Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/197

Brusel, 28 marca 2011

MEMO Doprava 2050: Hlavné problémy a prioritné opatrenia

Význam problematiky

Doprava má z hľadiska hospodárstva a spoločnosti zásadný význam. Mobilita je základným predpokladom rastu a vytvárania pracovných miest. Odvetvie dopravy priamo zamestnáva približne 10 miliónov ľudí a predstavuje približne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Efektívne systémy dopravy sú nevyhnutným predpokladom konkurencieschopnosti európskych spoločností na svetovom trhu. Logistika (napríklad doprava a skladovanie) predstavuje v prípade európskych spoločností 10 – 15 % nákladov na hotový výrobok. Kvalita dopravných služieb má nezanedbateľný vplyv na kvalitu nášho života. Každá domácnosť minie priemerne 13,2 % svojho rozpočtu na dopravné tovary a služby.

Hlavné problémy

Mobilita bude vykazovať neustály rast. Európska doprava sa však nachádza v kritickom bode a náš systém dopravy si bude musieť poradiť s týmito zásadnými problémami:

 • Ropa bude v nasledujúcich desaťročiach čoraz vzácnejšia a jej zdrojom budú v narastajúcej miere nestabilné regióny sveta. Podľa prognóz budú v roku 2050 ceny ropy dvojnásobné oproti roku 2005 (keď bola jej cena 59 USD za barel). Zo súčasnej situácie je zjavné, že ceny ropy sú náchylné k extrémnym výkyvom.

 • Odvetvie dopravy sa stalo energeticky efektívnejším, no 96 % jeho potrieb v oblasti energetiky aj naďalej závisí od dodávok ropy.

 • Dopravné zápchy každoročne predstavujú pre Európu náklady vo výške približne 1 % hrubého domáceho produktu (HDP).

 • Existuje potreba drasticky znížiť celosvetové emisie skleníkových plynov a obmedziť nárast teploty spôsobený zmenou klímy na 2 ºC. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby EÚ do roku 2050 znížila svoje celkové emisie o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1999.

 • Preťaženie ciest i vzdušného priestoru patrí k najdôležitejším dôvodom na obavy. Z prognóz vyplýva, že v porovnaní s rokom 2005 dôjde do roku 2030 k nárastu činnosti nákladnej dopravy o 40 %, kým do roku 2050 to bude o čosi viac ako 80 %. V oblasti osobnej dopravy by mal nastať miernejší rast ako v oblasti nákladnej dopravy (do roku 2030 o 34 % a do roku 2050 o 51 %)

 • Medzi infraštruktúrou vo východnej a západnej časti EÚ existujú značné rozdiely. V nových členských štátoch je v súčasnosti len asi 4 800 km diaľnic a neexistujú žiadne vysokorýchlostné železničné trate špecializované na vysokorýchlostné vlaky, pričom konvenčné železničné trate sú často v žalostnom stave.

 • Európske odvetvie dopravy čelí čoraz silnejšej konkurencii rýchlo sa vyvíjajúcich svetových dopravných trhov.

Podrobný prehľad základných štatistík týkajúcich sa dopravy možno nájsť tu: Doprava 2050: 50 faktov a číselných údajov.

Prioritné opatrenia podľa plánu „Doprava 2050“

Cieľom stratégie uvedenej v Pláne jednotného európskeho dopravného priestoru „Doprava 2050“ je uskutočniť hĺbkové štrukturálne zmeny zamerané na transformáciu odvetvia dopravy.

Stratégia sa predloží v nadchádzajúcich rokoch (roky 2011 – 2014) a okrem iného bude obsahovať tieto prioritné opatrenia:

 • Zásadná reforma regulačného rámca v oblasti železníc (železničný balík 2012/2013). V centre pozornosti plánu „Doprava 2050“ je potreba takej transformácie odvetvia železničnej dopravy, vďaka ktorej sa toto odvetvie stane lákavejším a úspešne dokáže zvýšiť svoj podiel na trhu osobnej a nákladnej dopravy na stredné vzdialenosti (>300 km) do roku 2050. Ďalším cieľom je strojnásobiť do roku 2030 dĺžku súčasnej vysokorýchlostnej železničnej siete. Všetky tieto kroky si budú vyžadovať výrazné zmeny regulačného rámca v oblasti železničnej dopravy, okrem iného aj otvorenie trhu vnútroštátnym službám osobnej dopravy, zavedenie jednotných štruktúr riadenia koridorov železničnej nákladnej dopravy úplné oddelenie manažérov infraštruktúry a poskytovateľov služieb, ako aj zlepšenia regulačného prostredia, vďaka ktorým sa odvetvie železníc stane atraktívnejším pre investície zo súkromného sektora. V rokoch 2012 až 2013 predloží Komisia ambiciózny balík legislatívnych iniciatív pre oblasť železničnej dopravy.

 • Základná sieť strategickej infraštruktúry je nevyhnutným predpokladom vybudovania skutočného jednotného európskeho dopravného priestoru. V roku 2011 Komisia predloží nové návrhy základnej európskej „multimodálnej“ siete (uverejnenie usmernení TEN-T, máp a finančných návrhov). EÚ poskytne financovanie prostredníctvom jednotného rámca na koordinované využívanie finančných prostriedkov v rámci TEN-T, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov. Podmienenosťou financovania sa zabezpečí prednostné riešenie priorít EÚ a prijímanie nových technológií (nabíjacie/čerpacie stanice pre nové vozidlá, nové technológie riadenia dopravy).

 • Na vytvorenie úplne funkčného multimodálneho dopravného systému je potrebné odstrániť problémy a prekážky v ostatných kľúčových častiach siete. Na tento účel sa prijme balík o letiskách zameraný na zvýšenie efektívnosti a kapacity letísk (2011), oznámenie o vnútrozemskej vodnej doprave (2011) zamerané na elimináciu prekážok v oblasti vnútrozemských vodných ciest a zvýšenie ich efektívnosti, ako aj iniciatíva E-Maritime (2011) zameraná na vytvorenie elektronického a inteligentného systému lodnej dopravy, ktorá bude súčasťou snahy o vytvorenie skutočnej bezbariérovej oblasti pre lodnú dopravu, známej ako oblasť „Blue Belt“. Okrem toho bude Komisia pracovať na tom, aby sa odstránili obmedzenia kabotáže v cestnej doprave (2012 – 2013).

 • V záujme vytvorenia spravodlivého prostredia financovania vznikne nová koncepcia dopravných poplatkov. Je nutné reštrukturalizovať dopravné poplatky tak, aby sa v širšom rozsahu uplatňovala zásada „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“. K najdôležitejším opatreniam v nadchádzajúcich rokoch bude patriť:

 • Uverejnenie usmernení na spoplatnenie osobných automobilov s cieľom pokryť náklady na infraštruktúru (2012). V druhej fáze sa prijme návrh na stanovenie rámca internalizácie nákladov v prípade všetkých cestných vozidiel (okrem tých, na ktoré sa vzťahuje smernica Eurovignette), čím sa pokryjú náklady na infraštruktúru, ako aj náklady, ktoré spoločnosti vznikajú v dôsledku dopravných zápch, emisií CO2 (pokiaľ nie sú súčasťou palivovej dane), miestneho znečisťovania životného prostredia, hluku a dopravných nehôd. Členské štáty budú môcť tieto poplatky vyberať s podmienkou, že sa pri tom budú riadiť spoločným rámcom EÚ.

 • Okrem toho je nutné pokračovať v internalizácii externých nákladov aj v rámci ostatných druhov dopravy.

 • V záujme zabezpečenia stabilných zdrojov financovania dopravy by sa mala uplatňovať zásada účelného využívania prostriedkov získaných od používateľov dopravy na rozvoj integrovanej a efektívnej siete (čím sa rozumie, že istá časť poplatkov z dopravy sa opätovne investuje do dopravy, aby sa získali prostriedky potrebné na financovanie vysoko kvalitnej dopravnej infraštruktúry).

 • Je potrebné postupne sfunkčniť európske elektronické systémy vyberania mýta (t. j. aby od októbra 2012 začala fungovať služba európskeho elektronického výberu mýta pre nákladné vozidlá a o dva roky neskôr aj pre ostatné druhy vozidiel) a zabezpečiť, aby vodiči nákladných vozidiel mohli zaplatiť rôzne diaľničné mýta elektronickou cestou a prostredníctvom jedného poskytovateľa služieb pre celú Európu. Takto by sa mohlo nahradiť mnoho rôznych systémov, ktoré v súčasnosti používa 21 členských štátov, ktoré spoplatňujú používanie ciest. Princíp ostáva rovnaký ako v prípade mobilných telefónov – kdekoľvek v Európe sa používateľ nachádza, poplatok putuje vnútroštátnemu operátorovi/orgánu. Vďaka elektronickému mýtu bude možné poplatky ľahko prispôsobovať rôznym podmienkam (dopravné špičky, zvýšený počet znečisťujúcich vozidiel).

 • Strategický plán EÚ pre oblasť dopravných technológií (2011). Výskum a efektívne rozšírenie nových technológií budú rozhodujúcim faktorom z hľadiska znižovania emisií z mestskej, medzimestskej a diaľkovej dopravy v EÚ aj mimo nej. V roku 2011 bude Strategický plán pre oblasť dopravných technológií (Strategic Transport Technology Plan, STTP) predstavovať hlavnú iniciatívu na preskupenie a zmenu zamerania výskumu a vývoja v Európe.

 • Prioritu budú predstavovať ekologické, bezpečné, tiché dopravné prostriedky pre všetky druhy dopravy, či už ide o cestné vozidlá, plavidlá, nákladné člny, železničné koľajové vozidlá alebo lietadlá. Kľúčovými oblasťami budú alternatívne palivá, nové materiály, nové systémy pohonu a nástroje informačných technológií a riadenia určených na riadenie a integráciu komplexných systémov dopravy. V rámci STTP sa stanoví, do akej oblasti chceme sústrediť prostriedky na výskum, ako by mala vyzerať stratégia, ktorou sa zabezpečí podpora zavádzania nových technológií a ich uvádzanie na trh, a ako poskytnúť európske normy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jednotného uvádzania na trh v rámci celej EÚ.

 • V rámci celkovej STTP Komisia zverejní v roku 2012 Stratégiu pre ekologické dopravné systémy, ktorá bude obsahovať viac podrobností o konkrétnych opatreniach na zabezpečenie stimulov na investície do ekologických dopravných prostriedkov a uľahčenie ich uvádzania na trh, ako aj o vypracovaní celoeurópskych noriem pre uvádzanie ekologických dopravných prostriedkov na trh – t. j. pravidlá interoperability nabíjacích infraštruktúr a usmernenia a normy pre čerpacie infraštruktúry.

 • Stratégia pre dopravu v mestách má tri časti. Kľúčovou časťou stratégie „Doprava 2050“ je, aby sa do roku 2050 postupne prestali v mestách používať vozidlá s konvenčným pohonom a začali sa používať elektromobily, autá na vodíkový pohon, hybridné autá, verejná doprava, ako aj chôdza či bicyklovanie. Veľkú časť zodpovednosti za dopravu v mestách budú mať aj naďalej členské štáty a je na jednotlivých mestách, aby si zvolili primeraný mix dopravných prostriedkov pre svoju oblasť. Na uľahčenie prechodu k ekologickejšej doprave v mestách však Komisia:

 • zavedie postupy a nástroje finančnej pomoci na prípravu dobrovoľných auditov a plánov mestskej mobility. preskúma možnosti poskytovania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu tým mestám a regiónom, ktoré predložili plány mestskej mobility.

 • Komisia predloží návrhy rámca EÚ pre systémy spoplatňovania používania mestských ciest a obmedzovania prístupu vozidiel do centra miest, vďaka ktorému budú môcť členské štáty, ktoré majú záujem tieto systémy používať, obmedziť výskyt dopravných zápch a zmeniť obvyklé spôsoby prepravy v mestách. Tým sa zabezpečí, že rôzne systémy budú fungovať v jednotnom celoeurópskom rámci a nebudú diskriminačné.

 • Ani jedno mesto nedokáže samo dosiahnuť prelom v oblasti technologických riešení pre ekologické vozidlá. Preto EÚ sústredí svoje úsilie na poli výskumu práve do týchto technológií a zavedie celoeurópske stratégie na ich šírenie, ako aj vhodné trhové podmienky na uľahčenie uvádzania nových ekologickejších vozidiel do miest. Prechod na ekologickejšie osobné vozidlá je totiž hlavnou prioritou STTP (2011).

 • V prípade diaľkovej dopravy, v rámci ktorej ostatne dominantná letecká a námorná doprava, sa úsilie sústredí na zvýšenie konkurencieschopnosti a zníženie emisií prostredníctvom týchto opatrení:

 • Úplná modernizácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR1) do roku 2020 v rámci projektu Jednotného európskeho neba. Výsledkom budú kratšie a bezpečnejšie lety a vyššia letová kapacita. Prvým krokom budú funkčné bloky vzdušného priestoru (Functional Airspace Blocks, FABs), ktoré by mali vzniknúť do konca roka 2012 na základe spolupráce členských štátov. Samotný projekt Jednotného neba prinesie 10 % zníženie počtu letov a výrazné zníženie používaného paliva a emisií.

 • Podobné významné zlepšenia riadenia dopravy sú zásadným predpokladom celkového zlepšenia efektivity a zníženia emisií v rámci všetkých druhov dopravy. Z toho vyplýva, že sa budú v širšej miere využívať pokročilé systémy riadenia pozemnej a vodnej dopravy (ERTMS, IDS, RIS, Safeseanet a LRIT2).

 • Ďalšie dôležité opatrenia v oblasti leteckej a námornej dopravy: začať používať ekologickejšie motory a konštrukčné riešenia a postupne prejsť na udržateľné palivá (pozri STTP), dobudovať do roku 2020 spoločný európsky letecký priestor, ktorý bude pokrývať 58 krajín a miliardu obyvateľov, ako aj spolupracovať s medzinárodnými partnermi a v rámci medzinárodných organizácií, ako napríklad ICAO (International Civil Aviation Organisation, Medzinárodná organizácia civilného letectva) a IMO (International Maritime Organisation, Medzinárodná námorná organizácia) v záujme podpory európskej konkurencieschopnosti a cieľov v oblasti klímy na celosvetovej úrovni.

 • Najmä v oblasti námornej dopravy sa cieľ zníženia emisií z lodných palív o aspoň 40 % môže dosiahnuť pomocou prevádzkových a technických opatrení vrátane nových konštrukčných riešení plavidiel a nízkouhlíkových palív. Vzhľadom na medzinárodný charakter lodnej dopravy môžu byť tieto opatrenia účinné iba vtedy, ak sa vypracujú v kontexte IMO.

 • Výrazný stimul na multimodálne plánovanie trasy a integrované cestovné lístky. Jednotný európsky dopravný priestor závisí od efektívnych a interoperabilných celoeurópskych systémov multimodálneho plánovania trasy a integrovaných cestovných lístkov.

 • Z krátkodobého hľadiska nastane výrazný stimul na zmenu vďaka potrebným opatreniam EÚ na uľahčenie multimodálneho integrovaného plánovania trasy, ku ktorým budú patriť najdôležitejšie normy potrebné na uľahčenie plánovania železničnej prepravy v rámci celej EÚ (2012), ako aj potrebné legislatívne opatrenia, vďaka ktorým budú mať poskytovatelia služieb k dispozícii cestovné a dopravné informácie v reálnom čase.

Vysoko kvalitné dopravné služby vo všetkých odvetviach závisia od skonsolidovania a presadzovania legislatívy o právach cestujúcich v rámci všetkých druhov dopravy. Po dokončení legislatívneho rámca v oblasti práv cestujúcich v rámci všetkých druhov dopravy Komisia zverejní správy o uplatňovaní týchto práv a do konca roku 2011 predloží usmernenia k ich spoločnému výkladu.

Uvedený zoznam nie je úplný a jeho cieľom je upozorniť na niektoré najdôležitejšie opatrenia plánované na roky 2011 až 2014, ktorými sa zavedú výrazné štrukturálne zmeny potrebné na vybudovanie integrovaného jednotného európskeho dopravného priestoru.

Kompletný zoznam iniciatív uvedených v pláne „Doprava 2050“ pre vyše 40 oblastí cestnej, železničnej, leteckej, námornej a vnútrozemskej lodnej dopravy možno nájsť na stránke http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

1 :

Single European Sky ATM Research (výskum RLP v rámci jednotného európskeho neba), porovnaj http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/sesar_en.htm.

2 :

Európsky systém riadenia železničnej dopravy, inteligentné dopravné systémy (pre cestnú dopravu), riečne informačné služby, námorné informačné systémy EÚ SafeSeaNet a identifikácia a sledovanie plavidiel na diaľku.


Side Bar