Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Výpočet úprav platů a důchodů úředníků Evropské unie: úprava na roky 2010/11

Služební řád stanoví jasná pravidla pro roční úpravu odměn a důchodů úředníků EU ze všech institucí a agentur. Tato úprava je vázána na vývoj kupní síly státních zaměstnanců v osmi členských státech, které se ze 76 % podílí na HDP Evropské unie. Platy úředníků EU se tedy vyvíjejí stejně jako platy státních zaměstnanců členských států v dotčených osmi zemích (Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko). Tato pravidla neumožňují Komisi ani Radě použít jiná kritéria.

Metoda úpravy odměn a důchodů byla nedílnou součástí celého balíčku reforem z roku 2004, který zahrnoval také vytvoření kategorie smluvních zaměstnanců s nižšími platy, zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, snížení důchodových nároků, zvýšení příspěvků na důchodové zabezpečení, zvláštní odvod zvyšující se každoročně (maximálně na 5,5 %) až do roku 2012 a snížení nástupních platů.

Metoda úpravy podle služebního řádu zajišťuje soulad mezi vývojem kupní síly státních zaměstnanců členských států a úředníků Evropské unie. Snížení kupní síly ve zmíněných osmi členských státech vede k podobnému snížení kupní síly u úředníků EU. Platy úředníků pracujících na ústředí se upravují podle vývoje životních nákladů v Bruselu (výše úpravy se vypočítá jako násobek indexu změny životních nákladů v Bruselu a specifického ukazatele, který měří změny kupní síly státních zaměstnanců členských států). Pokud jde o platy úředníků EU pracujících mimo Brusel, používají se indexy, které srovnávají životní náklady v Bruselu s životními náklady v ostatních místech zaměstnání.

Eurostat provádí výpočet úpravy na základě statistických údajů, které poskytuje osm příslušných členských států, a Rada musí vždy před koncem roku přijmout rozhodnutí.

Pokaždé dochází k časové prodlevě, neboť roční úprava platů vychází z údajů poskytovaných členskými státy, které odrážejí vývoj během předchozího referenčního roku a podle nichž se stanoví výše úpravy platů a důchodů úředníků EU na následující rok. Z toho důvodu se některá nedávná snížení platů úředníků v členských státech promítla do úpravy pro tento rok. Další vývoj ovlivní úpravu v příštím roce. V minulém roce byla tato metoda podrobena kritice. Důvodem bylo časové zpoždění, se kterým jsou Eurostatu poskytovány národní údaje.

Tato metoda se v průběhu času osvědčila jako mechanismus, který je spravedlivý jak k zaměstnancům EU, tak k evropským daňovým poplatníkům, neboť upravuje platy v orgánech EU podle kupní síly státních zaměstnanců v členských zemích. Díky této metodě také není potřeba vést každoročně s Radou složitá jednání ohledně výše platů.

Jak vypadá situace pro roky 2010/11?

Kupní síla státních úředníků v osmi příslušných členských státech klesla o 2,0 %.

To se na evropské úrovni musí promítnout do platů úředníků Evropské unie.

Podle bruselského mezinárodního indexu – cíleného indexu inflace pro vyslané pracovníky v Bruselu, který je referenční hodnotou – stouply životní náklady v Bruselu o 2,4 %. Aby se vyrovnalo snížení kupní síly o 2,0 %, musí být platy zaměstnanců v Bruselu a Lucemburku (k oběma se přistupuje rovnocenně) zvýšeny o 0,4 %.

Poznámka: Belgický index inflace je vyšší (+ 2,7 %) než cílený mezinárodní index, který vychází z jiných nákupních zvyklostí místního obyvatelstva a vyslaných pracovníků (jde např. o vyšší podíl nákladů na cestování, komunikaci a nájem nemovitostí u vyslaných pracovníků než u místního obyvatelstva).

Zvýšení platu úředníků v Bruselu a Lucemburku o 0,4 % neznamená, že zvýšení platí pro všechna místa zaměstnání úředníků EU. Snížení kupní síly o 2,0 % musí být zohledněno ve všech místech zaměstnání – to má za následek různé úpravy platů v různých místech zaměstnání.

Například v italském městě Varese se nachází po Bruselu a Lucemburku třetí největší pracoviště Komise (Společné výzkumné středisko) s cca 1 500 zaměstnanci. Protože místní životní náklady zde klesly, budou platy zdejších zaměstnanců sníženy o 4,6 %.

Konečný údaj o roční úpravě je vyšší než předběžný, na začátku října ohlášený údaj, neboť informace členských států poskytnuté EUROSTATU se změnily. Příčinou je skutečnost, že Spojené království poskytlo Eurostatu dodatečné údaje, které mají za následek menší oslabení kupní síly britských státních úředníků, a Španělsko sdělilo, že část úsporných opatření bude uplatněna až v příštím roce.

Od roku 2004, kdy byla tato metoda zavedena do služebního řádu, se kupní síla platů úředníků EU snížila o 5,3 %.

Jiné důležité aspekty mající vliv na platy úředníků EU:

Příspěvky na důchodové zabezpečení, které musí úředníci EU platit, se sníží z 11,3 % jejich měsíčního platu na 11,0 % platu.

Zvláštní odvod (zvláštní daň zavedená v rámci reformy v roce 2004) se zvýší z 5,07 % na 5,50 %.

V celkovém důsledku vzrostou výdaje rozpočtu o 9,7 milionů EUR. Výdaje rozpočtu na vyšší platy a důchody vzrostou o 0,2 %.

Jak se vyvíjí soudní věc (C-40/10 Komise v. Rada)?

Rada v loňském roce jednomyslně rozhodla nepřijmout návrh Komise, v němž byla zohledněna navýšení v členských státech. Rada schválila nárůst ve výši 1,85 % namísto navýšení o 3,7 %, které bylo vypočítáno metodou stanovenou ve služebním řádu.

Komise, jež dohlíží na dodržování Smlouvy a práva EU, za podpory Evropského parlamentu podala žalobu, kterou se domáhá zrušení nařízení Rady z důvodu porušování služebního řádu. Dne 21. října 2010 proběhlo jednání a rozsudek lze očekávat v první polovině roku 2011.

Hlavní údaje roční úpravy na roky 2010/11:

Kupní síla státních úředníků v osmi příslušných členských státech klesla o 2,0 %.

Kupní síla úředníků EU se snížila o 2,0 %.

Bruselský mezinárodní index (inflace) vzrostl o 2,4 %.

Inflace v Belgii vzrostla o 2,7 %.

Hrubý základní plat úředníků EU pracujících v Bruselu a Lucemburku bude navýšen o 0,4 %.

Celkové výdaje na platy a důchody, včetně snížení příspěvků na důchodové zabezpečení a zvýšení zvláštního odvodu (daně), vzrostou o 0,2 %.

Dopad na celkový rozpočet (návrh rozpočtu) na rok 2011 činí 0,0068 %.


Side Bar