Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/642

V Bruseli 2. decembra 2010

Bezpečnosť cestnej premávky – cezhraničné presadzovanie právnych predpisov

1. Čo presne znamená cezhraničné presadzovanie právnych predpisov?

Stíhanie a sankcie za dopravné priestupky, ktorých sa dopustil vodič vozidla evidovaného v inom členskom štáte, ako je členský štát, na území ktorého k danému priestupku došlo.

2. Prečo má Komisia v úmysle podniknúť kroky v tejto oblasti?

Ako už bolo oznámené v súbore usmernení pre európsku politiku bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020, prijatie a vykonávanie tejto smernice o cezhraničnom presadzovaní právnych predpisov je jedným zo súboru dôležitých opatrení, ktoré sa majú prijať v nadchádzajúcich rokoch v súlade s cieľom znížiť do roku 2020 počet smrteľných dopravných nehôd o polovicu.

3. V čom spočíva problém?

V súčasnosti za daných okolností vodič, ktorý sa dopravného priestupku dopustil s automobilom evidovaným v inej krajine Európskej únie, zostáva až na malé výnimky nepotrestaný, pretože je ťažké zistiť jeho totožnosť alebo overiť adresu, pod ktorou je vozidlo evidované.

4. Na ktoré priestupky sa vzťahuje navrhovaná smernica?

Komisia pôvodne navrhovala sústrediť sa na štyri priestupky, ktoré vedú k 75 % smrteľných dopravných nehôd, t. j. na prekročenie povolenej rýchlosti, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, nepoužitie bezpečnostných pásov a nezastavenie na červenú na križovatke vybavenej svetelným signalizačným zariadením.

Tento návrh sa má teraz rozšíriť tak, aby sa vzťahovať na ďalšie priestupky, ako je napríklad vedenie vozidla pod vplyvom omamných látok, nepoužitie ochrannej prilby, nezákonné použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla, nezákonné použitie odstavných pruhov.

5. Budú sa týmto návrhom harmonizovať sankcie za dopravné priestupky v celej EÚ? Nie.

Smernica neobsahuje harmonizáciu povahy priestupku ani postihov za tento priestupok. O nich sa bude rozhodovať podľa vnútroštátneho práva krajiny, v ktorej k priestupku došlo.

Je takisto dôležité poznamenať, že tento návrh sa týka iba peňažných trestov; trestné body spojené s vodičským preukazom a odobratie vodičského preukazu nie sú predmetom tohto návrhu.

6. Ako bude tento systém fungovať? Ako to umožní orgánom vystopovať osoby zo zahraničia, ktoré sa dopustili priestupku?

Použitím elektronickej siete slúžiacej na výmenu údajov, ktorá umožňuje zistiť totožnosť držiteľa registrácie vozidla. Po zistení mena a adresy vlastníka vozidla sa tejto osobe zašle úradné oznámenie o priestupku. Vzor tohto oznámenia je ustanovený v navrhovanej smernici. O preklad zaslaného listu do jazyka použitého v doklade o registrácii vozidla sa má postarať členský štát priestupku (čiže ten, v ktorom bol priestupok spáchaný).

7. Čo sa stane v prípade, keď osoba, ktorá sa dopustila priestupku, nie je držiteľom registrácie vozidla?

Oznámenie o priestupku, ktoré je zaslané držiteľovi registrácie vozidla, obsahuje aj odpovedný formulár, prostredníctvom ktorého má táto osoba možnosť poskytnúť príslušné údaje na zistenie totožnosti vodiča.

8 Čo sa stane, keď adresát jednoducho ignoruje žiadosť o poskytnutie údajov?

Už existuje rámcové rozhodnutie Rady o vzájomnom uznávaní peňažných sankcií, ktoré sa takisto vzťahuje na dopravné priestupky. Podľa tohto rámcového rozhodnutia Rady sa predpokladá, že konečné rozhodnutie o zaplatení pokuty prijaté v jednom členskom štáte ďalšie členské štáty uznajú.

Návrh smernice o cezhraničnom presadzovaní práva pri dopravných priestupkoch platí pre predchádzajúce štádiá, keďže sa sústreďuje na zistenie totožnosti osoby, ktorá sa dopustila priestupku. Rámcové rozhodnutie sa však použije ako krajný prostriedok v prípade nezaplatenia pokuty touto osobou.

9. Čo presne Komisia očakáva od členských štátov?

Členské štáty budú mať po schválení konečného znenia smernice dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva. Počas tejto lehoty si zriadia systém výmeny údajov a začnú ho prevádzkovať. Členské štáty takisto môžu využívať existujúce siete na výmenu informácií o evidenčných číslach vozidiel zriadené na boj proti kriminalite na úrovní EÚ. Výmeny informácií uskutočnia vnútroštátne orgány zodpovedné za doklady o registrácii vozidla.

10. Aký vplyv bude mať toto opatrenie? Aká je závažnosť problémov spôsobovaných vodičmi vozidiel, ktorí nemajú trvalý pobyt v príslušnom členskom štáte?

  • Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v príslušnom členskom štáte, sa na cestnej premávke v EÚ podieľajú približne 5 %, a pritom vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v príslušnom členskom štáte a ktorí prekročili povolenú rýchlosť, sa na všetkých rýchlostných priestupkoch spáchaných v EÚ podieľajú 15 %.

  • Pravdepodobnosť, že zahraničný vodič sa dopustí priestupku, je trikrát vyššia, než v prípade domáceho vodiča.

  • V prípade štátov, ako je Francúzsko, kde miera tranzitu a turistického ruchu je vysoká, rýchlostné priestupky, ktorých sa dopustili občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v príslušnom členskom štáte, môžu dosiahnuť 25 % z celkového počtu priestupkov a počas veľmi rušných období v roku môžu dosiahnuť 40 až 50 %.

  • V súvislosti s tým bude kladný účinok tohto opatrenia osobitne zaujímavý pre krajiny ako napríklad Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Španielsko.

  • Opatrenie by okrem toho malo mať silný odrádzajúci účinok a malo by motivovať vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy platné v hostiteľskej krajine.

Týmto opatrením na zvýšenie bezpečnosti na cestách sa navyše zruší beztrestnosť zahraničných vodičov, ktorou sa v súčasnosti vytvára u domácich vodičov pocit nespravodlivosti a výrazne sa znižuje kladný postoj verejnosti k presadzovaniu predpisov. Zaistí sa ním rovnaké zaobchádzanie so zahraničnými i domácimi vodičmi.

11. Aké opatrenia prijme Komisia a členské štáty na zaistenie ochrany údajov o vodičoch?

Opatrenie rešpektuje predpisy o ochrane osobných údajov. Podľa navrhovanej smernice dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa v rámci tohto systému zaznamenávajú a vymieňajú, ako aj na ich opravu a vymazanie.

12. Súvislosti

Akčný program Komisie týkajúci sa bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020

V júli 2010 Európska komisia prijala ctižiadostivé plány na zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách v Európe o polovicu v priebehu ďalších desiatich rokov. Navrhované iniciatívy siahajú od stanovenia vyšších štandardov pre bezpečnosť vozidiel až po zlepšenie výcviku účastníkov cestnej premávky a posilnenie presadzovania pravidiel cestnej premávky. Pri príležitosti začatia realizácie tohto akčného programu Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, povedal: „Na cestách Európy každý deň zomrie sto ľudí. Od roku 2001 sme veľmi pokročili a podarilo sa nám zachrániť takmer 80 000 ľudských životov. Ale počet smrteľných dopravných nehôd a zranení na našich cestách je stále neprijateľný. Zohľadňujeme, na akom druhu áut motoristi jazdia, kam cestujú a ako vedú vozidlá, a do roku 2020 chceme o polovicu znížiť počet úmrtí, ku ktorým dochádza pri dopravných nehodách.“

Akčný program o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011-2020: ustanovuje viacero iniciatív so zameraním na zlepšenie vozidiel, infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky. Ide o týchto sedem strategických cieľov: zlepšenie bezpečnostných opatrení pre nákladné a osobné automobily; výstavba bezpečnejších ciest; vývoj inteligentných vozidiel; zvýšenie kvality odbornej prípravy na získanie vodičského preukazu a výcviku vodičov; lepšie presadzovanie predpisov; opatrenia zamerané proti zraneniam; zvýšená pozornosť venovaná motocyklistom. .

Pozri aj: IP/10/642


Side Bar