Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/587

Брюксел, 18 ноември 2010 г.

Бележка за контекста: Съобщение на Комисията относно бъдещето на ОСП

Днес Европейската комисия прие съобщение относно бъдещето на ОСП, озаглавено „ОСП през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“. Този документ бележи началото на процес на консултации, който ще продължи до следващата пролет и който ще позволи на Комисията да подготви законодателни предложения до лятото на 2011 г. Реформираната ОСП трябва да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

В какви насоки работи Комисията, за да направи европейското земеделие по-конкурентоспособно?

Конкурентоспособността на земеделския сектор в дългосрочен план се дължи на способността му да преодолява предизвикателството, което представляват измененията на климата и устойчивото използване на природните ресурси, като същевременно се увеличава неговата продуктивност. За да се постигне това, е необходимо да се запази способността на земеделието в цяла Европа да докаже, че е иновативно, да инвестира и да се справя с промените на пазара. В съобщението на Комисията се предлагат няколко ключови елемента. На първо място — да се преразгледа структурата на преките плащания. Те трябва да включват „екологичен“ елемент за екологична конкурентоспособност и да се разпределят по по-справедлив и по-прозрачен начин. След това трябва да се положат повече усилия в областта на иновациите и борбата срещу изменението на климата в рамките на програмите за развитие на селските райони. На последно място е необходимо да се работи за по-голяма прозрачност на хранителната верига и да се проучи възможността за предоставяне на държавите-членки на нови средства за борба срещу прекомерната нестабилност на цените на селскостопанските суровини.

Защо е необходимо ОСП да бъде по-справедлива?

Наследени от миналото критерии за помощ. Референтните критерии за преките плащания за земеделските стопани на старите държави-членки на ЕС са от периода 2000—2002 г. Сумите са определени въз основа на обемите на производство по това време. Необходимо е те да се превърнат в по-обективен и по-справедлив механизъм за всички земеделски стопани и държави-членки.

Вземане под внимание на разширяването на ЕС. В момента съществуват два референтни механизма за преките помощи. Един механизъм за старите държави-членки — на базата на критерии от миналото, и друг — за държавите-членки, присъединили се към ЕС от 2004 г. насам — въз основа на единна сума на хектар. Трябва да се въведе нова справедлива и прозрачна система, адаптирана за целия ЕС.

По-голяма подкрепа за разнообразието на европейското земеделие. Референтните критерии трябва да включват икономическото измерение на преките плащания, насочени към подпомагане на селскостопанските доходи, както и тяхното екологично измерение (гарантиране на производството на обществени блага от земеделските стопани). Обект на проучване са икономически и политически осъществими решения, с цел да се създадат условия за справедливо подпомагане, което отчита редица параметри, отнасящи се до социалния, икономическия и екологичния контекст, в който работят земеделските стопани.

Трябва ли да бъдат ограничени преките плащания?

Преките помощи представляват подпомагане на доходите, което е от съществено значение за поддържането на земеделието в цяла Европа. Поради това следва да се гарантира, че публичните помощи са насочени към активните земеделски стопани, които наистина се нуждаят от тях. При превишаване на определена сума помощите спират да бъдат уместни, освен ако няма конкретни доказателства, свързани с наета работна ръка, които да ги оправдават.

Може ли ОСП да бъде по-полезна за малките стопанства?

Не става въпрос да се помага на стопанства, които не са жизнеспособни, а да се стимулира тяхната интеграция на пазара. ОСП трябва да бъде опростена. Административните процедури затрудняват достъпа на малките стопанства до помощите по ОСП, въпреки че тези стопанства играят важна икономическа роля в динамиката на някои селски райони. ОСП трябва да се опрости, за да се осигури справедлив достъп до публичните политики за всички икономически участници.

Ще има ли специална помощ за районите в неблагоприятно положение?

Предвидената понастоящем помощ в рамките на програмите за развитие на селските райони няма да бъде засегната. Поддържането на земеделието в области, в които производството е по-трудно, е от съществено значение за запазването на биоразнообразието и на динамичните селски райони. Специфичните природни ограничения следователно също могат да бъдат взети под внимание при изчисляването на преките плащания.

Кои земеделски практики ще бъдат насърчавани за борба с изменението на климата и за опазване на околната среда?

На този етап не съществува изчерпателен списък на земеделските практики, които ще бъдат подпомагани посредством „екологичен“ компонент на преките плащания. В момента се извършва оценка на въздействието, за да се определят най-подходящите техники. Могат да бъдат включени например поддържането на зелената покривка, редуването на културите, създаването на площи под угар с екологична цел или постоянните пасища.

Поддържането на зелена покривка през зимния период се състои в засяване на някои растения веднага след прибирането на реколтата. Това позволява да се обогатят почвите, да се подобри способността им за задържане на вода и да се води борба с ерозията. Това позволява също така да се произвеждат така наречените „междинни култури“.

Редуването на културите е традиционен метод, с който се използва способността на почвата да се възстановява. Ползата от този метод е, че се намалява употребата на химически продукти (пестициди, хербициди, торове).

Пасищата съдържат голямо биологично разнообразие. Те са екосистеми с висока добавена стойност по отношение на почвата, използването на водата, поглъщането на въглерода и по отношение на ландшафта.

Площите под угар с екологична цел обогатяват земеделските екосистеми, като запазват убежищата на флората и фауната. За да се използва целият им потенциал, площите под угар трябва да се косят много внимателно, за да се запази развитието на малките храсти.

Необходимо ли е да се запазят двата стълба на ОСП?

Двата стълба са два взаимно допълващи се аспекта на ОСП. Първият стълб трябва да подпомага земеделските стопани ежегодно за посрещане на общи за целия ЕС предизвикателства. Вторият стълб, включително подходът по „Leader“, представлява многогодишен и гъвкав инструмент за инвестиции, адаптиран към местните реалности на всяка държава-членка, по-специално в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите, борбата срещу изменението на климата и устойчивостта на земеделието.

Защо в съобщението няма подробна информация по някои въпроси?

В съобщението на Комисията не се разглеждат всички подробности на реформата. Трябва да се изчакат законодателните предложения, които ще бъдат представени до лятото на 2011 г. Представеният днес текст е документ за политиката, който представя основните насоки въз основа на предизвикателствата, посочени по време на публичната дискусия, която се проведе в началото на годината. От настоящия момент до представянето на законодателните предложения ще бъдат извършени конкретни оценки на въздействието, за да се определят най-подходящите и ефективни инструменти за отговор на определените в съобщението цели.

Кои са следващите етапи след публикуването на съобщението?

Съобщението на Комисията ще бъде обсъдено в Съвета и в Европейския парламент, както и в Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите на ЕС. Комисията ще организира консултация, по време на която заинтересованите страни ще бъдат поканени да представят своите виждания за вариантите и да допринесат за оценката на въздействието на различните варианти, като представят анализи. Като се вземат предвид подробните оценки на въздействието, които са в ход за всеки от вариантите в съобщението, Комисията ще изготви законодателни предложения, които ще бъдат представени през лятото на 2011 г. Те ще следват процедурата за съвместно вземане на решения, която се прилага за първи път за реформа на ОСП след влизането в сила на новия Договор. Реформираната ОСП трябва да влезе в сила през 2014 г.

Кои са предизвикателствата пред европейското земеделие в бъдеще?

Продоволственото снабдяване. Според експерти на ФАО увеличението на световното население и промяната в навиците на хранене ще доведе до нарастване на търсенето на земеделски продукти с 50 % до 2030 г. и със 70 % до 2050 г. Европа трябва да поеме своя дял от отговорността на международно равнище, като поддържа капацитета си за производство на качествени продукти в достатъчно количество, като в същото време се спазват много високи здравни стандарти и се насърчават устойчиви производствени практики, за да не се вреди на околната среда.

Устойчиво използване на природните ресурси. Земеделският сектор е един от ключовите ползватели на почвите, водите и биологичното разнообразие и играе ключова роля в състава на ландшафта. Близо 14 милиона стопанства управляват повече от половината от европейската територия. Земеделието и горското стопанство обхващат 80 % от европейската територия. Земеделието може да предложи конкретни отговори за борба с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Освен това земеделските стопани трябва да адаптират своите практики с оглед на глобалното затопляне.

Балансирано развитие на селските райони. Земеделието е икономическият двигател в повечето селски райони и основата на европейската верига на предлагането на земеделски продукти. Като цяло в сектора на земеделските продукти работят 17,5 милиона души (13,5 % от тях са в промишлеността). От съществено значение е работните места в земеделието да останат достатъчно привлекателни, по-конкретно за да се осигури минимално подновяване на поколенията. Земеделските доходи представляват само 40 % от средните доходи в Европа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ НА ТРИТЕ ШИРОКООБХВАТНИ ВАРИАНТА НА ПОЛИТИКА

Преки плащания

Пазарни мерки

Развитие на селските райони

Вариант 1

Въвеждане на по-справедливо разпределяне на преките плащания между държавите-членки (като в същото време се остави непроменена настоящата система за преки плащания)

Засилване на инструментите за управление на риска

При необходимост рационализиране и опростяване на съществуващите пазарни инструменти

Запазване на насочеността на проверката на състоянието към увеличаване на средствата за посрещане на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, водите, биоразнообразието, енергията от възобновяеми източници и иновациите.

Вариант 2

Въвеждане на по-справедливо разпределяне на преките плащания между държавите-членки и значителна промяна на тяхното определяне.

Преките плащания ще се състоят от:

• основна ставка, служеща за подпомагане на доходите,

• задължителна допълнителна помощ за конкретни обществени блага с екологична насоченост чрез прости, обобщени, годишни и недоговорни агро-екологични дейности въз основа на допълнителните разходи за извършване на тези дейности,

• допълнително плащане за компенсиране на специфични природни ограничения,

• и доброволен компонент за обвързана с производството помощ за конкретни сектори и региони1,

Въвеждане на нова схема за малките стопанства.

Въвеждане на таван за основната ставка, като същевременно се взема предвид приносът на големите стопанства към заетостта в селските райони.

При необходимост подобряване и опростяване на съществуващите пазарни инструменти

Адаптиране и допълване на съществуващите инструменти, за да съответстват по-добре на приоритетите на ЕС, като помощта се съсредоточава върху околната среда, изменението на климата и/или върху преструктурирането и иновациите, и за да подсилят регионалните/местните инициативи.

Засилване на съществуващите инструменти за управление на риска и въвеждане на незадължителен инструмент за стабилизиране на доходите, съвместим със „зелената кутия“ на СТО, с цел компенсиране на съществените загуби на доход.

Може да се предвиди някакво преразпределяне на средствата между държавите-членки въз основа на обективни критерии.

Вариант 3

Постепенно спиране на преките плащания в текущия им вид

Вместо тях предоставяне на ограничени плащания за екологични обществени блага и допълнителни плащания за специфични природни ограничения

Премахване на всички пазарни мерки, с потенциално изключение на клаузите за смущения, които клаузи могат да се активират в случай на тежки кризи

Мерките ще бъдат съсредоточени основно върху измененията на климата и екологичните аспекти

1 :

Той ще е равностоен на настоящата обвързана с производството помощ, изплащана по член 68 и по други мерки за обвързана с производството помощ.


Side Bar