Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Брюксел, 4 октомври 2010 г.

Въз основа на какви изчисления се актуализират заплатите/пенсиите на служителите на ЕС?

В Правилника за длъжностните лица са определени ясни правила за годишно актуализиране на възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС, като те са обвързани с изменението на работните заплати в осем държави-членки, чийто общ БВП представлява 76 % от БВП на ЕС. Така заплатите на служителите на ЕС следват тези на националните държавни служители в съответните осем държави (Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия и Люксембург). Тези правила не дават никаква възможност на Комисията или на Съвета по собствена преценка да прилагат други критерии.

Методът за актуализиране на заплатите и пенсиите е неразделна част от целия пакет от реформи, въведени през 2004 г., който включваше създаването на категорията „договорно нает служител“ с по-ниска заплата, както и въвеждането на по-висока пенсионна възраст, по-ограничени пенсионни права, по-високи пенсионни вноски, специален данък, който се увеличава всяка година до 2012 г. (до максимум 5,5 %) и по-ниски заплати при назначаване. Методът за актуализиране, предвиден в Правилника за длъжностните лица, гарантира паралелно развитие на покупателната способност на националните държавни служители и на служителите на ЕС и отразява промените в разходите за издръжка на живота в Брюксел (размерът на актуализирането се определя чрез умножаване на индекса, изразяващ промените в разходите за издръжка на живота в Брюксел, по специфичния показател, измерващ промяната в покупателната способност на националните държавни служители).

Евростат изчислява актуализирането въз основа на статистически данни, предоставени от осемте държави-членки, а Съветът следва да вземе решение преди края на всяка година.

Винаги има изоставане с една година, тъй като годишното актуализиране на заплатите на служителите на ЕС се основава на предоставени от държавите-членки данни, които отразяват промените по време на предходната година и въз основа на които се определя актуализирането на заплатите в европейската администрация за следващата година.

С течение на времето методът е доказал своите качества като механизъм, който е справедлив по отношение на персонала и европейските данъкоплатци, тъй като обвързва актуализирането на заплатите в институциите на ЕС с покупателната способност на националните държавни служители. Благодарение на този метод отпада и необходимостта всяка година със Съвета да се водят оспорвани преговори относно заплатите.

Каква е ситуацията за 2011 г.? 0,4 %1 намаление — това е предварителната стойност, с която ще бъдат актуализирани възнагражденията на служителите на ЕС тази година; това ще доведе до

  • 2,8 % спад в покупателната способност на служителите на ЕС тази година (0,4 % намаление плюс 2,4 % увеличение на разходите за издръжка на живота); както и

  • близо 6 % спад на покупателната способност на служителите на ЕС в периода 2004—2010 г. вследствие на прилагането на метода за годишно актуализиране на възнагражденията, предвиден в Правилника за длъжностните лица след реформата от 2004 г.

Служителите на ЕС споделят болезнените трудности с националните служители, чиито заплати се понижават. Това показва ефективността на метода, чрез който се гарантира паралелно развитие на покупателната способност на националните държавни служители и европейската администрация.

Критиките срещу метода миналата година са резултат от закъснението във времето при изчисляването на заплатите в националните държавни администрации.

Какво се случва в Съда по дело C-40/10 Комисията срещу Съвета?

Съветът единодушно реши миналата година да не приеме предложението на Комисията, в което се отчитаха увеличенията в държавите-членки. Съветът прие увеличение с 1,85 %, вместо с 3,7 %, както беше изчислено в съответствие с метода, предвиден в Правилника за длъжностните лица.

В качеството си на пазител на Договора и на правото на ЕС и с подкрепата на Парламента впоследствие Комисията откри съдебна процедура с искане за отмяна на регламента на Съвета заради нарушаване на Правилника. Разглеждането на делото предстои, като се очаква изслушването на страните да се състои на 21 октомври 2010 г. Решението може да се очаква през първата половина на 2011 г.

1 :

Това са предварителни данни и все още предстои да бъдат удостоверени от статистическите органи на държавите членки.


Side Bar