Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/292

Bryssel 13. toukokuuta 2011

Bryssel 13. toukokuuta 2011 – Nuoret liikkeellä ‑hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin

Yli puolet nuorista eurooppalaisista (53 prosenttia) sanoi olevansa halukkaita työskentelemään toisessa Euroopan maassa. Hieman useammat työskentelisivät ulkomailla mieluummin lyhyen ajan (28 prosenttia) kuin pitkäaikaisesti (25 prosenttia). Nuoret miehet (56 prosenttia) olivat halukkaampia ulkomailla työskentelyyn kuin nuoret naiset (49 prosenttia), ja 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä (63 prosenttia) oltiin halukkaampia ulkomailla työskentelyyn kuin 30–35-vuotiaiden ikäryhmässä (42 prosenttia). Lisäksi korkeammin koulutetut (55 prosenttia) olivat halukkaampia asumaan ulkomailla kuin vain ylemmän perusasteen koulutustason suorittaneet (33 prosenttia). Euroopan työmarkkinoita ajatellen on myönteistä, että yli puolet nuorista on halukkaita muuttamaan työn perässä, sillä EU:n työvoiman liikkuvuus on tällä hetkellä ainoastaan 3 prosenttia.

Nuorten halukkuus työskennellä toisessa Euroopan maassa


Nuorista eurooppalaisista 14 prosenttia on ollut ulkomailla opiskelemassa tai harjoittelemassa

Ulkomailla opiskelleet myös työskentelevät muita todennäköisemmin ulkomailla opintojensa jälkeen. Yksi seitsemästä (14 prosenttia) nuoresta eurooppalaisesta sanoi olleensa aiemmin tai olevansa selvityksen aikana ulkomailla opiskelun tai harjoittelun vuoksi. Heidän osuutensa oli pienin Turkissa (3 prosenttia) ja suurin Kyproksella (39 prosenttia) ja Luxemburgissa (41 prosenttia).

Ulkomailla opiskelun tai harjoittelun vuoksi oleskelleiden nuorten osuus

Opiskelun tai harjoittelun vuoksi ulkomailla oleskelleista 14 prosentista 43 prosenttia ilmoitti suorittaneensa korkea-asteen opintoja ja 26 prosenttia ilmoitti suorittaneensa harjoittelun yrityksessä osana korkea-asteen opintojaan. Ulkomailla ylemmän perusasteen tai toisen asteen koulutuksen puitteissa ilmoitti olleensa 43 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen puitteissa 33 prosenttia. Yhteensä 21 prosenttia oli ollut harjoittelussa, joka oli osa ammatillista koulutusohjelmaa.

Nuorten oppimiseen liittyvän ulkomailla oleskelun päätarkoitukset

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja parhaillaan korkea-asteen opintoja suorittavat nuoret aikuiset ilmoittivat kaiken kaikkiaan todennäköisimmin oleskelleensa ulkomailla, ja suurissa kaupungeissa asuvat (21 prosenttia) olivat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin olleet ulkomailla opiskelutarkoituksessa kuin pienkaupungeissa ja maaseudulla asuvat (12 prosenttia).

Yhteensä 65 prosenttia käytti yksityistä rahoitusta oppimiseen liittyvään ulkomailla oleskeluun

Kun kysyttiin pisimmän ulkomailla oleskelun rahoitustapaa, lähes kaksi kolmasosaa (65 prosenttia) sanoi käyttäneensä yksityistä rahoitusta tai säästöjä. EU-ohjelmista, kuten Erasmuksesta, sai rahoitusta 15 prosenttia ulkomailla opiskelleista ja harjoitelleista. Tämäntyyppisen rahoituksen maininneista 19 prosenttia suoritti korkea-asteen opintoja ja 9 prosenttia oli toisen asteen yleissivistävän koulutuksen tai ammattikoulutuksen piirissä.

Nuorten pisimmän ulkomailla oleskelun rahoituslähteet

Niiden nuorten osuus, jotka saivat kansallista tai alueellisia opintolainaa tai -rahaa ulkomailla oleskelunsa rahoittamiseen, vaihteli suuresti selvityksessä mukana olleiden maiden välillä. Noin puolet vastaajista Norjassa, Luxemburgissa ja Islannissa ilmoitti käyttäneensä näitä rahoitustapoja, mutta 17:ssä selvitykseen osallistuneista 31:stä maasta näitä rahoitustapoja käyttäneiden osuus oli alle 20 prosenttia.

Nuorten pisimmän ulkomailla oleskelun rahoituslähteet

Kansallinen tai alueellinen opintolaina ja -raha


Laaja-alaiset taidot tärkein hyöty ulkomailla oleskelusta

Nuoret pitävät ulkomailla opiskelun ja harjoittelun tuomana tärkeimpänä hyötynä laaja-alaisia taitoja, kuten kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta, mukautumiskykyä ja ihmissuhdetaitoja. Nämä kaikki ovat myös työnantajien mielestä erittäin arvokkaita taitoja. Selvitykseen osallistuneista 31:stä maasta 18:ssa suurin osa vastaajista katsoi, että kielitaidon parantaminen oli tärkein tai toiseksi tärkein ulkomailla oleskelun tuoma hyöty.

Nuorten pisimmän ulkomailla oleskelun tärkeimmät hyödyt

Rahanpuute ulkomaille lähtemisen suurin este

Suurin osa nuorista eurooppalaisista ei ole oleskellut ulkomailla opiskelutarkoituksessa. Kun niiltä, jotka olisivat halunneet lähteä ulkomaille, kysyttiin syytä jättää lähtemättä, 33 prosenttia sanoi pääasialliseksi syyksi varojen puutteen ja ulkomailla oleskelun kustannukset. Neljännes sanoi perhevelvoitteiden estäneen heidän ulkomaille lähtönsä. Nuorista naisista tämän ilmoittivat syyksi paljon useammat (31 prosenttia) kuin nuorista miehistä (19 prosenttia). Samoin tämän syyn ilmoittivat useammin vastaajat, joilla oli vain ylemmän perusasteen koulutus (38 prosenttia), kuin muihin koulutusryhmiin kuuluvat vastaajat (24–28 prosenttia).

Nuorten syyt olla lähtemättä ulkomaille opiskelua, harjoittelua, työtä tai vapaaehtoistoimintaa varten


Nuoremmat eurooppalaiset haluavat perustaa tulevaisuudessa oman yrityksen

Yhteensä 43 prosenttia nuorista eurooppalaisista haluaisi perustaa tulevaisuudessa oman yrityksen, kun taas 42 prosenttia nuorista ei ollut tästä kiinnostuneita. Oman yrityksen perustamisesta innostuneiden osuus oli huomattavasti suurempi 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä (50 prosenttia) kuin 30–35-vuotiaiden ikäryhmässä (34 prosenttia) sekä ammatillisen tutkinnon ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa. Vastaajista 6 prosenttia sanoi jo perustaneensa oman yrityksen. Nuoret olivat halukkaimpia oman yrityksen perustamiseen Bulgariassa (74 prosenttia), kun taas Italiassa nuoret olivat siihen vähiten halukkaita (27 prosenttia). Syyt siihen, miksi omaa yritystä ei haluttu perustaa, vaihtelivat, mutta yksi seitsemästä sanoi sen olevan liian riskialtista ja 13 prosenttia katsoi sen olevan liian monimutkaista.

Nuorten halukkuus oman yrityksen perustamiseen

Järjestötoimintaan osallistuminen

Lähes puolet (46 prosenttia) nuorista eurooppalaisista on mukana urheiluseuran, nuorisoseuran taikka nuoriso- tai kulttuurijärjestön toiminnassa.

Urheiluseuran, nuorisoseuran tai kulttuurijärjestön toimintaan osallistuneiden osuus

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen

Noin neljäsosa nuorista (24 prosenttia) sanoi osallistuneensa organisoituun vapaaehtoistoimintaan selvitystä edeltävien 12 kuukauden aikana.

Organisoituun vapaaehtoistoimintaan osallistuminen

Vaaleihin osallistuminen

Kahdeksan kymmenestä nuoresta (79 prosenttia) sanoi äänestäneensä joko paikallisen, alueellisen, kansallisen tai Euroopan tason poliittisissa vaaleissa viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Vaaleihin osallistuminen paikallisella, alueellisella, kansallisella tai EU:n tasolla

Selvityksessä käytetty menetelmä

Tätä Nuoret liikkeellä -hankkeeseen liittyvää Flash-Eurobarometria (nro 319 a+b) varten haastateltiin puhelimitse 57 000 nuorta eurooppalaista 26.1.–4.2.2011. Koulutusta, harjoittelua, liikkuvuutta ja työllisyyttä koskeva osio kattoi 15–35-vuotiaiden ikäryhmän, ja siinä olivat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Norja ja Turkki. Nuorten yhteiskunnallista osallistumista koskeva osio kattoi 15–30-vuotiaiden ikäryhmän EU:n 27 jäsenvaltiossa.

Lisätietoja:

Flash-Eurobarometri-raportti on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/public_opinion

IP/11/567


Side Bar