Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/235

Bruksela, 12 kwietnia 2011 r.

Zakłócenia spowodowane pyłem wulkanicznym: sytuacja rok później oraz gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych

W ciągu roku, jaki minął od wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull w kwietniu 2010 r., podjęto szereg różnorodnych działań następczych na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym w celu poprawy przygotowania lotnictwa na wypadek sytuacji kryzysowych, w szczególności związanych z pyłem wulkanicznym. Podejmowane działania wynikały z uzgodnień poczynionych ma posiedzeniu Rady Ministrów ds. Transportu w dniu 4 maja 2010 r. na podstawie wniosków przedstawionych przez Komisję. Działania te są nadal realizowane, a dotychczasowe rezultaty omówiono poniżej. Komisja Europejska, Eurocontrol oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wezmą udział w zaplanowanych na 13-14 kwietnia ćwiczeniach symulacyjnych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), których celem jest sprawdzenie skuteczności zmian wprowadzonych w europejskim planie i procedurach ICAO na wypadek zagrożenia pyłem wulkanicznym. W oparciu o wyniki tej symulacji oraz ocenę dotychczasowych postępów Komisja przedstawi w czerwcu sprawozdanie Radzie Ministrów ds. Transportu.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Podejmowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy intensywne wysiłki zaowocowały poprawą planowania kryzysowego oraz systemów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Prace trwają jednak dalej. Zakłócenia spowodowane przez wulkany i inne kryzysowe sytuacje w lotnictwie są ze swej natury nieprzewidywalne, a każdy przypadek jest inny. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka, ale możemy zmaksymalizować wysiłki, aby przygotować solidne systemy reagowania na wypadek kataklizmów. Istotnie poprawiono międzynarodowe wytyczne dotyczące pyłu wulkanicznego, osiągnięto bardzo znaczące postępy, jeśli chodzi o przyspieszenie realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, oraz przeprowadzono intensywne działania mające na celu zapewnienie liniom lotniczym przejrzystych informacji na temat wartości progowych dla pyłu wulkanicznego. Przeprowadzana w tym miesiącu symulacja dotycząca pyłu wulkanicznego dostarczy dalszych odpowiedzi na temat prac, które należy jeszcze wykonać. Na tej podstawie, a także w oparciu o szczegółową analizę poczynionych postępów, Komisja przedstawi w czerwcu sprawozdanie Radzie Ministrów ds. Transportu oraz, w razie potrzeby, sformułuje zalecenia dotyczące dalszych działań, które należy podjąć”.

Główne wydarzenia od kwietnia 2010 r.:

Aktualizacja europejskiego planu na wypadek zagrożenia pyłem wulkanicznym (ICAO)

Kryzys spowodowany pyłem wulkanicznym ujawnił pilną potrzebę podjęcia skoordynowanych działań na poziomie europejskim w celu zrewidowania istniejących procedur międzynarodowych na wypadek aktywności wulkanicznej (wytyczne ICAO dla Europy). Istniejące wytyczne ICAO okazały się nieodpowiednie w czasie kryzysu, ponieważ opierały się na zbyt daleko idącej zasadzie ostrożności.

W grudniu 2010 r. ICAO zakończyła aktualizację europejskiego planu na wypadek zagrożenia pyłem wulkanicznym, obejmującego standardowe wytyczne dotyczące ostrzegania statków powietrznych o wybuchach wulkanów, oraz procedur, jakie mają być stosowane, również w przypadku ewentualnego zamknięcia przestrzeni powietrznej.

W ramach wspomnianych wytycznych, odzwierciedlających podejście uzgodnione przez Komisję Europejską w dniach 17-18 kwietnia 2010 r. w oparciu o doświadczenia związane z wybuchem wulkanu Eyjafjallajökull, wyróżnia się obecnie trzy stopnie zanieczyszczenia pyłem wulkanicznym, którymi należy posługiwać się w działaniach operacyjnych w Europie w przypadku wystąpienia kolejnych erupcji.

W dniach 13-14 kwietnia 2011 r. odbędzie się zorganizowana przez ICAO symulacja wybuchu wulkanu, mająca na celu przetestowanie i zweryfikowanie skuteczności nowego planu kryzysowego.

Równolegle w czerwcu 2010 r. ICAO utworzyła międzynarodową grupę zadaniową ds. pyłów wulkanicznych do celów przeglądu wszystkich elementów związanych z wytycznymi dotyczącymi wybuchów wulkanów, w tym opracowania ogólnych ram zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, oraz wprowadzenia rutynowej procedury ustalania bezpiecznych poziomów użytkowania przestrzeni powietrznej zanieczyszczonej pyłem. Opracowywane są wytyczne dotyczące zarządzania operacjami lotniczymi oraz procedury krajowych władz lotniczych. Oczekuje się, że wyniki tych prac zostaną przedstawione w czerwcu 2011 r.

Przyspieszenie integracji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym dzięki realizacji inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES).

Kryzys ujawnił potrzebę istotnego zwiększenia koordynacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Istniejący podział kontroli ruchu lotniczego według granic krajowych doprowadził do pogorszenia i nasilenia skutków kryzysu. W dniu 4 maja 2010 r. Rada Europejska uznała, że przyspieszenie realizacji inicjatywy SES stanowi najwyższy priorytet polityczny.

Prace związane z jednolitą europejską przestrzenią powietrzną posunęły się w ciągu ostatniego roku znacząco do przodu. Najważniejsze działania, jakie zrealizowano w 2010 r., to:

  • Docelowe wskaźniki skuteczności: w lutym 2011 r. państwa członkowskie przyjęły – na podstawie propozycji Komisji – docelowe wskaźniki skuteczności dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Są to kluczowe docelowe wskaźniki – ustalane na poziomie unijnym i krajowym – dotyczące zarządzania ruchem lotniczym, m.in. w zakresie norm wydajności zarządzania ruchem, poziomów opóźnień lotów, norm bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko. Wspomniane normy dotykają samego sedna struktury SES, a osiągnięcie powszechnego porozumienia z państwami członkowskimi stanowiło istotny krok w kierunku ustanowienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

  • Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej: system zarządzania ruchem lotniczym w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej będzie opierać się na dziewięciu grupach państw członkowskich zorganizowanych w funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej (FAB). Uzgodnienie i stworzenie poszczególnych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej jest zadaniem państw członkowskich, ale aby ten proces umożliwić Komisja musiała przyjąć przepisy wykonawcze i wytyczne dotyczące FAB, określające sposób realizacji tego procesu. Wspomniane przepisy zostały przyjęte przez państwa członkowskie – w oparciu o propozycje Komisji – na posiedzeniu Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej w dniu 3 grudnia 2010 r. Na podstawie porozumień międzyrządowych utworzono dotychczas trzy funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej: FAB Wlk. Brytania/Irlandia; FAB Dania/Szwecja; oraz FABEC (obejmujący Francję, Niemcy, Luksemburg, Holandię, Belgię i Szwajcarię). Termin wdrożenia dziewięciu FAB upływa 4 grudnia 2012 r. Prace dotyczące FAB są realizowane zgodnie z harmonogramem, a wyznaczone cele zostaną w dużym stopniu osiągnięte.

  • Jeśli chodzi o wspólne normy bezpieczeństwa jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, większą rolę w tym względzie powinna odgrywać Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W 2010 r. znacząco przyspieszono realizację planów poszerzenia kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego o uprawnienie do regulowania kwestii bezpieczeństwa w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym, dokonując tym samym dalszego wzmocnienia zharmonizowanego europejskiego podejścia do zasadniczej sprawy, jaką jest zapewnienie ciągłego traktowania bezpieczeństwa lotnictwa jako kwestii bezwzględnie priorytetowej. Oczekuje się, że formalna decyzja zostanie podjęta przez państwa członkowskie w 2011 r.

  • Wyznaczenie menedżera sieci: w centrum jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej znajduje się menedżer sieci, który stanowić będzie centralną jednostkę koordynującą europejskie służby kontroli ruchu lotniczego, jak również kierować będzie koordynacją działań podejmowanych w przyszłości w reakcji na sytuacje kryzysowe mające wpływ na lotnictwo. W 2010 r. przyspieszono działania zmierzające do powołania Eurocontrol na menedżera sieci. W ramach tych działań przyjęto przepisy wykonawcze dotyczące „funkcji sieciowych”, a państwa członkowskie wyznaczyły Eurocontrol do pełnienia wspomnianej funkcji w celu umożliwienia optymalnego i skoordynowanego wykorzystania europejskiej przestrzeni powietrznej.

  • Powołanie komórki koordynacji kryzysowej: w 2010 r. powołano Europejską Komórkę Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa (EACCC). Działaniom EACCC przewodniczy Komisja i Eurocontrol, a uczestniczą w nich Prezydencja UE, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, użytkownicy przestrzeni powietrznej oraz porty lotnicze, a także, w razie potrzeby, inne odpowiednie zainteresowane strony w zależności od charakteru sytuacji kryzysowej. Komórka koordynacji kryzysowej została pomyślana jako dodatkowa struktura wsparcia dla menedżera sieci w sytuacji kryzysowej.

  • Forum lotnicze: po kryzysie Komisja postanowiła stworzyć forum lotnicze, zwoływany przez wiceprzewodniczącego Kallasa, z udziałem kluczowych zainteresowanych stron na szczeblu europejskim, w celu ułatwienia długoterminowej koordynacji działań z sektorem transportu lotniczego, a także umożliwienia skutecznych działań następczych wobec działań kryzysowych w perspektywie krótkoterminowej. Forum lotnicze zostało powołane jako grupa wysokiego szczebla skupiająca przedstawicieli branży lotniczej w celu zapewnienia strategicznego doradztwa na temat stabilnej przyszłości transportu lotniczego oraz konkurencyjnej przyszłości europejskiej branży lotniczej. Jego członkowie wezwali do: pełnego wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; rozszerzenia stosowania zasad SES na obszary znajdujące się poza granicami Unii Europejskiej; oraz do ustalenia efektywnej struktury zarządzania do celów przyszłego wdrożenia systemu SESAR.

  • Technologia dla SES (wdrożenie systemu SESAR). SESAR stanowi techniczny aspekt jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. W roku 2010 zintensyfikowano prace mające na celu określenie szczegółów strategii wdrożenia SESAR, co umożliwi Komisji przygotowanie komunikatu dla Rady w sprawie mechanizmów zarządzania i finansowania na potrzeby fazy wdrożenia systemu SESAR na przestrzeni 2011 r.

Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

W trakcie kryzysu z kwietnia 2010 r. organy krajowe i europejskie, jak również linie lotnicze, nie miały dostępu do niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie trafnej oceny ryzyka dotyczącego lotów w warunkach pyłu wulkanicznego.

W tym kontekście wykonano znaczną pracę, w szczególności w dwóch obszarach: (i) wartości progowych dla pyłu; (ii) modeli meteorologicznych.

(i) wartości progowe dla pyłu:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego pracuje nad ustaleniem wartości progowej dla pyłu wulkanicznego, do czego została upoważniona w konkluzjach Rady ds. Transportu z maja 2010 r. Zadanie polegające na określeniu jednej wartości progowej dla pyłu okazuje się wyjątkowo trudne do zrealizowania.

Widać coraz wyraźniej, iż w rzeczywistości poszczególne kryzysy spowodowane pyłem wulkanicznym mogą różnić się między sobą i różny może być rodzaj pyłu. Dlatego ustalenie jednej i uniwersalnej wartości progowej nie jest realne w perspektywie krótkoterminowej. EASA będzie kontynuować prace nad tą kwestią, lecz z pewnością nie zostanie ona rozwiązana w krótkim okresie. Należy zauważyć, że tego rodzaju wartość progowa nie występuje nigdzie na świecie – nawet w regionach takich jak Ameryka czy Azja Południowa, które mają większe doświadczenie w rozwiązywaniu tych problemów – i w związku z tym nie jest możliwie przyjęcie rozwiązania praktykowanego w innej części świata.

Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. EASA podchodzi obecnie do rozwiązania tego problemu z innej strony. Nie byłaby to jedna i uniwersalna wartość progowa, lecz prawnie wiążące środki, które nakładałyby na producentów silników obowiązek dostarczania szczegółowych informacji na temat ryzyka związanego z narażeniem na pył wulkaniczny oraz poziomów tolerancji dla poszczególnych produkowanych przez nich silników.

Jesienią 2011 r. EASA opublikuje wniosek dotyczący prawnie wiążących środków (tzn. zmian w obecnych przepisach zdatności do lotu EASA) zobowiązujących producentów silników do dostarczania liniom lotniczym szczegółowych informacji na temat ryzyka związanego z narażeniem na różne stężenia pyłu wulkanicznego oraz poziomów tolerancji. W chwili obecnej producenci silników nie mają takiego obowiązku. Po przeprowadzeniu konsultacji EASA powinna formalnie przyjąć tego rodzaju środki na początku 2012 r. Wniosek EASA dotyczący zastosowania procedury zaopiniowania proponowanej zmiany wynika z potrzeby określenia danych dotyczących zdatności do lotu przekazywanych przez producentów silników, które są wymagane do celów oceny ryzyka operacyjnego.

Będzie to ważny krok naprzód ku rozwiązaniu podstawowego problemu, jakim jest zapewnienie kluczowych informacji dotyczących ryzyka i tolerancji na pył, których linie lotnicze potrzebują do przeprowadzenia niezbędnych ocen wykonalności lotów w warunkach pyłu wulkanicznego. Proponowane rozwiązanie powinno w szczególności umożliwić znaczniej trafniejszą ocenę ryzyka liniom lotniczym prowadzącym operacje w „szarych strefach” podczas wszelkich kryzysów spowodowanych pyłem.

(ii) modele meteorologiczne:

Innym obszarem, w którym skupiają się działania, jest udoskonalenie modeli meteorologicznych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Istnieje wyraźna potrzeba zapewnienia większej dokładności oraz ulepszenia modeli. Obejmuje to prace dotyczące zarówno źródeł, z których czerpane są informacje na potrzeby modeli, jak i samych systemów modelowania.

Jeśli chodzi o poprawę jakości danych wykorzystywanych na potrzeby modeli, w Islandii wprowadzono nowe systemy radarowe. Ponadto londyńskie centrum ostrzegania o pyłach wulkanicznych (VAAC) zyskało nowe narzędzie do pomiarów wykonywanych w powietrzu – nowy samolot oraz aparaturę mające na celu zwiększenie jakość i ilość informacji pochodzących z lotów testowych w warunkach pyłu.

Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia społeczności lotniczej dostępu do dokładnych, aktualnych i spójnych informacji na temat lokalizacji, ilości, składu pyłu wulkanicznego, wysokości na jakiej się znajduje oraz prognozowanego kierunku i dryfu chmury pyłu. To z kolei pozwala na dokonanie usprawnień i zapewnienie trafności podejmowanych decyzji operacyjnych.

Nowe „interaktywne narzędzie wizualizacji sytuacji kryzysowych w Europie na potrzeby zarządzania przepływem ruchu lotniczego i pojemnością przestrzeni” (EVITA) zostało opracowane na szczeblu europejskim przez Eurocontrol. Państwa członkowskie w dalszym ciągu podejmują decyzje o otwarciu i zamknięciu swoich przestrzeni powietrznych, jednak wspomniane narzędzie zwiększa znacznie możliwość wizualizacji tych informacji w czasie rzeczywistym oraz będzie pomagać liniom lotniczym w podejmowaniu decyzji operacyjnych, a także ułatwi lepsze zarządzanie ruchem lotniczym w zagrożonej przestrzeni powietrznej.

Ujednolicenie praw pasażerów po kryzysie spowodowanym pyłem wulkanicznym

Jednym z kluczowych postulatów – skierowanych przez ministrów do Komisji Europejskiej po kryzysie spowodowanym pyłem wulkanicznym – jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów dotyczących praw pasażerów. Bardzo istotną kwestią stało się zapewnienie europejskim pasażerom możliwości skorzystania ze swoich praw oraz umożliwienie podmiotom działającym w branży kierowania się wspólną interpretacją przepisów prawa w całej Europie.

Na przestrzeni tygodni po pojawieniu się kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym Komisja Europejska koordynowała prace sieci organów krajowych w celu uzgodnienia wspólnych wytycznych interpretacyjnych dla krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, które rozpatrywały roszczenia pasażerów wynikające z przysługujących im praw, a związane z kryzysem spowodowanym pyłem wulkanicznym. Komisja współpracowała również z organami krajowymi i poszczególnymi liniami lotniczymi w celu zapewnienia stosowania spójnego podejścia w całej UE.

Szacuje się, że w następstwie kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów otrzymały od pasażerów ok. 10 tys. skarg. Biorąc pod uwagę fakt, że wskutek odwołanych lotów ucierpiały miliony pasażerów, liczba ta jest stosunkowo niska – w trakcie kryzysu z kwietnia 2010 r. spowodowanego pyłem wulkanicznym odwołano ponad 100 tys. lotów, co dotknęło ponad 10 milionów osób.

Po upływie roku Komisja ocenia, iż znaczna większość linii lotniczych poważnie potraktowała swoje zobowiązania powstałe w trakcie kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym. Roszczenia o zwrot kosztów z tytułu odwołanych lotów zostały rozpatrzone w rozsądnym terminie, podobnie jak liczne wnioski o zmianę trasy podroży oraz krótkoterminową pomoc. Większość spraw, które nie zostały rozwiązane przez przewoźników, a tym samym zostały przekazane organom krajowym, dotyczyła bardziej problematycznych przypadków, gdy pasażerowie utknęli na lotniskach (często za granicą) przez dłuższy okres i zgłaszają w związku z tym znaczące roszczenia. Roszczenia te muszą zostać ocenione przez organy krajowe oraz, w razie potrzeby, rozpatrzone przez sąd.

Komisja opublikuje w tym miesiącu (tzn. w kwietniu 2011 r.) dwa komunikaty przedstawiające ocenę funkcjonowania rozporządzenia 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych oraz rozporządzenia 1107/2006 dotyczącego praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także określające dalsze działania. W komunikatach uwzględniono doświadczenia wynikające, w szczególności, z kryzysów spowodowanych pyłem wulkanicznym oraz dużymi opadami śniegu w 2010 r., jak również przeanalizowano potrzebę zacieśnienia współpracy między właściwymi organami oraz zmiany niektórych przepisów rozporządzenia 261/2004.

Europejskie plany działania w zakresie zapewnienia mobilności

Przedłużające się zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej w następstwie wybuchu wulkanu na Islandii wywołało znaczną frustrację u podróżujących, którzy utknęli w portach lotniczych.

Po zakończeniu kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym ministrowie transportu, na posiedzeniu w dniu 4 maja 2010 r., poparli zdecydowanie wnioski Komisji dotyczące przyspieszenia prac nad ogólnoeuropejskimi planami w zakresie mobilności. Zarówno w trakcie kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym, jak i kryzysu wywołanego opadami śniegu w grudniu 2010 r., stało się jasne, iż w przypadku poważnego zakłócenia funkcjonowania jednego rodzaju transportu, inne rodzaje transportu nie są szybko w stanie wypełnić powstałej luki. Podczas posiedzenia Rady ds. Transportu w dniach 2-3 grudnia 2010 r. Komisja przedstawiła ministrom szczegółowe informacje na temat inicjatywy mającej na celu wzmocnienie odporności europejskiego systemu transportowego poprzez zapewnienie nieprzerwanej mobilności pasażerów i towarów w razie nagłego wystąpienia kryzysu transportowego.

Komisja, aby móc podjąć dalsze działania, zwróciła się do rządów krajowych o przekazanie uwag na temat poszczególnych aspektów tych propozycji.

Dalsze kroki

Kwiecień 2011: Zorganizowane przez ICAO ćwiczenia symulujące zagrożenie pyłem wulkanicznym

Komisja Europejska, Eurocontrol oraz EASA wezmą udział w symulacji kryzysowej ICAO w celu sprawdzenia skuteczności zmian i usprawnień wprowadzonych w planie i procedurach ICAO na wypadek zagrożenia pyłem wulkanicznym. Symulacja zostanie przeprowadzone w dniach 13-14 kwietnia i uczestniczyć w niej będzie ponad 70 linii lotniczych, 14 instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, 10 krajowych organów regulacyjnych, londyńskie centrum ostrzegania o pyłach wulkanicznych (VAAC), a także Komisja Europejska, EASA i Eurocontrol.

Przedsięwzięcie to umożliwi dokonanie pełnej oceny skutków stosowania zaktualizowanych europejskich procedur ICAO na wypadek zagrożenia pyłem wulkanicznym. Częścią symulacji będzie postawienie w stan gotowości niedawno utworzonej Europejskiej Komórki Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa (EACCC) oraz przetestowanie nowego instrumentu opracowanego przez Eurocontrol - interaktywnego narzędzia wizualizacji sytuacji kryzysowych w Europie na potrzeby ATFCM (EVITA). Ćwiczenia będą miały wyłącznie charakter symulacyjny i nie wpłyną na prawdziwe loty.

W ramach ćwiczeń przeprowadzona zostanie symulacja wybuchu wulkanu Grimsvötn na Islandii powodującego rozprzestrzenienie się chmury pyłu wulkanicznego w rejonie północnego Atlantyku oraz w europejskiej przestrzeni powietrznej. Podczas pierwszego dnia ćwiczeń państwa będą zwracać się do Eurocontrol o otwarcie, zamknięcie lub ograniczenie przestrzeni powietrznej w oparciu o swoje aktualne procedury krajowe. Drugiego dnia ćwiczeń testowane będzie nowe zharmonizowane europejskie podejście. Podejście to jest zgodne z projektem wytycznych ICAO „Zarządzanie operacjami lotniczymi w sytuacjach ustalonego lub prognozowanego zanieczyszczenia spowodowanego chmurą pyłu wulkanicznego” (Management of Flight Operations with Known or Forecast Volcanic Cloud Contamination), które są opracowywane od kwietnia 2010 r. i pozwalają liniom lotniczym na podejmowanie decyzji dotyczących wykonywania lotów w rejonach zanieczyszczonych pyłem na podstawie oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa zatwierdzonej przez odpowiedni krajowy organ nadzorujący.

Na początku czerwca zorganizowana zostanie ogólnoeuropejska sesja w celu oceny i omówienia doświadczeń uzyskanych w wyniku tych ćwiczeń oraz uzgodnienia działań następczych.

Czerwiec 2011: Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla ministrów transportu na temat gotowości na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego i sytuacji kryzysowych. Komisja przedstawi w czerwcu ministrom transportu ocenę dokonanych postępów pod kątem gotowości na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego i sytuacji kryzysowych oraz, w razie potrzeby, zalecenia dotyczące dalszych działań, które należy podjąć.

Komisja będzie nadal stale monitorować sytuację i zastrzega sobie prawo do podjęcia, w razie konieczności, stosownych inicjatyw.


Side Bar