Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Briselē, 2010. gada 4. oktobrī

Kā tiek aprēķinātas ES ierēdņu algu un pensiju korekcijas?

Civildienesta noteikumos ir precīzi aprakstīta kārtība, kā katru gadu tiek pielāgotas ES ierēdņu algas un pensijas, saistot tās ar algu izmaiņām astoņās dalībvalstīs, kuru kopējais IKP ir 76 % no ES IKP. ES ierēdņu algas tādējādi mainās saistībā ar astoņu attiecīgo valstu ierēdņu algām (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE, LU). Šie noteikumi nedod iespēju ne Komisijai, ne Padomei piemērot citus kritērijus.

Algu un pensiju korekcijas metode bija 2004. gada reformu kopuma neatņemama sastāvdaļa. Ar šīm reformām izveidoja līgumdarbinieku kategoriju ar zemākām algām; noteica augstāku pensionēšanās vecumu, pazemināja pensiju apmēru, noteica augstākas pensiju iemaksas un īpašu nodevu, kas pastāvīgi pieaugs līdz 2012. gadam (maksimāli līdz 5,5 %), reforma paredzēja arī zemākas algas jaunpieņemtajiem darbiniekiem. Civildienesta noteikumos ietvertā korekcijas metode nodrošina paralēlismu starp valstu ierēdņu un ES ierēdņu pirktspējas izmaiņām un atspoguļo dzīves dārdzības līmeņa izmaiņas Briselē (korekcijas summu iegūst, reizinot indeksu, kas atspoguļo dzīvas dārdzības izmaiņas Briselē, ar īpašu indikatoru, kas mēra izmaiņas valstu ierēdņu pirktspējā).

EUROSTAT aprēķina korekciju, balstoties uz astoņu dalībvalstu iesniegtajiem statistikas datiem, un Padomei līdz katra gada beigām ir jāpieņem lēmums.

Korekcijas katru reizi atpaliek par vienu gadu, jo ES ierēdņu algas pielāgo, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem skaitļiem, kas atspoguļo izmaiņas iepriekšējā atsauces gadā un nosaka korekciju ES ierēdņu algām nākamajā gadā.

Metode laika gaitā ir pierādījusi savu lietderību kā mehānisms, kas nodrošina godīgu attieksmi pret personālu un Eiropas nodokļu maksātājiem, saistot algu korekciju ES iestādēs ar valstu ierēdņu pirktspēju. Tā novērsa arī ikgadējus strīdus ar Padomi par algām.

Kāda ir situācija attiecībā uz 2011. gadu? 0.4%1 samazinājums – tas ir provizoriskais rādītājs ES ierēdņu algu korekcijai par šo gadu; tā rezultātā

  • par 2,8 % samazināsies ES ierēdņu pirktspēja šajā gadā (0,4 % samazinājums plus 2,4 % dzīves dārdzības pieaugums); kā arī

  • gandrīz par 6 % samazināsies ES ierēdņu pirktspēja attiecībā uz laikposmu no 2004. līdz 2010. gadam, ko veido algu ikgadējās korekcijas metodes piemērošana, kā tas noteikts Civildienesta noteikumos pēc 2004. gada reformas.

Līdz ar valstu ierēdņu algu samazināšanos, mazinās arī ES ierēdņu algas. Tas ilustrē metodes efektivitāti, kas nodrošina paralēlismu starp izmaiņām valstu ierēdņu un ES ierēdņu pirktspējā.

Metodes kritika pagājušajā gadā bija saistīta ar kavējumu, aprēķinot valstu ierēdņu algas.

Kāda ir situācija Tiesas lietā (C-40/10, Komisija pret Padomi)?

Pagājušā gadā Padome vienbalsīgi nolēma neapstiprināt Komisijas priekšlikumu, kurā bija ņemti vērā algu paaugstinājumi dalībvalstīs. Padome pieņēma lēmumu par 1,85 % paaugstinājumu 3,7 % paaugstinājuma vietā, kas bija aprēķināts saskaņā ar Civildienesta noteikumos izklāstīto metodi.

Komisija, rīkojoties kā Līguma un ES tiesību uzraudzītāja, ar Parlamenta atbalstu iesniedza pret Padomi prasību atcelt tiesību aktu sakarā ar Civildienesta noteikumu pārkāpšanu. Lietu šobrīd izskata, tiesas sēde ir paredzēta 2010. gada 21. oktobrī, spriedumu paredzēts pieņemt 2011. gada pirmajā pusē.

1 :

Šie skaitļi ir provizoriski, un dalībvalstu statistikas iestādēm tie vēl ir jāapstiprina.


Side Bar