Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

2010–2011 m. ES tarnautojų atlyginimų ir pensijų tikslinimas

Tarnybos nuostatuose nustatytos aiškios visų ES institucijų ir agentūrų tarnautojų atlyginimų ir pensijų metinio tikslinimo taisyklės, pagal kurias ES tarnautojų atlyginimų kitimas susiejamas su aštuonių valstybių narių, kurių BVP sudaro 76 proc. ES BVP, valstybės tarnautojų perkamosios galios kitimu. Taigi ES tarnautojų atlyginimai kinta taip, kaip ir atitinkamų aštuonių šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo) valstybės tarnautojų atlyginimai. Pagal šias taisykles Komisija ar Taryba negali savo nuožiūra taikyti kitų kriterijų.

Atlyginimų ir pensijų tikslinimo metodas buvo sudėtinė 2004 m. reformų paketo dalis. Pagal jį, be kita ko, sukurta nauja sutartininkų kategorija: jiems mokamas mažesnis atlyginimas, vėlesnė pensinio amžiaus riba, jie turi mažesnes pensijų teises, turi mokėti didesnes pensijų įmokas bei specialų iki 2012 m. kasmet didėjantį (daugiausia iki 5,5 proc.) mokestį ir gauna mažesnį atlyginimą įdarbinant.

Tarnybos nuostatuose numatytu tikslinimo metodu užtikrinama, kad valstybių narių valstybės tarnautojų ir Europos tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai. Sumažėjus perkamajai galiai aštuoniose minėtose valstybėse narėse atitinkamai sumažėja ES tarnautojų perkamoji galia. Būstinėse dirbančių pareigūnų atlyginimas tikslinamas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidų Briuselyje pokytį (tikslinimo suma gaunama padauginant pragyvenimo išlaidų Briuselyje kitimo indeksą iš specialaus rodiklio, kuriuo apskaičiuojami atitinkamos šalies valstybės tarnautojų perkamosios galios pokyčiai). Kitur dirbantiems ES pareigūnams taikomi indeksai, kuriais lyginamos pragyvenimo išlaidos jų darbo vietoje su pragyvenimo išlaidomis Briuselyje.

Eurostatas skaičiuoja tikslinimo dydį, remdamasis aštuonių valstybių narių pateiktais statistiniais duomenimis, o Taryba turi priimti sprendimą iki kiekvienų metų pabaigos.

Procedūra visada užtrunka, nes metinis tikslinimas grindžiamas valstybių narių pateikiamais duomenimis, kurie rodo per praėjusius ataskaitinius metus įvykusius pokyčius ir kuriais remiantis nustatomas ateinančių metų ES tarnautojų atlyginimų ir pensijų tikslinimo dydis. Pastaruoju metu valstybėse narėse atlyginimai mažinti – į tai bus atsižvelgta skaičiuojant šių metų tikslinimo dydį. Tai taip pat darys poveikį skaičiuojant kitų metų tikslinimo dydį. Pernai metodas buvo kritikuotas dėl to, kad užtruko nacionalinių duomenų pateikimas Eurostatui.

Ilgainiui metodas pasiteisino kaip teisinga priemonė darbuotojų ir Europos mokesčių mokėtojų atžvilgiu, nes ES institucijų darbuotojų atlyginimų tikslinimas susiejamas su valstybių narių valstybės tarnautojų perkamosios galios kitimu. Jį taikant taip pat nebereikia kasmet derėtis su Taryba dėl atlyginimų.

Padėtis 2010–2011 m.

Valstybės tarnautojų perkamoji galia aštuoniose valstybėse narėse sumažėjo 2,0 proc.

Į tai turi būti atsižvelgta Europos lygmeniu patikslinant Europos Sąjungos tarnautojų atlyginimą.

Tarptautinis Briuselio indeksas (2,4 proc.) yra tikslinis infliacijos indeksas Briuselyje (kuris laikomas atskaitos miestu) dirbantiems iš užsienio atvykusiems darbuotojams.­­ Atsižvelgiant į tai, kad perkamoji galia sumažėjo 2,0 proc., Briuselyje ir Liuksemburge (abu miestai traktuojami vienodai) dirbančių darbuotojų atlyginimai turi padidėti 0,4 proc.

Pastaba. Belgijos infliacijos indeksas (2,7 proc.) yra didesnis už tikslinį tarptautinį indeksą, nes rengiant abu indeksus atsižvelgiama į skirtingus vietos ir iš užsienio atvykusių gyventojų pirkimo įpročius (pvz., iš užsienio atvykę gyventojai daugiau nei vietos gyventojai išleidžia tarptautinėms kelionėms ir ryšiams bei būsto nuomai).

Tai, kad atlyginimas didinamas 0,4 proc. Briuselyje ir Liuksemburge, nereiškia, kad jis didės visose ES tarnautojų darbo vietose. Esminis dalykas – visur turi būti atsižvelgiama į 2,0 proc. perkamosios galios sumažėjimą, taigi, skirtingose darbo vietose atlyginimo tikslinimo dydis yra skirtingas.

Pavyzdžiui, Italijos Varezės mieste, kuriame įsikūręs Jungtinis tyrimų centras ir kuriame dirba maždaug 1500 darbuotojų (tai trečia pagal dydį po Briuselio ir Liuksemburgo Komisijos darbo vieta), atlyginimai sumažės 4,6 proc., nes pragyvenimo lygis čia sumažėjo.

Galutinis tikslinimo dydis yra didesnis už pirminį spalio pradžioje paskelbtą dydį, nes pasikeitė valstybių narių Eurostatui pateikti duomenys. Tai įvyko dėl to, kad JK Eurostatui pateikė papildomų duomenų, kurie rodo, kad JK valstybės tarnautojų perkamoji galia sumažėjo mažiau, o Ispanija pranešė, kad dalis taupymo priemonių bus įgyvendinta tik kitais metais.

Nuo 2004 m., kai metodas buvo įtrauktas į Tarnybos nuostatus, ES darbuotojų atlyginimų perkamoji galia sumažėjo 5,3 proc.

Kiti ES tarnautojų atlyginimui svarbūs aspektai

ES tarnautojų pensijų įmoka sumažės nuo 11,3 proc. iki 11,0 proc. mėnesinio atlyginimo.

Specialus mokestis, vykdant reformą įvestas 2004 m., padidės nuo 5,07 proc. iki 5,50 proc.

Bendras poveikis biudžetui: išlaidos padidės 9,7 mln. EUR – tai atitinka atlyginimų ir pensijų dalies biudžete padidėjimą 0,2 proc.

Teismo bylos (C-40/10 Komisija prieš Tarybą) naujienos

Pernai Taryba vienbalsiai nusprendė atmesti Komisijos pasiūlymą, kuriame buvo atsižvelgta į atlyginimų padidėjimą valstybėse narėse. Taryba patvirtino 1,85 proc. padidėjimą vietoj 3,7 proc., kuris buvo apskaičiuotas pagal Tarnybos nuostatuose nustatytą metodą.

Remiama Parlamento, Komisija, kaip Sutarties ir ES teisės sergėtoja, pateikė ieškinį dėl Tarybos reglamento panaikinimo, nes buvo pažeisti Tarnybos nuostatai. Posėdis įvyko 2010 m. spalio 21 d., o sprendimo galima tikėtis pirmąjį 2011 m. pusmetį.

Pagrindiniai 2010–2011 m. metinio tikslinimo duomenys

Valstybės tarnautojų perkamoji galia minėtose aštuoniose valstybėse narėse sumažėjo 2,0 proc.

ES tarnautojų perkamoji galia sumažėjo 2,0 proc.

Tarptautinio Briuselio (infliacijos) indekso dydis: 2,4 proc.

Infliacijos Belgijoje dydis: 2,7 proc.

Į Briuselį ir Liuksemburgą paskirtų ES darbuotojų grynojo bazinio darbo užmokesčio padidėjimas: 0,4 proc.

Poveikis bendrai atlyginimų ir pensijų sumai, įskaitant pensijų įmokos sumažėjimą ir specialaus mokesčio padidėjimą: 0,2 proc.

Poveikis bendrajam 2011 m. biudžetui (projektas): 0,0068 proc.


Side Bar