Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

V Bruseli 10. novembra 2010

Výpočet úpravy platov a dôchodkov úradníkov EÚ: úpravy na rok 2010/11

Služobný poriadok ustanovuje jasné pravidlá pre ročné úpravy platov a dôchodkov pre úradníkov EÚ vo všetkých inštitúciách a agentúrach, a to tak, že ich viaže na vývoj kúpnej sily úradníkov v ôsmich členských štátoch, ktoré predstavujú 76 % HDP EÚ. Platy úradníkov EÚ sa preto pohybujú úmerne s platmi úradníkov v týchto ôsmich štátoch (Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko). Tieto pravidlá neumožňujú Komisii ani Rade uplatňovať iné kritériá podľa vlastného uváženia.

Metóda úpravy platov a dôchodkov bola súčasťou celkového balíka reforiem v roku 2004, v rámci ktorého sa zároveň vytvorila kategória zmluvných zamestnancov s nižšími platmi, vyšším vekom odchodu do dôchodku, nižšími dôchodkovými právami, vyššími dôchodkovými príspevkami, osobitným odvodom, ktorý sa do roku 2012 každoročne zvyšuje (až do 5,5 %) a nižšími nástupnými platmi.

Metóda úpravy podľa Služobného poriadku zabezpečuje paralelu medzi vývojom kúpnej sily úradníkov v jednotlivých štátoch a úradníkov európskej verejnej správy. Strata kúpnej sily v uvedených ôsmich členských štátoch sa premieta do obdobnej straty kúpnej sily úradníkov EÚ. V prípade úradníkov pracujúcich v Bruseli zohľadňuje úprava platov vývoj životných nákladov v Bruseli (výška úpravy sa vypočítava vynásobením indexu zmeny životných nákladov v Bruseli osobitným ukazovateľom, ktorým sa merajú zmeny kúpnej sily úradníkov v jednotlivých štátoch). V prípade úradníkov EÚ pracujúcich na iných miestach sa uplatňujú indexy, ktoré porovnávajú životné náklady v ich mieste pracoviska so životnými nákladmi v Bruseli.

Eurostat vypočítava výšku úpravy na základe štatistických údajov, ktoré predkladá týchto osem členských štátov a Rada musí prijať príslušné rozhodnutie pred koncom každého roka.

Pritom zakaždým dochádza k časovému oneskoreniu, pretože ročné úpravy vychádzajú z údajov poskytnutých členskými štátmi, ktoré odrážajú vývoj v predchádzajúcom referenčnom roku a ktoré určujú úpravu platov a dôchodkov úradníkov EÚ na ďalší rok. Určité nedávne znižovania platov na úrovni členských štátov sa preto zohľadnia v tohtoročnej úprave. Ostatné ovplyvnia budúcoročnú úpravu. Minuloročná kritika metódy úpravy bola výsledkom časového oneskorenia, kým Eurostat získal údaje jednotlivých štátov.

Táto metóda dlhodobo preukazuje svoju hodnotu ako mechanizmus, ktorý je spravodlivý voči zamestnancom a európskym daňovým poplatníkom tým, že viaže úpravu miezd v inštitúciách EÚ na vývoj kúpnej sily štátnych úradníkov v členských štátoch. Týmto spôsobom sa odstránila aj potreba zložitých každoročných vyjednávaní o mzdách s Radou.

Ako vyzerá situácia pre roky 2010 – 2011?

Kúpna sila úradníkov v ôsmich členských štátoch klesla o 2,0 %.

Tento vývoj je potrebné zohľadniť na európskej úrovni v prípade úradníkov Európskej únie.

Bruselský medzinárodný index – cielený inflačný index pre vyslaných pracovníkov v Bruseli, ktorý je referenčnou hodnotou, predstavuje nárast o 2,4 %. Aby sme dosiahli pokles kúpnej sily o 2,0 %, je potrebné zvýšiť platy o 0,4 % pre zamestnancov v Bruseli a Luxemburgu (vzťahujú sa na nich rovnaké podmienky).

Dôležité upozornenie: Belgický inflačný index je vyšší (+ 2,7 %) ako cielený inflačný index, ktorý vychádza z rôznych nákupných zvyklostí miestnych obyvateľov a vyslaných pracovníkov (napr. vyššie náklady spojené s vyššou mierou cestovania do zahraničia a komunikáciou a s častejším prenajímaním nehnuteľnosti ako miestne obyvateľstvo).

Zvýšenie platu o  0,4 % v Bruseli a Luxemburgu neznamená, že toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky miesta, kde úradníci EÚ pracujú. V prípade všetkých miest zamestnania je potrebné zohľadniť pokles kúpnej sily o 2,0 %, ktorý vedie k rôznym úpravám v jednotlivých miestach zamestnania.

Napríklad pokiaľ ide o mesto Varese v Taliansku, ktoré je po Bruseli a Luxemburgu tretím miestom s najväčším počtom úradníkov Komisie (nachádza sa tam Spoločné výskumné centrum) s cca. 1500 zamestnancami, platy sa znížia o 4,6 % v dôsledku poklesu životných nákladov v tomto meste.

Konečná výška ročnej úpravy platov je vyššia ako predbežná výška zverejnená začiatkom októbra, pretože informácie, ktoré členské štáty poskytli Eurostatu, sa zmenili. Spôsobila to skutočnosť, že Spojené kráľovstvo poskytlo Eurostatu dodatočné údaje, ktoré vedú k nižšiemu poklesu kúpnej sily britských úradníkov, a Španielsko oznámilo, že časť úsporných opatrení začne uplatňovať až od budúceho roku.

Od roku 2004, keď bola táto metóda začlenená do Služobného poriadku, stratili platy úradníkov EÚ 5,3 % svojej kúpnej sily.

Ďalšie relevantné prvky týkajúce sa odmeňovania úradníkov EÚ:

Dôchodkové príspevky, ktoré odvádzajú úradníci EÚ, sa znížia z 11,3 % na 11,0 % ich mesačného platu.

Osobitný odvod, osobitná daň zavedená v roku 2004 v rámci reformy, sa zvýši z 5,07 % na 5,50 %.

Celkový vplyv na rozpočet bude predstavovať zvýšenie výdavkov o 9,7 mil. EUR. Ide o zvýšenie objemu platov a dôchodkov v rozpočte o 0,2 %.

Aký je stav v súdnom konaní (C-40/10 Komisia/Rada)?

Rada vlani jednomyseľne rozhodla, že neprijme návrh Komisie zohľadňujúci zvýšenie platov, ku ktorému došlo v členských štátoch. Rada schválila zvýšenie o 1,85 % namiesto 3,7 % vypočítaných v súlade s metódou ustanovenou v Služobnom poriadku.

Komisia ako strážkyňa zmluvy a právnych predpisov EÚ, ktorú podporuje Parlament, následne podala návrh na zrušenie nariadenia Rady z dôvodu porušenia Služobného poriadku. Vypočutie sa uskutočnilo 21. októbra 2010 a rozsudok možno očakávať v prvej polovici roku 2011.

Hlavné údaje ročnej úpravy pre roky 2010 – 2011:

Zníženie kúpnej sily úradníkov v ôsmich referenčných členských štátoch: – 2,0 %.

Strata kúpnej sily úradníkov EÚ: – 2,0 %.

Bruselský medzinárodný index (inflácia): + 2,4 %.

Inflácia v Belgicku: + 2,7 %.

Nárast hrubého základného platu úradníkov EÚ pracujúcich v Bruseli a Luxemburgu: + 0,4 %.

Vplyv na celkovú sumu vynaloženú na platy a dôchodky zohľadňujúc zníženie dôchodkových príspevkov a zvýšenie osobitného odvodu (dane): + 0,2 %.

Vplyv na celkový rozpočet (návrh rozpočtu) na rok 2011: 0,0068 %.


Side Bar