Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bruksela, dnia 10 listopada 2010 r.

Obliczanie dostosowań wynagrodzeń i emerytur urzędników unijnych: dostosowanie na 2010/11 r.

W regulaminie pracowniczym określono jasne zasady corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników wszystkich instytucji i agencji unijnych, które ustala się w oparciu o zmiany siły nabywczej wynagrodzeń urzędników w ośmiu państwach członkowskich reprezentujących 76% PKB Unii Europejskiej. Dlatego też wynagrodzenia urzędników unijnych zmieniają się w taki sam sposób jak wynagrodzenia urzędników państwowych w tych ośmiu krajach (Niemcy, Francja, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Luksemburg). Zasady te nie pozostawiają Komisji ani Radzie żadnej możliwości zastosowania innych kryteriów.

Metoda dostosowania wynagrodzeń i emerytur była integralną częścią całego pakietu reform z 2004 r., w ramach którego stworzono m.in. oddzielną kategorię agentów kontraktowych, otrzymujących niższe wynagrodzenie, podwyższono próg wieku emerytalnego, zmniejszono uprawnienia emerytalne, zwiększono składki emerytalne, a także wprowadzono składkę tymczasową podwyższaną każdego roku do 2012 r. (maksymalnie do 5,5 proc.) oraz niższe pensje początkowe.

Metoda dostosowania określona w regulaminie pracowniczym zapewnia zgodność pomiędzy zmianami siły nabywczej urzędników administracji krajowych oraz urzędników europejskiej służby cywilnej. Utrata siły nabywczej w ośmiu wspomnianych państwach członkowskich przekłada się na podobną utratę siły nabywczej dla urzędników unijnych. Dostosowanie wynagrodzeń urzędników pracujących w Brukseli należy postrzegać w kontekście zmian w kosztach utrzymania w tym mieście (kwotę dostosowania oblicza się, mnożąc wskaźnik przedstawiający zmianę kosztów utrzymania w Brukseli przez wskaźnik lokalny mierzący zmiany w sile nabywczej urzędników krajowych). Przy obliczaniu dostosowań dla urzędników unijnych pracujących w innych miejscach stosuje się wskaźniki porównujące koszty utrzymania w ich miejscu pracy do kosztów utrzymania w Brukseli.

EUROSTAT oblicza wielkość dostosowania w oparciu o dane statystyczne przekazywane przez osiem państw członkowskich, a Rada musi podjąć stosowną decyzję przed końcem każdego roku.

Zawsze jednak występuje pewne opóźnienie, ponieważ coroczne dostosowanie opiera się na danych liczbowych przekazywanych przez państwa członkowskie, odzwierciedlających kształtowanie się wynagrodzeń w poprzednim roku referencyjnym i określających wielkość dostosowania wynagrodzeń urzędników unijnych na następny rok. Dlatego też niektóre z ostatnich obniżek wynagrodzeń na szczeblu krajowym są odzwierciedlone w tegorocznym dostosowaniu. Inne będą miały wpływ na dostosowanie w przyszłym roku. Wyrażona w zeszłym roku krytyka metody wynikała z długiego okresu, jaki upłynął, zanim Eurostat otrzymał dane krajowe.

Jako że dostosowanie wynagrodzeń pracowników unijnych jest powiązanie ze zmianami siły nabywczej wynagrodzeń urzędników krajowych, metoda ta z czasem sprawdziła się jako mechanizm sprawiedliwy zarówno dla pracowników instytucji UE i europejskich podatników. Ponadto dzięki jej istnieniu uniknięto kontrowersyjnych negocjacji w sprawie wynagrodzeń, które każdego roku trzeba by było prowadzić z Radą.

Jak wygląda sytuacja na 2010/11 r.?

Siła nabywcza wynagrodzeń urzędników w ośmiu referencyjnych państwach członkowskich zmalała o 2,0 %.

Musi to zostać odzwierciedlone na szczeblu europejskim, w ramach wynagrodzeń urzędników Unii Europejskiej.

Międzynarodowy wskaźnik brukselski – celowy wskaźnik inflacji dla pracowników zagranicznych pracujących w tym mieście, stanowiący punkt odniesienia – wynosi 2,4%. Aby osiągnąć zmniejszenie siły nabywczej o 2,0%, wynagrodzenia pracowników w Brukseli i Luksemburgu (obie grupy traktowane są jednakowo) należy zwiększyć o 0,4%.

Uwaga: belgijski wskaźnik inflacji jest wyższy (+ 2,7%) niż celowy wskaźnik międzynarodowy, który opiera się na różnych wzorcach zakupów ludności miejscowej i zagranicznej (np. wyższy niż dla ludności miejscowej odsetek kosztów związanych z podróżami międzynarodowymi i usługami łączności oraz wynajmem zakwaterowania).

Wzrost wynagrodzeń o 0,4% w Brukseli i Luksemburgu nie oznacza, że taki sam wskaźnik wzrostu zostanie zastosowany do wszystkich miejsc zatrudnienia urzędników UE: wszędzie musi zostać odzwierciedlony spadek siły nabywczej o 2,0% i to on będzie podstawą odmiennych dostosowań w różnych ośrodkach.

Na przykład w Varese (Włochy), które po Brukseli i Luksemburgu zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby zatrudnionych pracowników Komisji (we Wspólnym Centrum Badawczym zatrudnionych jest ok. 1500 osób), wynagrodzenia zmniejszą się o 4,6% ze względu na spadek kosztów utrzymania w tym miejscu.

Ostateczna kwota dostosowania rocznego jest wyższa od tymczasowej kwoty ogłoszonej na początku października z powodu zmian w informacjach przekazanych Eurostatowi przez państwa członkowskie. Wynika to z faktu, że Zjednoczone Królestwo przekazało Eurostatowi dodatkowe dane prowadzące do mniej znaczącego zmniejszenia siły nabywczej wynagrodzeń urzędników brytyjskich oraz z zapowiedzi Hiszpanii, że część działań oszczędnościowych zostanie zastosowana dopiero w przyszłym roku.

Od 2004 r., kiedy to wprowadzono omawianą metodę do regulaminu pracowniczego, wynagrodzenia pracowników unijnych straciły 5,3% swojej siły nabywczej.

Inne istotne elementy w kontekście wynagrodzeń urzędników europejskich:

Składka emerytalna, którą muszą płacić urzędnicy europejscy, zmniejszy się z 11,3% do 11,0% ich miesięcznego wynagrodzenia.

Składka tymczasowa, czyli specjalny podatek wprowadzony w ramach reformy w 2004 r., wzrośnie z 5,07% do 5,50%.

Łączny wpływ na budżet będzie polegał na wzroście wydatków o 9,7 mln EUR. Oznacza to wzrost masy wynagrodzeń i emerytur w budżecie o 0,2%.

Co dzieje się w sprawie przed Trybunałem (C-40/10 Komisja przeciwko Radzie)?

W zeszłym roku Rada jednogłośnie podjęła decyzję, aby nie przychylać się do wniosku Komisji o uwzględnienie podwyżek, które miały miejsce w państwach członkowskich. Rada przyjęła podwyżkę w wysokości 1,85% zamiast 3,7% obliczonych zgodnie z metodą określoną w regulaminie pracowniczym.

W związku z tym Komisja – jako strażnik traktatów i prawa unijnego – przy poparciu Parlamentu, wniosła skargę o unieważnienie rozporządzenia Rady z powodu naruszenia regulaminu pracowniczego. Rozprawa odbyła się dnia 21 października 2010 r., a wyroku można się spodziewać w pierwszej połowie 2011 r.

Główne dane dotyczące rocznego dostosowania na 2010/2011 r.

Zmniejszenie w sile nabywczej wynagrodzeń urzędników w ośmiu referencyjnych państwach członkowskich: – 2,0%.

Utrata siły nabywczej wynagrodzeń urzędników unijnych: – 2,0%.

Międzynarodowy wskaźnik brukselski (inflacja): + 2,4%.

Inflacja belgijska: + 2,7%.

Wzrost wynagrodzenia podstawowego brutto urzędników unijnych zatrudnionych w Brukseli lub Luksemburgu: + 0,4%.

Wpływ na łączną kwotę wydatków na wynagrodzenia i emerytury, uwzględniając zmniejszenie składki emerytalnej i zwiększenie składki tymczasowej (podatku): + 0,2%.

Wpływ na projekt całkowitego budżetu na 2011 r.: 0,0068%.


Side Bar