Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Brüssel, 10. november 2010

ELi ametnike töötasude ja pensionide kohandamine 2010.–2011. aastal

Personalieeskirjadega nähakse ette täpsed põhimõtted, mille kohaselt igal aastal kohandatakse kõikides institutsioonides ja asutustes töötavate ELi ametnike töötasusid ja pensione, sidudes need riigiametnike ostujõu muutumisega kaheksas liikmesriigis, mille SKP moodustab 76% kogu ELi SKPst. ELi ametnike töötasu muutub seega samamoodi, kui muutuvad Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, Itaalia, Hispaania, Madalmaade, Belgia ja Luksemburgi riigiteenistujate palgad. Vastavalt kehtestatud reeglitele ei ole Euroopa Komisjonil ega nõukogul õigust võtta aluseks muid kriteeriume.

Töötasude ja pensionide kohandamise meetod nähti ette 2004. aasta reformiga, mille raames loodi ka väiksema palgaga lepinguliste töötajate kategooria, tõsteti pensioniiga, kärbiti pensioniõigusi, suurendati pensionimakseid, viidi sisse erimaks, mida kuni 2012. aastani tõstetakse igal aastal (ja mille maksimumsuuruseks on kehtestatud 5,5%), ning vähendati tööle võetavate teenistujate palka.

Personalieeskirjadega ettenähtud töötasu kohandamise mehhanismi abil tagatakse, et ELi ametnike ostujõud muutub sarnaselt liikmesriikide riigiteenistujate ostujõuga. Ostujõu vähenemine nimetatud kaheksas liikmesriigis tähendab ka ELi ametnike ostujõu vähenemist. Peakorterites töötavate ametnike töötasu kohandatakse vastavalt elukalliduse muutumisele Brüsselis (kohanduse suuruse arvutamisel korrutatakse Brüsseli elukalliduse muutumist kajastav indeks näitajaga, mis kajastab liikmesriikide riigiteenistujate ostujõu muutumist). Mujal töötavate ELi ametnike puhul kohaldatakse indeksit, mis põhineb nende töökoha asupaiga elukalliduse võrdlusel Brüsseli elukallidusega.

Kohanduse suuruse arvutab välja Eurostat, võttes aluseks kaheksa liikmesriigi esitatud statistilised andmed, ja selle kinnitab nõukogu oma otsusega enne iga aasta lõppu.

Kohandus tehakse alati hilinemisega, kuna ELi ametnike järgmise aasta töötasude ja pensionide kohandus põhineb andmetel, mille liikmesriigid esitavad eelmise aasta kohta. Seega kajastuvad mõned hiljutised töötasude vähendamised liikmesriikides selle aasta töötasu kohanduses, teised aga mõjutavad järgmise aasta kohandust. Eelmisel aastal kritiseeriti kasutatud meetodit just seetõttu, et Eurostatile laekuvad liikmesriikide andmed hilinemisega.

Kuna ELi institutsioonide töötajate töötasu kohandus on seotud liikmesriikide riigiteenistujate ostujõuga, siis on see meetod vastu pidanud ajaproovile ja olnud kasulik nii töötajaile kui ka Euroopa maksumaksjaile. Lisaks on see vabastanud nõukogu vajadusest pidada igal aastal keerulisi palgaläbirääkimisi.

Milliseks kujuneb olukord 2010–2011. aastal?

Kaheksas võrdlusliikmesriigis vähenes riigiteenistujate ostujõud 2,0%.

See peab kajastuma ka ELi ametnike töötasudes ja pensionides.

Brüsseli rahvusvaheline indeks, mida kasutatakse Brüsselis töötavate ELi ametnike inflatsiooniindeksina, on +2,4%. Võttes arvesse ostujõu 2,0% vähenemist, tuleks Brüsselis ja Luxembourgis töötavate ELi ametnike (neid koheldakse võrdselt) töötasu tõsta 0,4%.

Märkus: Belgia inflatsiooniindeks on kõrgem (+2,7%) kui aluseks olev rahvusvaheline indeks, mis põhineb välismaalastest töötajate ja kohalike töötajate erinevatel ostuharjumustel (nt välismaalaste kulutused rahvusvahelistele reisidele ja teabevahetusele on suuremad kui kohalikel elanikel).

0,4% palgatõus Brüsselis ja Luxembourgis ei tähenda palgatõusu ELi ametnike kõikides töötamiskohtades. Töötasu kohandamine kõikides töötamiskohtades peab peegeldama ostujõu 2,0% vähenemist ning seetõttu on ka kohandused erinevad.

Näiteks Itaalias Vareses, mis on ametnike arvult Brüsseli ja Luxembourgi järel suuruselt kolmas komisjoni töötamiskoht ning kus asuvas Teadusuuringute Ühiskeskuses töötab umbes 1500 ametnikku, töötasu hoopis väheneb 4,6% sealse elukalliduse languse tõttu.

Lõplik aastane kohandus on suurem kui oktoobri alguses pakutud esialgne kohandus, sest liikmesriigid muutsid Eurostatile esitatud andmeid. Ühendkuningriik esitas Eurostatile lisateavet, millest selgus, et sealsete riigiteenistujate ostujõud vähenes veelgi rohkem, ja Hispaania teatas, et osa kokkuhoiumeetmetest kohaldatakse alles järgmisel aastal.

Alates 2004. aastast, mil kõnealune meetod personalieeskirjadesse lisati, on ELi ametnike ostujõud vähenenud 5,3%.

ELi ametnike töötasu muud olulised elemendid:

ELi ametnike pensionimaksed 11,3%-lt 11,0%-le igakuisest töötasust.

2004. aasta reformiga kehtestatud erimaks tõuseb 5,07%-lt 5,50%-le.

Üldmõju eelarvele: kulutused suurenevad 9,7 miljoni euro võrra. Seega suurenevad töötasudeks ja pensionideks ettenähtud eelarvevahendid 0,2%.

Kohtuasi C-40/10 komisjon vs. nõukogu

Möödunud aastal otsustas nõukogu ühehäälselt mitte toetada komisjoni ettepanekut, mille aluseks oli liikmesriikides toimunud palgakasv. Nõukogu otsustas töötasusid korrigeerida 1,85%, mitte aga personalieeskirjades sätestatud meetodi kohaselt arvutatud 3,7% võrra.

Komisjon, kelle ülesanne on valvata aluslepingu ja ELi õigusaktide täitmise järele, vaidlustas Euroopa Parlamendi toel nõukogu määruse, kuna see on vastuolus personalieeskirjadega. Kohtuasja arutamine toimus 21. oktoobril 2010 ja kohtuotsus tehakse 2011. aasta esimesel poolel.

2010.–2011. aasta kohanduse peamised näitajad:

Kaheksas võrdlusliikmesriigis riigiteenistujate ostujõu vähenemine: - 2.0%.

ELi ametnike ostujõu vähenemine: - 2.0%.

Brüsseli rahvusvaheline indeks (inflatsioon): + 2.4%.

Inflatsioon Belgias: + 2.7%.

Brüsselis ja Luxembourgis töötavate ELi ametnike brutopõhipalga tõus: + 0.4%.

Mõju töötasudele ja pensionidele tehtavatele kogukulutustele (sh pensionimaksete vähendamine ja erimaksu tõus): + 0.2%.

Mõju 2011. aasta eelarvele (eelarveprojektile): 0,0068%.


Side Bar