Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Bryssel den 1 mars 2011

EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding uppmanar företagsledarna att öka kvinnornas andel i sina styrelser via utfästelsen för Europa om fler kvinnor i bolagsstyrelserna (”Women on the Board Pledge for Europe”)

Efter samtal i dag om kvinnor i beslutsfattande ställning med företagsledare och arbetsmarknadens parter (se IP/11/242) uppmanade EU:s rättvise­kommissionär Viviane Reding börsnoterade företag i EU att senast i mars 2012 underteckna utfästelsen för Europa om fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Den är ett frivilligt åtagande av börsnoterade företag att öka kvinnornas andel i bolagsstyrelserna till 30 % senast 2015 och till 40 % senast 2020 (se bilaga). Den kan undertecknas av alla börsnoterade företag i Europa.

”Jag har haft en första konstruktiv diskussion med företagsledare för att höra deras åsikter om ökad kvinnlig närvaro i EU:s styrelserum”, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär. "Somliga företagsledare anser att lagstiftningsvägen – som tillgripits i Norge, Frankrike och Spanien – är ofrånkomlig, medan andra pekar på lovande självreglerande initiativ. Diskussionerna mellan mina medarbetare och företrädare för arbetsmarknadens parter visade på liknande inställningar.”

”Att öka kvinnornas deltagande i styrelserummen kan göra företagen lönsammare och ger upphov till hållbar ekonomisk tillväxt.”

”De kommande tolv månaderna tänker jag ge självregleringen en sista chans. Jag vill gärna se att företagen är kreativa så att lagstiftarna inte behöver bli det.”

“Det är resultatet som räknas för mig. Mitt mål är att få upp kvinnornas andel i styrelserummen i stora europeiska börsnoterade företag till 30 % 2015 och till 40 % senat 2020.”

Jag uppmanar börsnoterade företag inom hela EU att underteckna utfästelsen och att utveckla ett eget trovärdigt sätt att få in fler kvinnor på toppbefattningar.”

”Om ett år på internationella kvinnodagen (8 mars 2012) kommer kommissionen att utvärdera effekterna och bedöma om trovärdiga självreglerande initiativ har tagits för att förbättra kvinnornas deltagande i beslutsfattandet. Om så har skett senast i mars 2012 kommer jag att gratulera företagsvärlden i EU och om inget har hänt kan ni räkna med att jag tar till min egen lagstiftande kreativitet.”

Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding och Gertrude Tumpel-Gugerell, ledamot i Europeiska centralbankens direktion, ledde dagens möte mellan kommissionen och företagsledare (verkställande direktörer och styrelseordföranden) och arbetsmarknadens parter. Mötet är det första steget mot en bättre könsbalans i styrelserummen och de högre ledarskikten i Europas största företag. Nya siffror från kommissionen som lades fram i dag visar att bara 12 % av styrelseledamöterna i Europas största företag är kvinnor och i 97 % av styrelserna är ordföranden en man. Framstegen har varit långsamma de senaste åren: Andelen kvinnliga styrelse­ledamöter i EU har ökat med drygt en halv procentenhet per år de senaste sju åren. Med den takten kommer det, om inga åtgärder vidtas, att ta ytterligare 50 år innan vi uppnått en rimlig balans (40 % av vardera kön) i bolagsstyrelserna. Under tiden fortsätter börsnoterade företag i EU att gå miste om kvinnors talanger.

Medlemsstaterna och företagen har på olika sätt agerat för att rätta till situationen, med allt ifrån “mjuka åtgärder”, t.ex. kodexar och stadgor för bolagsstyrning till lagstiftning, exempelvis könskvotering.

Utfästelsen för Europa om fler kvinnor i bolagsstyrelserna hittar man på Viviane Redings webbplats. Den kommer att hjälpa till att övervaka hur företagen arbetar sig fram mot att få in fler kvinnor på höga befattningar. Alla börsnoterade företag kan underteckna utfästelsen och gå före med gott exempel. Om ett år kommer kommissionen att utvärdera situationen igen och fatta beslut om nästa steg.


Side Bar