Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Brüssel, 1. märts 2011

Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik Viviane Reding kutsub äriliidreid üles suurendama naiste esindatust oma juhtkonnas

Pärast äriliidrite ja tööturu osapooltega täna toimunud kohtumisi, millel arutati naiste rolli otsusetegijatena (vt IP/11/242), kutsus ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding börsil noteeritud ettevõtteid Euroopas üles kirjutama 2012. aasta märtsiks alla lubadusele suurendada naiste osalust ettevõtete juhatuses. Tegemist on börsil noteeritud ettevõtete vabatahtliku kohustusega suurendada naiste esindatust ettevõtte juhatuses 2015. aastaks 30%-ni ja 2020. aastaks 40%-ni (vt lisa). Sellele võivad alla kirjutada kõik Euroopas asuvad börsil noteeritud ettevõtted.

„Meil oli äriliidritega esimest korda konstruktiivne arutelu, mille käigus äriliidrid avaldasid arvamust naiste osaluse suurendamise kohta Euroopa ettevõtete juhatuses,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Reding. „Mõned äriliidrid pidasid hädavajalikuks õiguslikku sekkumist Norra, Prantsusmaa ja Hispaania eeskujul, teised seevastu viitasid iseregulatsiooni eelistele. Sarnaseid seisukohti väljendati meie peadirektoraadi talituste ja tööturu osapoolte esindajate vahel toimunud arutelude käigus.”

„Naiste esindatuse suurendamine ettevõtete juhatuses võib aidata suurendada ettevõtete tulukust ja edendada jätkusuutlikku majanduskasvu.”

„Järgmisel 12 kuul on ettevõtetel viimane võimalus näidata, et iseregulatsioon toimib. Loodan, et ettevõtted kasutavad seda võimalust ja seadusandjatel ei ole tarvis sekkuda.”

„Oluline on eelkõige tulemus. Minu eesmärk on suurendada naiste osakaalu börsil noteeritud suuremate Euroopa ettevõtete juhatuses 2015. aastaks 30%-ni ja 2020. aastaks 40%-ni.”

„Kutsun kõiki börsil noteeritud ettevõtteid kogu Euroopas üles kirjutama alla lubadusele suurendada naiste osalust ettevõtete juhatuses ja kujundama oma ettevõttes välja toimiv strateegia juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arvu suurendamiseks.”

„Ühe aasta möödudes, rahvusvahelisel naistepäeval (8. märts 2012) hindab komisjon, kas aasta jooksul on tehtud märkimisväärseid edusamme ja kas ettevõtted on kujundanud välja toimivad iseregulatsiooni strateegiad, mis aitavad suurendada naiste osakaalu otsusetegijate seas. Kui 2012. aasta märtsiks on saavutatud märkimisväärseid tulemusi, on mul rõõm Euroopa ettevõtjaid selle eest tunnustada. Kui edusamme tehtud ei ole, tuleb mul võtta seadusandlikke meetmeid.”

Komisjoni ning äriliidrite – tegevjuhid ja juhatuse esimehed – ja tööturu osapoolte tänast kohtumist juhtisid Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding ja Euroopa Keskpanga juhatuse liige Gertrude Tumpel-Gugerell. Kohtumine on samm edasi äriühingute juhatuses ja Euroopa suurimate ettevõtete kõrgemas juhtkonnas soolise tasakaalu saavutamises. Komisjon esitas täna uued näitajad, mille kohaselt Euroopa suurimate ettevõtete juhatuse liikmete seas on naisi ainult 12% ja juhatuse esimees on 97% juhtudest meesterahvas. Möödunud aastatel on edusammud olnud väga aeglased: viimase seitsme aasta jooksul on naiste osakaal ELi ettevõtete juhatuse liikmete seas suurenenud vaid veidi üle poole protsendipunkti aastas. Sellise tempo juures ja juhul, kui meetmeid ei võeta, kulub ettevõtete juhatuses mõistliku soolise tasakaalu saavutamiseks (40% kummastki soost) veel 50 aastat. Vahepeal jätavad börsil noteeritud ELi ettevõtted aga ära kasutamata andekate naiste võimed.

Liikmesriigid ja ettevõtted on võtnud olukorra parandamiseks mitmesuguseid meetmeid alates nn leebetest meetmetest, nagu äriühingu üldjuhtimise eeskirjad ja hartad, ning lõpetades seadusandlike meetmetega, nagu sookvootide kehtestamine.

„Lubadus aidata Euroopas suurendada naiste osalust ettevõtete juhatuses” on kättesaadav asepresident Redingi veebisaidil. See aitab jälgida, milliseid samme astuvad ettevõtted juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arvu suurendamiseks. Iga börsil noteeritud ettevõte võib dokumendile alla kirjutada ja anda sellega head eeskuju. Ühe aasta möödudes hindab Euroopa Komisjon olukorda uuesti ja otsustab, milliseid meetmeid on edaspidi tarvis võtta.


Side Bar