Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Bruksela, dnia 1 marca 2011 r.

„Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”: komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, stawia wyzwanie wiodącym przedstawicielom biznesu w zakresie zwiększenia liczby kobiet w zarządach przedsiębiorstw

Po odbytych dziś spotkaniach z wiodącymi przedstawicielami biznesu oraz partnerami społecznymi (zob. IP/11/242) na temat udziału kobiet w procesie decyzyjnym Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wezwała europejskie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, aby do marca 2012 r. złożyły zobowiązanie dotyczące udziału kobiet w zarządzie. Podpisując wspomniane zobowiązanie przedsiębiorstwa te podejmują się zwiększyć reprezentację kobiet w swych zarządach do 30% do 2015 r. oraz do 40% do 2020 r. (zob. załącznik). Takie zobowiązanie może podpisać każda notowana na giełdzie spółka w Europie.

„To była moja pierwsza konstruktywna dyskusja z najważniejszymi przedstawicielami biznesu o ich poglądach w kwestii zwiększenia udziału kobiet w zarządach europejskich spółek”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Niektórzy uważają, że potrzebujemy interwencji regulacyjnej – jak np. w Norwegii, Francji, czy Hiszpanii – inni wskazują na obiecujące inicjatywy samoregulacyjne. W dyskusji, jaka toczyła się pomiędzy podległymi mi służbami a przedstawicielami partnerów społecznych, ukazały się podobne stanowiska”.

„Zwiększenie udziału kobiet w zarządach może poprawić rentowność przedsiębiorstw i przyspieszyć zrównoważony wzrost gospodarczy”.

„Przez następne 12 miesięcy chciałabym dać samoregulacji ostatnią szansę. Mam nadzieję, że przedsiębiorstwa wykażą się kreatywnością, tak by nie musieli się nią wykazywać prawodawcy”.

„Dla mnie liczą się rezultaty. Moim celem jest zwiększenie obecności kobiet w zarządach największych europejskich spółek notowanych na giełdzie do 30% do 2015 r. i do 40% do 2020 r.”.

„Wzywam notowane na giełdzie przedsiębiorstwa z całej Europy do podpisania zobowiązania „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy” oraz opracowania własnej wiarygodnej strategii zwiększenia liczby kobiet pracujących na najwyższych stanowiskach kierowniczych”.

„Za rok w Międzynarodowym Dniu Kobiet (8 marca 2012 r.) Komisja oceni, czy nastąpiły znaczne postępy i czy opracowano wiarygodne inicjatywy samoregulacyjne w celu zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych. W przypadku osiągnięcia postępów do marca 2012 r. pogratuluję europejskiemu światu biznesu. W razie ich braku na pewno podejmę działania regulacyjne".

Dzisiejszemu spotkaniu Komisji z czołowymi przedstawicielami biznesu – dyrektorami i prezesami zarządów spółek – oraz partnerami społecznymi przewodniczyły Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, oraz Gertrude Tumpel-Gugerell, członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Spotkanie stanowi pierwszy krok na drodze do lepszej równowagi płci w zarządach i wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla największych europejskich przedsiębiorstw. Nowe dane Komisji pokazują, że kobiety stanowią zaledwie 12% składu zarządów największych europejskich przedsiębiorstw, a w 97% przypadków zarządowi przewodniczy mężczyzna. W ostatnich latach zmiany następowały bardzo powoli: w ciągu ostatnich siedmiu lat odsetek kobiet wśród członków zarządu w UE wzrastał jedynie o pół punktu procentowego rocznie. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie kolejnych 50 lat, aby uzyskać rozsądną równowagę w zarządach spółek (40% każdej płci). W międzyczasie spółki notowane na giełdzie w UE nadal tracą na tym, że nie wykorzystują potencjału utalentowanych kobiet.

Państwa członkowskie i przedsiębiorstwa podejmowały różne inicjatywy mające na celu zaradzenie tej sytuacji, począwszy od „miękkich środków”, takich jak kody czy karty ładu korporacyjnego, na środkach ustawodawczych, takich jak parytety płci, skończywszy.

Zobowiązanie dotyczące udziału kobiet w zarządzie dostępne jest na stronie internetowej wiceprzewodniczącej Viviane Reding. Inicjatywa pomoże śledzić starania przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Każda notowana na giełdzie spółka może podpisać takie zobowiązanie, dając dobry przykład pozostałym. Za rok Komisja Europejska dokona ponownej oceny sytuacji i podejmie decyzje co do kolejnych działań.


Side Bar