Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bryssel den 11 januari 2011

Gemensamt uttalande från kommissionens vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton och EU:s kommissionärer för utvecklingsbistånd, Andris Piebalgs, och humanitärt bistånd, Kristalina Georgieva – ett år efter jordbävningen

”Ett år efter den fruktansvärda jordbävningen som drabbade Haiti och skadade mer än en miljon människor bekräftar vi på nytt att EU:s hjälpinsatser för att få landet på fötter igen har fortsatt hög prioritet. Vi har varit en tillförlitlig partner i Haiti och vi kommer att fortsätta göra allt för att påskynda en långsiktig återuppbyggnad av landet och hjälpa befolkningen att skapa en bättre framtid.

Vi är i dagsläget mycket oroade över den politiska situationen. Det instabila läget hindrar biståndet från EU att nå fram till de behövande och gör att återuppbyggnaden försenas och försvåras. Detta går i hög utsträckning ut över vår gemensamma strävan att förbättra Haitis möjligheter att på sikt skapa stabilitet och mänsklig utveckling, och kraftigt minska fattigdomen.

Vi uppmanar därför de haitiska myndigheterna att säkerställa villkoren för fria och öppna val, och vi vädjar till Haitis befolkning att behålla lugnet och på ett fredligt sätt delta i den andra valomgången.

Ett stabilt och demokratiskt fungerande Haiti är en förutsättning för att EU och det internationella samfundet ska kunna samarbeta med en legitim partner som kan fastställa landets viktigaste behov.

EU har under de senaste 12 månaderna varit fullt mobiliserat för att leverera både humanitärt bistånd och utvecklingsstöd för att återuppbygga landet. Omedelbart efter katastrofen avsatte EU 3 miljoner euro till humanitära och akuta behov. Beloppet höjdes gradvis och uppgick i slutet av 2010 till 120 miljoner. Vi har tillhandahållit tält, livsmedel, rent vatten, logi, hälsovårdspersonal och på så sätt undvikit en sanitär katastrof. Det humanitära biståndet är fortfarande väldigt aktivt. EU står i förgrunden när det gäller att hjälpa Haiti i kampen mot koleraepidemin, genom hälsovård, uppförande av säkra latriner, distribution av rent vatten samt utbildning i god hygien.

Vi vill även klargöra att EU är världens största biståndsgivare till Haiti och att vi har hållit de löften som gavs under den internationella givarkonferensen i mars 2010. EU utlovade 1,2 miljarder euro till stöd för den haitiska regeringens arbete inom alla områden, på kort och lång sikt. Vi kan i dag meddela att EU har avsatt omkring 600 miljoner euro, vilket motsvarar mer än hälften av de utlovade medlen. Enbart kommissionen har utlovat 522 miljoner euro och avsatt 330 miljoner euro. På begäran av de haitiska myndigheterna är kommissionens stöd inriktat på en sammanslagning av statens huvuduppgifter, särskilt utbetalning av löner till lärare, hälsovårdsarbetare och civilskydd, samt förstärkning och återuppbyggnad av strategiska infrastrukturer och vägar.

EU har kombinerat katastrofinsatser med återuppbyggnad, bland annat genom att säkra samordning med medlemsstaterna såväl som andra internationella givare och med den haitiska regeringen. Vi har utdelat stöd till specifika områden, såsom hälsa, vatten, logi och livsmedel.

Det ska dock erkännas att en situation som redan före jordbävningen var otroligt besvärlig blev oerhört svår efter jordbävningen och har sedan förvärrats ytterligare på grund av orkanen Tomas, koleraepidemin och den politiska instabiliteten. Biståndsarbetare och tekniska experter har ofta arbetat under extremt svåra förhållanden.

Vi är i dag fullt medvetna om att situationen är långt ifrån tillfredsställande, och att den på vissa områden till och med har förvärrats. Men detta betyder inte att våra insatser har varit svaga eller att våra pengar och expertkunskaper har varit förgäves. Om det inte hade varit för EU:s kontinuerliga stöd skulle landet ha kunnat kollapsa fullständigt och situationen skulle vara betydligt värre.

Ett år efter katastrofen vill vi återigen framhålla att EU kommer att stå fast vid sina åtaganden och fortsätta visa solidaritet med Haitis befolkning.”

Ytterligare upplysningar

För pressmaterial om Haiti, ett år efter jordbävningen, se:

http://europa.eu/press_room/presspacks/climate/index_en.htm

Faktablad – ”Haiti ett år efteråt – EU:s insatser i Haiti” (se pressmaterial och MEMO/11/10).

Webbplats för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för humanitärt bistånd och krishantering:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webbplats för EU:s kommissionär för utveckling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplats för EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, Kristalina Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar