Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bruselj, 10. novembra 2010

Izračun prilagoditve plač in pokojnin javnih uslužbencev EU: prilagoditev 2010/11

Kadrovski predpisi določajo jasna pravila za letno prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin javnih uslužbencev Evropske unije v vseh institucijah in agencijah tako, da jih navezujejo na gibanje kupne moči javnih uslužbencev v osmih državah članicah, ki predstavljajo 76 % BDP Evropske unije. Plače javnih uslužbencev EU se tako gibljejo skladno s plačami javnih uslužbencev v teh osmih državah (v Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Belgiji in Luksemburgu). Ta pravila Komisiji in Svetu ne dovoljujejo uporabe drugih meril.

Metoda za prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin je sestavni del svežnja reform iz leta 2004, ki vključuje tudi uvedbo kategorije pogodbenih uslužbencev z nižjimi plačami, višjo upokojitveno starost, manjše pokojninske pravice, višje prispevke za pokojnino, posebno dajatev, ki se zvišuje vsako leto do leta 2012 (do največ 5,5 %), in nižje plače ob zaposlitvi.

Metoda za prilagoditev v skladu s kadrovskimi predpisi zagotavlja vzporednost gibanja kupne moči nacionalnih in evropskih javnih uslužbencev. Zmanjšanje kupne moči v navedenih osmih državah članicah pomeni podobno zmanjšanje kupne moči javnih uslužbencev EU. Za javne uslužbence EU, zaposlene na sedežu, je treba pri prilagoditvi osebnih prejemkov upoštevati gibanje življenjskih stroškov v Bruslju (znesek prilagoditve dobimo, če pomnožimo indeks, ki pomeni spremembo življenjskih stroškov v Bruslju, s posebnim kazalcem, ki meri spremembe kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev). Za javne uslužbence EU, zaposlene drugje, se uporabljajo indeksi primerjave življenjskih stroškov v njihovem kraju zaposlitve s tistimi v Bruslju.

Na podlagi statističnih podatkov, ki jih posreduje osem držav članic, Eurostat izračuna prilagoditev, Svet pa do konca vsakega leta o njej sprejme odločitev.

Letna prilagoditev plač uslužbencev EU temelji na podatkih, ki jih pošljejo države članice in odražajo spremembe v predhodnem referenčnem letu, določajo pa prilagoditev plač in pokojnin javnih uslužbencev EU za naslednje leto, kar pomeni, da je pri prilagoditvi vedno zamik. Tako se v letošnji prilagoditvi odražajo nekatera nedavna znižanja plač na nacionalni ravni, druga pa bodo vplivala na prilagoditev v prihodnjem letu. Lanskoletne kritike metode so bile posledica časovnega zamika zaradi pošiljanja nacionalnih podatkov Eurostatu.

Ta metoda se je sčasoma izkazala za učinkovit mehanizem, ki je pravičen do zaposlenih in do evropskih davkoplačevalcev, ker prilagoditev plač v institucijah EU povezuje z gibanjem kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev. Poleg tega od uvedbe te metode ni več potrebe po spornih vsakoletnih pogajanjih o plačah s Svetom.

Prilagoditev 2010/11

Kupna moč javnih uslužbencev v osmih referenčnih državah članicah se je zmanjšala za 2,0 %.

To je treba upoštevati na evropski ravni za javne uslužbence Evropske unije.

Bruseljski mednarodni indeks – ciljni indeks inflacije za uslužbence na delu v tujini, zaposlene v Bruslju, ki je referenčni indeks, znaša +2,4 %. Da se lahko pri plačah upošteva zmanjšanje kupne moči za 2,0 %, jih je treba za uslužbence v Bruslju in Luxembourgu (obe mesti se obravnavata enako) povišati za 0,4 %.

OPOMBA: Belgijski indeks inflacije je višji (+2,7 %) od ciljnega mednarodnega indeksa, saj temelji na različnih vzorcih kupovanja lokalnega prebivalstva in ljudi na delu v tujini (tj. večji delež stroškov za mednarodna potovanja in komunikacije ter za najem stanovanj kot pri lokalnem prebivalstvu).

Povišanje plač za 0,4 % v Bruslju in Luxembourgu ne pomeni povišanja v drugih krajih zaposlitve javnih uslužbencev EU. Nasprotno pa je treba v vseh krajih zaposlitve upoštevati 2,0-odstotno zmanjšanje kupne moči, ki v različnih centrih pomeni različne prilagoditve.

V Vareseju v Italiji na primer, ki je za Brusljem in Luxembourgom s 1 500 zaposlenimi po številu uradnikov Komisije njen tretji največji center (Skupno raziskovalno središče), se bodo plače znižale za 4,6 % skladno z znižanjem tamkajšnjih življenjskih stroškov.

Dokončni znesek letne prilagoditve je zaradi spremembe podatkov, ki so jih države članice poslale Eurostatu, višji od začasnega, napovedanega na začetku oktobra. Združeno kraljestvo je namreč Eurostatu zagotovilo dodatne podatke, zaradi katerih se je dodatno zmanjšala kupna moč britanskih javnih uslužbencev, Španija pa je sporočila, da se bo del varčevalnih ukrepov uporabljal samo naslednje leto.

Uslužbenci EU so od leta 2004, ko je bila ta metoda vključena v kadrovske predpise, izgubili 5,5 % kupne moči.

Drugi elementi, pomembni za osebne prejemke javnih uslužbencev EU

Prispevki za pokojnino javnih uslužbencev EU se bodo z 11,3 % zmanjšali na 11,0 % mesečne plače.

Posebna dajatev, ki je posebni davek, uveden leta 2004 v okviru reforme, se bo povečala s 5,07 % na 5,50 %.

Skupni vpliv na proračun bo povečanje izdatkov za 9,7 milijona EUR. To je povečanje mase proračunskih virov za plače in pokojnine za 0,2 %.

Razvoj zadeve na Sodišču (C-40/10, Komisija proti Svetu)

Svet je lani soglasno odločil, da ne bo upošteval predloga Komisije, v katerem je bilo upoštevano povišanje plač v državah članicah. Svet je sprejel 1,85-odstotno povišanje namesto 3,7-odstotnega, izračunanega po metodi iz kadrovskih predpisov.

Komisija je v vlogi varuha Pogodbe in prava EU ter s podporo Evropskega parlamenta naknadno vložila tožbo za razglasitev Uredbe Sveta za nično zaradi kršitve kadrovskih predpisov. Obravnava je potekala 21. oktobra 2010, sodba pa naj bi bila izdana v prvi polovici leta 2011.

Letna prilagoditev 2010/2011 v številkah

Zmanjšanje kupne moči javnih uslužbencev v osmih referenčnih državah članicah: –2,0 %.

Zmanjšanje kupne moči javnih uslužbencev EU: –2,0 %.

Bruseljski mednarodni indeks (indeks inflacije): +2,4 %.

Belgijska inflacija: +2,7 %.

Povišanje bruto osnovne plače javnih uslužbencev EU, zaposlenih v Bruslju ali Luxembourgu: +0,4 %.

Vpliv na skupni znesek za plače in pokojnine, vključno z zmanjšanjem prispevka za pokojnine in povišanjem posebne dajatve (davka): +0,2 %.

Vpliv na skupni proračun (predlog) za leto 2011: 0,0068 %.


Side Bar