Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/171

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2011

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ΚΕΒΦΕ

Τι είναι η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ);

Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών είναι ενιαίο σύνολο κανόνων, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της ΕΕ για να υπολογίζουν τα φορολογητέα κέρδη τους. Με άλλα λόγια, μια εταιρεία ή ένας όμιλος εταιρειών θα χρειάζεται να τηρεί ένα και μοναδικό ενωσιακό σύστημα για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός του, αντί για διαφορετικούς κανόνες σε κάθε κράτος μέλος όπου λειτουργεί. Επιπλέον, με την ΚΕΒΦΕ, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ θα υποχρεούνται να υποβάλλουν μία μόνο φορολογική δήλωση για όλες τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη η ΚΕΒΦΕ;

Η ΚΕΒΦΕ θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες ή ομίλους εταιρειών να ενοποιούν όλα τα κέρδη και τις ζημίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διασυνοριακή δραστηριότητά τους. Η ενοποιημένη φορολογική δήλωση θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης της εταιρείας, στη συνέχεια δε όλα τα κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα η εταιρεία θα δικαιούνται να φορολογήσουν ένα μέρος της βάσης αυτής, σύμφωνα με ειδικό μαθηματικό τύπο που βασίζεται σε τρεις συντελεστές ίσης βαρύτητας (ενεργητικό, εργασία και πωλήσεις). Όλα αυτά θα γίνονται μέσω των φορολογικών αρχών του κύριου κράτους μέλους της εταιρείας (δηλ. μέσω συστήματος «υπηρεσίας μίας στάσης»).

Με την προτεινόμενη οδηγία, τίθενται σαφείς διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο υπαγωγής των εταιρειών στο σύστημα της ΚΕΒΦΕ, τον τρόπο υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων, τον τρόπο εναρμόνισης των σχετικών εντύπων και τον τρόπο συντονισμού των ελέγχων. Για κάθε εταιρεία ή όμιλο, η φορολογική δήλωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του εντός της ΕΕ θα υποβάλλεται μέσω των φορολογικών αρχών του κύριου κράτους μέλους τους και το ίδιο κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των καταλλήλων ελέγχων και για την παρακολούθηση της φορολογικής δήλωσης.

Τι σημαίνει κάθε στοιχείο της ΚΕΒΦΕ;

Καθένα από τα μεμονωμένα στοιχεία της ΚΕΒΦΕ εξηγείται ως εξής:

Κοινή - ενιαίο σύνολο κανόνων που θα μπορεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ενοποιημένη - ενοποίηση σημαίνει άθροιση όλων των κερδών και ζημιών μιας εταιρείας/ενός ομίλου εταιρειών από διάφορα κράτη μέλη, για να καταλήξουμε στο καθαρό κέρδος ή ζημία για το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην ΕΕ. Αυτό, στη συνέχεια, θα χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί η οριστική φορολογητέα βάση της εταιρείας ή του ομίλου.

Παράδειγμα: Ένας όμιλος στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ αποτελείται από τις εταιρείες Α, Β, Γ και Δ. Οι εταιρείες Α και Β έχουν κέρδη που ανέρχονται σε 10 εκατ. ευρώ η καθεμία. Η εταιρεία Γ έχει κέρδη ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Δ έχει ζημία που ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

Η ενοποιημένη φορολογική βάση για τον όμιλο αυτό είναι Α+Β+Γ-Δ = 17 εκατ. ευρώ.

Βάση φορολογίας – το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα φορολογηθεί. Η φορολογική βάση υπολογίζεται ως εξής: τα έσοδα της εταιρείας, από τα οποία αφαιρείται το ποσό που μπορεί να επωφεληθεί από φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις, όπως οι δαπάνες μισθοδοσίας και οι αποσβέσεις. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει διαφορετικό σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό αυτής της φορολογικής βάσης. Για παράδειγμα, το κράτος μέλος Α μπορεί να επιτρέπει την απόσβεση των στοιχείων ενεργητικού σε διάστημα 10 ετών, ενώ το κράτος μέλος Β μπορεί να επιτρέπει την απόσβεση σε διάστημα μόνο 5 ετών. Ή το κράτος μέλος Α μπορεί να επιτρέπει να εκπίπτουν από τα κέρδη όλα τα έξοδα παραστάσεως, ενώ το κράτος μέλος Β όχι. Μία και μόνη φορολογική βάση στην ΕΕ θα σημαίνει ότι οι εταιρείες χρειάζεται να κάνουν τους υπολογισμούς τους σύμφωνα με ένα και μόνο σύνολο κανόνων.

Παράδειγμα: Η εταιρεία έχει έσοδα 10 εκατ. ευρώ (π.χ. πωλήσεις αγαθών)

Μείον έξοδα 3 εκατ. ευρώ (π.χ. ημερομίσθια και κόστος αγαθών που αγοράστηκαν προς πώληση)

Μείον εκπτώσεις 2 εκατ. ευρώ (π.χ. αποσβέσεις των οχημάτων διανομής)

= Συνολική φορολογική βάση 5 εκατ. ευρώ.

Εταιρειών – σχετική με τη φορολογία εταιρειών

Γιατί χρειαζόμαστε την ΚΕΒΦΕ στην ΕΕ;

Η ΚΕΒΦΕ θα μειώσει κατά πολύ το κόστος και θα καταστήσει τα πράγματα απλούστερα για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης μιας εταιρείας ή ενός ομίλου, και καθιερώνοντας σύστημα «υπηρεσίας μίας στάσης» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα, οι εταιρείες είναι αναγκασμένες να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά συστήματα κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους και πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στις φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κόστος συμμόρφωσης, διοικητικό φόρτο και πολύπλοκες διορθώσεις. Το περίπλοκο σύστημα τιμών μεταβίβασης, το οποίο ισχύει σήμερα για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και επαχθές για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορεί δε να οδηγήσει σε διαφωνίες μεταξύ διοικήσεων των κρατών μελών, αλλά και στη διπλή φορολογία των εταιρειών.

Επίσης, επιτρέποντας την ενοποίηση κερδών και ζημιών σε επίπεδο ΕΕ, η ΚΕΒΦΕ θα δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι διασυνοριακές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και θα αποτρέπει την υπερφορολόγηση.

Αποτελεί η ΚΕΒΦΕ το πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών;

Όχι. Η ΚΕΒΦΕ δεν αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, η δε Επιτροπή δεν σχεδιάζει εναρμόνιση των συντελεστών του φόρου εταιρειών των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να αποφασίζουν τα ίδια για τους συντελεστές φορολόγησης των εταιρειών, όπως έχουν κυριαρχικό δικαίωμα. Στις περιπτώσεις που δεν προκαλούνται στρεβλώσεις, οι διαφορές των φορολογικών συντελεστών επιτρέπουν να διατηρηθεί ως ένα βαθμό ο φορολογικός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Αυτό που θα κάνει πάντως η ΚΕΒΦΕ, είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πραγματική κατάσταση στον τομέα της φορολογίας εταιρειών στα κράτη μέλη, οδηγώντας έτσι σε πιο θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό εντός της ΕΕ. Η ΚΕΒΦΕ θα είναι επίσης πολύ πιο αποτελεσματική όσον αφορά την τόνωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ απ’ ό,τι οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με ενιαίους συντελεστές φορολογίας εταιρειών.

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η ΚΕΒΦΕ;

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν πέραν των συνόρων στην ΕΕ, η ΚΕΒΦΕ χωρίς αμφιβολία αποφέρει εξοικονόμηση χρόνου και κόστους συμμόρφωσης. Εκτιμάται ότι το τρέχον κόστος συμμόρφωσης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 7%, ποσοστό που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 0,7 δις ευρώ σε κλίμακα ΕΕ.

Το νέο σύστημα θα αποφέρει επίσης απτά οφέλη για τις εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν σε άλλα κράτη μέλη. Σήμερα, μια μεγάλη επιχείρηση καταβάλλει άνω των 140.000 ευρώ σε δαπάνες συναφείς με τη φορολογία μόνο και μόνο για να ανοίξει νέα θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος. Η ΚΕΒΦΕ θα μειώσει το κόστος αυτό κατά 87.000 ευρώ ή κατά 62%. Οι μεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να κερδίσουν ακόμη περισσότερα, καθόσον οι μέσες συναφείς με τη φορολογία δαπάνες επέκτασης εντός της ΕΕ θα σημειώσουν πτώση από 127.000 € σε 42.000 € (μείωση κατά 67%). Εάν έστω το 5% των ΜΜΕ αποφάσιζε να επεκταθεί στη βάση αυτή, η συνολική εξοικονόμηση θα ήταν της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Επιπλέον, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συμψηφίζουν ζημίες σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε άλλη χώρα της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. ενοποίηση), η πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπληρωματική εξοικονόμηση ποσού 1,3 δις ευρώ για τις εταιρείες σε κλίμακα ΕΕ.

Συνοπτικά, η ΚΕΒΦΕ θα απέφερε στις επιχειρήσεις οικονομίες ύψους 0,7 δις ευρώ από τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης, 1 δις ευρώ από τη μείωση του κόστους επέκτασης πέραν των συνόρων και 1,3 δις ευρώ μέσω της ενοποίησης.

Γιατί πρότεινε η Επιτροπή να είναι η ΚΕΒΦΕ προαιρετική για τις εταιρείες;

Η ΚΕΒΦΕ θα είναι προαιρετική, επιτρέποντας στις εταιρείες που πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν αληθινά από αυτό το εναρμονισμένο σύστημα να επιλέξουν να υπαχθούν σε αυτόν, ενώ άλλες εταιρείες θα μπορούν να συνεχίσουν να υπάγονται στα εθνικά τους συστήματα. Πρόκειται για προσέγγιση που υπαγορεύει η κοινή λογική, καθώς σημαίνει ότι οι εταιρείες που δεν έχουν καμία πρόθεση να επεκταθούν εκτός των εθνικών τους συνόρων, και άρα θα εργάζονται πάντοτε στο πλαίσιο ενός συστήματος, δεν είναι υποχρεωμένες να μετακινηθούν χωρίς λόγο σε ένα νέο φορολογικό σύστημα. Η Επιτροπή επίσης πιστεύει ότι μια υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ θα παρέβαινε την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι θα σήμαινε ότι θεσπίζονται μέτρα της ΕΕ για να καλύψουν καθαρά εγχώρια, όπως και σε επίπεδο ΕΕ, δραστηριότητα.

Γιατί η ενοποίηση είναι σημαντικό μέρος του συστήματος αυτού;

Η ενοποίηση αποτελεί ζωτικής σημασίας πτυχή της ΚΕΒΦΕ, διότι σημαίνει ότι η διασυνοριακή δραστηριότητα μιας εταιρείας στο εσωτερικό της ΕΕ θα αναγνωρίζεται πλήρως.

Για παράδειγμα, σήμερα ένας όμιλος μπορεί να προσθέτει τα κέρδη μιας θυγατρικής στο κράτος μέλος Α στις ζημίες άλλης θυγατρικής στο ίδιο κράτος μέλος Α, για να καταλήξει σε καθαρό κέρδος ή ζημία. Ωστόσο, ο ίδιος όμιλος δεν μπορεί να λάβει υπόψη ζημίες που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει σε άλλο κράτος μέλος Β. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν οι ζημίες του ομίλου σε ένα κράτος μέλος ήταν μεγαλύτερες από τα κέρδη του στις άλλες χώρες της ΕΕ (δηλ. αν υπήρχε καθαρή ζημία), θα έπρεπε και πάλι να πληρώσει φόρους στα κράτη μέλη όπου κατέγραφε κέρδη. Δεν υπάρχει διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση για ζημίες. Στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ, θα επιτρέπεται στον όμιλο να προσθέτει τα κέρδη και τις ζημίες του από όλες τις θυγατρικές σε ολόκληρη την ΕΕ, για να καταλήξει σε ένα καθαρό ποσό. Τότε, θα πληρώνονταν φόροι στο καθαρό κέρδος του ομίλου για το σύνολο της ΕΕ. Αυτό είναι το αληθές πνεύμα της ενιαίας αγοράς.

Ακόμη, η ενοποίηση θα εξαλείψει την ανάγκη ύπαρξης του πολύπλοκου συστήματος των τιμών μεταβίβασης που ισχύει σήμερα για τις διασυνοριακές πωλήσεις στο εσωτερικό του ομίλου. Δεδομένου ότι οι τιμές μεταβίβασης αποτελούν μια από τις πιο επαχθείς και πιο δαπανηρές πτυχές της φορολογίας των επιχειρήσεων, η εξάλειψή τους θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για εταιρείες και ομίλους εντός της ΕΕ.

Πώς κατέληξε η Επιτροπή στον μαθηματικό τύπο επιμερισμού;

Στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ, αφού προσδιοριστεί η φορολογική βάση της εταιρείας, στη συνέχεια κατανέμεται (επιμερίζεται) σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα η εταιρεία, με βάση έναν σταθερό μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Ο τύπος αυτός θα βασίζεται σε τρεις συντελεστές ίσης βαρύτητας:

  • Ενεργητικό: Θα καλύπτονται όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, αεροσκαφών και μηχανημάτων. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για έρευνα και ανάπτυξη, προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση κατά την εξαετία πριν από την υπαγωγή μιας εταιρείας στην ΚΕΒΦΕ θα περιλαμβάνονται επίσης ως προσεγγιστική τιμή για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού και για 5 έτη.

  • Εργασία: Δύο παράγοντες θα λαμβάνονται υπόψη για τον συντελεστή εργασίας: οι δαπάνες μισθοδοσίας κατά 50% και ο αριθμός εργαζομένων κατά 50%.

  • Πωλήσεις: Θα υπολογίζονται με βάση τον τόπο αποστολής ή προορισμού των αγαθών. Για τις υπηρεσίες, θα λαμβάνεται υπόψη ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.

Παράδειγμα:

Οι εταιρείες Α, Β και Γ σχηματίζουν έναν όμιλο ΚΕΒΦΕ. Η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι 900.

Η εταιρεία Α έχει κεφάλαιο 100, μισθούς 100, 1000 εργαζομένους και πωλήσεις στο κράτος μέλος Α 10.000.

Η εταιρεία Β έχει κεφάλαιο 200, μισθούς 200, 2000 εργαζομένους και πωλήσεις στο κράτος μέλος Β 20.000.

Η εταιρεία Γ έχει κεφάλαιο 300, μισθούς 300, 3000 εργαζομένους και πωλήσεις στο κράτος μέλος Γ 30.000.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Ένα τρίτο των 900 στο κεφάλαιο: 100/600 στην Α, 200/600 στη Β και 300/600 στη Γ

½ του ενός τρίτου των 900 στους μισθούς: 100/600 στην Α, 200/600 στη Β και 300/600 στη Γ

½ του ενός τρίτου των 900 στους εργαζομένους: 1000/6000 στην Α, 2000/6000 στη Β και 3000/6000 στη Γ

Ένα τρίτο των 900 στις πωλήσεις: 10.000/60.000 στην Α, 20.000/60.000 στη Β και 30.000/60.000 στη Γ.

Φορολογική βάση της Α = 50 + 25 + 25 + 50 = 150 – φορολογείται στο ΚΜ Α με τον συντελεστή του Α

Φορολογική βάση της Β = 100 + 50 + 50 + 100 = 300 – φορολογείται στο ΚΜ Β με τον συντελεστή του Β

Φορολογική βάση της Γ = 150 + 75 + 75 + 150 = 450 – φορολογείται στο ΚΜ Γ με τον συντελεστή του Γ

Τα κέρδη των εταιρειών προκύπτουν από τις πωλήσεις, την εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτά τα τρία κριτήρια συναποτελούν τον μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Αυτοί οι τρεις συντελεστές σημαίνουν ότι ο μαθηματικός τύπος βασίζεται σε στοιχεία που είναι εύκολα διαθέσιμα, θα είναι δύσκολο να αλλοιωθούν και θα είναι αντιπροσωπευτικά του τόπου όπου μια επιχείρηση πράγματι παράγει κέρδη.

Πώς υπεισέρχονται οι αποσβέσεις στον υπολογισμό της φορολογικής βάσης; Θα εναρμονιστεί το στοιχείο αυτό στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ και με ποιον τρόπο;

Απόσβεση είναι η μείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου με την πάροδο του χρόνου, η οποία λαμβάνεται υπόψη για φορολογικούς σκοπούς ως έκπτωση. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε ένα μηχάνημα αντί 100.000 ευρώ και το πουλήσετε μετά από πέντε έτη αντί 20.000 ευρώ, το μηχάνημα έχει «αποσβεσθεί» κατά 80.000 ευρώ. Αυτό δεν συνέβη το πέμπτο έτος - κάθε χρόνο γινόταν απόσβεση εν μέρει. Όταν μια εταιρεία αγοράζει ένα περιουσιακό στοιχείο, π.χ. ένα κτίριο ή ένα αυτοκίνητο, η φορολογική της βάση κάθε χρόνο ισούται με το εισόδημα μείον τα έξοδα, μείον ένα ποσό που επιτρέπεται για την απόσβεση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Η εκτιμώμενη απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου κλιμακώνεται στη διάρκεια της αναμενόμενης περιόδου χρησιμοποίησής του από την εταιρεία, και στη βάση αυτή χορηγείται κάθε έτος έκπτωση από τη φορολογική βάση.

Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες απόσβεσης σε κάθε κράτος μέλος. Ορισμένα μπορεί να επιλέξουν να κατανείμουν την έκπτωση στη διάρκεια μεγαλύτερης περιόδου (π.χ. 5% στη διάρκεια 20 ετών), ενώ άλλα μπορεί να συγκεντρώσουν τις εκπτώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα (π.χ. 20% στη διάρκεια 5 ετών). Ο στόχος είναι να κατανεμηθεί το κόστος των περιουσιακών στοιχείων στον κατάλληλο αριθμό ετών και να μην υπάρξει στρέβλωση των κερδών, π.χ. επιτρέποντας να γίνει έκπτωση για το σύνολο του κόστους το πρώτο έτος.

Θα υπάρχει ενιαίο σύνολο κανόνων για τις αποσβέσεις στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ (25% στη διάρκεια 4 ετών), για τις εταιρείες που επιλέγουν να υπαχθούν στο σύστημα. Για εκείνες που παραμένουν εκτός της ΚΕΒΦΕ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες.

Πώς θα ωφελήσει η ΚΕΒΦΕ τις ΜΜΕ;

Η ΚΕΒΦΕ δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στο εσωτερικό της ΕΕ στις ΜΜΕ που μέχρι τώρα θεωρούσαν πολύ δαπανηρό και περίπλοκο να το πράξουν. Επειδή οι ΜΜΕ συνήθως δεν έχουν τους ίδιους πόρους (δικηγόρους και ειδικούς σε θέματα φορολογικού δικαίου, συμβούλους κλπ.) με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, το εμπόδιο που δημιουργεί η ανάγκη συμμόρφωσης με διαφορετικούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης στα άλλα κράτη μέλη είναι συχνά ανυπέρβλητο. Η ΚΕΒΦΕ θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να εξακολουθήσουν να εργάζονται με ένα και μοναδικό σύστημα και μία φορολογική διοίκηση, όπως και τώρα, ακόμη και αν επιλέξουν να επεκταθούν σε άλλα κράτη μέλη. Εκτιμάται ότι με την ΚΕΒΦΕ οι συναφείς με την φορολογία δαπάνες μιας μεσαίας επιχείρησης που επεκτείνεται στο εσωτερικό της ΕΕ θα μειωθούν κατά 67%. Η Επιτροπή προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες είναι αρκούντως προσιτοί για τις ΜΜΕ, όπως και για τις μεγάλες εταιρείες, στην κατανόηση και στη χρήση τους.

Θα συμβάλει η ΚΕΒΦΕ στην ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης και των καινοτόμων επιχειρήσεων;

Η αντιμετώπιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ χαρακτηρίζεται από τη θέσπιση γενναιόδωρων και φιλικών προς την καινοτομία κανόνων: Για παράδειγμα, οι αποδοχές των ερευνητών εκπίπτουν εξ ολοκλήρου το έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται (ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της έρευνας) και επιτρέπεται άμεση έκπτωση κατά 100% των δαπανών για κτίρια αφιερωμένα στην έρευνα. Επιπροσθέτως, ο γενικός κανόνας περί αποσβέσεων βασίζεται στην υπόθεση ότι σημειώνεται ταχύτατη τεχνική πρόοδος και παράγει δαπάνες που εκπίπτουν σε ποσοστό σχεδόν 60% τα πρώτα τρία έτη. Η μέθοδος αυτή αντικατοπτρίζει καλύτερα την ταχεία μείωση της οικονομικής ή τεχνικής αξίας των πάγιων στοιχείων ενεργητικού. Συνολικά, η ΚΕΒΦΕ προσφέρει καλύτερο περιβάλλον για την έρευνα και την καινοτομία απ’ ό,τι προβλέπεται στα σήμερα ισχύοντα συστήματα φορολογίας εταιρειών των περισσότερων κρατών μελών.

Υπάρχουν προϋποθέσεις που συνδέονται με την υπαγωγή και την έξοδο από την ΚΕΒΦΕ;

Ναι. Οι εταιρείες θα πρέπει να υπάγονται στην ΚΕΒΦΕ για ελάχιστο διάστημα πέντε ετών (ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επιλέγουν να υπάγονται και να εξέρχονται για σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού). Επιπλέον, σε παράρτημα της πρότασης απαριθμούνται διάφορα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί μια εταιρεία για να είναι επιλέξιμη για το σύστημα της ΚΕΒΦΕ (π.χ. τύπος φορολογίας εταιρειών στον οποίο πρέπει σήμερα να υπάγεται, τύπος εταιρείας κ.λπ.).

Θα ισχύει η ΚΕΒΦΕ για μη ενωσιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ευρώπη;

Ναι. Μη ενωσιακές εταιρείες με υποκαταστήματα ή θυγατρικές σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να επιλέξουν να υπαχθούν στην ΚΕΒΦΕ σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές τους εντός της ΕΕ, εφόσον πληρούν τα ίδια κριτήρια που απαιτούνται και για τις εταιρείες της ΕΕ (βλ. παραπάνω).

Θα βοηθήσει η ΚΕΒΦΕ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων;

Η ΚΕΒΦΕ μπορεί να καταστήσει την ΕΕ πολύ ελκυστικότερη αγορά για τους ξένους επενδυτές. Για παράδειγμα, επί του παρόντος, οι εταιρείες που λειτουργούν σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα, οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα και μόνο εθνικό φορολογικό σύστημα. Σε σύγκριση με αυτό, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 27 διαφορετικών συνόλων κανόνων, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και δαπάνες. Ενιαίο σύνολο κανόνων για τη φορολογική βάση των εταιρειών και σύστημα «υπηρεσίας μίας στάσης» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα καθιστούσαν την ΕΕ ένα τόπο όπου οι ξένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επενδύσουν ευκολότερα. Πολλές τρίτες χώρες έχουν ήδη αναφέρει στην Επιτροπή ότι η ΚΕΒΦΕ θα συμβάλει στο να καταστεί η ΕΕ πιο ενδιαφέρουσα αγορά για τις ξένες επενδύσεις.

Θα ισχύει διαφορετικός φορολογικός συντελεστής για την ΚΕΒΦΕ σε σχέση με το εθνικό σύστημα;

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να αποφασίζουν τα ίδια για τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών για τις εταιρείες που υπάγονται στην ΚΕΒΦΕ (δεδομένου ότι η ΚΕΒΦΕ αφορά μόνο τη φορολογική βάση και όχι τον φορολογικό συντελεστή). Ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να επιλέξει να εφαρμόζει διαφορετικό φορολογικό συντελεστή για την ΚΕΒΦΕ, εάν η δική του εθνική βάση ήταν άκρως διαφορετική και επιθυμούσε να διατηρήσει τον ίδιο πραγματικό φορολογικό συντελεστή (ήτοι το πραγματικό ύψος του φόρου που καταβάλλεται αφού συνεκτιμηθούν ο συντελεστής, η βάση και διάφορα στοιχεία που εκπίπτουν). Για παράδειγμα, εάν η ΚΕΒΦΕ ήταν ευρύτερη από την εθνική βάση, το κράτος μέλος θα μπορούσε να επιλέξει να καθορίσει χαμηλότερο συντελεστή για την ΚΕΒΦΕ, ώστε να διατηρήσει τον ίδιο πραγματικό φορολογικό συντελεστή. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι τα κράτη μέλη θα ευθυγραμμίσουν τις εθνικές τους βάσεις με την ΚΕΒΦΕ, ώστε να αποφύγουν να έχουν διαφορετικούς συντελεστές για τις δύο βάσεις. Θα εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει την προσέγγιση που θεωρεί καλύτερη για τις δικές του εθνικές ανάγκες.

Θα υπάρχουν διασφαλίσεις που θα προστατεύουν τα κράτη μέλη έναντι εταιριών που μετακινούν στοιχεία ενεργητικού για να αντλήσουν τα μεγαλύτερα κέρδη από τον μαθηματικό τύπο;

Η πρόταση για την ΚΕΒΦΕ περιλαμβάνει ισχυρούς κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που διασφαλίζουν ότι οι όμιλοι δεν μπορούν να μετακινήσουν τεχνητά τα κέρδη τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Οι εταιρείες θα μπορούν πάντοτε να ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης, αλλά για αμιγείς οικονομικούς λόγους (π.χ. κατασκευή νέου εργοστασίου σε άλλο κράτος μέλος), όπως και σήμερα.

Ποια μέτρα αντιμετώπισης των καταχρήσεων περιλαμβάνονται στην πρόταση;

Η πρόταση περιέχει μια γενική ρήτρα απαγόρευσης των καταχρήσεων, η οποία ευθυγραμμίζεται με τα ήδη ισχύοντα σε πολλά κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, περιέχει ειδικά μέτρα αντιμετώπισης των καταχρήσεων, όπως ο περιορισμός της δυνατότητας έκπτωσης τόκων σε ορισμένες περιπτώσεις και την εξαίρεση από την απαλλαγή του αλλοδαπού εισοδήματος σε άλλες.

Θα μπορούσε η ΚΕΒΦΕ να συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερου φορολογικού ανταγωνισμού;

Με τη δημιουργία ομοιόμορφης βάσης, η ΚΕΒΦΕ θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και αναμένεται ως εκ τούτου να διασφαλίσει ότι ο ανταγωνισμός θα αφορά τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή και όχι ενδεχομένως κρυφά στοιχεία των διαφόρων βάσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο ανοικτό και θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να καθορίζουν τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών για την επικράτειά τους. Θα εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει την προσέγγιση που θα είναι η καταλληλότερη για τις δικές του εθνικές δημοσιονομικές ανάγκες και για το μείγμα φορολογικής πολιτικής.

Μήπως η ΚΕΒΦΕ οδηγήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στα περισσότερα κράτη μέλη;

Για τα περισσότερα κράτη μέλη1, η ΚΕΒΦΕ θα είναι ευρύτερη από την ισχύουσα εθνική φορολογική βάση. Κατά μέσον όρο, η κοινή φορολογική βάση είναι ευρύτερη κατά 7,9%. Αυτή η ευρύτερη φορολογική βάση σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα ανησυχούν σχετικά με τη διατηρησιμότητα των οικείων φορολογικών συστημάτων στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης (δηλ. η ευρύτερη φορολογική βάση μειώνει τον κίνδυνο φορολογικών απωλειών).

Θα μπορούσε η ΚΕΒΦΕ να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φορολογία των εταιρειών, εάν τα κέρδη πραγματοποιούνται στις αγορές με την υψηλότερη φορολογία;

Η ΚΕΒΦΕ θα είναι προαιρετική. Εάν οι εταιρείες δεν πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν από αυτήν, δεν είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν την υπαγωγή τους. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (80%) υποστηρίζει την ΚΕΒΦΕ, διακρίνοντας τα οφέλη που προσφέρει από την άποψη της μείωσης του διοικητικού φόρτου, της ελάττωσης του κόστους συμμόρφωσης και της αποφυγής διαφωνιών σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης (μελέτη της KPMG, 2007, «Εναρμονισμένη βάση φορολογίας εταιρειών - οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι υπέρ ή κατά; Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας των αντιδράσεων στην προτεινόμενη Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών», Jeff Wagland).

Η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας;

Ναι. Η ΚΕΒΦΕ αφορά την εξάλειψη εμποδίων στην εσωτερική αγορά, ώστε να είναι λιγότερο δαπανηρή και ευκολότερη η λειτουργία των επιχειρήσεων πέραν των συνόρων. Μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Χρειάζεται ενωσιακή προσέγγιση για τη θέσπιση κοινών κανόνων και συστήματος «υπηρεσίας μίας στάσης» για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, ενώ ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης (π.χ. διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση για ζημίες, κατανομή της φορολογικής βάσης μέσω κοινού μαθηματικού τύπου) δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε καθαρά εθνικό επίπεδο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόταση πρέπει τώρα να συζητηθεί και να εγκριθεί από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, μετά τη διατύπωση της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Voir aussi IP/11/319

1 :

Δεν περιλαμβάνεται η Εσθονία, δεδομένου ότι η χώρα αυτή διαθέτει μόνο φόρο διανομής που επιβάλλεται στα καταβαλλόμενα μερίσματα και δεν χρειάζεται ορισμός της φορολογικής βάσης.


Side Bar