Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/171

Bruksela, dnia 16 marca 2011 r.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych – pytania i odpowiedzi

Co to jest wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)?

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych to jednolite zasady, którymi będą mogły się posłużyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie UE w celu obliczenia swoich dochodów do opodatkowania. Innymi słowy, przedsiębiorstwa i grupy przedsiębiorstw będą mogły korzystać z jednolitego unijnego systemu obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu zamiast dostosowywać się do różnych wymogów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, na terenie których prowadzą działalność. Ponadto w ramach tego systemu przedsiębiorstwa prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE będą mogły złożyć tylko jedną deklarację podatkową w odniesieniu do całej swej działalności.

Jak system CCCTB będzie działał w praktyce?

System CCCTB umożliwi przedsiębiorstwom i grupom przedsiębiorstw konsolidację wszystkich zysków i strat z działalności prowadzonej na terenie całej UE, uwzględniając ich transgraniczny charakter. Do celów ustalenia podstawy opodatkowania wybranego przedsiębiorstwa wykorzystywana będzie jednolita skonsolidowana deklaracja podatkowa. Następnie wszystkie państwa członkowskie, na terenie których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, będą miały prawo opodatkować proporcjonalną część tej podstawy zgodnie ze szczegółowym wzorem uwzględniającym trzy równoważne wskaźniki (aktywa, wielkość zatrudnienia i obrót). O całość rozliczeń zadba właściwy organ podatkowy głównego państwa członkowskiego danego przedsiębiorstwa (za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi).

Nowa dyrektywa, której dotyczy wniosek, wprowadza jasne przepisy proceduralne dotyczące sposobu przystępowania przedsiębiorstw do systemu i składania deklaracji podatkowych, a także sposobu harmonizacji odnośnych formularzy oraz koordynacji kontroli podatkowych. Każde przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw składa deklarację podatkową obejmującą całość działalności prowadzonej na terenie UE właściwemu organowi podatkowemu w głównym państwie członkowskim, które to państwo będzie odpowiedzialne za koordynację właściwych kontroli oraz dalsze przetwarzanie deklaracji.

Co znaczą poszczególne elementy nazwy „wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych”?

Wspólna – oznacza, że jednolite zasady będą stosowane w całej UE.

Skonsolidowana – konsolidacja oznacza, że zyski i straty przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw w różnych państwach członkowskich są sumowane w celu określenia zysku lub straty netto z całej działalności prowadzonej na terenie UE. Uzyskana wartość będzie następnie wykorzystana w celu ustalenia ostatecznej podstawy opodatkowania danego przedsiębiorstwa lub danej grupy.

Przykład: W skład grupy stosującej system wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych wchodzą przedsiębiorstwa A, B, C i D. Zyski przedsiębiorstw A i B wynoszą po 10 mln euro, przedsiębiorstwo C wypracowało zyski w wysokości 5 mln euro, natomiast D odnotowało stratę w wysokości 8 mln euro.

Skonsolidowana podstawa opodatkowania tej grupy wyniesie zatem: A+B+C-D = 17 mln euro.

Podstawa opodatkowania – kwota zysków przedsiębiorstwa, która zostanie opodatkowana. Podstawę opodatkowania oblicza się jako przychody przedsiębiorstwa pomniejszone o kwoty zwolnione z opodatkowania lub podlegające odliczeniom, np. wynagrodzenia i amortyzację. Poszczególne państwa członkowskie stosują odmienne zasady obliczania podstawy opodatkowania. Państwo członkowskie A może np. dopuszczać 10-letni okres amortyzacji aktywów, natomiast państwo B może zakładać jedynie 5-letni okres amortyzacji. Inny przykład: państwo członkowskie A zezwala na odjęcie od przychodów wydatków na reprezentację, podczas gdy państwo B nie uwzględnia takiej możliwości. Wprowadzenie jednolitego systemu umożliwi zatem przedsiębiorstwom obliczanie podstawy opodatkowania zgodnie z jednolitym zbiorem przepisów.

Przykład: Przychody przedsiębiorstwa wynoszą 10 mln EUR (np. ze sprzedaży towarów)

minus koszty w wysokości 3 mln euro (np. wynagrodzenia i koszty zakupu towarów na sprzedaż)

minus odliczenia w wysokości 2 mln euro (np. koszty amortyzacji samochodów dostawczych)

= całkowita podstawa opodatkowania w wysokości 5 mln euro.

Osób prawnych – oznacza, że system ten dotyczy opodatkowania przedsiębiorstw.

Dlaczego UE potrzebuje systemu CCCTB?

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych oznacza, że przedsiębiorcy będą mogli znacznie taniej i łatwiej rozliczać się z fiskusem dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad dotyczących obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw oraz systemu punktów kompleksowej obsługi podatnika. Obecnie, aby obliczyć dochody do opodatkowania, przedsiębiorstwa muszą wykazać się znajomością 27 różnych zbiorów przepisów oraz składać deklaracje podatkowe w każdym z państw członkowskich, na terenie którego prowadzą działalność. Skutkuje to wysokimi kosztami dopełnienia formalności, obciążeniami administracyjnymi i skomplikowanymi korektami. Złożony system cen transferowych, stosowany w odniesieniu do transakcji wewnątrz grupy, jest szczególnie kosztowny i uciążliwy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie UE i może prowadzić do sytuacji spornych pomiędzy administracjami państw członkowskich oraz do podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw.

Umożliwiając konsolidację zysków i strat na poziomie UE, ujednolicony system pozwoli ponadto w pełni uwzględnić transgraniczną działalność przedsiębiorstw i uniknąć nadmiernego opodatkowania.

Czy system CCCBT to pierwszy krok w kierunku harmonizacji stawek podatkowych?

Nie. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych nie ma nic wspólnego ze stawkami podatkowymi, a Komisja nie planuje harmonizacji krajowych stawek podatku od osób prawnych. O wysokości tych stawek nadal będą decydować państwa członkowskie, które mają do tego suwerenne prawo. O ile nie prowadzi to do zakłóceń, różnice w stawkach podatkowych umożliwiają do pewnego stopnia podtrzymanie konkurencji podatkowej na rynku wewnętrznym. Proponowany system zwiększy natomiast przejrzystość faktycznej sytuacji w zakresie podatku od osób prawnych w państwach członkowskich i dzięki temu przyczyni się do bardziej uczciwej konkurencji podatkowej w UE. Ponadto wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych znacznie skuteczniej zwiększy konkurencyjność UE w skali globalnej niż jakikolwiek inny środek wprowadzający jednolite stawki podatku od osób prawnych.

Czy istnieją dane liczbowe potwierdzające korzyści płynące z wprowadzenia systemu CCCTB?

W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną na terenie UE wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania bezsprzecznie przekłada się na oszczędność kosztów i czasu związanych z dopełnieniem formalności. Szacuje się, że obecne koszty tego rodzaju zostaną zmniejszone o 7%, co oznacza oszczędności w wysokości 0,7 mld euro w całej UE.

Nowy system przyniesie ponadto namacalne korzyści przedsiębiorstwom pragnącym rozwijać swą działalność w innych państwach członkowskich. Obecnie założenie nowej jednostki zależnej w innym państwie członkowskim kosztuje duże przedsiębiorstwo ponad 140 000 euro w postaci samych tylko kosztów podatkowych. System CCCTB przyczyni się do ograniczenia tych kosztów o 87 000 euro, czyli 62%. Przedsiębiorstwa średniej wielkości zyskają na tym jeszcze więcej: w ich przypadku średnie koszty podatkowe ponoszone w wyniku rozszerzenia działalności na rynkach UE spadną z poziomu 127 000 euro do 42 000 euro (tj. o 67%). Gdyby zaledwie 5% MŚP zdecydowało się na rozszerzenie działalności w oparciu o to kryterium, przyniosłoby to ogólne oszczędności rzędu 1 mld euro.

Ponadto, umożliwiając przedsiębiorstwom kompensację strat poniesionych w jednym państwie członkowskim z zyskami w innym państwie UE do celów podatkowych (dzięki konsolidacji), proponowany system może przynieść przedsiębiorstwom w całej UE dodatkowe oszczędności w wysokości 1,3 mld euro.

System CCCTB pozwoli zatem przedsiębiorstwom zaoszczędzić 0,7 mld euro z tytułu niższych kosztów związanych z dopełnieniem formalności, 1 mld euro z tytułu niższych kosztów rozszerzenia działalności za granicę oraz 1,3 mld euro z tytułu konsolidacji.

Dlaczego Komisja zaproponowała, by przedsiębiorstwa korzystały z systemu CCCTB na zasadzie dobrowolności?

Przystąpienie do systemu CCCTB ma charakter dobrowolny. Dzięki temu mogą go stosować te przedsiębiorstwa, które uważają zharmonizowany system za korzystny, podczas gdy pozostałe przedsiębiorstwa mają nadal możliwość rozliczania się w ramach systemów krajowych. Jest to podejście oparte na zdrowym rozsądku i założeniu, że przedsiębiorstwa, które nie mają zamiaru rozwijać swojej działalności za granicą i które zawsze będą zatem rozliczać się w ramach jednego systemu, nie powinny być niepotrzebnie zmuszane do zmiany systemu podatkowego. Komisja wierzy również, że obowiązkowe stosowanie CCCTB nie byłoby zgodne z zasadą pomocniczości, ponieważ oznaczałoby wprowadzenie środków unijnych nie tylko w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej w skali całej UE, lecz również tej o charakterze wyłącznie krajowym.

Dlaczego konsolidacja jest ważnym elementem proponowanego systemu?

Konsolidacja jest istotnym elementem systemu CCCBT, ponieważ w pełni uwzględnia transgraniczną działalność przedsiębiorstw w UE.

W chwili obecnej, aby obliczyć zysk lub stratę netto, grupa przedsiębiorstw może zsumować zyski określonej jednostki zależnej w państwie członkowskim A ze stratami innej jednostki zależnej w tym samym państwie. Ta sama grupa nie może jednak uwzględnić strat, które poniosła w państwie członkowskim B. Oznacza to, że nawet jeśli straty danej grupy w jednym państwie członkowskim były wyższe niż zyski w innym państwie członkowskim (tzn. grupa odnotowała stratę netto), jest ona nadal zobowiązana zapłacić podatek w państwie członkowskim, gdzie wypracowała zyski. Obecnie nie istnieje żadna ulga z tytułu strat transgranicznych. W ramach CCCTB grupa zyskałaby możliwość sumowania wszystkich swoich zysków i strat odnotowanych przez wszystkie jednostki zależne w całej UE w celu określenia zysku lub straty netto. Następnie zapłaciłaby podatek od zysku netto w odniesieniu do działalności w całej UE. Takie rozwiązanie oddaje zasadniczą ideę jednolitego rynku.

Konsolidacja sprawi ponadto, że skomplikowany system cen transferowych stosowany obecnie w odniesieniu do zagranicznych transakcji sprzedaży wewnątrz grupy stanie się zbędny. Biorąc pod uwagę, że ceny transferowe stanowią jeden z najbardziej uciążliwych i kosztownych aspektów podatku od osób prawnych, ich usunięcie przyniesie znaczne korzyści przedsiębiorstwom i grupom przedsiębiorstw w UE.

Jak Komisja ustaliła wzór, zgodnie z którym dokonuje się podziału podstawy opodatkowania?

Po ustaleniu podstawy opodatkowania zgodnie z systemem CCCTB nastąpi jej podział pomiędzy wszystkie państwa członkowskie, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, na podstawie stałego wzoru. Wzór ten uwzględnia trzy równoważne czynniki:

  • aktywa: wszystkie rzeczowe aktywa trwałe, w tym budynki, samoloty i maszyny. Wydatki na badania, rozwój, marketing i reklamę poniesione w okresie sześciu lat przed przystąpieniem przedsiębiorstwa do systemu CCCTB zostaną uwzględnione jako wskaźnik zastępczy dla wartości niematerialnych i prawnych w okresie pięciu lat;

  • wielkość zatrudnienia: o wartości tego wskaźnika decydować będą dwa czynniki, w połowie – koszty wynagrodzeń, w połowie – liczba pracowników;

  • obrót: wskaźnik ten będzie obliczany w zależności od docelowego miejsca wysyłki lub przeznaczenia sprzedawanych towarów. W przypadku usług jako miejsce docelowe przyjmuje się państwo, w którym usługa jest fizycznie świadczona.

Przykład:

Przedsiębiorstwa A, B i C należą do grupy stosującej system wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Skonsolidowana podstawa opodatkowania wynosi 900.

Przedsiębiorstwo A posiada kapitał w wysokości 100, ponosi koszty wynagrodzeń w wysokości 100, zatrudnia 1000 osób, a wartość jego sprzedaży w państwie członkowskim A wynosi 10000.

Przedsiębiorstwo B posiada kapitał w wysokości 200, ponosi koszty wynagrodzeń w wysokości 200, zatrudnia 2000 osób, a wartość jego sprzedaży w państwie członkowskim B wynosi 20000.

Przedsiębiorstwo C posiada kapitał w wysokości 300, ponosi koszty wynagrodzeń w wysokości 300, zatrudnia 3000 osób, a wartość jego sprzedaży w państwie członkowskim C wynosi 30000.

Obliczenia przedstawiają się następująco:

Jedna trzecia z 900 od kapitału: 100/600 dla A, 200/600 dla B i 300/600 dla C

½ jednej trzeciej z 900 od kosztów wynagrodzeń: 100/600 dla A, 200/600 dla B i 300/600 dla C

½ jednej trzeciej z 900 od liczby pracowników: 1000/6000 dla A, 2000/6000 dla B i 3000/6000 dla C

Jedna trzecia z 900 od obrotów: 10 000/60 000 dla A, 20 000/60 000 dla B i 30 000/60 000 dla C

Podstawa opodatkowania A = 50 + 25 + 25 + 50 = 150 – opodatkowana w państwie członkowskim A zgodnie z obowiązującą tam stawką

Podstawa opodatkowania B = 100 + 50 + 50 + 100 = 300 – opodatkowana w państwie członkowskim B zgodnie z obowiązującą tam stawką

Podstawa opodatkowania C = 150 + 75 + 75 + 150 = 450 – opodatkowana w państwie członkowskim C zgodnie obowiązującą tam stawką

Zyski przedsiębiorstw zależą od wielkości obrotów, zatrudnienia i aktywów. Dlatego właśnie we wzorze podziału podstawy opodatkowania uwzględniono te trzy kryteria. Oznacza to, że wzór opiera się na dostępnych danych liczbowych, którymi trudno jest manipulować i które są powiązane z faktycznym miejscem wytworzenia zysków.

Jak uwzględniana jest amortyzacja w obliczeniach podstawy opodatkowania? Czy ten aspekt zostanie zharmonizowany w ramach systemu CCCTB? W jaki sposób?

Amortyzacja przedstawia spadek wartości aktywów w czasie, który uwzględnia się w postaci odliczeń dla celów podatkowych. Np. jeśli kupujemy maszynę za 100 000 euro i sprzedajemy ją pięć lat później za 20 000 euro, oznacza to, że wartość urządzenia spadła o 80 000 euro. Nie stało się to nagle w piątym roku – maszyna co roku traciła część wartości. Kiedy przedsiębiorstwo kupuje aktywa, np. budynek czy samochód, podstawa jego opodatkowania obliczana jest co roku w oparciu o jego przychody pomniejszone o koszty oraz odliczenia z tytułu amortyzacji danego środka trwałego. Szacowana amortyzacja danego środka rozkładana jest w czasie przez okres, w jakim środek ten będzie wykorzystywany przez przedsiębiorstwo, i na tej podstawie ustala się odliczenie od podstawy opodatkowania na każdy rok.

W państwach członkowskich obowiązują odmienne zasady dotyczące amortyzacji. Niektóre rozkładają odliczenia na okres wielu lat (np. 5% rocznie w ciągu 20 lat), inne natomiast koncentrują je w krótszym okresie (np. 20% rocznie w ciągu 5 lat). Celem jest rozłożenie kosztów aktywów na odpowiednią liczbę lat, nie przekłamując przy tym wielkości zysków np. poprzez umożliwienie odliczenia całości kosztów już w pierwszym roku.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się stosować system CCCTB, obowiązywać będą jednolite zasady dotyczące amortyzacji (25% rocznie w ciągu 4 lat). Natomiast do przedsiębiorstw pozostających poza CCCTB nadal będą miały zastosowanie przepisy krajowe.

Jakie korzyści system CCCTB przyniesie MŚP?

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania otwiera możliwości rozwoju na terenie UE małym i średnim przedsiębiorstwom, które do tej pory mogły uważać rozszerzanie działalności na zagraniczne rynki za zbyt kosztowne i złożone przedsięwzięcie. Ponieważ MŚP zazwyczaj nie dysponują takim samym wsparciem (w postaci prawników i specjalistów z dziedziny przepisów podatkowych, konsultantów czy doradców), jakim dysponują większe przedsiębiorstwa, przeszkoda w postaci konieczności stosowania odmiennych zasad obliczania podstawy podatkowej w innych państwach członkowskich okazuje się często nie do pokonania. System CCCTB pozwoli MŚP rozliczać się w ramach jednego systemu podatkowego i wobec jednej administracji podatkowej, tak jak do tej pory, nawet jeśli rozszerzą działalność na pozostałe państwa członkowskie. Szacuje się, że dzięki CCCTB koszty podatkowe rozszerzenia działalności w ramach UE ponoszone przez przedsiębiorstwo średniej wielkości zostaną ograniczone o 67%. Komisja dołożyła starań, aby zaproponowane przez nią zasady były wystarczająco zrozumiałe i łatwe do zastosowania zarówno dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw.

Czy system CCCTB wspiera działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjne przedsiębiorstwa?

Stosowane w ramach systemu CCCTB podejście do wydatków w zakresie badań i rozwoju charakteryzuje się korzystnymi i sprzyjającymi innowacji zasadami: np. wynagrodzenia i pensje wypłacane badaczom podlegają w całości odliczeniu w roku, kiedy zostały poniesione (niezależnie od terminu uzyskania dostępnych wyników badań), ponadto dopuszcza się odliczanie 100% wydatków na budynki badawcze. Oprócz tego w odniesieniu do amortyzacji przyjęto ogólną zasadę zakładającą szybki postęp techniczny, w myśl której powstałe koszty podlegają odliczeniu na poziomie blisko 60% w ciągu pierwszych trzech lat. Zaproponowana metoda lepiej odzwierciedla dynamikę utraty wartości ekonomicznej i technicznej aktywów trwałych. Ogólnie rzecz biorąc, system CCCTB oferuje korzystniejsze warunki dla badań i innowacji, niż oferowane przez większość państw członkowskich w ramach obecnych systemów podatku od osób prawnych.

Czy stosowanie systemu CCCTB lub też rezygnacja z niego podlega jakimś warunkom?

Tak. Przedsiębiorstwa będą musiały stosować CCCTB przez minimum pięć lat (ma to zapobiec naprzemiennemu stosowaniu systemu i wycofywaniu się z niego dla celów podatkowych). Ponadto w załączniku do wniosku wymieniono szereg kryteriów, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, aby kwalifikować się do stosowania CCCTB (np. rodzaj przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, którym musi obecnie podlegać; rodzaj spółki itp.).

Czy przedsiębiorstwa spoza UE posiadające siedzibę w Europie będą również mogły się rozliczać zgodnie z zasadami CCCTB?

Tak. Przedsiębiorstwa spoza UE posiadające filie lub jednostki zależne w państwie członkowskim będą mogły stosować system CCCTB w odniesieniu do działalności prowadzonej w UE, o ile spełnią kryteria kwalifikacyjne obowiązujące przedsiębiorstwa unijne (zob. powyżej).

Czy system CCCTB pomoże przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne?

Dzięki systemowi CCCBT rynek UE może stać się znacznie bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Obecnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w państwach trzecich takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny mają do czynienia wyłącznie z jednym systemem podatkowym. Natomiast w Europie istnieje 27 odrębnych systemów, co stwarza daleko bardziej złożone warunki działania i generuje koszty. Jednolite zasady w zakresie podstawy opodatkowania osób prawnych oraz system oparty na punktach kompleksowej obsługi podatników sprawią, że zagraniczne przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej inwestować w UE. Wiele państw trzecich wskazało już Komisji, że dzięki CCCTB Unia ma szansę stać się bardziej interesującym rynkiem dla zagranicznych inwestycji.

Czy stawka podatkowa w odniesieniu do CCCTB będzie inna niż w przypadku systemów krajowych?

Państwa członkowskie nadal będą decydować o wysokości własnej stawki podatku od osób prawnych, w tym stawki podatku dla przedsiębiorstw stosujących CCCTB (system CCCTB dotyczy bowiem wyłącznie podstawy opodatkowania, nie zaś stawki podatkowej). Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu odmiennej stawki podatkowej w odniesieniu do CCCTB w przypadku, gdy krajowa podstawa opodatkowania jest skrajnie odmienna, a dane państwo chce utrzymać tę samą efektywną stawkę opodatkowania (tj. rzeczywistą wysokość płaconego podatku po uwzględnieniu stawki podatkowej, podstawy opodatkowania oraz różnych odliczeń). Jeżeli np. wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych jest szersza niż podstawa określona wg zasad krajowych, państwo członkowskie może zdecydować się na wprowadzenie niższej stawki w odniesieniu do CCCTB w celu zachowania takiej samej efektywnej stawki podatkowej. Istnieje również możliwość, że państwo członkowskie wystarczająco ściśle dostosuje podstawę opodatkowania określaną wg zasad krajowych do wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, by nie musieć stosować dwóch odmiennych stawek. To państwo członkowskie decyduje, jakie rozwiązania najlepiej odpowiadają jego własnym potrzebom.

Czy przewidziano zabezpieczenia mające na celu ochronę państw członkowskich przed przesuwaniem aktywów przez przedsiębiorstwa w celu jak najkorzystniejszego podziału skonsolidowanej podstawy?

Wniosek w sprawie CCCTB zawiera rygorystyczne przepisy w zakresie zwalczania nadużyć, uniemożliwiające grupom przedsiębiorstw sztuczne przesuwanie zysków z jednego państwa członkowskiego do drugiego. W przypadku rzeczywistych względów ekonomicznych (np. budowy nowej fabryki w innym państwie członkowskim) przedsiębiorstwa nadal będą jednak mogły korzystać z prawa do swobodnego przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości, tak jak to ma miejsce obecnie.

Jakie środki w zakresie zwalczania nadużyć przewidziano we wniosku?

Wniosek zawiera ogólny przepis dotyczący zwalczania nadużyć zgodny z rozwiązaniami istniejącymi już w wielu państwach członkowskich. Ponadto przewiduje również szczegółowe środki w zakresie zwalczania nadużyć takie jak ograniczenie możliwości odliczenia odsetek w określonych przypadkach oraz wyjątek od zwolnienia dochodów uzyskanych za granicą w innych przypadkach.

Czy system CCCTB zaostrzy konkurencję podatkową?

Wprowadzając jednolitą podstawę, system CCCTB zwiększy przejrzystość. Dzięki temu powinien on umożliwić konkurencję w oparciu o efektywne stawki podatkowe, a nie elementy ukryte w poszczególnych podstawach opodatkowania. Powinno to skutkować bardziej otwartą i uczciwą konkurencją podatkową. Państwa członkowskie nadal będą ustalać wysokość stawki podatku od osób prawnych obowiązującej na ich terytorium. To państwa członkowskie zadecydują, jakie podejście najlepiej odpowiada ich potrzebom budżetowym oraz polityce podatkowej.

Czy CCCTB doprowadzi do poszerzenia podstawy opodatkowania w większości państw członkowskich?

W przypadku większości państw członkowskich1 wspólna skonsolidowana postawa opodatkowania osób prawnych będzie szersza niż podstawa określona zgodnie z zasadami krajowymi. Wspólna podstawa opodatkowania jest o 7,9% szersza. Szersza podstawa opodatkowania oznacza, że państwa członkowskie nie musza się martwić o stabilność swoich systemów podatkowych w kontekście konsolidacji fiskalnej (tj. szersza podstawa opodatkowania ogranicza ryzyko zmniejszenia wpływów podatkowych).

Czy CCCTB doprowadzi do wyższego opodatkowania przedsiębiorstw w przypadku, gdy ich zyski będą generowane na rynkach o wysokich stawkach podatkowych?

Stosowanie systemu CCCTB jest dobrowolne. Przedsiębiorstwa nie muszą go stosować, jeśli uznają, że nie jest on dla nich korzystny. Znakomita większość przedsiębiorstw (80%) opowiedziała się jednak za wprowadzeniem CCCTB, dostrzegając korzyści w postaci ograniczenia obciążeń administracyjnych, obniżenia kosztów dopełniania formalności oraz usunięcia sporów dotyczących cen transferowych (badanie KPMG z 2007 r. „Harmonised corporate tax base – are European business for or against it? Pan-EU survey results investigating reactions to proposed Common Consolidated Corporate Tax base” (Zharmonizowana podstawa opodatkowania osób prawnych – czy europejskie przedsiębiorstwa są za, czy przeciw? Wyniki ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego reakcji na propozycję wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych), Jeff Wagland).

Czy wniosek w sprawie CCCTB jest zgodny z zasadą pomocniczości?

Tak. System CCCTB ma na celu usunięcie przeszkód w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki ułatwieniu przedsiębiorstwom prowadzenia działalności za granicą oraz obniżenia jej kosztów. Można go pomyślnie wprowadzić jedynie na szczeblu UE. Aby wprowadzić wspólne zasady oraz system kompleksowych punktów obsługi podatników w odniesieniu do transgranicznej działalności gospodarczej, potrzebne jest wspólne unijne podejście. Urzeczywistnienie niektórych głównych elementów wniosku (np. ulga z tytułu strat transgranicznych, podział podstawy opodatkowania w oparciu o jednolity wzór) nie byłoby możliwe wyłącznie na szczeblu krajowym.

Jakie są kolejne kroki?

Po zaopiniowaniu wniosku przez Parlament Europejski zostanie on poddany pod dyskusję państwom członkowskim w ramach Rady, które następnie muszą go zatwierdzić.

See also IP/11/319

1 :

Nie dotyczy Estonii, która pobiera wyłącznie podatek od podziału dywidendy mający zastosowanie do dywidend wypłaconych; w tym przypadku nie ma potrzeby definiowania podstawy opodatkowania.


Side Bar