Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bryssel 10.11.2010

EU-virkamiesten palkka- ja eläkekehitys vuosina 2010 ja 2011

Euroopan unionin kaikkien toimielinten ja virastojen virkamiesten palkat muuttuvat samaan tahtiin kuin jäsenmaiden virkamiesten ostovoima. EU:n henkilöstösäännöissä on selvät määräykset siitä, miten palkkoja ja eläkkeitä tarkistetaan vuosittain. Tarkistukset perustuvat palkkakehitykseen kahdeksassa EU-maassa (Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg), joiden yhteenlaskettu osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 76 prosenttia. Sääntöjen mukaan tämä on ainoa kriteeri, jota EU:n komissio ja neuvosto saavat noudattaa palkkakehitystä koskevissa päätöksissään.

Palkkojen ja eläkkeiden tarkistusmenetelmä on olennainen osa vuonna 2004 toteutettua EU:n henkilöstösääntöjen uudistusta. Uudistuksen yhteydessä perustettiin myös sopimussuhteisten toimihenkilöiden henkilöstöryhmä. Näillä työntekijöillä on alempi lähtöpalkka, korkeampi eläkeikä, korkeammat eläkemaksut ja pienemmät eläke-etuudet kuin EU:n vakinaisilla virkamiehillä. Lisäksi heidän palkastaan pidätetään ns. erityismaksu, joka nousee vuoteen 2012 saakka vuosittain (enintään 5,5 %:iin palkasta).

Henkilöstösääntöjen mukaisella tarkistusmenetelmällä varmistetaan, että kansallisten virkamiesten ja EU:n virkamiesten ostovoima kehittyy samalla tavoin. Ostovoiman väheneminen mainituissa kahdeksassa jäsenvaltiossa merkitsee samanlaista ostovoiman vähenemistä EU:n virkamiehille. Päätoimipaikassa työskentelevien virkamiesten osalta palkantarkistuksessa otetaan huomioon Brysselin elinkustannukset. (Tarkistuksen määrä saadaan kertomalla Brysselin elinkustannusten muutos indikaattorilla, joka osoittaa kansallisten virkamiesten ostovoiman muutokset). Muualla työskentelevien EU:n virkamiesten osalta sovelletaan indeksiä, jolla verrataan heidän toimipaikkansa elinkustannuksia Brysselin elinkustannuksiin.

EU:n tilastokeskus Eurostat laskee tarkistuksen määrän kahdeksan jäsenvaltion toimittamien tilastotietojen pohjalta, ja neuvosto päättää tarkistuksesta kunkin vuoden lopussa.

EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden tarkistuksessa on aina viive, koska jäsenvaltioiden toimittamat luvut, joihin se perustuu, kuvastavat edellisvuoden palkkakehitystä, mutta niiden perusteella tehdään tarkistukset seuraavan vuoden palkkoihin. Sen vuoksi jotkut viimeaikaiset palkanalennukset jäsenvaltioissa heijastuvat kuluvan vuoden tarkistuksessa. Muut palkanalennukset näkyvät ensi vuoden tarkistuksessa. Viime vuonna menetelmään kohdistunut arvostelu johtui viiveestä kansallisten tietojen saamisessa Eurostatille.

Menetelmä on ollut käytössä jo pitkään. Se on tasapuolinen sekä EU:n henkilöstön että veronmaksajien kannalta, koska se yhdistää EU:n virkamiesten palkkakehityksen kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitykseen. Sen ansiosta on myös onnistuttu välttämään riitaisat jokavuotiset palkkaneuvottelut neuvoston kanssa.

Miten EU-virkamiesten palkat kehittyvät vuosina 2010 ja 2011?

Virkamiesten ostovoima edellä mainituissa kahdeksassa jäsenvaltiossa supistui 2,0 prosenttia.

Tämän täytyy heijastua EU-virkamiesten palkkoihin.

Brysselin kansainvälinen indeksi, joka on Brysselissä työskentelevään ulkomaiseen henkilöstöön sovellettava inflaatioindeksi, on + 2,4 prosenttia. Kun otetaan huomioon ostovoiman 2,0 prosentin lasku, palkkoja on nostettava 0,4 prosenttia Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevän henkilöstön osalta (joita molempia on kohdeltava tasapuolisesti).

Huom.: Belgian inflaatioindeksi on + 2,7 prosenttia eli korkeampi kuin kansainvälinen indeksi, jossa otetaan huomioon paikallisen ja ulkomaisen henkilöstön erilaiset ostotottumukset (esimerkiksi paikallista väestöä suuremmat kansainväliseen matkustamiseen ja viestintään sekä vuokra-asumiseen liittyvät kulut).

Palkkojen 0,4 prosentin nousu Brysselissä ja Luxemburgissa ei merkitse sitä, että samaa korotusta sovelletaan kaikissa EU-virkamiesten toimipaikoissa. Kaikissa toimipaikoissa on kuitenkin sovellettava 2,0 prosentin ostovoiman laskua, mikä johtaa erilaisiin tarkistuksiin eri toimipaikoissa.

Esimerkiksi Italian Varesessa, joka on Brysselin ja Luxemburgin jälkeen kolmanneksi suurin komission toimipaikka (yhteinen tutkimuskeskus) ja jossa on noin 1 500 työntekijää, palkat laskevat 4,6 prosenttia elinkustannusten laskun vuoksi.

Lopullinen vuositarkistus on korkeampi kuin lokakuussa ilmoitettu väliaikainen tarkistus, koska jäsenvaltioiden Eurostatille antamat tiedot ovat muuttuneet. Tämä johtuu siitä, että Iso-Britannia antoi Eurostatille lisätietoja, joiden perusteella brittiläisten virkamiesten ostovoima aleni vähemmän. Espanja puolestaan ilmoitti, että osaa säästötoimenpiteistä sovellettaisiin vasta ensi vuonna.

Siitä lähtien, kun tarkistusmenetelmä sisällytettiin henkilöstösääntöihin vuonna 2004, EU:n henkilöstön ostovoima on supistunut 5,3 prosenttia.

Muita EU-virkamiesten palkkaukseen liittyviä tärkeitä seikkoja

EU-virkamiesten eläkemaksut laskevat 11,3 prosentista 11,0 prosenttiin kuukausipalkasta.

Vuoden 2004 uudistuksen yhteydessä käyttöönotettu erityismaksu nousee 5,07 prosentista 5,50 prosenttiin.

Talousarvion palkka- ja eläkemenot lisääntyvät yhteensä 9,7 miljoonalla eurolla eli 0,2 prosenttia.

Miten tuomioistuinkäsittely etenee (asia C-40/10 komissio v. neuvosto)?

Neuvosto päätti viime vuonna yksimielisesti olla hyväksymättä komission ehdotusta, jossa oli otettu huomioon jäsenmaissa tehdyt palkankorotukset. Neuvosto hyväksyi 1,85 prosentin korotuksen ehdotetun, henkilöstösääntöjen mukaiseen tarkistusmenetelmään perustuvan 3,7 prosentin korotuksen sijasta.

Koska komission tehtävänä on valvoa EU:n perussopimuksen ja muun lainsäädännön noudattamista, se on nostanut Euroopan parlamentin tukemana kanteen tämän ratkaisun kumoamiseksi henkilöstösääntöjen vastaisena. Kuuleminen suoritettiin 21.10.2010 ja asiassa annetaan tuomio vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuosia 2010 ja 2011 koskevan tarkistuksen keskeiset luvut

Virkamiesten ostovoiman lasku kahdeksassa jäsenvaltiossa: – 2,0 %.

EU-virkamiesten ostovoiman lasku: – 2,0 %.

Brysselin kansainvälinen indeksi (inflaatio): + 2,4 %.

Belgian inflaatio: + 2,7 %.

Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevien EU-virkamiesten bruttoperuspalkan korotus: + 0,4 %.

Vaikutus palkka- ja eläkemenoihin, kun otetaan huomioon eläkemaksun alennus ja erityismaksun (vero) korotus: + 0,2 %.

Vaikutus vuoden 2011 talousarvioesityksen määrärahojen kokonaissummaan: 0,0068 %.

Yhteyshenkilöt: Michael Mann: (+32-2)299 97 80 – Marilyn Carruthers: (+32-2) 299 94 51


Side Bar