Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bryssel den 10 november 2010

Hur justeras EU-tjänstemännens löner och pensioner? Justeringen 2010/11

I tjänsteföreskrifterna fastställs tydliga regler för den årliga justeringen av EU-tjänstemännens löner och pensioner. Detta gäller tjänstemän vid alla institutioner och byråer. Justeringen kopplas till utvecklingen av köpkraften för tjänstemän i den offentliga förvaltningen i åtta medlemsstater, och motsvarar 76 procent av EU:s BNP. EU- tjänstemännens löner går alltså I samma riktning som lönerna för offentliga tjänstemän i de berörda åtta länderna (Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg). Reglerna ger inte kommissionen eller rådet rätt att använda andra kriterier.

Metoden för justering av löner och pensioner utgjorde en integrerad del av hela reformpaketet 2004. Genom detta paket beslutades också om inrättande av kategorin kontraktsanställda med lägre löner, om högre pensionsålder, lägre pensionsrättigheter, högre pensionsavgifter och en särskild avgift som ökar varje år till 2012 (upp till max 5,5 %) och lägre ingångslöner.

Metoden för justering enligt tjänsteföreskrifterna garanterar att utvecklingen av köpkraften för nationella offentliga tjänstemän och EU:s tjänstemän är parallell. Om köpkraften minskar i de åtta ovan nämnda medlemsländerna innebär det en liknande minskning av köpkraften för EU:s tjänstemän. För tjänstemän som jobbar vid huvudkontoren ska lönejusteringen ses mot bakgrund av utvecklingen av levnadskostnaderna i Bryssel (justeringsbeloppet uppnås genom att man multiplicerar det index som motsvarar variationerna i levnadskostnader i Bryssel med den särskilda indikator som mäter förändringar i köpkraften för nationella tjänstemän). För EU-tjänstemän som arbetar någon annanstans tillämpas index som jämför levnadskostnaderna på deras anställningsort med dem i Bryssel.

Eurostat beräknar justeringen utifrån statistik som lämnas in av de åtta medlemsländerna och rådet ska fatta ett beslut före utgången av varje år.

Det finns alltid ett tidsglapp eftersom den årliga justeringen grundas på siffror från medlemsländerna som återspeglar utvecklingen under det föregående referensåret och som bestämmer justeringen av EU-tjänstemännens löner och pensioner för påföljande år. Därför återspeglas en del av löneminskningarna nyligen på nationell nivå i detta års justering. Andra kommer att påverka nästa års justering. Kritiken mot metoden förra året berodde på tidsglappet innan Eurostat fick in de nationella uppgifterna.

Metoden har visat sig fungera under åren, eftersom den är rättvis för personalen och för skattebetalarna i EU genom att justeringen av lönerna vid EU:s institutioner kopplas till utvecklingen av köpkraften för offentliga tjänstemän i medlemsländerna. Den har betytt att det inte har behövts årliga förhandlingar om lönerna med rådet.

Hur ser läget ut för 2010/11?

Köpkraften hos offentliga tjänstemän i de åtta referensmedlemsländerna minskade med 2,0 %.

Detta måste återspeglas på EU-nivå för EU:s tjänstemän.

Det internationella Brysselindexet – som är ett riktat inflationsindex för utomlands stationerad personal i Bryssel som är referensort – är + 2,4 %. För att komma till en minskning i köpkraft med – 2,0 %, måste lönerna höjas med + 0,4 % för personal i Bryssel och Luxemburg (de behandlas på samma sätt).

Obs: Det belgiska inflationsindexet är högre (+ 2,7 %) än det riktade internationella indexet, som beror på de olika köpmönstren hos lokalbefolkningen och hos befolkningen som tillhör gruppen utomlands stationerade (t.ex. en högre andel internationella resor och kommunikationskostnader och hyreskostnader än för lokalbefolkningen).

En löneökning på + 0,4 % i Bryssel och Luxemburg betyder inte att denna ökning gäller alla anställningsorter för EU-tjänstemän. Det är minskningen på 2,0 % i köpkraft som ska återspeglas på alla anställningsorter och som leder till olika justeringar på olika platser.

I Varese i Italien som efter Bryssel och Luxemburg är det tredje största kommissionssätet (Gemensamma forskningscentrumet) med cirka 1500 anställda kommer lönerna att minska med 4,6 % på grund av minskningen i levnadskostnaderna där.

Den definitiva årliga justeringen är högre än de preliminära siffror som offentliggjordes i början av oktober eftersom de uppgifter som medlemsländerna har lämnat till Eurostat har ändrats. Detta beror på att Storbritannien lämnade in ytterligare uppgifter som innebär en lägre minskning av köpkraften för brittiska tjänstemän och att Spanien meddelade att en del av åtstramningsåtgärderna inte skulle tillämpas förrän nästa år.

Sedan 2004 då metoden infördes i tjänsteföreskrifterna har de EU-anställda förlorat 5,3 % av sin köpkraft.

Andra viktiga upplysningar om EU-tjänstemännens löner:

De pensionsavgifter som EU-tjänstemännen ska betala kommer att minska från 11,3 % till 11,0 % av deras månadslöner.

Den speciella avgiften, som är en särskild skatt som infördes 2004 i samband med reformen, kommer att öka från 5,07 % till 5,50 %.

Den totala effekten på budgeten kommer att bli en ökning i utgifter med 9,7 miljoner euro. Detta är en ökning av löne- och pensionsmassan i budgeten på + 0,2 %.

Vad har hänt i målet i domstolen (C-40/10 Kommissionen mot rådet)?

Rådet beslutade enhälligt förra året att inte följa kommissionens förslag som tog hänsyn till ökningarna i medlemsländerna. Rådet antog en ökning på 1,85 % istället för de 3,7 % som hade räknats fram i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

Kommissionen, i egenskap av väktare av fördraget och EU-lagstiftningen, och med Europaparlamentets stöd, lämnade därefter in en begäran om annulering av rådets förordning för att den bröt mot tjänsteföreskrifterna. Hörandet skette den 21 oktober 2010 och domen förväntas under första halvåret 2011.

De viktigaste siffrorna i den årliga justeringen för 2010/2011:

Minskning av köpkraft för offentliga tjänstemän i de åtta referensmedlemsländerna:   - 2,0 %.

Minskning i köpkraft för EU-tjänstemän: - 2,0 %.

Det internationella indexet för Bryssel (inflation): + 2,4 %.

Den belgiska inflationen: + 2,7 %.

Ökning av bruttogrundlön för EU-tjänstemän anställda i Bryssel eller Luxemburg:  + 0,4 %.

Effekt på det totala beloppet för löner och pensioner, inklusive minskningen av pensionsavgiften och ökningen av den särskilda avgiften (skatt): + 0,2 %.

Effekt på den totala budgeten (utkast till budget) 2011: 0,0068 %.

Kontaktpersoner:


Side Bar