Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

V Bruseli 4. októbra 2010

Ako sa vypočítavajú úpravy platov a dôchodkov úradníkov EÚ?

Služobný poriadok ustanovuje jasné pravidlá pre ročné úpravy platov a dôchodkov pre úradníkov EÚ a to tak, že ich viaže na vývoj miezd v ôsmich členských štátoch, ktoré predstavujú 76 % HDP EÚ. Platy úradníkov EÚ sa preto pohybujú úmerne s platmi úradníkov v týchto ôsmich štátoch (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE, LU). Tieto pravidlá neumožňujú Komisii ani Rade uplatňovať iné kritériá podľa vlastného uváženia.

Metóda úpravy platov a dôchodkov bola súčasťou celkového balíka reforiem v roku 2004, v rámci ktorého sa vytvorila kategória zmluvných zamestnancov s nižšími platmi, vyšším vekom odchodu do dôchodku, nižšími dôchodkovými právami, vyššími dôchodkovými príspevkami, osobitným odvodom, ktorý sa do roku 2012 každoročne zvyšuje (až do 5,5 %) a nižšími nástupnými platmi. Metóda úprav podľa Služobného poriadku zabezpečuje paralelu medzi vývojom kúpnej sily úradníkov v jednotlivých štátoch a  úradníkov európskej verejnej správy a odráža vývoj životných nákladov v Bruseli (výška úpravy sa vypočítava vynásobením indexu zmeny životných nákladov v Bruseli osobitným ukazovateľom, ktorým sa merajú zmeny kúpnej sily úradníkov v jednotlivých štátoch).

EUROSTAT vypočítava výšku úpravy na základe štatistických údajov, ktoré predkladá týchto osem členských štátov a Rada musí prijať príslušné rozhodnutie pred koncom každého roka.

Pritom zakaždým dochádza k ročnému časovému oneskoreniu, pretože ročné úpravy platov úradníkov EÚ vychádzajú z údajov poskytnutých členskými štátmi, ktoré odrážajú vývoj v predchádzajúcom referenčnom roku a ktoré určujú úpravu platov úradníkov EÚ na ďalší rok.

Táto metóda dlhodobo preukazuje svoju hodnotu ako mechanizmus, ktorý je spravodlivý voči zamestnancom a európskym daňovým poplatníkom tým, že viaže úpravu miezd v inštitúciách EÚ na kúpnu silu štátnych úradníkov v členských štátoch. Týmto spôsobom sa odstránila aj potreba zložitých každoročných vyjednávaní o mzdách s Radou.

Ako vyzerá situácia pre rok 2011? Predbežná hodnota platových úprav úradníkov EÚ ukazuje pokles o 0,4 %1, ktorý sa premietne ako

  • 2,8 % pokles kúpnej sily úradníkov EÚ v tomto roku (0,4 % pokles plus 2,4% zvýšenie životných nákladov); ako aj

  • takmer 6 % pokles kúpnej sily úradníkov EÚ v období rokov 2004 – 2010, vyplývajúci z uplatňovania metódy ročných úprav platov, ktorá za zaviedla v rámci Služobného poriadku po reforme v roku 2004.

Pokiaľ úradníkom vo verejnej službe jednotlivých štátov klesnú platy, pocítia to aj úradníci EÚ. To dokazuje účinnosť tejto metódy, ktorá zabezpečuje paralelu medzi zmenami kúpnej sily úradníkov v jednotlivých štátoch a európskej verejnej služby.

Vlaňajšiu kritiku tejto metódy vyvolalo časové oneskorenie vo výpočte platov vo verejnej správe jednotlivých štátov.

Aký je stav v súdnom konaní (C-40/10 Komisia/Rada)?

Rada vlani jednomyseľne rozhodla, že neprijme návrh Komisie zohľadňujúci zvýšenie miezd, ku ktorému došlo v členských štátoch. Rada schválila zvýšenie o 1,85 % namiesto 3,7 % vypočítaných v súlade s metódou ustanovenou v Služobnom poriadku.

Komisia ako strážkyňa zmluvy a právnych predpisov EÚ, ktorú podporuje Parlament, následne podala návrh na zrušenie nariadenia Rady z dôvodu porušenia Služobného poriadku. Prípad zatiaľ nie je ukončený, pojednávanie sa má uskutočniť 21. októbra 2010 a rozsudok možno očakávať v prvej polovici roku 2011.

1 :

Tieto údaje sú predbežné a musia ich ešte odsúhlasiť štatistické úrady členských štátov.


Side Bar