Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN DE DA ES IT RO

MEMO/10/486

Brussel, 13 oktober 2010

Veiligheid van offshore-olie en ‑gasexploratie en ‑productie: vragen en antwoorden

Waarom hebben wij een EU-veiligheidswetgeving voor olieplatforms nodig?

Offshore-ongevallen kennen geen grenzen. Wanneer in Europa zich een soortgelijke explosie zou voordoen als in de Golf van Mexico zou dit ernstige gevolgen hebben voor talrijke lidstaten. Het is in het belang van de burgers dat de strengste veiligheidsnormen die al worden gehanteerd in bepaalde ondernemingen of lidstaten de norm worden in het geheel van de Europese Unie.

Hoewel olieplatforms al onder een reeks wetgevingsbesluiten van de EU vallen, blijven er mazen in de wetgeving bestaan: als er een ongeval met een boorplatform gebeurt in de zone van maximaal 12 zeemijlen van de kust moet de oliemaatschappij overeenkomstig de EU-richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid betalen voor de schade aan de wateren en moet zij remediërende actie ondernemen. Buiten die 12-mijlszone bestaan er geen dergelijke EU-regels.

Wat is er nieuw?

Voor de allereerste keer overweegt de Europese Commissie een alomvattende EU-wetgeving inzake olieplatforms vast te stellen, die zowel betrekking zou hebben op de preventie van en de reactie op ongevallen als op de financiële aansprakelijkheid. Dit kan de vorm aannemen van één wetgevingsbesluit.

  • Het verlenen van vergunningen: hoewel de lidstaten in de toekomst vergunningen voor booractiviteiten zullen blijven verlenen, zullen zij dat voortaan moeten doen op basis van strikte EU-criteria. De oliemaatschappijen moeten rampenplannen hebben en moeten aantonen dat zij over afdoende financiële middelen beschikken om te betalen voor de milieuschade die bij een eventueel ongeval wordt veroorzaakt.

  • Toezicht: de olieplatforms worden gecontroleerd door nationale bevoegde instanties. Deze toezichtstaak van de nationale autoriteiten moet door onafhankelijke deskundigen worden geëvalueerd. Dit is een volledig nieuwe eis.

  • Normen voor veiligheidsapparatuur: technische normen moeten waarborgen dat uitsluitend veiligheidsapparatuur die voldoet aan de strengste veiligheidsnormen wordt gebruikt. De EU-wetgeving inzake de veiligheid van producten is op dit moment niet van toepassing op mobiele offshore-boorinstallaties.

  • Schadevergoeding: de oliemaatschappijen moeten de schade aan het beschermde mariene soorten en natuurlijke habitats ten gevolge van een ongeval in een zone van maximaal 200 zeemijlen van de kust remediëren. Op dit moment heeft de EU-wetgeving inzake milieuaansprakelijkheid geen betrekking op vissen als commercieel product maar uitsluitend op beschermde vissoorten en geldt de bescherming van de waterkwaliteit uitsluitend in een zone van 12 zeemijl. Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), dat zijn aandacht momenteel vooral richt op door schepen veroorzaakte verontreiniging, zal zich ook toeleggen op door olieplatforms veroorzaakte verontreiniging.

  • Internationaal: de Commissie zal aandacht schenken aan de tenuitvoerlegging van de bestaande internationale verdragen en nieuwe gemeenschappelijke initiatieven. Op dit moment is het protocol van het Verdrag van Barcelona inzake de veiligheid van olieplatforms in de Middellandse Zee nog niet van kracht aangezien er nog één handtekening ontbreekt. Als Italië, zoals aangekondigd, het verdrag ratificeert, zullen de regels van het verdrag in werking treden.

Hebt u geleerd van de Golf Mexico? Kunnen nieuwe EU-regels voorkomen wat er daar verkeerd liep?

Overeenkomstig de momenteel gebeurde analyses liepen in het geval van het olieplatform Deepwater Horizon verschillende zaken verkeerd. Het is nu al duidelijk dat de blow up preventer faalde wanneer de druk te groot werd. Binnen het kader van de technische normen voor de controleapparatuur kunnen wij ook kwaliteitsnormen vaststellen voor blow up preventers.

In het geval van Deepwater Horizon duurde het ook verscheidene maanden om een relief well waarmee het olielek in het zeewater kon worden gedicht, te ontwerpen en te boren. De oliemaatschappijen zouden in de rampenplannen die zij aan de nationale autoriteiten moeten voorleggen, ook moeten aantonen dat zij dergelijk relief wells op een snelle manier kunnen ontwerpen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Tegen de tijd dat EU-regels worden voorgesteld in 2011 zullen de rapporten betreffende het onderzoek van de Deepwater Horizon-ramp voltooid zijn zodat zij ten volle zullen kunnen worden gebruikt.

Wanneer zal de Commissie haar wetgevingsvoorstellen indienen?

De Commissie zal haar wetgevingsvoorstellen begin 2011 indienen.

Zijn er platforms in de Europese wateren die zo diep gaan als Deepwater Horizon?

Van de twaalf landen van de Europese economische ruimte (EER) die offshore-activiteiten hebben, meldt alleen Noorwegen offshore-boringen in water dat tot 1300 meter diep is. Vele landen willen Noorwegen echter achterna. In het VK is ten westen van de Shetlands exploratie gepland op een diepte van 1600 meter en bij de Faroe Islands op een zeediepte van 1100 meter. Roemenië heeft vergunning verleend voor booractiviteiten in de Zwarte Zee in water met een diepte van 1000 meter.

In de Libische wateren in de Middellandse Zee zijn bronnen aangeboord op een diepte van 1500 meter en meer, maar er worden ook booractiviteiten gepland in water met een diepte van meer dan 2000 meter. In Egypte zijn boorputten gepland in water van tot 2700 meter.

Waarom heeft die diepte belang?

Aangezien duikers uitsluitend kunnen werken op een maximumdiepte van 200-250 meter wordt de reactie op ongevallen in diepere wateren op zich al erg moeilijk. Bij een diepte van 1000 meter is de waterdruk bovendien zo hoog dat zelfs het gebruik van afstandbediende apparatuur voor noodwerkzaamheden lastig wordt.

Welke EU-landen hebben offshore-booractiviteiten?

Van de bijna 900 offshore-installaties die in de EU worden geëxploiteerd, liggen er 486 in het VK, 181 in Nederland, 61 in Denemarken, 2 in Duitsland, 2 in Ierland, 123 in Italië, 4 in Spanje, 2 in Griekenland, 7 in Roemenië, 1 in Bulgarije en 3 in Polen. Cyprus en Malta zijn voornemens in de nabije toekomst booractiviteiten op te starten.


Side Bar