Navigation path

Left navigation

Additional tools

МЕМО/11/197

Брюксел, 28 март 2011 г.

MEMO „Транспорт 2050“: Основни предизвикателства и ключови мерки

Значението на транспортния сектор

Транспортът е от съществено значение за нашата икономика и общество, а мобилността е жизненоважна за растежа и заетостта. Транспортният сектор осигурява пряко заетост на приблизително 10 млн. души и представлява около 5 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Ефективните транспортни системи са от ключово значение за конкурентоспособността на европейските компании в световен мащаб, като логистиката (транспорт, съхранение и др.) представлява 10—15 % от цената на крайния продукт за европейските компании. Качеството на транспортните услуги оказва голямо влияние върху качеството на живота на хората. Средният разход на всяко домакинство за стоки и услуги, свързани с транспорта, е в размер на 13,2 % от общия му бюджет.

Основни предизвикателства

Мобилността ще се увеличава и това поставя нови въпроси относно транспорта в Европа. Нашата транспортна система е изправена пред сериозни предизвикателства:

 • През бъдещите десетилетия петролът ще намалее и ще се доставя от части на света, които са политически нестабилни. Очаква се до 2050 г. цените на петрола да се увеличат повече от два пъти в сравнение с нивата през 2005 г. (59 USD за барел през 2005 г.). Събитията в момента ясно показват колко нестабилни са цените на петрола.

 • Въпреки че днес транспортът използва енергията по-ефективно, 96 % от енергийните му нужди продължават да зависят от петрола.

 • Разходите, свързани със задръстванията на движението, се равняват на около 1 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европа.

 • Необходимо е да се въведе драстично намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб, за да се ограничи изменението на климата до 2ºC. Като цяло, за да се постигне тази цел до 2050 г., ЕС трябва да намали емисиите с 80—95 % под нивата от 1990 г.

 • Задръстванията на движението както при пътния, така и при въздушния транспорт представляват значителен проблем. Очаква се през 2030 г. товарният транспорт да се увеличи с около 40 % в сравнение с 2005 г., а до 2050 г. това увеличение да е малко над 80 %. В сравнение с него увеличението на пътническия транспорт ще е малко по-незначително — с 34 % до 2030 г. и с 51 % до 2050 г.

 • Инфраструктурата е неравномерно развита в източните и западните части на ЕС. В новите държави-членки в момента има само около 4800 км магистрали, няма високоскоростни железопътни линии, а конвенционалните железопътни линии често са в лошо състояние.

 • Транспортният сектор на ЕС е изправен пред растяща конкуренция в бързо развиващите се световни транспортни пазари.

По-подробна информация за основните статистически данни, свързани с транспорта, е публикувана в Транспорт 2050: 50 цифри и факти.

Транспорт 2050: Основни мерки

Изложената стратегия в Пътната карта за единно транспортно пространство на „Транспорт 2050“ има за цел да въведе дълбоки структурни промени за преобразуване на транспортния сектор.

Нейното продължение през следващите години (2011—2014 г.) ще се изрази в редица ключови мерки, които включват:

 • Основна реформа на регулаторната рамка за железопътния транспорт (пакет за железопътния транспорт 2012/2013) Централно място в пътната карта на стратегията „Транспорт 2050“ заема необходимостта от промяна в железопътния сектор, който да стане по-привлекателен и до 2050 г. да увеличи значително дела си в пазара за превоз на пътници и товари на средни разстояния (> 300 км). В същото време целта е до 2030 г. дължината на сегашната високоскоростна железопътна мрежа да нарасне трикратно. Всичко това изисква значителни промени в регулаторната рамка за железопътния транспорт, които включват: отварянето на пазара за вътрешни услуги за превоз на пътници; въвеждане на структури за единно управление на коридорите за железопътен товарен превоз; структурно разделение на управителите на инфраструктура и доставчиците на услуги, както и подобрения в регулаторната среда, които да направят железопътният транспорт по-привлекателен за инвестиции от страна на частния сектор. Комисията ще представи амбициозен пакет от законодателни инициативи за железопътния сектор през 2012—2013 г.

 • Централната мрежа на стратегическата инфраструктура е от съществено значение за създаването на пълноценно единно европейско транспортно пространство. През 2011 г. Комисията ще излезе с нови предложения за централна европейска „многомодална“ транспортна мрежа (публикуване на Насоките за развитие на TEN-T, карти и предложения за финансиране). За да се използват средствата по съгласуван начин, ЕС ще предостави финансиране в рамките на TEN-T, кохезионните и структурните фондове. Предоставянето на финансиране при определени условия ще гарантира акцента върху приоритетите на ЕС и въвеждането на нови технологии (станции за презареждане на нови превозни средства, нови технологии за управление на трафика).

 • Създаването на напълно функционираща многомодална мрежа изисква премахване на пречките и бариерите в други ключови части на мрежата, а именно чрез пакет за летищата, насочен към подобряване на тяхната ефективност и капацитет (2011 г.), Съобщение относно вътрешния воден транспорт (2011 г.), целящо премахване на пречките и подобряване на ефективността на вътрешните водни пътища, както и инициативата за морския транспортE-Maritime“ (2011 г.) за интелигентно корабоплаване без документи на хартиен носител — всичко това е част от усилията за създаване на истинска зона „Син пояс“ без бариери за корабоплаването. Комисията ще работи и за премахване на ограниченията за автомобилния каботаж (2012—2013 г.)

 • Създаване на справедлива финансова среда: нов подход към транспортните такси. Транспортните такси трябва да се преструктурират към по-широко приложение на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“. Най-важните мерки за следващите години ще включват:

 • Публикуване на насоки за прилагането на разходите за инфраструктура по отношение на леките автомобили (2012 г.). Като втори етап — предложение, установяващо рамка за вътрешно поемане на разходите за всички пътни превозни средства (с изключение на тези, които се покриват от „Евровинетка“) за покриване на разходите за инфраструктура, както и социалната цена на задръстванията, въглеродните емисии (ако не са включени в данъка върху горивото), местното замърсяване, шумовото замърсяване и произшествията. На държавите -членки се оставя да изберат дали да прилагат тези такси или не, но тези от тях, които решат да ги прилагат, ще могат да направят това в рамките на обща европейска мрежа.

 • Да се продължи с вътрешното поемане на външните разходи при други видове транспорт.

 • Гарантиране на стабилно финансиране за транспорта, прилагане на принципа за целево разпределяне на приходите, събрани от потребителите на транспортни услуги за разработването на интегрирана и ефективна мрежа (т.е. част от транспортните такси трябва да бъдат вложени отново в транспорта, за да се осигурят необходимите средства за висококачествена транспортна инфраструктура).

 • Постепенно въвеждане на европейски системи за електронно таксуване (така например Европейската услуга за електронно таксуване за камиони ще бъде на разположение от октомври 2012 г., а две години по-късно — за всички видове превозни средства) и гарантиране, че шофьорите на камиони могат да плащат по електронен път различни такси за ползване на магистрали и чрез единен доставчик на услуги в цяла Европа. Това би могло да замени множеството различни системи, използвани понастоящем от 21 държави-членки, които прилагат пътните такси. Принципът е същият като при мобилните телефони — таксата отива обратно при националните оператори/органи независимо от местоположението на плащащия в Европа. Посредством електронното таксуване таксите могат лесно да бъдат коригирани в зависимост от различните условия (пикови часове, по-силно замърсяващи превозни средства).

 • Стратегически план на ЕС за технологии в областта на транспорта (2011 г.). Научните изследвания и ефективното внедряване на нови технологии ще бъдат от основно значение за намаляване на транспортните емисии в градовете, от градския транспорт и при превозите на дълги разстояния в ЕС и по света. През 2011 г. Стратегическият план за технологии в областта на транспорта (STTP) ще бъде основна инициатива за прегрупиране/пренасочване на научните изследвания и развойната дейност в областта на транспорта в Европа.

 • Ще бъде даден приоритет на производството на екологично чисти, безопасни и тихи превозни средства за всички видове транспорт — от пътни транспортни средства до кораби, баржи, подвижен състав в железопътния транспорт и самолети. Ключовите области ще включват: алтернативни горива, нови материали, нови системи за задвижване и инструменти в областта на информационните технологии и управлението на транспорта, насочени към интегриране и управляване на сложни транспортни системи. Стратегическият план за технологии в областта на транспорта ще определи къде искаме да съсредоточим парите за научни изследвания, каква трябва да бъде стратегията за внедряване, за да се стимулира/ гарантира навлизането на нови технологии на пазара и как да се предоставят необходимите стандарти на ЕС, за да се гарантира последователно усвояване в цяла Европа.

 • Като част от цялостния STTP през 2012 г. Комисията ще публикува Стратегия за екологично чисти транспортни системи с повече подробности относно конкретните мерки за стимулиране и улесняване на въвеждането на екологично чисти превозни средства и относно разработването на стандарти в целия ЕС за внедряване на екологично чисти превозни средства — например правила за оперативна съвместимост на инфраструктурата за таксуване, насоки и стандарти за инфраструктурата за презареждане.

 • Стратегия от три части за транспорта в градовете. Важна част от стратегията „Транспорт 2050“ е постигането на целта за постепенно премахване до 2050 г. на автомобилите, използващи конвенционални горива в градовете. Намерението е да се премине към електрически, водородни и хибридни автомобили, обществен транспорт, ходене пеша или каране на велосипед. Тъй като транспортът в градовете е преди всичко отговорност на държавите-членки, в отделните градове ще се вземе решение относно подходящата комбинация от видове транспорт, подходящи за конкретния регион. Въпреки това, с цел да се улесни преминаването към по-чист транспорт в градовете, Комисията ще:

 • въведе процедури и финансова помощ за проверките на градската мобилност и плановете за градска мобилност на доброволни начала. и ще проучи възможностите за свързване на фондовете за регионално развитие и кохезионните фондове с градове и региони, които са представили планове за градска мобилност.

 • Комисията ще представи предложения за Европейска мрежа за таксуване на потребителите на градски пътища и схеми за ограничаване на достъпа, за да се стимулират държавите-членки да използват схеми за таксуване за облекчаване на задръстванията и моделите на промяна на транспортните схеми в градовете. Това ще гарантира, че различните схеми са недискриминационни и че те функционират в една съгласувана общоевропейска рамка.

 • Градовете не могат да предприемат самостоятелни действия по отношение на технологичните решения за екологично чисти автомобили. В тази област ЕС ще съсредоточи научноизследователска дейност, ще въведе стратегии за внедряване в целия ЕС и подходящи пазарни условия за улесняване на навлизането на нови екологично чисти превозни средства в градовете. Преминаването към екологично чисти автомобили е основен приоритет за Стратегическия план за технологии в областта на транспорта (2011 г.).

 • Относно видовете превози на дълги разстояния, при които въздушният и морския транспорт ще запазят водещата си роля, вниманието ще бъде насочено към повишаване на конкурентоспособността и намаляване на емисиите посредством следните мерки:

 • До 2020 г. следва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол в Европа (SESAR1), с което ще се постигне изграждането на единното европейско небе: по-краткотрайни и по-безопасни пътувания със самолет и по-голям капацитет. Като първа стъпка до края на 2012 г. и със сътрудничеството на държавите-членки ще бъдат създадени функционални блокове въздушно пространство (ФБВП). Само по себе си единното европейско небе ще доведе до намаляване на пътуванията със самолет с 10 % и до значителен спад в използваното гориво и емисиите.

 • Подобни значими подобрения в управлението на трафика са от водещо значение за цялостното подобрение на ефективността и намаляване на емисиите във всички видове транспорт. Това означава внедряване на системи за управление на сухопътния и водния транспорт (ERTMS , ITS , RIS, Safeseanet и LRIT2)

 • Други основни мерки за морския и въздушния сектор ще включват: въвеждането на екологично чисти двигатели, разработването и използването на устойчиви горива (вж. STTP); завършване до 2020 г. на Общоевропейското авиационно пространство, включващо 58 държави и един милиард жители, както и сътрудничеството с международни партньори и в международни организации като ИКАО (Международна организация за гражданска авиация) и ММО (Международна морска организация) за насърчаване на конкурентоспособността на Европа и постигане в световен мащаб на целите, свързани с изменението на климата.

 • По-специално, по отношение на морския транспорт целта да се намалят емисиите от морски бункерни горива поне с 40 % може да бъде постигната чрез оперативни мерки, техническите мерки (в това число нови конструкции на плавателни съдове) и горива с ниски въглеродни емисии. Поради глобалният характер на корабоплаването тези мерки трябва да се разработят в рамките на международния контекст на ММО, за да бъдат ефективни.

 • Сериозно усилие към планирането на многомодални пътувания и интегрирана система за продажба на билети. Създаването на единно европейско транспортно пространство зависи от ефективните и оперативно съвместими общоевропейски системи за планиране на многомодални пътувания и за продажба на билети.

 • В краткосрочен план това ще изисква сериозни усилия за прилагане на необходимите мерки на равнище ЕС, които да улеснят планирането на многомодални пътувания, като се започне с основните стандарти за улесняване на планирането на железопътния транспорт на цялата територия на ЕС (2012 г.), както и с необходимите законодателни мерки, за да се гарантира, че доставчиците на услуги имат достъп до пътната информация и информацията за трафика в реално време.

Високото качество на транспортните услуги във всички сектори зависи от консолидирането и прилагането на законодателството за правата на пътниците във всички видове транспорт. След завършване на законодателната рамка за правата на пътниците във всички видове транспорт Комисията ще публикува доклади за прилагането на правата на пътниците във въздушния транспорт, а по-късно през 2011 г. ще представи насоки за общото тълкуване на правата на пътниците във всички видове транспорт.

Горният списък не е изчерпателен и има за цел да подчертае някои от основните мерки, към които ще се пристъпи през периода 2011—2014 г. с цел въвеждане на мащабните структурни промени, необходими за изграждането на интегрирано единно европейско транспортно пространство.

Пълният списък на инициативите, предвидени в Пътната карта за „Транспорт 2050“ в повече от 40 области на автомобилния, железопътния, въздушния, морския и вътрешния воден транспорт, е публикуван на: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

1 :

Изследване в областта на управлението на въздушния трафик в единното европейско небе: http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/sesar_en.htm.

2 :

Европейска система за управление на железопътния транспорт, Интелигентни транспортни системи (за автомобилен транспорт), информационни услуги за речния транспорт, системи на ЕС за обмен на морска информация SafeSeaNet и за разпознаване и проследяване на морския трафик на дълги разстояния (Long Range Identification and Tracking of vessels).


Side Bar