Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/197

Bryssel den 28 mars 2011

MEMO Transport 2050: De viktigaste utmaningarna och åtgärderna

Varför det här är viktigt

Transporter är mycket viktiga för vår ekonomi och vårt samhälle. Rörlighet är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Transportnäringen sysselsätter direkt mer än tio miljoner människor och står för omkring 5 procent av bruttonationalprodukten (BNP). De europeiska företagen måste ha tillgång till effektiva transportsystem för att kunna konkurrera i världsekonomin. 10–15 procent av kostnaderna för de europeiska företagens färdiga produkter utgörs av logistikkostnader för t.ex. transport och lagring. Transporttjänsternas kvalitet har stor påverkan på människors livskvalitet. I genomsnitt läggs 13,2 procent av hushållens budget på varor och tjänster inom transportsektorn.

De viktigaste problemen

Rörligheten kommer att öka. Men det europeiska transportsystemet står vid ett vägskäl. Stora utmaningar väntar:

 • De närmaste årtiondena kommer olja att bli en allt knappare resurs, allt oftare med ursprung i instabila delar av världen. Fram till 2050 väntas oljepriserna mer än fördubblas från 2005 års nivå (59 dollar per fat 2005). De aktuella händelserna visar hur extremt instabila oljepriserna är.

 • Transporterna har blivit mer energieffektiva, men fortfarande täcks 96  procent av energibehovet med olja.

 • Kostnaderna för trafikstockningar uppgår till omkring 1 procent av BNP i Europa varje år.

 • De globala utsläppen av växthusgaser måste minskas radikalt. Målet är att begränsa klimatförändringarna till 2ºC. Totalt sett behöver EU fram till 2050 minska sina utsläpp med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer för att uppnå det här målet.

 • Ett stort problem är överbelastningen både på vägnätet och i luften. Fram till 2030 väntas godstransporterna öka med omkring 40 procent jämfört med 2005, och med drygt 80 procent fram till 2050. Persontransporterna kommer att öka något mindre än godstransporterna: med 34 procent till 2030 och med 51 procent till 2050.

 • Infrastrukturen olika utvecklad i östra och västra EU. I de nya medlemsstaterna finns det i dag endast omkring 4 800 km motorväg och inga järnvägslinjer som är specialbyggda för höghastighetståg. Dessutom är de traditionella järnvägslinjerna ofta i dåligt skick.

 • Transportsektorn i EU står inför ökande konkurrens på de snabbt föränderliga globala transportmarknaderna.

En mer heltäckande presentation av transportstatistik finns i: Transport 2050: 50 fakta och siffror.

Transport 2050: De viktigaste åtgärderna

Den strategi som beskrivs i Transport 2050, En färdplan för ett gemensamt transportområde, syftar till att omvandla transportsektorn i grunden.

Under de närmaste åren (2011–2014) kommer därför följande centrala åtgärder att genomföras:

 • En genomgripande omarbetning av järnvägens regelverk (järnvägspaket 2012/2013). Själva kärnpunkten i Transport 2050 är att järnvägssektorn måste omvandlas så att den blir mer attraktiv och kan svälja en betydligt större andel av marknaden för person- och godstrafik över medellånga avstånd (>300 km) fram till 2050. Målet är också att tredubbla det nuvarande järnvägsnätet för höghastighetståg fram till 2030. Allt detta förutsätter stora förändringar av järnvägens regelverk. Bland annat handlar det om att öppna marknaden för inhemsk persontrafik, införa en enda förvaltningsstruktur för varje järnvägsgodskorridor, se till att infrastrukturförvaltarna är strukturellt åtskilda från tjänsteleverantörerna och förbättra regelverket så att järnvägen 2012–2013 blir mer attraktiv för investeringar från privata sektorn. Kommissionen kommer under 2012–2013 att lägga fram ett ambitiöst paket med lagstiftningsinitiativ för järnvägssektorn.

 • Ett stamnät av strategisk infrastruktur är en förutsättning för ett gemensamt europeiskt transportområde. Kommissionen kommer under 2011 att lägga fram förslag till ett multimodalt europeiskt stamnät (riktlinjer för transeuropeiska TEN-T-nät samt kartor och finansieringsförslag kommer att publiceras). EU kommer att tillhandahålla finansiering genom en enda ram, för en sammanhållen användning av medel inom TEN-T och sammanhållnings- och strukturfonderna. Genom villkor för användningen kan man säkerställa fokus på EU:s prioriteringar och införandet av ny teknik (laddnings- och tankningsstationer för nya fordon och ny teknik för trafikledning).

 • En förutsättning för helt fungerande multimodala transportsystem är att flaskhalsar och hinder undanröjs i andra viktiga delar av nätet. Därför planeras ett flygplatspaket som ska förbättra flygplatsernas effektivitet och kapacitet (2011), ett meddelande om transport på inre vattenvägar (2011) som ska undanröja hinder och öka effektiviteten på inre vattenvägar och ett e-sjöfartsinitiativ (2011) för pappersfri och intelligent sjöfart – som är ett led i arbetet med att skapa ”Blue Belt”, alltså ett område utan gränser för sjöfarten. Kommissionen kommer också att satsa på att avskaffa begränsningarna för vägcabotage (2012-2013).

 • För en rättvis finansiell miljö krävs ett nytt system för transportavgifter. Transportavgifterna måste få en ny struktur där man mer allmänt tillämpar principerna att förorenaren respektive användaren ska betala. Bland annat kommer följande åtgärder att genomföras de närmaste åren:

 • Det ska publiceras riktlinjer för hur infrastrukturkostnader ska tillämpas på personbilar (2012). I nästa steg kommer det att läggas fram ett förslag till en ram för internalisering av kostnader för alla vägfordon (utom sådana som omfattas av Eurovignette) för att täcka infrastrukturkostnaderna och de sociala kostnaderna för överbelastning och lokala utsläpp av koldioxid (om detta inte omfattas av bränsleskatten) samt buller och olyckor. Medlemsstaterna kommer att vara fria att tillämpa dessa avgifter, men de som beslutar sig för att gå vidare kommer att kunna göra detta inom en gemensam EU-ram.

 • Internaliseringen av externa kostnader i andra transportsätt ska fortsätta.

 • För att säkerställa en stabil finansiering för transporter ska intäkter från transportanvändarna öronmärkas för utveckling av ett integrerat och effektivt nät (med andra ord ska en del av transportavgifterna återinvesteras i transportsektorn för att säkra den finansiering som behövs för transportinfrastruktur av hög kvalitet).

 • Successivt ska elektroniska europeiska system för vägtullar tillåtas, t.ex. kommer en elektronisk europeisk vägtulltjänst att bli tillgänglig för lastbilar från och med oktober 2012 – och två år senare för alla typer av fordon. Därmed kommer lastbilschaufförer att kunna betala de olika vägtullarna för användning av motorvägar på elektronisk väg och genom en enda tjänsteleverantör i hela Europa. Det här kan ersätta de många olika system som i dag används av de 21 medlemsstater som tar ut vägavgifter. Principen är den samma som för mobiltelefoner – avgiften går tillbaka till ens nationella operatör/myndigheter oavsett var man befinner sig i Europa. Med elektroniska vägtullar kan avgifterna enkelt justeras efter varierande villkor (t.ex. hög belastning eller mer förorenande fordon).

 • En strategisk EU-plan för transportteknik ska läggas fram (2011). Forskning och effektiv användning av ny teknik är nyckeln till minskade transportutsläpp i EU, precis som i resten av världen. Det här gäller både för städer, transport mellan städer och transporter över långa avstånd. Under 2011 kommer den strategiska planen för transportteknik att vara ett viktigt initiativ för att omorganisera och ge en ny inriktning åt de europeiska forsknings- och utvecklingsinsatserna på transportområdet.

 • Den viktigaste prioriteringen kommer att vara att få fram rena, säkra och tysta fordon för alla transportsätt – från vägfordon till fartyg, pråmar, rullande materiel och flygplan. Några viktiga områden kommer att vara alternativa drivmedel, nya material, nya framdrivningssystem och IT- och trafikledningsverktyg för att styra och integrera komplexa transportsystem. Den strategiska planen för transportteknik kommer att beskriva vart vi vill att forskningspengarna ska styras, vilken strategi som ska användas för att ge incitament och säkerställa att ny teknik sprids på marknaden samt hur man kan ta fram de EU-standarder som krävs för en sammanhängande utbyggnad i hela Europa.

 • Som ett led i den övergripande strategiska teknikplanen kommer kommissionen att lägga fram en strategi för rena transportsystem under 2012, med mer detaljer om specifika åtgärder för att skapa incitament och främja införandet av rena fordon och om utvecklingen av EU-standarder för användning av rena fordon, dvs. bestämmelser om driftskompatibilitet för laddningsinfrastruktur och riktlinjer och standarder för tankningsinfrastruktur.

 • En tredelad strategi ska utarbetas för stadstransporter. En viktig del av strategin Transport 2050 är att närma sig målet att fasa ut bilar som använder traditionella bränslen i städer fram till 2050. Detta ska ske genom en övergång till elektriska bilar, vätebilar, hybridbilar, kollektivtrafik, gångtrafik och cyklar i städerna. En stor del av ansvaret för trafiken i städerna ligger fortfarande på medlemsstaterna och det är de enskilda städerna som måste besluta om vilken transportmix som är lämplig för just dem. Kommissionen kommer dock att göra följande för att främja en övergång till renare stadstransporter:

 • Kommissionen kommer att utarbeta förfaranden och införa finansiellt bistånd för rörlighetsrevision och rörlighetsplaner för städer, på frivillig grund. Man ska också undersöka om det är möjligt att koppla regionalfonder och sammanhållningsfonder till städer och regioner som har lagt fram sådana rörlighetsplaner.

 • Kommissionen kommer att lägga fram förslag till en EU-ram för vägtullar i städer och system för tillträdningsbegränsning, för det ökande antal medlemsstater som vill använda sig av avgiftssystem för att minska överbelastningen och ändra transportmönstren i städerna. Det här kommer att säkerställa att de olika systemen omfattas av en sammanhängande EU-ram och inte har ett diskriminerande upplägg.

 • När det gäller tekniska lösningar för rena bilar kan inga städer agera ensamma. Här kommer EU att fokusera sina forskningsinsatserna och införa EU-täckande strategier för införandet av ny teknik och marknadsvillkor som främjar användningen av nya renare fordon i städerna. Övergången till renare personbilar är en viktig prioritering för den strategiska planen för transportteknik (2011).

 • För transporter över långa avstånd kommer luftfarten och sjöfarten även i fortsättningen att dominera, och där kommer man att inrikta sig på att öka konkurrensen och minska utsläppen genom:

 • En total modernisering av Europas flygledningssystem fram till 2020 (Sesar1), vilket ska ge ett gemensamt europeiskt luftrum med kortare och säkrare flygresor och större kapacitet. Det första steget är funktionella luftrumsblock som ska inrättas fram till utgången av 2012 i samarbete mellan medlemsstaterna. Det gemensamma luftrummet kommer på egen hand att ge en tioprocentig minskning av flygresorna, vilket kommer att minska bränsleanvändningen och utsläppen avsevärt.

 • Stora förbättringar av trafikledningen är nyckeln till effektivisering och minskade utsläpp för alla transportsätt. Det här betyder att avancerade trafikledningssystem på marken och för sjöfarten ska byggas ut (ERTMS, ITS, RIS, Safeseanet och LRIT2).

 • Andra exempel på viktiga åtgärder för luftfarten och sjöfarten är införandet av renare motorer, konstruktion och övergång till hållbara drivmedel (se STTP). Man ska också skapa ett gemensamt europeiskt luftrum med 58 länder och en miljon invånare fram till 2020 och samarbeta med internationella partner och i internationella organisationer som Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för att främja Europas konkurrenskraft och klimatmål på global nivå.

 • För sjöfarten kan målet att minska utsläppen från bunkerbränslen med minst 40 procent uppnås genom driftsåtgärder, tekniska åtgärder, inklusive nya fartygskonstruktioner, och drivmedel som ger mindre koldioxidutsläpp. Med tanke på sjöfartens globala natur måste dessa åtgärder utarbetas inom Internationella sjöfartsorganisationen för att vara effektiva.

 • En omfattande satsning på multimodal reseplanering och integrerade biljettsystem. Ett gemensamt europeiskt transportområde behöver effektiva och driftskompatibla europeiska system för multimodal reseplanering och integrerade biljetter.

 • På kort sikt genomförs en rejäl satsning på de EU-åtgärder som krävs för att främja en multimodal integrerad reseplanering, som börjar med de centrala standarder som är nödvändiga för en EU-täckande planering av järnvägsresor (2012), samt den lagstiftning som krävs för att säkerställa tjänsteleverantörernas tillgång till rese- och trafikinformation i realtid.

Kvalitativa transporttjänster i alla sektorer är beroende av konsolidering och kontroll av efterlevanden av lagstiftningen om passagerares rättigheter inom alla transportsätt. När regelverket för passagerares rättigheter införts för alla transportsätt kommer kommissionen att lägga fram rapporter om tillämpningen av flygpassagerares rättigheter, och senare under 2011 riktlinjer om en gemensam tolkning av passagerares rättigheter för alla transportsätt.

Listan ovan är inte uttömmande men ska belysa några av de viktigaste åtgärder som kommer att vidtas under perioden 2011–2014 för att uppnå de omfattande strukturförändringar som krävs för ett integrerat gemensamt europeiskt transportområde.

Hela förteckningen över de initiativ som planeras i Transport 2050 – inom mer än 40 områden knutna till vägtrafik, järnväg, luftfart, sjöfart och inre vattenvägar – finns på http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

1 :

Forskning om det gemensamma europeiska luftrummets flygledningstjänst, se http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/sesar_en.htm.

2 :

European Rail Traffic Management System, Intelligent Transport Systems (för vägtransporter), River Information Services, EU:s system för sjöfartsinformation SafeSeaNet och Long Range Identification and Tracking of vessels.


Side Bar