Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/292

Брюксел, 13 май 2011 г.

Брюксел, 13 май 2011 г. – Флаш Евробарометър „Младежта в движение“

53 % от младите европейци имат положителна нагласа към работата в чужбина

Повече от половината от младите хора в Европа (53 %) заявяват своята готовност или желание за работа в друга европейска държава. Малко по-висок е процентът на изразилите предпочитание към работа в чужбина в течение на ограничен период от време (28 %), отколкото на дълъг период от време (25 %). Младите мъже (56 %) са по-склонни да работят в чужбина от младите жени (49 %) и младежите на възраст между 15 и 19 години са по-склонни да работят в чужбина, отколкото хората на възраст между 30 и 35 години (63 % срещу 42 %). Лицата с по-високо образование също са по-голяма нагласа да живеят в чужбина, отколкото тези, завършили долен курс на средното образование (55 % срещу 33 %). Фактът, че повече от половината от младите хора са склонни да работят в чужбина, е положителна новина за европейския пазар на труда, тъй като мобилността на работната ръка в ЕС понастоящем е едва 3 %.

Готовност на младите хора да работят в друга европейска държава

14 % от младите европейци са прекарали известно време в учение или обучение в чужбина

Хората, които са прекарали част от живота си в учение в чужбина, също са по-склонни да работят в чужбина след като завършат. Един на всеки седем (14 %) млади европейци заявява, че е живял или че живее в чужбина към момента на проучването с цел учене или обучение. Процентите варират от 3 в Турция до 39 в Кипър и 41 в Люксембург.

Дял на младите хора, които са живели в чужбина с цел учене или обучение

От 14-те процента, които са били в чужбина с цел учене или обучение, 43 % са следвали висше образование, а 26 % са били на стаж в дружество като част от висшето си образование. 43 % заявяват, че са били в чужбина като част от училищното си образование (долния и горния курс на средното образование), а 33 % — като част от професионалното си образование и обучение (ПОО). 21 % са били на стаж или са чиракували като част от програмата си за ПОО.

Основни мотиви за реализиране на периоди на мобилност в чужбина с учебна цел при младите хора

Като цяло най-често младите хора с висше образование и тези, следващи висше образование, посочват, че са живели в чужбина. Хората, живеещи в големи градове, които заявяват, че са били в чужбина с образователна цел, са почти два пъти повече от хората, живеещи в малки градове и села (21% срещу 12%).

65 % са финансирали с частни средства своята мобилност с учебна цел

На въпроса за начина на финансиране на своя най-дълъг престой в чужбина, почти две трети от запитаните (65 %) отговарят, че са използвали частни източници на финансиране или спестявания. Програми на ЕС като Еразъм например са финансирали 15 % от периодите на учение или обучение в чужбина. 19 % от посочилите този вид финансиране са следвали висше образование, а 9 % са били в горния курс на средното образование или в ПОО.

Източници на финансиране на най-дългия период на младите хора в чужбина

Делът на младите хора, получили национални или регионални заеми или безвъзмездни средства за финансиране на тяхното обучение и престой в чужбина, варира значително между отделните държави, в които е проведено проучването. Докато приблизително половината от запитаните в Норвегия, Люксембург и Исландия заявяват, че са използвали такива средства за финансиране, в 17 от 31 държави, в които е проведено проучването, този процент е под 20 %.

Източници на финансиране на най-дългия период на младите хора в чужбина

Национални или регионални заеми и безвъзмездни средства за финансиране на обучението


Придобиване на широкообхватни умения — най-важният аспект от престоя в чужбина

За младите хора придобиването на широкообхватни умения, като подобряване на способността им да говорят на чужд език, културните познания, приспособимостта и междуличностните умения — всяко едно от които е високо ценено от работодателите, — е най-важната придобивка от престоя в чужбина с цел образование и обучение. В 18 от 31 държави, в които е проведено проучването, най-голяма част от запитаните са на мнение, че подобрението на езиковите им умения е най-важният или вторият по значимост аспект от престоя им в чужбина.

Най-значимите придобивки от най-дългия период на младите хора в чужбина

Липсата на финансиране — основната пречка пред осъществяване на престой в чужбина

Голяма част от младите европейци не са били в чужбина с образователна цел. Запитани защо не са отишли в чужбина, 33 % от изразилите желание да го направят посочват като основна причина за това липсата на средства и разходите, свързани с престоя в чужбина. Една четвърт заявяват, че семейни ангажименти не са им позволили да отидат в чужбина. Тази причина по-често се посочва от младите жени, отколкото от младите мъже (31 % срещу 19 %). Тази причина също така по-често се посочва от запитаните, завършили само долния курс на средното образование (38%), отколкото от анкетираните от други образователни групи (24 % — 28 %).

Причини, поради които младите хора не са осъществили престой в чужбина с цел образование, обучение, работа или доброволческа дейност


Все повече млади европейци желаят да започнат свой собствен бизнес в бъдеще

43 % от младите европейци заявяват, че биха искали да започнат свой собствен бизнес в бъдеще, докато 42 % не са заинтересовани от това. Делът на тези, които желаят да започнат свой собствен бизнес е значително по-голям сред 15—19-годишните (50 %), отколкото сред 30—35-годишните (34 %) и тези с ПОО и висше образование. 6 % от запитаните са отговорили, че вече са започнали свой собствен бизнес. Младите хора в България са най-склонни да започнат свой собствен бизнес (74 %), докато младите италианци са най-малко склонни на това (27 %). Причините, които се изтъкват от нежелаещите да започнат свой собствен бизнес, са разнообразни, но един на всеки седем запитани е на мнение, че това е прекалено рисковано, а 13 % смятат, че това е прекалено сложно.

Желание на младите хора да започнат бизнес

Участие в организация

Почти половината (46%) от младите европейци участват в спортен или младежки клуб или в младежка или културна организация.

Дял на младите хора, участвали в дейности, развивани от спортен или младежки клуб или културна организация.

Участие в доброволчески дейности

Приблизително една четвърт от младите хора (24 %) заявяват, че са участвали в организирана доброволческа дейност през последните 12 месеца.

Участие в организирани доброволчески дейности

Участие в избори

Осем на всеки десет млади хора (79 %) заявяват, че през последните три години са гласували на политически избори на местно, регионално, национално или европейско равнище.

Участие на избори на местно, регионално, национално равнище или на равнището на ЕС

Метод на проучването

За целите на това проучване на Флаш Евробарометър „Младежта в движение“ (№ 319a+b) в периода между 26 януари и 4 февруари 2011 г. по телефона бяха интервюирани 57 000 млади европейци. Разделът, посветен на образованието, обучението, мобилността и заетостта, обхваща възрастовата група между 15 и 35 години и включва 27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Норвегия и Турция. Разделът, посветен на участието на младежите в обществото, обхваща младите хора на възраст между 15 и 30 години в 27‑те държави-членки на ЕС.

За повече информация:

Докладът Флаш Евробарометър е достъпен на следния адрес: http://ec.europa.eu/public_opinion.

IP/11/567


Side Bar