Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

V Bruseli 1. marca 2011

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová vyzýva vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry, aby prostredníctvom iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ zvýšili zastúpenie žien v predstavenstvách firiem

Komisárska EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová dnes s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry a sociálnymi partnermi diskutovala na tému postavenia žien v rozhodovacom procese (pozri IP/11/242) a vyzvala verejne obchodovateľné spoločnosti v Európe, aby do marca 2012 podpísali iniciatívu „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“. Ide o dobrovoľný záväzok verejne obchodovateľných spoločností zvýšiť do roku 2015 zastúpenie žien v predstavenstvách firiem na 30 %, pričom do roku 2020 by to malo byť až 40 % (pozri prílohu). K tomuto záväzku môžu pristúpiť všetky verejne obchodovateľné spoločnosti v Európe.

Išlo o prvý konštruktívny dialóg s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry, počas ktorého som si vypočula ich názory na zvyšovanie zastúpenia žien v predstavenstvách európskych firiem“, uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Zatiaľ čo časť podnikateľskej obce jednoznačne obhajuje regulačné zásahy podľa vzoru Nórska, Francúzska a Španielska, iní poukazujú na perspektívnosť samoregulačných iniciatív. Z diskusií so sociálnymi partnermi vyplynuli podobné závery.“

„Väčšie zastúpenie žien vo vedúcich výkonných orgánoch môže prispieť k zvyšovaniu ziskovosti spoločností a k naštartovaniu udržateľného hospodárskeho rastu.“

„V nasledujúcich dvanástich mesiacoch chcem dať samoregulácii poslednú šancu. Želala by som si, aby prišli spoločnosti s kreatívnymi riešeniami, aby sme tak nemuseli siahnuť po kreativite regulátorov.“

„Pre mňa sú dôležité výsledky. Mojim cieľom je, aby boli ženy do roku 2015 v predstavenstvách najväčších európskych verejne obchodovateľných spoločností zastúpené na úrovni 30 % a do roku 2020 na úrovni 40 %.“

„Vyzývam verejne obchodovateľné spoločnosti v celej Európe, aby sa zapojili do iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ a aby sa vydali vlastnou dôveryhodnou cestou k zvyšovaniu zastúpenia žien vo vedúcich pracovných pozíciách.“

„Presne za rok na Medzinárodný deň žien (8. marca 2012) Komisia zhodnotí, či došlo k dostatočnému pokroku v tejto oblasti a či boli vypracované dôveryhodné samoregulačné iniciatívy zamerané na posilnenie postavenia žien v rozhodovacom procese. Ak sa nám do marca 2012 podarí dosiahnuť pozitívne výsledky, vyjadrím vďaku a uznanie podnikateľskej sfére v celej Európe. Ak však k pokroku nedôjde, môžete počítať s mojou regulačnou kreativitou.“

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová a Gertrude Tumpel-Gugerellová, členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, predsedali dnešnému stretnutiu Komisie s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry –výkonnými riaditeľmi a predsedami riadiacich orgánov – a sociálnymi partnermi. Toto stretnutie bolo prvým krokom smerom k vyváženejšiemu zastúpeniu mužov a žien v predstavenstvách firiem a vo vrcholovom manažmente najväčších európskych spoločností. Z najnovších údajov, ktoré Komisia dnes prezentovala, vyplýva, že v riadiacich orgánoch najväčších európskych spoločností majú ženy len 12 % zastúpenie, pričom v 97 % prípadov stojí na čele týchto orgánov muž. V posledných rokoch bol v tejto oblasti zaznamenaný len mierny pokrok: podiel žien v riadiacich orgánoch sa v EÚ za posledných sedem rokov zvyšoval len o viac ako pol percentuálneho bodu ročne. Ak by tento trend pretrvával, bez prijatia akýchkoľvek opatrení bude trvať ďalších päťdesiat rokov, kým budú mať ženy a muži v predstavenstvách firiem primeranú rovnováhu (40 % každé pohlavie). Medzitým budú verejne obchodovateľné spoločnosti v EÚ aj naďalej prichádzať o talentované ženy.

Členské štáty a spoločnosti už v tomto smere podnikli viaceré kroky, ktoré siahajú od miernejších opatrení – kódexy správania a riadenia spoločností a charty – až po legislatívne opatrenia, akými sú rodové kvóty.

Iniciatívu pod názvom „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ možno nájsť na internetovej stránke podpredsedníčky Redingovej. Jej cieľom je monitorovať spoločnosti a ich snahu o zvyšovanie zastúpenia žien vo vedúcich pracovných pozíciách. Každá verejne obchodovateľná spoločnosť sa môže k tejto iniciatíve pripojiť a byť tak dobrým príkladom pre ostatných. Presne za rok Európska komisia situáciu opätovne zhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.


Side Bar