Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Брюксел, 10 ноември 2010 г.

Актуализиране на заплатите/пенсиите на служителите на ЕС за 2010/2011 г.

В Правилника за длъжностните лица са определени ясни правила за годишно актуализиране на възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС от всички институции и агенции, които ги обвързват с изменението на покупателната способност на държавните служители в осем държави-членки, чийто общ БВП представлява 76 % от БВП на ЕС. Поради това заплатите на служителите на ЕС следват тези на националните държавни служители в тези осем държави (Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия и Люксембург). Тези правила не дават никаква възможност на Комисията или на Съвета за преценка дали да се прилагат други критерии.

Методът за актуализиране на заплатите и пенсиите е неразделна част от целия пакет от реформи, въведени през 2004 г., който включваше също създаването на категорията „договорно нает служител“ с по-ниска заплата, както и въвеждането на по-висока пенсионна възраст, по-ограничени пенсионни права, по-високи пенсионни вноски, специален данък, който се увеличава всяка година до 2012 г. (до максимум 5,5%) и по-ниски заплати при назначаване.

Методът за актуализиране съгласно Правилника за длъжностните лица осигурява паралелизъм между развитието на покупателната способност на националните държавни служители и служителите на ЕС. Загуба на покупателна способност в посочените осем държави-членки се изразява в подобна загуба на покупателна способност за служителите на ЕС. За служителите, които работят в централите на институциите, актуализирането на заплатите се разглежда спрямо разходите за живот в Брюксел (размерът на актуализирането се определя чрез умножаване на индекса, отразяващ промените в разходите за живот в Брюксел, по специфичния показател, измерващ промяната в покупателната способност на националните държавни служители). За служителите на ЕС, които работят на други места, се прилагат индекси за сравнение на разходите за живот по месторабота с индекса за Брюксел.

Евростат изчислява актуализирането въз основа на статистически данни, предоставени от осемте държави-членки, а Съветът следва да вземе решение преди края на всяка година.

Винаги има изоставане във времето, тъй като годишното актуализиране на заплатите се основава на предоставени от държавите-членки данни, които отразяват промените през предходната базова година и въз основа на които се определя актуализирането на заплатите и пенсиите в европейската администрация за следващата година. Поради това някои от неотдавнашните намаления на заплатите на национално равнище са отразени в актуализирането от тази година. Други ще повлияят на актуализирането за следващата година. Миналогодишните критики към метода бяха отправени в резултат на изоставането във времето, с което Евростат получава националните данни.

С течение на времето методът е доказал своите качества като механизъм, който е справедлив по отношение на персонала и европейските данъкоплатци посредством обвързване на актуализирането на заплатите в институциите на ЕС с развитието на покупателната способност на националните държавни служители. Благодарение на този метод отпада и необходимостта всяка година със Съвета да се водят оспорвани преговори относно заплатите.

Каква е ситуацията за 2010/2011 г.?

Покупателната способност на държавните служители в осемте референтни държави-членки намаля с 2,0 %.

Това трябва да бъде отразено на европейско равнище за служителите на Европейския съюз.

Брюкселският международен индекс — целеви инфлационен индекс, който е еталон за чуждестранните служители в Брюксел, е 2,4 %. За да се постигне намаление на покупателната способност от 2,0 %, заплатите на служителите в Брюксел и Люксембург трябва да бъдат умножени по 0,4 % (за тях се прилагат еднакви критерии).

N.B.: Индексът за инфлацията в Белгия е по-висок (+2,7 %) от целевия международен индекс, като това се дължи на различните модели на потребление на местното население и чуждестранните служители (напр. по-голям дял на разходите за пътувания в чужбина, комуникации и наеми в сравнение с местното население).

Увеличение на заплатите в Брюксел и Люксембург с 0,4 % не означава, че то се прилага навсякъде, където работят служители на ЕС. За сметка на това намалението на покупателната способност с 2,0 % трябва да бъде отразено за всяка месторабота, като това води до различно актуализиране в различните центрове.

Например във Варезе, Италия, където се намира третото по численост работно място на Комисията след Брюксел и Люксембург (Съвместният изследователски център) с около 1500 служители, заплатите ще намалеят с 4,6 %, предвид понижението на разходите за живот там.

Окончателният размер на годишното актуализирането е по-висок от предварителната стойност, обявена в началото на октомври, поради промени в информацията, подадена на Евростат от държавите-членки. Това се дължи на факта, че Обединеното кралство предаде на Евростат допълнителни данни, според които намалението на покупателната способност на британските държавни служители е в по-малка степен, а Испания обяви, че част от мерките за икономии ще бъдат приложени едва догодина.

От 2004 г. насам, когато методът е включен в Правилника за длъжностните лица, заплатите на служителите на ЕС са загубили 5,3 % от своята покупателна способност.

Други елементи от значение за възнагражденията на служителите на ЕС:

Вноските за пенсии, дължими от служителите на ЕС, намаляват от 11,3 % на 11,0 % от тяхната месечна заплата.

Специалните удръжки — специален данък, въведен през 2004 г. в рамките на реформата, ще нарасне от 5,07 % на 5,50 %.

Общото въздействие върху бюджета ще представлява увеличение на разходите с 9,7 млн. EUR. Това отговаря на увеличението с 0,2 % на сумата за заплати и пенсии в бюджета.

Какъв е ходът на делото пред Съда (C-40/10 Комисията срещу Съвета)?

Миналата година Съветът единодушно реши да не приеме предложението на Комисията, в което се отчитаха увеличенията в държавите-членки. Съветът прие увеличение с 1,85 %, вместо с 3,7 % — увеличението, изчислено в съответствие с метода, предвиден в Правилника за длъжностните лица.

В качеството си на пазител на Договора и на правото на ЕС и с подкрепата на Парламента впоследствие Комисията подаде иск за отмяна на регламента на Съвета поради нарушаване на Правилника за длъжностните лица. Съдебното заседание се състоя на 21 октомври 2010 г., а решение може да се очаква през първата половина на 2011 г.

Основни данни за годишното актуализиране за 2010/2011 г.:

Намаление на покупателната способност на държавните служители в осемте референтни държави-членки: 2,0 %.

Загуба на покупателна способност за служителите на ЕС: 2,0%.

Международен брюкселски индекс (инфлация): 2,4 %.

Инфлацията в Белгия: 2,7 %.

Увеличение на брутната основна заплата на служителите на ЕС с месторабота в Брюксел и Люксембург: + 0.4%.

Въздействие върху общата сума, изразходвана за заплати и пенсии, включително намалението на вноските за пенсия и увеличението на специалния данък: 0,2 %.

Въздействие върху общия (проекто)бюджет за 2011 г.: 0,0068 %.


Side Bar