Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bruxelles, den 10. november 2010

Sådan beregnes justeringer af EU-tjenestemændenes løn og pensioner: tilpasninger i 2010/11

Vedtægten for tjenestemænd har klare regler for den årlige tilpasning af løn og pensioner for EU-tjenestemænd i alle institutioner og organer. Tilpasningen er knyttet til udviklingen i tjenestemændenes købekraft i otte medlemsstater, som tegner sig for 76 % af EU's BNP. EU-tjenestemændenes løn følger således lønudviklingen for nationale tjenestemænd i de pågældende otte lande (Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Italien, Spanien, Nederlandene, Belgien og Luxembourg). Reglerne giver hverken Kommissionen eller Rådet beføjelse til at anvende andre kriterier.

Løn- og pensionstilpasningsmetoden var en integrerende del af reformpakken fra 2004, som også betød indførelsen af en kategori af kontraktansatte med lavere løn; højere pensionsalder; lavere pensionsrettigheder; højere pensionsbidrag; et særligt bidrag, som stiger hvert år frem til 2012 (til højst 5,5 %), og en lavere startløn.

Tilpasningsmetoden i vedtægten for tjenestemænd sikrer parallelitet mellem udviklingen i de nationale tjenestemænds købekraft og EU-tjenestemændenes købekraft. Et fald i købekraften i de pågældende otte medlemsstater medfører et lignende fald i EU-tjenestemændenes købekraft. Tilpasningen af lønnen til tjenestemænd, der arbejder på centralt plan, skal ses i forhold til udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles (tilpasningsbeløbet fås ved at gange indekset for ændringen i leveomkostningerne i Bruxelles med den særlige indikator, der måler ændringer i de nationale tjenestemænds købekraft). Med hensyn til EU-tjenestemænd, der arbejder andre steder, anvendes indekser, som sammenligner leveomkostningerne på disse tjenestesteder med leveomkostningerne i Bruxelles.

Eurostat beregner tilpasningen på grundlag af statistiske data, som indberettes af de otte medlemsstater, og Rådet skal træffe afgørelse inden udgangen af det pågældende år.

Der er altid en forsinkelse, fordi den årlige tilpasning er baseret på tal fra medlemsstaterne, der afspejler udviklingen i det foregående referenceår, og som afgør tilpasningen af EU-tjenestemændenes løn og pensioner for det efterfølgende år. Nogle af de nylige lønnedgange på nationalt plan afspejles således først i dette års tilpasning. Andre nedgange vil påvirke næste års tilpasning. Kritikken af metoden sidste år skyldtes forsinkelsen, inden Eurostat modtog de nationale data.

Metoden har over tid vist sig at være en nyttig ordning, som er fair for de ansatte og de europæiske skatteydere, idet den knytter tilpasningen af lønningerne i EU-institutionerne til udviklingen i de nationale tjenestemænds købekraft. Den har også betydet, at vanskelige årlige lønforhandlinger med Rådet kan undgås.

Hvordan ser situationen ud for 2010/11?

Tjenestemændenes købekraft i de otte referencemedlemsstater er faldet med 2,0 %.

Dette fald skal afspejles på europæisk plan for tjenestemændene i Den Europæiske Union.

Det internationale indeks for Bruxelles (Brussels International Index) – et særligt inflationsindeks for udstationeret personale i Bruxelles, der anvendes som reference – ligger på + 2,4 %. For at nå frem til et fald i købekraften på 2,0 % skal lønnen for ansatte i Bruxelles og Luxembourg (som behandles ens) sættes op med 0,4 %.

Det skal bemærkes, at det belgiske inflationsindeks er højere (+ 2,7 %) end det særlige internationale indeks, som bygger på lokale og udstationerede borgeres forskellige indkøbsmønstre (f.eks. er andelen af omkostninger til udlandsrejser, international kommunikation og husleje højere end hos lokalbefolkningen).

En lønstigning på 0,4 % i Bruxelles og Luxembourg betyder ikke, at denne stigning gælder alle de steder, hvor EU-tjenestemænd arbejder. Det er faldet i købekraften på 2,0 %, der skal afspejles på alle tjenestesteder, og det fører til forskellige justeringer i forskellige områder.

I Varese i Italien, som for Kommissionens vedkommende er det tredjestørste tjenestested efter Bruxelles og Luxembourg (Det Fælles Forskningscenter) med ca. 1 500 ansatte, vil lønnen falde med 4,6 % på grund af faldet i leveomkostningerne her.

Den endelige årlige tilpasning er højere end det foreløbige tal, der blev offentliggjort i starten af oktober, på grund af ændringer i de oplysninger, som medlemsstaterne har indberettet til Eurostat. Det skyldes, at Det Forenede Kongerige forsynede Eurostat med supplerende data, som indebærer et mindre fald i britiske tjenestemænds købekraft, og at Spanien meddelte, at visse sparetiltag først vil blive indført næste år.

Siden 2004, hvor metoden blev indført i tjenestemandsvedtægten, er EU-tjenestemænds købekraft faldet med 5,3 %.

Andre relevante aspekter vedrørende EU-tjenestemændenes løn:

EU-tjenestemændenes pensionsbidrag vil falde fra 11,3 % til 11,0 % af månedslønnen.

Det særlige bidrag, som er en særlig skat, der blev indført i 2004 i forbindelse med reformen, vil stige fra 5,07 % til 5,5 %.

Den samlede indvirkning på budgettet bliver en udgiftsstigning på 9,7 mio. EUR. Det svarer til en forhøjelse af budgetposten til løn og pension på 0,2 %.

Hvad sker der i Domstolens sag (C-40/10 Kommissionen mod Rådet)?

Rådet besluttede enstemmigt sidste år ikke at følge Kommissionens forslag, som tog hensyn til de stigninger, der havde været i medlemsstaterne. Rådet vedtog en stigning på 1,85 % i stedet for de 3,7 %, der var beregnet efter metoden i tjenestemandsvedtægten.

Som traktatens og EU-rettens vogter anlagde Kommissionen med Europa-Parlamentets opbakning sag med påstand om annullation af Rådets forordning på grund af tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægten. Retsmødet fandt sted den 21. oktober 2010, og dommen kan forventes i første halvår af 2011.

Vigtige tal vedrørende den årlige tilpasning for 2010/2011:

Fald i tjenestemændenes købekraft i de otte referencemedlemsstater: - 2,0 %.

Fald i EU-tjenestemændenes købekraft: - 2,0 %.

Brussels International Index (inflation): + 2.4 %.

Inflationen i Belgien: + 2,7 %.

Stigning i bruttogrundlønnen for EU-tjenestemænd, der arbejder i Bruxelles eller Luxembourg: + 0,4 %.

Påvirkning af det samlede beløb, der anvendes til løn og pension, inklusive faldet i pensionsbidraget og stigningen i det særlige bidrag: + 0,2 %.

Indvirkning på det samlede budget(forslag) for 2011: + 0,0068 %.


Side Bar