Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/292

Bruxelles, den 13. maj 2011

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometer-undersøgelse om "Unge på vej"

53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde

Mere end halvdelen af de unge europæere (53 %) udtalte, at de er villige til - eller kunne tænke sig - at arbejde i et andet europæisk land. Lidt flere gav udtryk for, at de foretrækker at arbejde i udlandet i et begrænset tidsrum (28 %) end i længere tid (25 %). Unge mænd (56 %) var mere villige til at arbejde i udlandet end unge kvinder (49 %), og gruppen af 15-19-årige var mere villige til at arbejde i udlandet end de 30-35-årige (63 % og 42 %). Unge med højere kvalifikationer var også mere interesserede i at bo i udlandet end unge med kvalifikationer på folkeskoleniveau (55 % og 33 %). Det er godt nyt for det europæiske arbejdsmarked, at over halvdelen af de unge er villige til at flytte for at få arbejde, da mobiliteten i EU på nuværende tidspunkt kun er på 3 %.

Unges vilje til arbejde i et andet europæisk land

14 % af de unge europæere har tilbragt tid i udlandet til studier eller praktikophold

Unge, der har være i udlandet for at studere, er også mere villige til at arbejde i udlandet efter studietiden. En ud af syv (14 %) unge europæere svarede, at de havde være i udlandet – eller var i udlandet på undersøgelsestidspunktet – for at studere eller deltage i praktikophold. Andelen varierede fra 3 % i Tyrkiet til 39 % i Cypern og 41 % i Luxembourg.

Andelen af unge, der har været i udlandet med henblik på studier eller praktikophold

Af de 14 %, der har været i udlandet med henblik på studier eller praktikophold, var 43 % på videregående uddannelser, og 26 % gennemførte et praktikophold i en virksomhed som led i deres videregående uddannelse. 43 % sagde, at de havde været i udlandet som led i deres skolegang (grundskolens sidste klassetrin og gymnasiale uddannelser), og 33 % som led i deres erhvervsuddannelse. 21 % gennemførte et praktikophold eller en lærligeuddannelse som led deres erhvervsuddannelsesprogram.

Formålet med de unges mobilitetsperiode i udlandet

Unge med en videregående eksamen og unge, der stadig er under videregående uddannelse, var generelt den største gruppe, der svarede, at de havde været i udlandet, og der var næsten dobbelt så mange storbyboere som personer, der bor i mindre byer og landområder, der havde været i udlandet med henblik på uddannelse (21 % og 12 %).

65 % brugte egne midler til at finansiere deres læringsmobilitet

På spørgsmålet om, hvordan de havde finansieret deres længste udlandsophold, svarede næsten to tredjedele (65 %), at de havde brugt deres private midler eller opsparing. Med EU-programmer som f.eks. Eramsus blev der ydet støtte til 15 % af studie- og praktikophold i udlandet. 19 % af de unge, der nævnte denne type finansiering, gik på videregående uddannelser, og 9 % gik på gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser.

Finansiering af de unges længste udlandsophold

Andelen af unge, der modtog nationale eller regionale studielån til at finansiere deres udlandsophold, varierede markant mellem landene i undersøgelsen. Mens næsten halvdelen af svarpersonerne i Norge, Luxembourg og Island svarede, at de havde brugt denne form for finansiering, var andelen under 20 % i 17 af de 31 lande i undersøgelsen.

Finansiering af de unges længste udlandsophold

Nationale eller regionale studielån og -støtte


Tværfaglige færdigheder den største fordel ved udlandsophold

De unge betragter tværfaglige færdigheder såsom evnen til at tale fremmedsprog, kulturelt kendskab, evnen til at tilpasse sig og begå sig blandt andre mennesker færdigheder som i høj grad påskønnes af arbejdsgiverne som de største fordele ved at rejse til udlandet for at studere eller gennemføre praktikophold. I 18 af de 31 lande i undersøgelsen var der flest af de adspurgte, der mente, at den største eller næststørste fordel ved deres udlandsophold var, at de var blevet bedre til fremmedsprog.

De største fordele ved de unges længste udlandsophold

Finansiering er den største hindring for at rejse til udlandet

En stor del af de unge europæere har overhovedet ikke været i udlandet for at studere. Da dem, der gerne ville have været af sted, blev spurgt, hvorfor de ikke tog af sted, svarede 33 %, at det især skyldtes pengeproblemer og opholdsomkostningerne i udlandet. En fjerdedel svarede, at familiemæssige forpligtelser afholdt dem fra at rejse til udlandet. Unge kvinder valgte i højere grad denne årsag end unge mænd (31 % og 19 %). Svarpersoner med kvalifikationer på folkeskolens afgangsniveau valgte også i højere grad denne begrundelse (38 %) end svarpersoner i andre uddannelsesgrupper (24 %-28 %).

Unges begrundelse for ikke at have tilbragt tid i udlandet med henblik på studier, praktikophold, arbejde eller frivilligt arbejde

Flere unge europæere vil gerne oprette egen virksomhed i fremtiden

43 % af de unge europæere svarede, at de gerne ville oprette egen virksomhed i fremtiden, mens 42 % ikke var interesserede. Andelen af unge, der gerne vil oprette egen virksomhed, var betydeligt højere blandt de 15-19-årige (50 %) end blandt de 30-35-årige (34 %) og blandt unge med erhvervsuddannelse og videregående uddannelser. 6 % af de adspurgte svarede, at de allerede havde oprettet egen virksomhed. Der var flest unge i Bulgarien, der ville oprette egen virksomhed (74 %), mens italienerne var mindst villige (27 %). Begrundelserne for ikke at ville oprette egen virksomhed varierede, men en ud af syv svarede, at det var for risikabelt, og 13 % mente, det ville være for besværligt.

Unge vilje til at oprette en virksomhed

Deltagelse i foreningslivet

Næsten halvdelen (46 %) af de unge europæere er involveret i en sportsklub, ungdomsklub eller en ungdoms- eller kulturforening..

Andel af unge, der har været aktive i en sportsklub, ungdomsklub eller kulturforening

Deltagelse i frivilligt arbejde

Næsten en fjerdedel af de unge (24 %) svarede, at de havde været involveret i organiseret frivilligt arbejde i de 12 måneder, der gik forud for undersøgelsen.

Deltagelse i organiseret frivilligt arbejde

Valgdeltagelse

Otte ud af ti unge europæere (79 %) svarede, at de havde stemt til politiske valg i de seneste tre år, enten på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

Deltagelse i lokale, regionale, nationale og europæiske valg

Undersøgelsesmetode

Til denne Flash Eurobarometer-undersøgelse om “Unge på vej” (Nr. 319a+b) blev 57 000 unge europæere interviewet telefonisk mellem den 26. januar og den 4. februar 2011. Afsnittet om uddannelse, erhvervsuddannelse, mobilitet og beskæftigelse dækkede aldersgruppen 15-35 år og omfattede de 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Island, Norge og Tyrkiet. Afsnittet om unge samfundsdeltagelse dækkede unge mellem 15 og 30 år i de 27 EU-medlemsstater.

Flere oplysninger:

Flash Eurobarometer-rapporten kan findes på følgende link: http://ec.europa.eu/public_opinion

IP/11/567


Side Bar