i större utsträckning bo utomlands än personer med enbart grundskoleutbildning (55 % jämfört med 33 %). Att mer än hälften av dessa unga människor kan tänka sig att flytta utomlands för att arbeta är goda nyheter för den europeiska arbetsmarknaden, eftersom rörligheten på EU:s arbetsmarknad bara uppgår till 3 %.

Vilja att arbeta i ett annat europeiskt land

Bland de unga européerna har 14 % utbildat sig utomlands

De personer som har tillbringat en tid för studier utomlands arbetar också i högre grad utomlands efter sina studier. När undersökningen genomfördes bodde eller hade en person av sju (14 %) i de yngre åldersgrupperna bott utomlands för att utbilda sig. Andelen varierade från 3 % i Turkiet till 39 % i Cypern och 41 % i Luxembourg.

Andel som har bott utomlands för att utbilda sig

Av de 14 % som hade utbildat sig utomlands genomgick 43 % högre utbildning medan 26 % gjorde företagspraktik som ett led i sin högskoleutbildning. 43 % hade vistats utomlands som en del av sin skolutbildning (grundskola och gymnasium) och 33 % som en del av en yrkesinriktad utbildning. 21 % praktiserade eller arbetade som lärlingar inom ramen för en yrkesinriktad utbildning.

Huvudsyftet med vistelsen utomlands för utbildning

Unga vuxna med högskoleutbildning och personer i högre utbildning var de som oftast hade vistats utomlands. Personer bosatta i städer hade dubbelt så ofta utbildat sig utomlands jämfört med personer bosatta på landsbygden (21 % respektive 12 %).

65 % finansierade själva sin utbildning utomlands

På frågan om hur den längsta utlandsvistelsen hade finansierats svarade närmare två tredjedelar (65 %) att de hade använt egna pengar eller besparingar. EU-programmen, t.ex. Erasmus, finansierade 15 % av utbildningen utomlands. Bland de personer som utnyttjat denna typ av finansiering återfanns 19 % inom den högre utbildningen och 9 % inom allmän eller yrkesinriktad gymnasieutbildning.

Finansiering av den längsta utlandsvistelsen

Andelen som fått nationella eller regionala studielån eller bidrag för att finansiera sin utlandsvistelse varierade i hög grad mellan länderna i undersökningen. Ungefär hälften av de tillfrågade i Norge, Luxemburg och Island uppgav att de utnyttjat sådan finansiering, men i 17 av de 31 länderna i undersökningen var denna andel lägre än 20 %.

Finansiering av den längsta utlandsvistelsen

Nationella eller regionala studielån och bidrag


Den största fördelen med att tillbringa en tid utomlands är att man ökar sin allmänna kompetens

De tillfrågade anser att sådan allmän kompetens som att förbättra sin muntliga språkfärdighet på ett främmande språk eller att öka sin kulturella medvetenhet, anpassbarhet och sociala kompetens – kompetens som arbetsgivarna sätter stort värde på – var de största fördelarna med att studera och utbilda sig utomlands. I 18 av de 31 länder som ingick i undersökningen ansåg de flesta att den största eller näst största fördelen med utlandsvistelsen var att de hade förbättrat sina kunskaper i främmande språk.

De största fördelarna med den längsta utlandsvistelsen

Finansieringen är den största hindret för utlandsvistelser

De allra flesta av de unga européerna har inte tillbringat någon tid utomlands för att utbilda sig. När de som skulle ha velat åka utomlands tillfrågades om varför de inte hade gjort detta, svarade 33 % att huvudorsaken var bristande finansiering och kostnaderna för utlandsvistelsen. En fjärdedel uppgav att de inte kunde åka utomlands av familjeskäl. Unga kvinnor angav mycket oftare denna orsak än unga män (31 % jämfört med 19 %). Också personer med enbart grundskoleutbildning angav oftare samma skäl (38 %) än personer med annan utbildning (24–28 %).

Skäl till att inte ha vistats utomlands för utbildning, arbete eller volontärtjänst


Fler unga i Europa vill starta eget företag i framtiden

43 % av de tillfrågade uppgav att de ville starta eget företag i framtiden, medan 42 % inte var intresserade av något sådant. Andelen som ville starta eget företag var betydligt högre i åldersgruppen 15–19 år (50 %) än i åldersgruppen 30–35 år (34 %) och bland personer med en yrkes- och högskoleutbildning. 6 % av de tillfrågade hade redan startat ett eget företag. Unga i Bulgarien tillhörde dem som oftast ville starta eget företag (74 %), medan unga i Italien i minst utsträckning hade en sådan önskan (27 %). Skälen till att inte starta eget företag varierade, men en av sju ansåg att det var alltför riskabelt och 13 % ansåg att det var alltför komplicerat.

Önskan att starta eget företag

Organisationstillhörighet

Närmare hälften (46 %) av personerna i de yngre åldersgrupperna är aktiva i idrottsklubbar, ungdomsklubbar eller i en ungdoms- eller kulturorganisation.

Andel aktiva i idrottsklubbar, ungdomsklubbar eller kulturorganisationer

Deltagande i volontärverksamhet

Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade (24 %) uppgav att de hade deltagit i en organiserad volontärverksamhet under året före undersökningen.

Deltagande i organiserad volontärverksamhet

Valdeltagande

Åtta av tio unga (79 %) uppgav att de hade röstat i politiska val under de tre senaste åren, antingen kommunala, regionala eller nationella val eller val till Europaparlamentet.

Deltagande i kommunala, regionala eller nationella val eller val till Europaparlamentet

Undersökningsmetod

I denna första Flash Eurobarometer ”Unga på väg” (nr 319a+b) intervjuades 57 000 unga personer i Europa per telefon under perioden 26 januari–4 februari 2011. Den del som gällde studier, utbildning, utlandsvistelser och sysselsättning omfattade åldersgruppen 15–35 år i de 27 EU-länderna samt Kroatien, Island, Norge och Turkiet. Den del som gällde samhällsdeltagande omfattade åldersgruppen 15–30 år i de 27 EU-länderna.

Mer information

Flash Eurobarometer finns på http://ec.europa.eu/public_opinion

IP/11/567


Side Bar