Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/292

Bruksela, dnia 13 maja 2011 r.

Bruksela, dnia 13 maja 2011 r. – Badanie Eurobarometru na temat strategii „Mobilna młodzież”

53 proc. młodych Europejczyków chce pracować za granicą

Ponad połowa młodych Europejczyków (53 proc.) deklaruje, że chce lub chciałaby pracować w innym kraju europejskim. Nieco więcej z nich zdecydowałoby się na pracę za granicą przez krótszy czas (28 proc.) niż przez długi okres (25 proc.). Młodzi mężczyźni są bardziej zainteresowani pracą za granicą niż młode kobiety (56 proc. w porównaniu z 49 proc.); ponadto odsetek ten jest większy w grupie wiekowej 15–19 lat niż wśród osób w wieku 30–35 lat (63 proc. w porównaniu z 42 proc.). Europejczycy posiadający wyższe wykształcenie chcą mieszkać za granicą częściej niż ci posiadający wykształcenie średnie I stopnia (55 proc. w porównaniu z 33 proc.). Fakt, że ponad połowa młodych ludzi jest gotowa zmienić miejsce zamieszkania w związku z pracą, to dobra wiadomość dla europejskiego rynku pracy, jako że obecnie mobilność pracowników w UE wynosi zaledwie 3 proc.

Gotowość młodych ludzi do pracy w innym kraju europejskim

14 proc. młodych Europejczyków odbyło część studiów lub szkolenia za granicą

Osoby, które uczyły się za granicą, częściej podejmują pracę poza swoim krajem po zakończeniu studiów. Jeden na siedmiu młodych Europejczyków (14 proc.) deklaruje, że przebywał za granicą w celach związanych z kształceniem lub szkoleniem (obejmuje to osoby, które przebywały za granicą w momencie przeprowadzania badania). Odsetek wahał się od 3 proc. w Turcji do 39 proc. na Cyprze i 41 proc. w Luksemburgu.

Odsetek młodych ludzi, którzy przebywali za granicą w celach związanych z kształceniem lub szkoleniem

Spośród 14 proc. osób, które przebywały za granicą w celach związanych z kształceniem lub szkoleniem, 43 proc. studiowało na wyższej uczelni, a 26 proc. odbywało staż w przedsiębiorstwie, będący elementem kształcenia wyższego. 43 proc. zadeklarowało, że było za granicą w ramach nauki w szkole (na poziomie gimnazjalnym i średnim), a 33 proc. w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. 21 proc. odbyło staż lub praktyki w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Najważniejszy cel pobytu za granicą w celach edukacyjnych

Ogólnie rzecz biorąc, pobyt za granicą deklarowali najczęściej młodzi dorośli posiadający wykształcenie wyższe i osoby będące na studiach; mieszkańcy miast przebywali za granicą w celach edukacyjnych prawie dwa razy częściej niż mieszkańcy mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich (21 proc. w porównaniu z 12 proc.).

65 proc. respondentów korzystało z prywatnych środków w celu sfinansowania wyjazdu w celach edukacyjnych

Na pytanie o sposób sfinansowania najdłuższego pobytu za granicą prawie dwie trzecie respondentów (65 proc.) zadeklarowało, że korzystali z prywatnych środków lub oszczędności. 15 proc. sfinansowało studia lub szkolenie za granicą z programów unijnych takich jak „Erasmus”. 19 proc. osób, które wskazały na ten rodzaj finansowania, było w trakcie studiów wyższych, a 9 proc. w trakcie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Sposoby finansowania najdłuższego pobytu za granicą przez młodych ludzi

Odsetek młodych ludzi, którzy finansowali pobyt za granicą z krajowych lub regionalnych pożyczek na studia lub dotacji, był bardzo zróżnicowany w badanych krajach. Podczas gdy w Norwegii, Luksemburgu i Islandii z tego sposobu finansowania skorzystało około połowy respondentów, w 17 z 31 krajów odsetek ten nie przekraczał 20 proc.

Sposoby finansowania najdłuższego pobytu za granicą przez młodych ludzi

Krajowe lub regionalne pożyczki na studia i dotacjeOgólne umiejętności najważniejszą korzyścią z pobytu za granicą

Młodzi ludzie uważają, że najważniejszą korzyścią z wyjazdu za granicę w celu kształcenia lub szkolenia są bardzo cenione przez pracodawców umiejętności ogólne, takie jak poprawa znajomości języka obcego, świadomość kulturowa, zdolności dostosowawcze i umiejętności interpersonalne. W 18 z 31 badanych krajów największy był odsetek respondentów, którzy uznali poprawę znajomości języka obcego za najważniejszą lub drugą co do znaczenia korzyść z pobytu za granicą.

Najważniejsze korzyści z najdłuższego pobytu młodych ludzi za granicą

Finanse najważniejszą przeszkodą w wyjeździe za granicę

Znaczna większość młodych Europejczyków nie wyjeżdżała za granicę w celach edukacyjnych. Osoby, które chciały wyjechać za granicę, ale tego nie zrobiły, zapytano o powody tej decyzji; 33 proc. z nich stwierdziło, że głównym powodem był brak środków i koszty pobytu za granicą. Jedna czwarta wskazała na przyczyny rodzinne. Młode kobiety wybierały tę odpowiedź częściej niż młodzi mężczyźni (31 proc. w porównaniu z 19 proc.). Podobnie, respondenci posiadający tylko wykształcenie gimnazjalne wskazywali na ten powód częściej (38 proc.) niż respondenci w innych grupach wykształcenia (24 proc. – 28 proc.).

Przyczyny, dla których młodzi ludzie nie wyjechali za granicę w celu kształcenia, szkolenia, pracy lub odbycia wolontariatu


Więcej młodych Europejczyków chce założyć w przyszłości własną firmę

43 proc. młodych Europejczyków zadeklarowało, że w przyszłości chciałoby założyć własną firmę, natomiast 42 proc. nie wyraziło takiej woli. Odsetek osób zainteresowanych założeniem własnej firmy był znacznie wyższy wśród osób w wieku 15–19 lat (50 proc.) niż osób w wieku 30–35 lat (34 proc.) oraz osób posiadających wykształcenie lub szkolenie zawodowe albo wykształcenie wyższe. 6 proc. respondentów powiedziało, że już ma własną firmę. Odsetek młodych osób zainteresowanych założeniem własnej firmy był najwyższy w Bułgarii (74 proc.), a najniższy we Włoszech (27 proc.). Podawane przyczyny braku chęci założenia własnej działalności gospodarczej były różne, ale jeden na siedmiu respondentów zadeklarował, że jest to zbyt ryzykowne, a 13 proc. uznało, że byłoby to zbyt skomplikowane.

Chęć założenia własnej firmy wśród młodych ludzi

Działalność w organizacji

Prawie połowa (46 proc.) młodych Europejczyków działa w klubie sportowym, klubie młodzieżowym lub organizacji młodzieżowej albo kulturalnej.

Odsetek osób, które działały w klubie sportowym, klubie młodzieżowym lub organizacji kulturalnej

Uczestnictwo w działalności wolontariackiej

Mniej więcej jedna czwarta młodych ludzi (24 proc.) zadeklarowała uczestnictwo w zorganizowanej działalności wolontariackiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie.

Uczestnictwo w zorganizowanej działalności wolontariackiej

Udział w wyborach

Osiem na dziesięć młodych osób (79 proc.) powiedziało, że w ciągu ostatnich trzech lat głosowało w wyborach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Udział w wyborach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim

Metoda badania

Do celów badania Eurobarometru „Mobilna młodzież” (nr 319a+b) między 26 stycznia a 4 lutego 2011 r. przeprowadzono rozmowy telefoniczne z 57 tys. młodych Europejczyków. Sekcja dotycząca kształcenia, szkolenia, mobilności i zatrudnienia objęła grupę wiekową 15–35 lat z państw członkowskich UE-27 oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Turcji. Sekcja dotycząca udziału młodzieży w życiu społecznym objęła osoby w wieku 15–30 lat w 27 państwach członkowskich UE.

Więcej informacji

Sprawozdanie z badania Eurobarometru znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/public_opinion

IP/11/567


Side Bar